Τετάρτη, 8 Απριλίου 2020

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019
Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε κεφαλαιουχική εταιρεία.

Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Διδάσκοντος στο ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ

τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Συμβούλου στην Εταιρεία Δικηγόρων POTAMITISVEKRIS

Σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές του εμπορικού δικαίου, μετατροπή υπάρχει όταν μια εταιρεία με νομική προσωπικότητα μεταβάλει την μορφή, τον εταιρικό τύπο, υπό τον οποίο υφίστατο μέχρι το χρονικό σημείο της μεταβολής, χωρίς να επέρχεται καμιά μεταβολή στη νομική της προσωπικότητα (Εφ. Αθηνών 2268/2005, Δελτίο Συνδέσμου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 2006 σελ. 350).

Με την έννοια αυτή της «μετατροπής», η μεταβολή εταιρικού τύπου με μετατροπή αναγνωρίζεται μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οποίες ορίζονται ρητά στο νόμο, και ιδιαίτερα στο μέρος Δ περί μετατροπών άρθρα 104 έως 139 του Ν. 4601/2019 (περί εταιρικών μετασχηματισμών).

Απαραίτητο εννοιολογικό στοιχείο της μετατροπής είναι η νομική προσωπικότητα της μετατρεπόμενης εταιρείας. Έτσι, δεν είναι νοητή η μετατροπή εταιρείας χωρίς νομική προσωπικότητα, όπως είναι π.χ. κατά κανόνα η αστική εταιρεία των άρθρων 741 επ. του Αστικού Κώδικα, η αφανής εταιρεία, σε (άλλη) εταιρεία με νομική προσωπικότητα. Στις περιπτώσεις αυτές δεν πρόκειται για μετατροπή, αλλά για ίδρυση νέας εταιρείας. Κατά μείζονα, λοιπόν, λόγο δε νοείται μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ανώνυμη εταιρεία, αλλά πρόκειται στην περίπτωση αυτή για ίδρυση νέας εταιρείας (Εφ. Αθηνών 2268/2005, Δελτίο Συνδέσμου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 2006 σελ. 350 και Γ. Αληφαντή «Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ανώνυμη εταιρεία ή σε Ε.Π.Ε» Ναυτεμπορική 9.1.2014 και   Λογιστής 2014 σελ. 275).

Η σύσταση νέας εταιρείας, από μετατροπή ατομικής επιχείρησης, ή κοινωνίας του αστικού δικαίου ή και από συγχώνευση τέτοιων μορφών επιχειρήσεων (καταχρηστική συγχώνευση) που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε ανώνυμη εταιρεία ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, αλλά μόνο από τους αναπτυξιακούς νόμους (Ν.Δ. 1297/1972, Ν. 2Ι66/ Ι993) εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες στα νομοθετήματα αυτά προϋποθέσεις (ΑΑΔΕ Ε. 2063/2019, και Εφ. Αθηνών 2268/2005, Δελτίο Συνδέσμου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 2006 σελ. 350) και δη συγκεκριμένα στην ερμηνευτική οδηγία του Ν. 2166/1993 επί του άρθρου 1 (Υπ. Οικονομικών πολ. 1080/1994) και στην ερμηνευτική οδηγία επί του άρθρου 1, του Ν.Δ. 1297/1972 (Υπ. Οικονομικών πολ. 25/1973).

1. Η νέα νομοθεσία για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς του Ν. 4601/2019. Από της 15.4.2019 για τους μετασχηματισμούς των επιχειρήσεων (συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μετατροπές) ισχύει η νέα νομοθεσία του Ν. 4601/2019 σχετικά με τους εταιρικούς μετασχηματισμούς.  

Στους μετασχηματισμούς του Ν. 4601/2019 δεν εμπίπτουν, εκτός των άλλων, η ατομική εμπορική επιχείρηση ενός φυσικού προσώπου. Επομένως, η μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ανώνυμη εταιρεία ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε δεν αποτελεί μετατροπή κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 118 έως 133 του Ν. 4601/2019, οι οποίες ρυθμίζουν τα της μετατροπής προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, αλλά εισφορά σε είδος σε περίπτωση ίδρυσης ή αύξησης κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. η οποία ρυθμίζεται επαρκώς από τις κοινές διατάξεις του εταιρικού και του αστικού δικαίου, ενώ, όπου κρίνεται αναγκαία η παροχή φορολογικών κινήτρων σε αυτήν, ο φορολογικός νομοθέτης δεν εμποδίζεται να θεσπίσει τέτοια κίνητρα, χωρίς να παραβλάπτεται το σύστημα του ιδιωτικού δικαίου (αιτιολογική έκθεση, άρθρου 2, Ν. 4601/2019, και ΑΑΔΕ Ε 2048/2019, Β5).

2.Έννοια περιουσίας στην περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. -Μεταβιβάζεται η περιουσία της επιχείρησης και όχι η περιουσία του ατόμου. Όπως έχει γίνει δεκτό με την αριθ. 466/πολ.25/1973 ερμηνευτική εγκύκλιο του Ν.Δ. 1297/1972, για την εφαρμογή των διατάξεων του νομοθετήματος αυτού, πρέπει να μεταβιβάζεται στη νέα επιχείρηση, προκειμένου περί ατομικών επιχειρήσεων, όχι ολόκληρη η περιουσία του ατόμου, αλλά μόνο της επιχειρήσεως αυτού, δηλαδή τα πάγια αυτά περιουσιακά στοιχεία να ανήκουν στην κυριότητα της ατομικής επιχείρησης και όχι του φορέα αυτής (φυσικού προσώπου), το οποίο ως θέμα πραγματικό διαπιστώνεται από την αρμόδια Φορολογούσα Αρχή. (Υπ. Οικονομικών 1115478/2008, παρ. 4, και ΣΛΟΤ 1846/2019)

3. Η λογιστική της εισφοράς σε είδος του ενεργητικού και του παθητικού της ατομικής επιχείρησης σε κεφαλαιουχική εταιρεία.

Από τη θεωρία του εμπορικού δικαίου έχει γίνει δεκτό ότι κατά την εισφορά σε είδος (ή κατά τη «μετατροπή») ατομικής επιχείρησης σε κεφαλαιουχική εταιρεία (ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτική κεφαλαιουχική εται­ρεία) γίνεται εισφορά εις είδος του ενεργητικού και παθητικού της ατομικής επιχεί­ρησης σε νεοϊδρυόμενο νομικό πρόσωπο. (Απόφαση Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών 2401/2017, Λογιστής 2018 σελ. 1329).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η λογιστική διαδικασία που θα ακολουθηθεί στην περίπτωση της εισφοράς σε είδος από την εισφέρουσα (ή μετατρεπόμενη) ατομική επιχείρηση σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή ΙΚΕ, περιγράφεται στη γνωμάτευση του ΣΛΟΤ 1846/2019.

3.1. Απογραφή λήξης της εισφέρουσας (ή «μετατρεπόμενης») ατομικής. Η εισφέρουσα την περιουσία (ή «μετατρεπόμενη») ατομική επιχείρηση, κατ' αρχήν, θα προβεί σε απογραφή λήξης και εν συνεχεία θα συντάξει ισολογισμό. Τα στοιχεία του ισολογισμού αυτού αποτελούν την σε είδος εισφορά στην κεφαλαιουχική εταιρεία. Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της εισφέρουσας (ή μετατρεπόμενης) επιχείρησης θα γίνει σε τιμές κτήσεως. Επίσης, το αποτέλεσμα το οποίο προκύπτει από την ημέρα της σύνταξης του άνω ισολογισμού έως την ημέρα κατά την οποία συστάθηκε η κεφαλαιουχική εταιρεία ή έγινε αύξηση κεφαλαίου θα φορολογηθεί στο όνομα του επιχειρηματία-φυσικού προσώπου. (1115478 /2008, παρ. 5, ΣΛΟΤ 1846/2019).

Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (βλέπε ανωτέρω παρ. 2) στη νέα επιχείρηση μεταβιβάζεται η περιουσία της επιχείρησης και όχι ολόκληρη η περιουσία του ατόμου.

3.2. Απογραφή έναρξης της κεφαλαιουχικής εταιρείας. Η κεφαλαιουχική εταιρεία στην οποία έγινε εισφορά σε είδος με την περιουσία της εισφέρουσας (ή «μετατρεπόμενης») ατομικής επιχείρησης (ενεργητικά μείον υποχρεώσεις) συντάσσει απογραφή έναρξης κατά την ημερομηνία συστάσεως της κεφαλαιουχικής εταιρείας ή την ημέρα που η εισφορά για αύξηση κεφαλαίου καλύφθηκε και η κεφαλαιουχική εταιρεία θα φορολογηθεί για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν από την ίδρυσή της και μετά (Υπ. Οικονομικών 1115478/2018, παρ.5 και ΣΛΟΤ 1846/2019). Στον ισολογισμό αυτόν θα μεταφερθούν τα υπόλοιπα κλεισίματος των λογαριασμών της ατομικής επιχείρησης, εκτός από το αποτέλεσμα της ενδιάμεσης περιόδου το οποίο ανήκει στον επιχειρηματία (φυσικό πρόσωπο). Στα υπόλοιπα αυτά θα προστεθούν οι διαφορές αποτιμήσεως των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προσδιόρισαν οι ορκωτοί λογιστές, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην επόμενη παρ. 3.3. (ΣΛΟΤ 1846/2019). Επομένως, θα υποβληθούν δύο δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος: α) μια από την ατομική επιχείρηση για τα κέρδη μέχρι την ίδρυση της κεφαλαιουχικής και β) άλλη μια από την κεφαλαιουχική για τα κέρδη από την ίδρυσή της και μετά (Υπ. Οικονομικών 1115478/2018, παρ.6)  

3.3. Εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εισφερόμενης ατομικής επιχείρησης.

3.3.1 Εισφορά σε ανώνυμη εταιρεία. Η άνω εισφορά (ή «μετατροπή») ατομικής επιχείρησης σε ανώνυμη εταιρεία, θεωρείται ότι είναι εισφορά σε είδος του ενεργητικού και παθητικού της ατομικής επιχείρησης στην ανώνυμη εταιρεία. Σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 1, του Ν. 4548/2018, εφόσον προβλέπεται ότι η κάλυψη του κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας γίνεται με εισφορά σε είδος πρέπει να αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας ή στην απόφαση του εταιρικού οργάνου για την αύξηση του κεφαλαίου, το είδος της εισφοράς αυτής, το πρόσωπο που αναλαμβάνει την υποχρέωση να την καταβάλει και το ποσό του κεφαλαίου στο οποίο αυτή αντιστοιχεί. Οι εισφορές σε είδος αποτελούνται μόνο από στοιχεία του ενεργητικού τα οποία μπορούν να τύχουν χρηματικής αποτίμησης. Τα στοιχεία του ενεργητικού δεν μπορεί να περιλαμβάνουν απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών. Επίσης για την εξακρίβωση της αξίας των εισφορών σε είδος κατά τη σύσταση της εταιρείας, καθώς και σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου της συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 3, του Ν. 4548/2018, έκθεσης αποτίμησης από δύο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία ή κατά περίπτωση από δύο ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές.

Οι άνω εκτιμητές θα πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με εχέγγυα αμεροληψίας. Η έκθεση αποτίμησης δεν υπόκειται σε αποδοχή από τη Διοίκηση, αφού αποστέλλεται κατευθείαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα των ενδιαφερομένων. Επί νέων εταιρειών η δημοσιότητα πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την εγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και πάλι όμως δεν ελέγχεται από τον τηρούντα το Γ.Ε.ΜΗ. Εξάλλου, τίθεται απώτατο όριο ενός εξαμήνου μετά τη σύνταξη της έκθεσης για την πραγματοποίηση της εισφοράς σε είδος. (αιτιολογική έκθεση επι του άρθρου 17, Ν. 4548/2018).

3.3.2. Εισφορά σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Οι εισφορές σε είδος σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης επιτρέπονται μόνο αν το εισφερόμενο περιουσιακό στοιχείο αποτελεί περιουσιακό αγαθό το οποίο είναι δεκτικό χρηματικής αποτίμησης. Η αποτίμηση της αξίας των σε είδος εισφορών κατά τη σύσταση της εταιρείας ως και κατά πάσα αύξηση του κεφαλαίου αυτής γίνεται κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (άρθρο 5, παρ. 1 και 2, Ν. 3190/1955).

3.3.3. Εισφορά σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία. Στο άρθρο 77 παρ. 1 και 2), του Ν. 4072/2012 αναλύονται οι κεφαλαιακές εισφορές ως εξής: Οι «κεφαλαιακές εισφορές» αποτελούν εισφορές σε μετρητά ή σε είδος που σχηματίζουν το κεφάλαιο της εταιρείας. Κεφαλαιακές εισφορές σε είδος επιτρέπονται μόνο αν το εισφερόμενο αποτελεί στοιχείο ενεργητικού, που μπορεί να τύχει χρηματικής αποτίμησης κατά την έννοια του Ν. 4548/2018. Η αποτίμηση αυτή γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018. Αποτίμηση δεν απαιτείται, αν η αξία της εισφοράς, κατά το καταστατικό ή την απόφαση που αυξάνει το κεφάλαιο, δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

3.4. Φορολογία υπεραξίας η οποία προκύπτει από την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της «μετατρεπόμενης» ατομικής επιχείρησης. Από το Υπ. Οικονομικών διευκρινίζεται ότι στα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν περιλαμβάνονται αυτά που προκύπτουν από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 στην εύλογη αξία (Ν. 4308/2014), δεδομένου ότι κατά τον ως άνω χρόνο δεν προκύπτει κανένα έσοδο από επιχειρηματική συναλλαγή για το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα, αλλά το όποιο έσοδο εισόδημα θα προκύψει κατά τη ρευστοποίηση των υπόψη στοιχείων (Υπ. Οικονομικών πολ. 1059/2015, παρ. Β2)

Επομένως η άνω υπεραξία η προκύπτουσα από την εκτίμηση των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της «μετατρεπόμενης» ατομικής σε εύλογες αξίες καταχωρείται σε λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων ως «Διαφορά εύλογης αξίας» και θα φορολογηθεί στο μέλλον όταν η άνω υπεραξία καταστεί βέβαιο έσοδο σύμφωνα με τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014).

3.5. Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου. Κατά τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε κεφαλαιουχική εταιρεία από 7.5.2014 δεν επιβάλλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου κατ' εφαρμογή του Ν. 4254/2014 διότι η μετατροπή εν προκειμένω διενεργείται με σύσταση εταιρείας και όχι με μεταβολή του νομικού τύπου υφιστάμενης εταιρείας (Απόφαση Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών 2401/2017, Λογιστής 2018 σελ. 1329, και Υπ. Οικονομικών πολ. 1042/2017).

4. Φορολογικά κίνητρα για την εισφορά (ή «μετατροπή») ατομικής επιχείρησης σε Α.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.

4.1. Κίνητρα Ν.Δ. 1297/1972: Από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ.1297/1972, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 1 του άρθρου 322 του Ν.4072/2012 προκύπτει, ότι είναι δυνατή η μετατροπή με τις ευεργετικές διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972 ατομικής επιχείρησης ή και κοινωνίας αστικού δικαίου σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή σε ανώνυμη εταιρεία, καθώς και σε Ι.Κ.Ε. (ΑΑΔΕ 1084102/2016). 

4.2. Κίνητρα Ν. 2166/1993: Με την πολ.1080/1994 εγκύκλιο, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν.2166/1993, διευκρινίστηκε ότι οι ευεργετικές διατάξεις του εν λόγω νόμου εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων, και επί μετατροπής ατομικής επιχείρησης ή και κοινωνίας αστικού δικαίου σε ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή Ι.Κ.Ε. (ΑΑΔΕ 1084102/2016). Όμως, η έκθεση των ορκωτών λογιστών ελεγκτών με την οποία πιστοποιείται η λογιστική αξία της εισφερόμενης ατομικής επιχείρησης στους μετασχηματισμούς του Ν. 2166/1993 δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του άνω άρθρου 17 για την αύξηση του κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας στην οποία εισφέρεται η περιουσία της ατομικής επιχείρησης γιατί δεν συνιστά έκθεση αποτίμησης, αλλά έκθεση λογιστικής αξίας.

4.3. Κίνητρα Ν.4172/2013: Στις διατάξεις των άρθρων 52 έως και 54 του Ν. 4172/2013 δεν εμπίπτουν οι μετατροπές επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής σε άλλη νομική μορφής. (Υπ. Οικονομικών πολ. 1057/2017, σελ.3) Επίσης, δεν εμπίπτουν οι μετασχηματισμοί ατομικών επιχειρήσεων και οι μετασχηματισμοί προσωπικών εταιριών με τη μορφή της συγχώνευσης με απορρόφηση από υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία ή ΕΠΕ ή με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας ή ΕΠΕ. (Υπ. Οικονομικών πολ. 1057/2017, παρ. 4 και «Διανεμόμενα Κέρδη Α.Ε. και Ε.Π.Ε.» Γ. Αληφαντή έκδοση 8η, Διπλογραφία 2019, σελ. 675).

Παράδειγμα: Ο Α ο οποίος ασκεί το επάγγελμα του βιοτέχνη αποφάσισε να εισφέρει την ατομική αυτή επιχείρηση και να ιδρύσει την ανώνυμη εταιρεία Χ με μοναδικό μέτοχο τον ίδιο (Α). Την 31.12.2018 ο Α συνέταξε απογραφή λήξεως της περιουσίας και των υποχρεώσεων της άνω ατομικής επιχείρησης την οποία αποτίμησε σε τιμές κτήσεως και προσδιόρισε τα εξής: Ενεργητικά στοιχεία ευρώ 50.000 τα οποία αποτελούνται από α) άυλο περιουσιακό στοιχείο με απεριόριστη διάρκεια ζωής αξίας ευρώ 10.000 και β) λοιπά ευρώ 40.000. Υποχρεώσεις ευρώ 25.000, υπόλοιπο καθαρή θέση ευρώ 25.000 στην οποία δεν περιλαμβάνονται τα καθαρά κέρδη της χρήσεως 2018 που αναλογούν στον Α ο οποίος θα φορολογηθεί για τα κέρδη αυτά. Την 1.1.2019 την άνω ατομική επιχείρηση του Α εκτίμησε ορκωτός ελεγκτής λογιστής ο οποίος προσδιόρισε την αξία της εισφοράς σε είδος στο ποσό ευρώ 28.800 ως εξής: ενεργητικά στοιχεία – άυλο στοιχείο ευρώ 15.000 και λοιπά ευρώ 40.000, μείον υποχρεώσεις ευρώ 26.200 οι οποίες αναλύονται: α) αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση επί της υπεραξίας από την εκτίμηση του άυλου περιουσιακού στοιχείου της ατομικής επιχείρησης (ευρώ 5.000 Χ συντελεστή φορολογίας κερδών 24% =) ευρώ 1.200 και β) λοιπές υποχρεώσεις ευρώ 25.000. Επομένως, από την εκτίμηση προσδιορίσθηκε «Διαφορά εύλογης αξίας μετά την φορολογία» ευρώ (5.000 – 1.200=) 3.800. Στη συνέχεια την 1.1.2019 ιδρύθηκε η ανώνυμη εταιρεία «Χ», με μοναδικό μέτοχο τον Α η οποία συνέταξε τον ισολογισμό ενάρξεως 1.1.2019 ως εξής:

Ισολογισμός 1.1.2019 «Χ» 

Ενεργητικό

 

 

Παθητικό

 

 

Μετοχικό κεφάλαιο

25.000

Αυλο

15.000

Διαφορά εύλογης αξίας μετά φορολογία

 3.800

Λοιπά

40.000

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρ.

1.200

 

 

Υποχρεώσεις

25.000

Σύνολο

55.000

Σύνολο

55.000

Η ανώνυμη εταιρεία Χ θα φορολογηθεί για τα κέρδη τα οποία θα πραγματοποιήσει από 1.1.2019 και μετά. Στο παρόν παράδειγμα ο συντελεστής φορολογίας των κερδών χρήσεως 2019 λαμβάνεται 24%.

Εστω ότι την 31.12.2019 το άυλο περιουσιακό στοιχείο πωλήθηκε μετρητοίς στην τιμή των ευρώ 22.000 και προέκυψε κέρδος για την ανώνυμη εταιρεία Χ ευρώ (22.000-15.000=) 7.000, το οποίο είναι και το μόνο κέρδος της χρήσεως 2019 που είχε η Χ. Στην περίπτωση αυτή ο φόρος εισοδήματος βάσει των κερδών αυτών προσδιορίσθηκε ως εξής [1]:

Δήλωση φόρου εισοδήματος

Εισόδημα

Τρέχων φόρος εισοδήματος με συντελεστή 24%

 

 

Δαπάνη φόρου που αναλογεί στο εισόδημα.

Αναλογούν φόρος στην εύλογη αξία

Οφειλόμενος φόρος (ή τρέχων φόρος)

Κέρδος προ φόρου

7.000

1.680

 

1.680

Πλέον: Οριστική εύλογη αξία άυλου.

 5.000

 

 1.200

 1.200

Κέρδος φορολογικό.

12.000

1.680

1.200

2.880

Η άνω δαπάνη φόρου εισοδήματος ευρώ 1.680 και ο τρέχων φόρος εισοδήματος ευρώ 2.880 θα καταχωρηθούν την 31.12.2019 στα λογιστικά βιβλία ως εξής: 

Λογαριασμός

Χρέωση

Πίστωση

Αποτελέσματα χρήσεως – Δαπάνη φόρου

1.680

 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση

1.200

 

Υποχρέωση προς Ελληνικό Δημόσιο

 

2.880

Την 31.12.2019 με την άνω πώληση του άυλου περιουσιακού στοιχείου η «Διαφορά εύλογης αξίας μετά φορολογία» ευρώ 3.800 έγινε βεβαία και εκκαθαρισμένη και μεταφέρεται στο λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών εις νέον».  
Βάσει των άνω δεδομένων οι οικονομικές καταστάσεις 31.12.2019 της Χ είναι οι ακόλουθες (υποθέτουμε ότι την 31.12.2019 τα λοιπά ενεργητικά περιουσιακά στοιχεία είναι ευρώ 40.000 και οι λοιπές υποχρεώσεις είναι ευρώ 25.000): 

Ισολογισμός 1.1.2019 «Χ»

Ενεργητικό

 

 

Παθητικό

 

 

Μετοχικό κεφάλαιο

25.000

Ταμείο

22.000

Κέρδος μετά φορολογία (7.000-1.680=)

 
5.320

Λοιπά

40.000

Υπόλοιπο κερδών εις νέον

3.800

 

 

Ελληνικό δημόσιο

2.880

 

 

Υποχρεώσεις

25.000

Σύνολο

62.000

Σύνολο

55.000

 __________________________________
[1] Γ. Αληφαντή «Αποτίμηση-επιμέτρηση στην εύλογη αξία ακινητών, χρεογράφων, βιολογικών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων». Έκδοση Διπλογραφία Αθήνα 2017, σελ. 125κ.ε.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.Υ.Ο. Α 1069/31.03.2020
Παράταση υποβολής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων για τις αμοιβές των πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1065/27.03.2020
Παράταση της προθεσμίας υποβολής στοιχείων και πληροφοριών της ΠΟΛ. 1033/2014 Απόφασης, τα οποία διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. από ιδιωτικά θεραπευτήρια, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α')
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2042/27.03.2020
Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 1, 9, 10, 21 και 22 του ν. 4664/2020 : «Κύρωση της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων» (Α' 212) και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 32/14.2.2020)
Κ.Υ.Α. Α 1076/02.04.2020
Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Α.Υ.Ο. Α 1075/02.04.2020
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 14/03.04.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 59, 65, 66 και 68 του Ν. 4635/19, που αφορούν σε μέτρα για την προστασία των εργαζομένων μερικής απασχόλησης και για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 13/01.04.2020
Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης αυτοαπασχολούμενων - ελευθέρων επαγγελματιών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 12/31.03.2020
Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία ή πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ) από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και στους εργαζομένους αυτών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 11/20.03.2020
Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), από 1/12/2013,των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του τ. Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) των μισθωτών που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 10/21.03.2020
Υπαγωγή των υπαλλήλων - λειτουργών του Δημοσίου και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ,Α.) και απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4670/2020
Περισσότερα »

Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Θεόδωρου Τούζιου
Φορολογική αντιμετώπιση χρηματοδοτικών μισθώσεων από εταιρείες που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Αλλαγές στην προσωπική ευθύνη όσων διοικούν νομικά πρόσωπα
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Η νέα πάγια ρύθμιση οφειλών σε 24 και 48 δόσεις
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Μείωση κεφαλαίου με ανάληψη περιουσιακών στοιχείων
Αρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
ΦΠΑ και παρακράτηση φόρου επί παροχής υπηρεσιών σε ελληνική εταιρία από επιχειρήσεις στο Ισραήλ
Επιμέλεια:Χρήστος
Ν. Τότσης Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Μιλτ. Κ. Λεοντάρη
Εκδοση μετοχών Α.Ε. υπέρ το άρτιον
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Υπεραξία από τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε κεφαλαιουχική
Αρθρο του Φωτοδότη Ι. Μάλαμα
Η ευθύνη μελών διοίκησης μετά το Ν.4646/2019
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο