Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες Άρθρου
Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019
Αποδεκτές οι 4 στις 10 ενδικοφανείς προσφυγές το 2018

Σημαντική αύξηση στο ποσοστό των ενδικοφανών προσφυγών που γίνονται εν μέρει ή εν όλω δεκτές από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καταγράφεται το 2018. Από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε πρόσφατα η ΑΑΔΕ, για το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018, προκύπτει ότι κατά το προηγούμενο έτος τέσσερις στους δέκα φορολογούμενους που προσέφυγαν στη ΔΕΔ δικαιώθηκαν μερικώς ή ολικώς και γλίτωσαν από την πληρωμή φόρων, προστίμων και προσαυξήσεων συνολικού ύψους πολλών χιλιάδων ή ακόμη και εκατομμυρίων ευρώ που τους είχαν επιβληθεί από τα Ελεγκτικά Κέντρα (Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου - Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων) και τις ΔΟΥ για φορολογικές παραβάσεις.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε πρόσφατα η ΑΑΔΕ προκύπτει ότι το περασμένο έτος αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των φορολογουμένων που προσέφυγαν στη ΔΕΔ και δικαιώθηκαν έστω και εν μέρει. Το γεγονός αυτό αυξάνει τις προσδοκίες δικαίωσης για πολλούς ακόμη φορολογούμενους, οι οποίοι είτε έχουν ήδη υποβάλει στη ΔΕΔ ενδικοφανείς προσφυγές, που δεν έχουν ακόμη εκδικαστεί, είτε πρόκειται να υποβάλουν προσφυγές άμεσα, θεωρώντας ότι αδίκως τους επιβλήθηκαν από τους αρμόδιους ελεγκτές διάφορα ποσά φόρων και προστίμων κυρίως για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και ακινήτων.

Το ποσοστό των φορολογουμένων που δικαιώθηκαν μερικώς ή ολικώς από τη ΔΕΔ άγγιξε για πρώτη φορά το 40% στη διάρκεια του 2018 και είναι υπερδιπλάσιο από το αντίστοιχο ποσοστό του 2017 και πολλαπλάσιο σε σύγκριση με τα ποσοστά αποδοχής προσφυγών που είχαν καταγραφεί τα προηγούμενα έτη.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι στο δεύτερο εξάμηνο του 2017, με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και εγκυκλίους της ίδιας της ΑΑΔΕ παραγράφηκαν εκ των υστέρων χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις των ετών προ του 2011 και ως εκ τούτου οι ελεγχθέντες φορολογούμενοι επωφελήθηκαν και προσέφυγαν στη ΔΕΔ, προκειμένου να ζητήσουν τη διαγραφή ή τη σημαντική μείωση των φόρων και των προστίμων που τους είχαν επιβληθεί. Η ΔΕΔ, επικαλούμενη τις αποφάσεις του ΣτΕ, τις γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ και τις εγκυκλίους της ίδιας της ΑΑΔΕ προχώρησε, πράγματι, σε πολλές περιπτώσεις στη μερική ή ολική διαγραφή των βεβαιωθέντων ποσών φόρων και προστίμων.

Οι περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές αφορούν υποθέσεις φορολογουμένων οι οποίες περιλαμβάνονταν στις γνωστές πλέον «λίστες» μεγαλοκαταθετών του εξωτερικού (Λαγκάρντ, «εμβασμάτων εξωτερικού», Μπόργιανς κ.λπ.).

Τι δείχνουν τα στοιχεία αναλυτικά

Από το 2013 που θεσμοθετήθηκε η ΔΕΔ και μέχρι τον Νοέμβριο του 2018 υποβλήθηκαν συνολικά 56.287 ενδικοφανείς προσφυγές από φορολογούμενους με τις οποίες αμφισβητήθηκαν πράξεις επιβολής φόρων και προστίμων που είχαν εκδώσει οι αρμόδιες φοροελεγκτικές υπηρεσίες. Από τις προσφυγές αυτές εκδικάστηκαν οι 44.939 και από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

1. Ο αριθμός των προσφυγών που έγιναν αποδεκτές (εν μέρει ή εν όλω) ανήλθε σε 8.467 και αντιπροσωπεύει το 18,8% του συνόλου των υποβληθεισών προσφυγών.

2. Ο αριθμός των προσφυγών που απορρίφθηκαν, είτε άμεσα είτε έμμεσα (π.χ. είτε γιατί εξέπνευσε η προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία εξέτασης και σιωπηρώς απορρίφθηκαν ή είτε γιατί δηλώθηκε παραίτηση και μπήκαν στο αρχείο) ανήλθαν σε 36.472 ή στο 81,2% του συνόλου.

3. Αναλυτικά, για κάθε έτος της περιόδου 2013-2018 τα στοιχεία για την τύχη των προσφυγών στη ΔΕΔ δείχνουν τα ακόλουθα:

- Το 2013 οι προσφυγές που εκδικάστηκαν ήταν μόλις 261 και από αυτές έγιναν δεκτές μόλις οι 27 ή το 10,3%.

- Το 2014 εκδικάστηκαν 7.832 προσφυγές και έγιναν αποδεκτές (εν όλω ή εν μέρει) οι 1.346 ή το 17,2%.

- Το 2015 οι προσφυγές που εκδικάστηκαν ήταν 10.222 και αυτές που έγιναν αποδεκτές (εν όλω ή εν μέρει) ήταν μόνο 490 ή το 4,8%.

- Το 2016 εκδικάστηκαν 8.711 προσφυγές και έγιναν αποδεκτές (εν όλω ή εν μέρει) οι 1.381 ή το 15,9%.

- Το 2017 εκδικάστηκαν 10.291 προσφυγές, εκ των οποίων έγιναν αποδεκτές εν όλω ή εν μέρει οι 2.205 ή το 21,4%.

- Το 2018 ο αριθμός των προσφυγών που έγιναν αποδεκτές αυξήθηκε θεαματικά. Συγκεκριμένα, κατά το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018 εκδικάστηκαν 7.622 προσφυγές και έγιναν αποδεκτές, είτε εν όλω είτε εν μέρει, οι 3.018, δηλαδή το 39,6% των προσφυγών. Απορρίφθηκαν αμέσως ή εμμέσως οι 4.604 προσφυγές ή το 60,4%.


Πηγή: Ναυτεμπορική.gr

 

Κ.Υ.Α. Α. 1007/09.01.2019
Καθορισμός των επιλέξιμων δαπανών, των κατηγοριών των οπτικοακουστικών έργων, της διαδικασίας και του χρόνου ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων των διατάξεων του άρθρου 71Ε του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167), καθώς και των προϋποθέσεων, των όρων και της διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου αυτού
Απόφαση Α.Α.Δ.Ε. Α. 1002/28.12.2019
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170)
Απόφαση Α.Α.Δ.Ε. Α. 1009/10.01.2019
Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2018.
Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2011/15.01.2019
Κοινοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2454 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας και του κανονισμού (EE) 2018/1541 του Συμβουλίου της 2ας Οκτωβρίου 2018 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 904/2010 και (ΕΕ) 2017/2454 σχετικά με μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας
Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2010/11.01.2019
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α' 218/24.12.2018), αναφορικά με την προθεσμία εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους
Περισσότερα »ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο