Τετάρτη, 8 Απριλίου 2020

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019
Επίκαιρες νομολογιακές εξελίξεις από τις συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες του ΟΜΙΛΟΥ ΤΟΤΣΗ

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Τότση μέσα από την ιστοσελίδα του περιοδικού ΛΟΓΙΣΤΗΣ στα πλαίσια της τακτής, άμεσης και επίκαιρης ενημέρωσης των αναγνωστριών/των του παρουσιάζει επιλεγμένη δικαστηριακή νομολογία όπως αυτή προέκυψε από υποθέσεις που ανέλαβε και χειρίστηκε το Δικηγορικό Γραφείο Τότσης - Μάρκου και Συνεργάτες σε κρίσιμα νομικά ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος με άμεσο και πρακτικό αντίκτυπο και με συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων. Στο παρόν σημείωμα παρατίθενται τρεις ενδεικτικές περιπτώσεις / κατηγορίες υποθέσεων με συνοπτική παρουσίαση του ζητήματος και των δικαστικών αποφάσεων που εξεδόθησαν αντιστοίχως γενομένων δεκτών των λόγων και ισχυρισμών που προβλήθηκαν σχετικώς κατά την υπεράσπιση κάθε υπόθεσης. 

Περίπτωση α': κρίσιμο νομικό ζήτημα: η παραγραφή των οικονομικών ετών 1993 έως 1995: Όπως είναι ευρέως γνωστό ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων και του ΣτΕ εκκρεμούν ακόμα φορολογικές υποθέσεις παλαιότερων ετών, μεταξύ των οποίων και έτη που αφορούν την κρίσιμη νομικά περίοδο της θέσης σε ισχύ του ν. 2238/1994, είτε κατ’ έφεση, είτε κατ’ αναίρεση, είτε μετά από παραπομπή από το Συμβούλιο Επικρατείας στα Δικαστήρια ουσίας, είτε στα πλαίσια επανάληψης διαδικασίας από τη Φορολογική Διοίκηση, είτε όμως και στα πλαίσια δικών επί ανακοπών κατά πράξεων εκτέλεσης ή ατομικών ειδοποιήσεων.

Στο κρίσιμο νομικά ζήτημα για το πότε παραγράφονται τα οικονομικά αυτά έτη και για το εάν νόμιμα έχουν επιβληθεί οι σχετικές φορολογικές επιβαρύνσεις σε χρόνο πέραν της πενταετίας, με σειρά αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων δεχόμενα τους ουσιώδεις νομικούς ισχυρισμούς, ήτοι την επίκληση της αναλογικής εφαρμογής της νομολογίας του Συμβουλίου Επικρατείας για την αντισυνταγματικότητα των διαδοχικών νομοθετικών παρατάσεων της παραγραφής, όπως διατυπώθηκαν και προτάθηκαν από το Δικηγορικό μας Γραφείο, κρίθηκε ότι τα οικονομικά αυτά έτη ΔΕΝ εμπίπτουν στην δεκαετή παραγραφή που θέσπιζε το ν.δ. 3323/1955 μέσω της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν 2648/1998, αλλά στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 13 παρ. 2 του Ν 2065/1992 και κατόπιν του άρθρου 84  του ν. 2238/1994 με αποτέλεσμα να ακυρωθούν σειρά προσβαλλόμενων πράξεων και να διαγραφούν τα αντίστοιχα χρέη από τις βεβαιωμένες οφειλές των φορολογούμενων δυνάμει των αντίστοιχων τελεσίδικων αποφάσεων που έχουν περιβληθεί ισχύ δεδικασμένου.

(Σχετική νομολογία: Διοικ. Εφετείο Πειραιά Α300, 157/2019, 2551/2018)

Περίπτωση β': κρίσιμο νομικό ζήτημα: η δυνατότητα αποτελεσματικής λήψης αναστολής εκτέλεσης κατάσχεσης εις χείρας τρίτων

Όπως είναι γνωστό η φορολογική και εν γένει η Διοίκηση στα πλαίσια αναγκαστικής εκτέλεσης εφαρμόζει ευρέως τις διατάξεις περί κατάσχεσης εις χείρας τρίτου. Πρόκειται για μέσο με υψηλά για τη Διοίκηση ποσοστά αποτελεσματικότητας διότι κατά νόμο δεν προϋποθέτει την προηγούμενη ενημέρωση του οφειλέτη, αλλά και με μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας για τον ενδιαφερόμενο και καθού η εκτέλεση ο οποίος αιφνιδιάζεται και δύναται να υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη, ειδικά όταν οι τρίτοι π.χ. πελάτες του ή η τράπεζα ενημερώνονται ότι έχουν απέναντί τους έναν φερόμενο αφερέγγυο οφειλέτη του Δημοσίου, με αποτέλεσμα ενδεχομένως την διακοπή των συνεργασιών με τους πελάτες και την ενδεχόμενη διακοπή χρηματοδότησης από την τράπεζα. 

Στο πλαίσιο δικών αναστολής επί ανακοπών κατά των πράξεων αυτών έχει δημιουργηθεί σημείο νομικής και πραγματικής έντασης που επιβάλλει εξειδικευμένο νομικό χειρισμό προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό για τον ενδιαφερόμενο αποτέλεσμα. Η ένταση αυτή είναι νομική διότι η φορολογική Διοίκηση όταν λαμβάνει την δεκτή δικαστική απόφαση - είτε προσωρινή διαταγή είτε οριστική απόφαση - εφαρμόζει την ΠΟΛ. 1175/2015 που υιοθετεί την γνωμοδότηση με αριθμό 341/2014 του Ν.Σ.Κ. και δεν αποδεσμεύει τον τρίτο σε τρόπο ώστε ο ενδιαφερόμενος να μην μπορεί να λάβει τα χρήματά του (π.χ. από τραπεζικές καταθέσεις) και να καθίσταται η δικαστική απόφαση για τον ίδιο άνευ σημασίας, θέτοντας εν αμφιβόλω τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της δικαστικής προστασίας που είναι η πληρότητα και η αποτελεσματικότητα.

 Η ένταση αυτή είναι όμως πρωτίστως πραγματική διότι αφορά στην βιωσιμότητα και τον βιοπορισμό των ενδιαφερόμενων φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων και οντοτήτων (πέραν από το ποσοστό ακατάσχετου που ορίζει ειδική διάταξη νόμου και αφορά σε ειδικές περιπτώσεις).

Το Δικηγορικό μας Γραφείο με σειρά αποφάσεων προσωρινής δικαστικής προστασίας, τόσο προσωρινών διαταγών όσο και οριστικών αναστολών, έχει επιτύχει την αποτελεσματική αντιμετώπιση των δυσχερών αυτών ζητημάτων προς όφελος των ενδιαφερομένων με την καταγραφή στο διατακτικό των αποφάσεων της ρητής υποχρέωσης εκ μέρους της Διοίκησης να μην επιτρέπεται η δέσμευση των μελλοντικά εισερχόμενων στο λογαριασμό χρημάτων και την απόδοση των ήδη δεσμευμένων ποσών (Δ.Π.Α. 1111/2018) και με ρητή διαταγή αποδέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών (Δ.Π.Α. 521/2019), να  επιτρέπεται η ακώλυτη χρήση (ανάληψη χρηματικών ποσών και κατάθεση χρηματικών ποσών) των λογαριασμών που τηρεί ο αιτών στις εν λόγω τράπεζες (Δ.Π.Α. 1104/2018), να επιτρέπεται η ανάληψη από τον αιτούντα από τους δεσμευμένους λογαριασμούς ποσοστό επί των εκάστοτε κατατιθέμενων ποσών (Δ.Π.Α. 645/2019),  να ανασταλεί η κατάσχεση όσον αφορά στις μελλοντικές απαιτήσεις της αιτούσας την αναστολή εταιρείας έναντι των τρίτων πελατών της (Δ.Π. Ηρακλείου Ν55/2019), υπό την έννοια ότι δεν επιτρέπεται εφεξής η συνέχιση της παρακράτησης και απόδοση στο καθού Δημόσιο κάθε ποσού που πρόκειται μελλοντικά να οφείλουν στην αιτούσα. (Δ.Π.Α. 241/2019). Στο παρόν σημείο σημειώνουμε ότι οι μελλοντικές απαιτήσεις αποτελούν μέρος και αντικείμενο της αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτων -όπως ρητά αναγράφεται στο σώμα των οικείων πράξεων κατάσχεσης - με συνέπεια να θεωρείται ότι καταλαμβάνονται από την κατάσχεση.   

Βρισκόμαστε και σε αναμονή πάντως έκδοσης σχετικής απόφασης από το Συμβούλιο Επικρατείας στα πλαίσια πρότυπης δίκης  δυνάμει της Πράξης με αριθμό 22/2017 της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010.

Περίπτωση γ': κρίσιμο νομικό ζήτημα: αναδρομική εφαρμογή ευμενέστερου νόμου στα φορολογικά πρόστιμα

Όπως είναι ευρέως γνωστό με τη θέσπιση του νόμου 4509/2017 ο τυπικός νομοθέτης δέχθηκε εκ πλαγίου και όχι απολύτως την αρχή της αναδρομικής εφαρμογής του ευμενέστερου νόμου στο ειδικό ζήτημα των προσθέτων φόρων των άρθρων 1 και 2 του ν. 2523/1997 σε σχέση με τις διατάξεις των άρθρων 58 και 58 Α του ν. 4174/2013.

Το πεδίο όμως της σχέσης των προστίμων των άρθρων 5 και 6 του ν. 2523/1997 με τα αντίστοιχα πρόστιμα των διατάξεων του άρθρου 55 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και εν τέλει καταργήθηκαν με το νόμο 4337/2015 και του άρθρου 58Α παρ. 1 του ν. 4174/2013, (βλ. αναλυτικό και εμπεριστατωμένο άρθρο, σχετικά με τα πρόστιμα Κ.Φ.Δ. μετά το ν. 4337/2015 της δικηγόρου- συνεργάτιδος Βασιλικής Ζαροκανέλλου στο περιοδικό «Λογιστής» έτους 2015, σελ. 142) καταλείπεται ως ανοικτό πεδίο ερμηνειών υπό το φώς των συνταγματικών αρχών της αναλογικότητας και της αναδρομικής εφαρμογής του ευμενέστερου κυρωτικού καθεστώτος που έχουν αναφορά και στο ενωσιακό δίκαιο.

Με σειρά αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών το Δικηγορικό μας Γραφείο έχει επιτύχει την αποδοχή εκ μέρους των Δικαστηρίων της εφαρμογής του ευμενέστερου κυρωτικού καθεστώτος σε σχέση με τα πρόστιμα Φ.Π.Α. με αποτέλεσμα να αναπροσαρμοσθούν τα ποσά των προστίμων από το τριπλάσιο της αξίας του Φ.Π.Α. (άρθρο 6 του ν. 2523/1997) σε ποσοστό 50% της αξίας αυτών (άρθρο 58 Α του ν. 4174/2013) (Δ.Ε.Α. 2186/2018), σε σχέση με την παράβαση της έκδοσης εικονικών τιμολογίων με αποτέλεσμα να αναπροσαρμοσθούν τα πρόστιμα από το διπλάσιο της αξίας των τιμολογίων (άρθρο 5 παρ. 10 περ. β του ν. 2523/1997) σε ποσοστό 40% της αξίας τους (άρθρο 7 παρ. 3 περ. β' ν. 4337/2015) (Δ.Ε.Α. 1979, 1980, 2202/2019), σε σχέση με την παράβαση της λήψης εικονικών τιμολογίων με αποτέλεσμα να αναπροσαρμοσθούν τα πρόστιμα από το διπλάσιο της αξίας των τιμολογίων (άρθρο 5 παρ. 10 του ν. 2523/1997) σε ποσοστό 40% της αξίας τους (άρθρο 7 παρ. 3 περ. β' ν. 4337/2015) (Δ.Ε.Α. 46/2018). 

Σκοπός της στήλης αυτής είναι να πληροφορούμε το ενδιαφερόμενο κοινό σε σχέση με τις επίκαιρες νομολογιακές εξελίξεις  σε κρίσιμα νομικά ζητήματα όπως αυτά αντιμετωπίζονται από το Δικηγορικό Γραφείο μας.        

Επιμέλεια: Μιχάλης Παλάρας
Tax Lawyer - Tax consultant
Senior Associate at Totsis Markou and Associates Law firm
Μember of Totsis Group of Companies

Α.Υ.Ο. Α 1069/31.03.2020
Παράταση υποβολής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων για τις αμοιβές των πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1065/27.03.2020
Παράταση της προθεσμίας υποβολής στοιχείων και πληροφοριών της ΠΟΛ. 1033/2014 Απόφασης, τα οποία διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. από ιδιωτικά θεραπευτήρια, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α')
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2042/27.03.2020
Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 1, 9, 10, 21 και 22 του ν. 4664/2020 : «Κύρωση της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων» (Α' 212) και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 32/14.2.2020)
Κ.Υ.Α. Α 1076/02.04.2020
Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Α.Υ.Ο. Α 1075/02.04.2020
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 14/03.04.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 59, 65, 66 και 68 του Ν. 4635/19, που αφορούν σε μέτρα για την προστασία των εργαζομένων μερικής απασχόλησης και για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 13/01.04.2020
Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης αυτοαπασχολούμενων - ελευθέρων επαγγελματιών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 12/31.03.2020
Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία ή πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ) από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και στους εργαζομένους αυτών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 11/20.03.2020
Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), από 1/12/2013,των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του τ. Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) των μισθωτών που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 10/21.03.2020
Υπαγωγή των υπαλλήλων - λειτουργών του Δημοσίου και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ,Α.) και απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4670/2020
Περισσότερα »

Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Θεόδωρου Τούζιου
Φορολογική αντιμετώπιση χρηματοδοτικών μισθώσεων από εταιρείες που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Αλλαγές στην προσωπική ευθύνη όσων διοικούν νομικά πρόσωπα
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Η νέα πάγια ρύθμιση οφειλών σε 24 και 48 δόσεις
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Μείωση κεφαλαίου με ανάληψη περιουσιακών στοιχείων
Αρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
ΦΠΑ και παρακράτηση φόρου επί παροχής υπηρεσιών σε ελληνική εταιρία από επιχειρήσεις στο Ισραήλ
Επιμέλεια:Χρήστος
Ν. Τότσης Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Μιλτ. Κ. Λεοντάρη
Εκδοση μετοχών Α.Ε. υπέρ το άρτιον
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Υπεραξία από τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε κεφαλαιουχική
Αρθρο του Φωτοδότη Ι. Μάλαμα
Η ευθύνη μελών διοίκησης μετά το Ν.4646/2019
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο