Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια


Το νέο μέτρο για τις ηλεκτρονικές δαπάνες ίσες με το 30% του εισοδήματος έχει ανώτατο πλαφόν 20.000 ευρώ.
Με το νέο φορολογικό σχέδιο που κατατέθηκε ήδη στη Βουλή, προβλέπεται ότι από το 2020 θα εφαρμοστεί η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικού χρήματος στις συναλλαγές των φορολογουμένων (πλην των ηλικιωμένων, των αναπήρων, των στρατευμένων και των κατοίκων μικρών χωριών) με ανώτατο, όμως, πλαφόν τις 20.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε εισόδημα ύψους 66.700 ευρώ. Το μέτρο αυτό αφορά όχι μόνο τους μισθωτούς και συνταξιούχους, αλλά και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους. Η μη συμμόρφωση προς το ανωτέρω μέτρο συνεπάγεται την επιβολή έξτρα φόρου 22% στο ποσό των ηλεκτρονικών αποδείξεων που θα λείπουν.
Επισημαίνεται ότι το ποσοστό 30% υπολογίζεται επί του πραγματικού και όχι επί του τεκμαρτού εισοδήματος και ότι δεν αναγνωρίζονται οι δαπάνες για ενοίκια, δόσεις δανείων, τέλη κ.λπ.
Σε ότι αφορά το όριο πληρωμών με τη χρήση μετρητών, περιορίζεται στο ποσό των 300 ευρώ από τα 500 ευρώ που είναι σήμερα.

Οι φοροελαφρύνσεις για τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα του νέου φορολογικού νομοσχεδίου.
Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 7.11.2019 επέρχονται, μεταξύ άλλων, και οι ακόλουθες φοροελαφρύνσεις, τόσο στη φορολογία εισοδήματος, όσο και στο ΦΠΑ.
- Μείωση του εισαγωγικού συντελεστή της κλίμακας του άρθρου 15 του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) στο 9% από 22% για το τμήμα του εισοδήματος μέχρι 10.000 ευρώ. Η μείωση αυτή θα φανεί για μεν τους μισθωτούς και συνταξιούχους από το 2020 λόγω της μειωμένης παρακράτησης του φόρου, για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες με την εκκαθάριση των δηλώσεων των εισοδημάτων του 2020. Οι συντελεστές 29%, 37% και 45% θα μειωθούν κατά μία ποσοστιαία μονάδα.
- Μείωση του συντελεστή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων του άρθρου 58 του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) από 28% στο 24% από το 2019 και στο 20% από το 2020.
- Μείωση του φόρου στα διανεμηθέντα μερίσματα από το 10% στο 5%.
- Μείωση προκαταβολής φόρου στο 95% για το 2018 από το 100% που είναι σήμερα.
- Μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 10% για τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση.
- Μετάπτωση στο 13% από το 24% του συντελεστή ΦΠΑ για τα είδη βρεφικής ηλικίας και τα κράνη ασφαλείας.
- Αναστολή για 3 έτη του ΦΠΑ στις οικοδομές.
- Αναστολή για 3 έτη του φόρου υπεραξίας ακινήτων.
- Εκπτωση φόρου ίση με το 40% για αναβάθμιση των κτηρίων.
- Επίσης, επιμηκύνεται ο χρόνος εντός του οποίου μπορεί να μεταφέρεται η φορολογική ζημία των επιχειρήσεων, από τα πέντε έτη που είναι σήμερα, στα δέκα έτη, για όσες φορολογικές ζημίες σημειώνονται κατά τα έτη από το 2014 και μετά.

Η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας με ψήφο εμπιστοσύνης από τους οίκους αξιολόγησης.
Προσφάτως ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poors έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης, αναβαθμίζοντας κατά μία βαθμίδα την ελληνική οικονομία, ήτοι από Β+ σε ΒΒ.
Πιθανή αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας δίδει και ο καναδικός οίκος DBRS.
Εξάλλου και ο οίκος Moody’s χαρακτήρισε θετικές τις κινήσεις της κυβέρνησης, αλλά δεν έχει ακόμη προχωρήσει σε αναβάθμιση. Μετά όμως την ολοσχερή άρση των capital controls, τη συνεχή πτώση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων, την έγκριση του προγράμματος «Ηρακλής» για τα κόκκινα δάνεια και την αποπληρωμή του ακριβού τμήματος του δανείου του ΔΝΤ αναμένεται η θετική αξιολόγησή του.

Υποχρέωση υποβολής οικονομικών στοιχείων από τις επιχειρήσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Με την υπ’ αριθμ. 2682/2019 Πράξη του Διοικητική της Τράπεζας της Ελλάδας, οι επιχειρήσεις με την μορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και ετερόρρυθμων κατά μετοχές εταιρειών υποχρεώθηκαν να υποβάλλουν τα οικονομικά στοιχεία τους που αφορούν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των διαχειριστικών ετών 2016, 2017 και 2018 εντός του μηνός Νοεμβρίου 2019. Σε περίπτωση ελλιπούς, εσφαλμένης ή εκπρόθεσμης υποβολής των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των υπόχρεων επιχειρήσεων, εφαρμόζονται οι περί κυρώσεων σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρα 2 και 55Γ, όπως ισχύουν).

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε. από μετασχηματισμό με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972. Αφορολόγητη υπεραξία λόγω μη διαλύσεως της εταιρείας.
Με την υπ’ αριθμ. Ε. 2181/10.10.2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος στη στήλη των διοικητικών λύσεων, ορίζεται ότι σε περίπτωση μείωσης μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας, η οποία προήλθε από μετασχηματισμό με βάση της διατάξεως του Ν.Δ. 1297/1172, το ποσό της υπεραξίας δεν φορολογείται κατά τον χρόνο που λαμβάνει χώρα η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, καθόσον δεν συντελείται διάλυση της εταιρείας.
Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν έχει κεφαλαιοποιηθεί το σύνολο της υπεραξίας και μέρος αυτής εμφανίζεται σε λογ/σμό αποθεματικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013 κατά τον χρόνο μεταγενέστερης κεφαλαιοποίησης ή διανομής του αποθεματικού αυτού.

Διανομή κερδών και φορολογικές ζημίες.
Στο τεύχος Νοεμβρίου 2019 εκ παραδρομής παρελήφθη στο άρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή υπό τον ανωτέρω τίτλο η παράγραφος 4, την οποία δημοσιεύουμε παρακάτω. Ζητούμε συγγνώμη τόσο από τον αρθρογράφο, όσο και από τους συνδρομητές μας.
«4) Διανομή κερδών προηγουμένων χρήσεων και φορολογικές ζημίες. Τα διανεμόμενα κέρδη προηγουμένων χρήσεων για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος, φορολογούνται αλλά δεν αυξάνουν τις φορολογικές ζημίες.
Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης κερδών παρελθουσών χρήσεων (αποθεματικών) για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος, ισχύουν τα αναφερόμενα πιο πάνω στην παρ. 3 με την επισήμανση ότι τα ποσά αυτά δεν προστίθενται στις φορολογικά αναγνωρίσιμες ζημίες που μεταφέρονται για συμψηφισμό στα επόμενα έτη, δεδομένου ότι «δεν αποτελούν προσδιοριστικό παράγοντα των αποτελεσμάτων του τρέχοντος φορολογικού έτους.» (Υπ. Οικονομικών πολ. 1014/2018).
4.1. Παράδειγμα τρίτο (Υπ. Οικονομικών πολ. 1014/2018).
α) Λογιστικό αποτέλεσμα χρήσεως 2017: Εστω ότι ανώνυμη εταιρεία στο φορολογικό έτος 2017 αποφασίζει να διανείμει κέρδη προηγουμένων χρήσεων (αποθεματικό) για το οποίο δεν έχει καταβληθεί φόρος, ύψους ευρώ 50.000. β) Φορολογικό αποτέλεσμα χρήσεως 2017: Τα φορολογικά αποτελέσματα του φορολογικού έτους 2017 μετά τη φορολογική αναμόρφωση ανέρχονται σε κέρδη ευρώ 100.000 και επιπλέον στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ίδιου φορολογικού έτους η εν λόγω εταιρεία εμφανίζει ζημίες παρελθουσών χρήσεων (ετών 2016 και προηγουμένων), φορολογικά αναγνωριζόμενες ευρώ 200.000. .
γ) Φόρος επί κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα χρήσεως 2017: Με βάση τα ανωτέρω, και λαμβανομένου υπόψη ότι ο συντελεστής φόρου εισοδήματος είναι 29%, το προς διανομή ποσό των ευρώ 50.000, ως διανεμόμενο ποσό για το οποίο δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος, θα υπαχθεί σε φορολόγηση μετά την αναγωγή του σε μικτό ποσό (50.000 x 100/71 = ευρώ 70.422, με βάση της διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 47, του Ν. 4172/ 2013 ξεχωριστά.
δ) Μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες χρήσεως: Το προς διανομή ποσό μετά την αναγωγή του σε μικτό ποσό ευρώ 70.422 δεν προστίθεται στις φορολογικές αναγνωρίσιμες ζημίες του τρέχοντος φορολογικού έτους, οι οποίες θα συμψηφισθούν με τα κέρδη που έχουν προκύψει το τρέχον φορολογικό έτος μετά τη φορολογική αναμόρφωση, δηλαδή ευρώ 100.000. Μετά το συμψηφισμό των φορολογικών κερδών της χρήσεως 2017 ευρώ 100.000 με τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες παρελθουσών χρήσεων ευρώ 200.000 απομένουν ζημίες προηγουμένων χρήσεων ευρώ 100.000 οι οποίες και μεταφέρονται στα επόμενα έτη για συμψηφισμό.»


Α.Υ.Ο. Α 1214/29.09.2020
Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020.
Α.Υ.Ο Α 1213/24.09.2020
Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την προαιρετική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τουλάχιστον του 30% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Σεπτέμβριο 2020.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1207/28.09.2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1203/16.5.2019 (Β΄ 1933) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1206/28.09.2020
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (Α' 330) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών.
Α.Υ.Ο. Α 1212/23.09.2020
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας, Ιθάκης και Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από ακραία καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) στις 17.09.2020
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 40/18.09.2020
Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.4611/2019, για τους οφειλέτες αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (άρθρα 2 και 3). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν.4722/2020
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 38/15.09.2020
Σύναψη νέας Διμερούς Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλισης Ελλάδας - Αιγύπτου
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 37/10.09.2020
Υπαγωγή στην ασφάλιση των κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών των Μη Μισθωτών, Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 34/22.07.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α 43), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν. 4690/2020 (Α 104), για την απασχόληση των συνταξιούχων λόγω γήρατος και παροχή οδηγιών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 31/08.07.2020
Μείωση από 1/6/2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη - εργαζόμενου για τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.4670/2020
Περισσότερα »

Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση του N. 4640/2019, ως μέσο επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μη διανομή του νομίμου μερίσματος στους μετόχους ανώνυμης εταιρείας
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ιστορική αναδρομή ποσοστών προκαταβολής φόρου εισοδήματος και παρατηρήσεις για τη συνταγματικότητα του θεσμού
Αρθρο της Βασιλικής Ζαροκανέλλου
Αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Το αρχείο που πρέπει να τηρούν οι φορολογούμενοι
Αρθρο του Νίκου Δ. Καβουρίνου
Φορολογική αντιμετώπιση «Φορολογικών Κατοίκων Ελλάδας» που αποκτούν εισοδήματα στην αλλοδαπή
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η επίπτωση του Covid-19 στην διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ)
Αρθρο των δικηγόρων Χρυστοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ενδικα μέσα σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης των αλληλεγγύως ευθυνομένων προσώπων για απαλλαγή από την ευθύνη τους κατά το άρθρο 66 παρ. 29 ν.4646/2019
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο