Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019
Επίκαιρες νομολογιακές εξελίξεις από τις συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες του ΟΜΙΛΟΥ ΤΟΤΣΗ

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Τότση μέσα από την ιστοσελίδα του περιοδικού ΛΟΓΙΣΤΗΣ στα πλαίσια της τακτής, άμεσης και επίκαιρης ενημέρωσης των αναγνωστριών/των του παρουσιάζει επιλεγμένη δικαστηριακή νομολογία όπως αυτή προέκυψε από υποθέσεις που ανέλαβε και χειρίστηκε το Δικηγορικό Γραφείο Τότσης - Μάρκου και Συνεργάτες σε κρίσιμα νομικά ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος με άμεσο και πρακτικό αντίκτυπο και με συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων. Στο παρόν σημείωμα παρατίθενται τρεις ενδεικτικές περιπτώσεις / κατηγορίες υποθέσεων με συνοπτική παρουσίαση του ζητήματος και των δικαστικών αποφάσεων που εξεδόθησαν αντιστοίχως γενομένων δεκτών των λόγων και ισχυρισμών που προβλήθηκαν σχετικώς κατά την υπεράσπιση κάθε υπόθεσης. 

Περίπτωση α': κρίσιμο νομικό ζήτημα: η παραγραφή των οικονομικών ετών 1993 έως 1995: Όπως είναι ευρέως γνωστό ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων και του ΣτΕ εκκρεμούν ακόμα φορολογικές υποθέσεις παλαιότερων ετών, μεταξύ των οποίων και έτη που αφορούν την κρίσιμη νομικά περίοδο της θέσης σε ισχύ του ν. 2238/1994, είτε κατ’ έφεση, είτε κατ’ αναίρεση, είτε μετά από παραπομπή από το Συμβούλιο Επικρατείας στα Δικαστήρια ουσίας, είτε στα πλαίσια επανάληψης διαδικασίας από τη Φορολογική Διοίκηση, είτε όμως και στα πλαίσια δικών επί ανακοπών κατά πράξεων εκτέλεσης ή ατομικών ειδοποιήσεων.

Στο κρίσιμο νομικά ζήτημα για το πότε παραγράφονται τα οικονομικά αυτά έτη και για το εάν νόμιμα έχουν επιβληθεί οι σχετικές φορολογικές επιβαρύνσεις σε χρόνο πέραν της πενταετίας, με σειρά αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων δεχόμενα τους ουσιώδεις νομικούς ισχυρισμούς, ήτοι την επίκληση της αναλογικής εφαρμογής της νομολογίας του Συμβουλίου Επικρατείας για την αντισυνταγματικότητα των διαδοχικών νομοθετικών παρατάσεων της παραγραφής, όπως διατυπώθηκαν και προτάθηκαν από το Δικηγορικό μας Γραφείο, κρίθηκε ότι τα οικονομικά αυτά έτη ΔΕΝ εμπίπτουν στην δεκαετή παραγραφή που θέσπιζε το ν.δ. 3323/1955 μέσω της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν 2648/1998, αλλά στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 13 παρ. 2 του Ν 2065/1992 και κατόπιν του άρθρου 84  του ν. 2238/1994 με αποτέλεσμα να ακυρωθούν σειρά προσβαλλόμενων πράξεων και να διαγραφούν τα αντίστοιχα χρέη από τις βεβαιωμένες οφειλές των φορολογούμενων δυνάμει των αντίστοιχων τελεσίδικων αποφάσεων που έχουν περιβληθεί ισχύ δεδικασμένου.

(Σχετική νομολογία: Διοικ. Εφετείο Πειραιά Α300, 157/2019, 2551/2018)

Περίπτωση β': κρίσιμο νομικό ζήτημα: η δυνατότητα αποτελεσματικής λήψης αναστολής εκτέλεσης κατάσχεσης εις χείρας τρίτων

Όπως είναι γνωστό η φορολογική και εν γένει η Διοίκηση στα πλαίσια αναγκαστικής εκτέλεσης εφαρμόζει ευρέως τις διατάξεις περί κατάσχεσης εις χείρας τρίτου. Πρόκειται για μέσο με υψηλά για τη Διοίκηση ποσοστά αποτελεσματικότητας διότι κατά νόμο δεν προϋποθέτει την προηγούμενη ενημέρωση του οφειλέτη, αλλά και με μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας για τον ενδιαφερόμενο και καθού η εκτέλεση ο οποίος αιφνιδιάζεται και δύναται να υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη, ειδικά όταν οι τρίτοι π.χ. πελάτες του ή η τράπεζα ενημερώνονται ότι έχουν απέναντί τους έναν φερόμενο αφερέγγυο οφειλέτη του Δημοσίου, με αποτέλεσμα ενδεχομένως την διακοπή των συνεργασιών με τους πελάτες και την ενδεχόμενη διακοπή χρηματοδότησης από την τράπεζα. 

Στο πλαίσιο δικών αναστολής επί ανακοπών κατά των πράξεων αυτών έχει δημιουργηθεί σημείο νομικής και πραγματικής έντασης που επιβάλλει εξειδικευμένο νομικό χειρισμό προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό για τον ενδιαφερόμενο αποτέλεσμα. Η ένταση αυτή είναι νομική διότι η φορολογική Διοίκηση όταν λαμβάνει την δεκτή δικαστική απόφαση - είτε προσωρινή διαταγή είτε οριστική απόφαση - εφαρμόζει την ΠΟΛ. 1175/2015 που υιοθετεί την γνωμοδότηση με αριθμό 341/2014 του Ν.Σ.Κ. και δεν αποδεσμεύει τον τρίτο σε τρόπο ώστε ο ενδιαφερόμενος να μην μπορεί να λάβει τα χρήματά του (π.χ. από τραπεζικές καταθέσεις) και να καθίσταται η δικαστική απόφαση για τον ίδιο άνευ σημασίας, θέτοντας εν αμφιβόλω τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της δικαστικής προστασίας που είναι η πληρότητα και η αποτελεσματικότητα.

 Η ένταση αυτή είναι όμως πρωτίστως πραγματική διότι αφορά στην βιωσιμότητα και τον βιοπορισμό των ενδιαφερόμενων φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων και οντοτήτων (πέραν από το ποσοστό ακατάσχετου που ορίζει ειδική διάταξη νόμου και αφορά σε ειδικές περιπτώσεις).

Το Δικηγορικό μας Γραφείο με σειρά αποφάσεων προσωρινής δικαστικής προστασίας, τόσο προσωρινών διαταγών όσο και οριστικών αναστολών, έχει επιτύχει την αποτελεσματική αντιμετώπιση των δυσχερών αυτών ζητημάτων προς όφελος των ενδιαφερομένων με την καταγραφή στο διατακτικό των αποφάσεων της ρητής υποχρέωσης εκ μέρους της Διοίκησης να μην επιτρέπεται η δέσμευση των μελλοντικά εισερχόμενων στο λογαριασμό χρημάτων και την απόδοση των ήδη δεσμευμένων ποσών (Δ.Π.Α. 1111/2018) και με ρητή διαταγή αποδέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών (Δ.Π.Α. 521/2019), να  επιτρέπεται η ακώλυτη χρήση (ανάληψη χρηματικών ποσών και κατάθεση χρηματικών ποσών) των λογαριασμών που τηρεί ο αιτών στις εν λόγω τράπεζες (Δ.Π.Α. 1104/2018), να επιτρέπεται η ανάληψη από τον αιτούντα από τους δεσμευμένους λογαριασμούς ποσοστό επί των εκάστοτε κατατιθέμενων ποσών (Δ.Π.Α. 645/2019),  να ανασταλεί η κατάσχεση όσον αφορά στις μελλοντικές απαιτήσεις της αιτούσας την αναστολή εταιρείας έναντι των τρίτων πελατών της (Δ.Π. Ηρακλείου Ν55/2019), υπό την έννοια ότι δεν επιτρέπεται εφεξής η συνέχιση της παρακράτησης και απόδοση στο καθού Δημόσιο κάθε ποσού που πρόκειται μελλοντικά να οφείλουν στην αιτούσα. (Δ.Π.Α. 241/2019). Στο παρόν σημείο σημειώνουμε ότι οι μελλοντικές απαιτήσεις αποτελούν μέρος και αντικείμενο της αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτων -όπως ρητά αναγράφεται στο σώμα των οικείων πράξεων κατάσχεσης - με συνέπεια να θεωρείται ότι καταλαμβάνονται από την κατάσχεση.   

Βρισκόμαστε και σε αναμονή πάντως έκδοσης σχετικής απόφασης από το Συμβούλιο Επικρατείας στα πλαίσια πρότυπης δίκης  δυνάμει της Πράξης με αριθμό 22/2017 της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010.

Περίπτωση γ': κρίσιμο νομικό ζήτημα: αναδρομική εφαρμογή ευμενέστερου νόμου στα φορολογικά πρόστιμα

Όπως είναι ευρέως γνωστό με τη θέσπιση του νόμου 4509/2017 ο τυπικός νομοθέτης δέχθηκε εκ πλαγίου και όχι απολύτως την αρχή της αναδρομικής εφαρμογής του ευμενέστερου νόμου στο ειδικό ζήτημα των προσθέτων φόρων των άρθρων 1 και 2 του ν. 2523/1997 σε σχέση με τις διατάξεις των άρθρων 58 και 58 Α του ν. 4174/2013.

Το πεδίο όμως της σχέσης των προστίμων των άρθρων 5 και 6 του ν. 2523/1997 με τα αντίστοιχα πρόστιμα των διατάξεων του άρθρου 55 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και εν τέλει καταργήθηκαν με το νόμο 4337/2015 και του άρθρου 58Α παρ. 1 του ν. 4174/2013, (βλ. αναλυτικό και εμπεριστατωμένο άρθρο, σχετικά με τα πρόστιμα Κ.Φ.Δ. μετά το ν. 4337/2015 της δικηγόρου- συνεργάτιδος Βασιλικής Ζαροκανέλλου στο περιοδικό «Λογιστής» έτους 2015, σελ. 142) καταλείπεται ως ανοικτό πεδίο ερμηνειών υπό το φώς των συνταγματικών αρχών της αναλογικότητας και της αναδρομικής εφαρμογής του ευμενέστερου κυρωτικού καθεστώτος που έχουν αναφορά και στο ενωσιακό δίκαιο.

Με σειρά αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών το Δικηγορικό μας Γραφείο έχει επιτύχει την αποδοχή εκ μέρους των Δικαστηρίων της εφαρμογής του ευμενέστερου κυρωτικού καθεστώτος σε σχέση με τα πρόστιμα Φ.Π.Α. με αποτέλεσμα να αναπροσαρμοσθούν τα ποσά των προστίμων από το τριπλάσιο της αξίας του Φ.Π.Α. (άρθρο 6 του ν. 2523/1997) σε ποσοστό 50% της αξίας αυτών (άρθρο 58 Α του ν. 4174/2013) (Δ.Ε.Α. 2186/2018), σε σχέση με την παράβαση της έκδοσης εικονικών τιμολογίων με αποτέλεσμα να αναπροσαρμοσθούν τα πρόστιμα από το διπλάσιο της αξίας των τιμολογίων (άρθρο 5 παρ. 10 περ. β του ν. 2523/1997) σε ποσοστό 40% της αξίας τους (άρθρο 7 παρ. 3 περ. β' ν. 4337/2015) (Δ.Ε.Α. 1979, 1980, 2202/2019), σε σχέση με την παράβαση της λήψης εικονικών τιμολογίων με αποτέλεσμα να αναπροσαρμοσθούν τα πρόστιμα από το διπλάσιο της αξίας των τιμολογίων (άρθρο 5 παρ. 10 του ν. 2523/1997) σε ποσοστό 40% της αξίας τους (άρθρο 7 παρ. 3 περ. β' ν. 4337/2015) (Δ.Ε.Α. 46/2018). 

Σκοπός της στήλης αυτής είναι να πληροφορούμε το ενδιαφερόμενο κοινό σε σχέση με τις επίκαιρες νομολογιακές εξελίξεις  σε κρίσιμα νομικά ζητήματα όπως αυτά αντιμετωπίζονται από το Δικηγορικό Γραφείο μας.        

Επιμέλεια: Μιχάλης Παλάρας
Tax Lawyer - Tax consultant
Senior Associate at Totsis Markou and Associates Law firm
Μember of Totsis Group of Companies

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2183/10.10.2019
Φορολογική μεταχείριση των χρηματοοικονομικών εξόδων που προκύπτουν σε περίπτωση καταβολής τόκων δανείου (ομολογιακού ή μη) όταν το ποσό του φόρου επανενσωματώνεται προκειμένου ο δικαιούχος να λαμβάνει το συνολικό ποσό των συμβατικών τόκων χωρίς το βάρος της παρακράτησης φόρου (ρήτρα "tax gross-up")
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2182/10.10.2019
Φορολογική μεταχείριση πώλησης συμμετοχών με ζημία ή εκκαθάρισης αλλοδαπής εταιρείας, στην οποία συμμετέχει ημεδαπή εταιρεία, με ζημία
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2181/10.10.2019
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας που έχει προέλθει από μετασχηματισμό με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2179/03.10.2019
Κοινοποίηση της από 25/9/2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (142 Α) «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» και παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2176/25.09.2019
Οδηγίες για την διακίνηση εμπορευμάτων προς / από την Ελεύθερη Ζώνη - Εφαρμογή της αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ1144720 ΕΞ2018/27-9-18 Απόφασης Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 4513/Β/15-10- 18 - ΑΔΑ: ΩΠΨΨ46ΜΠ3Ζ-ΗΑ7) με θέμα «Ιδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών»
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2019 (Intrastat)Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Φορολογικοί έλεγχοι: Ποια έγγραφα από το αρχείο θα χρειαστεί να προσκομίσετε
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Xαρτόσημο στα άτυπα δάνεια ιδιωτών
Αρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Η φορολόγηση αποθεματικών από sale and lease back σε περίπτωση υπεκμίσθωσης ακινήτων
Αρθρο του Αντωνίου Α. Νασόπουλου
Ειδικά θέματα για Δικηγόρους και για Αστικές Επαγγελματικές Δικηγορικές Εταιρείες (Δικηγορικές εταιρείες) βάσει των Ε.Λ.Π. Ν.4308/2014
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Φορολογική αντιμετώπιση εταιρικών μετασχηματισμών
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Χρήστου Ν. Τότση
Καταλογισμός φόρων και επιβολή προστίμων σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου.
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Η παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη με τη συνεργασία του Διονύση Σαμόλη
Πώς συνδέεται το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος με τη φοροδιαφυγή και ποιες οι υποχρεώσεις του λογιστή
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο