Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019
Αρθρο του Αντωνίου Α. Νασόπουλου
Μετατροπή Ο.Ε. και Ε.Ε. σε Ι.Κ.Ε.

Γενικά
Σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές του εμπορικού δικαίου μετατροπή πραγματοποιείται όταν μια εταιρεία που διαθέτει ήδη νομική προσωπικότητα μεταβάλλει την εταιρική της μορφή σε έναν άλλο εταιρικό τύπο (π.χ. μια Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.). Αυτό σημαίνει ότι δεν διαταράσσεται η νομική προσωπικότητα της εταιρείας καθώς αυτή συνεχίζει να λειτουργεί υπό το νέο νομικό της μανδύα και να διέπεται από τις αρχές του εταιρικού δικαίου.

Οι εταιρείες που από το νόμο αναγνωρίζονται ως έχουσες νομική προσωπικότητα είναι:
- Η Ανώνυμη Εταιρεία
- Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
- Η Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
- Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
- Η Ομόρρυθμη Εταιρεία
- Η Ετερόρρυθμη Εταιρεία
- Η Ετερόρρυθμη κατά μετοχές Εταιρεία
- Η εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. Αστική Εταιρεία (Α.Κ. 784)
- Ο Αστικός Συνεταιρισμός του Ν.1667/1986

Στις περιπτώσεις των μετατροπών βάσει των διατάξεων του εταιρικού δικαίου η νέα εταιρεία (μετατρεπόμενη εταιρεία) συνεχίζεται στο νέο νομικό τύπο (μεταβολή νομικής μορφής) χωρίς να πραγματοποιηθεί εκκαθάριση της περιουσίας της.
Η μετατροπή μιας εταιρικής μορφής σε μια άλλη προϋποθέτει την αποτίμηση της περιουσίας που κατέχει η μετατρεπόμενη εταιρεία, ήτοι τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης που θα περιλαμβάνει την εκτίμηση για όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, καθώς και την προκύπτουσα καθαρή θέση αυτής που θα εισφερθεί στην από τη μετατροπή προερχόμενη εταιρεία.
Εδώ γίνεται φανερό ότι η μετατρεπόμενη εταιρεία έχει σύνολο περιουσίας το οποίο μπορεί βάσει του εσωλογιστικού της ισολογισμού να υπολογιστεί και να εισφερθεί αυτό και μόνο στη νέα εταιρεία. Επίσης στις εν λόγω μετατροπές μετά την επέλευση της μετατροπής οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο όνομα της νέας εταιρείας, χωρίς να επέρχεται διακοπή τους.

Ως εκ τούτου δεν είναι νοητή η μετατροπή εταιρείας χωρίς νομική προσωπικότητα σε άλλη εταιρεία με νομική προσωπικότητα.
Μετατροπή Ο.Ε. και Ε.Ε. σε Ι.Κ.Ε.

Αρθρο 107. Μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία
«1. Εταιρεία άλλης μορφής μπορεί να μετατραπεί σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με απόφαση των εταίρων ή των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο για την περίπτωση λύσης της συγκεκριμένης εταιρικής μορφής.
Σε κάθε περίπτωση, εάν εταίροι της εταιρείας πρόκειται να λάβουν μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, απαιτείται η συναίνεση τούτων.
2. Για τη μετατροπή ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις για τη σύσταση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. Η καταχώρηση της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.3419/2005.
3. Η απόφαση για μετατροπή με το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ., τα αποτελέσματα όμως της μετατροπής δεν επέρχονται, αν μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα από την καταχώριση δανειστής ή δανειστές της εταιρείας προβάλουν έγγραφες αντιρρήσεις για τη μετατροπή.
Με τις αντιρρήσεις αυτές οι δανειστές μπορούν να ζητήσουν επαρκείς εγγυήσεις, εφόσον η οικονομική κατάσταση της μετατρεπόμενης εταιρείας καθιστά απαραίτητη την προστασία αυτή.
Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις, τούτο σημειώνεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με αίτηση της εταιρείας και η μετατροπή συντελείται από το χρόνο καταχώρισης της σημείωσης αυτής.
Σε περίπτωση που προβληθούν αντιρρήσεις το δικαστήριο μπορεί, ύστερα από αίτηση της εταιρείας, να επιτρέψει τη μετατροπή εάν κρίνει ότι η οικονομική κατάσταση της εταιρείας ή οι εγγυήσεις που έχουν λάβει οι δανειστές αυτοί ή οι εγγυήσεις που τους προσφέρονται δεν δικαιολογούν τις αντιρρήσεις τους.
Η αίτηση κοινοποιείται στους δανειστές που έχουν προβάλει τις αντιρρήσεις. Η απόφαση του δικαστηρίου υπόκειται μόνο σε ανακοπή ερημοδικίας.
Στην περίπτωση αυτή, η μετατροπή συντελείται με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης που απορρίπτει τις αντιρρήσεις ή που απορρίπτει την ανακοπή ερημοδικίας.
4. Με τη συντέλεση της μετατροπής η μετατρεπόμενη εταιρεία συνεχίζεται με τη μορφή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. Η νομική προσωπικότητα συνεχίζεται και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο όνομα της εταιρείας υπό τη νέα της μορφή, χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης. Οι διοικητικές άδειες που είχαν εκδοθεί υπέρ της μετατρεπόμενης εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται.
5. Οι ομόρρυθμοι εταίροι της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, η οποία μετατράπηκε σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, εξακολουθούν να ευθύνονται επί πέντε (5) έτη μετά τη μετατροπή εις ολόκληρον και απεριόριστα για τις εταιρικές υποχρεώσεις που γεννήθηκαν μέχρι την καταχώριση της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν οι δανειστές της εταιρείας συγκατατέθηκαν εγγράφως στη μετατροπή της εταιρείας. »

Σχόλια-Επισημάνσεις:
Το άρθρο 107 περιγράφει με ενιαίο τρόπο τη διαδικασία μετατροπής υφιστάμενης εταιρείας άλλης μορφής σε Ι.Κ.Ε. Προκειμένου να ληφθεί η σχετική απόφαση, απαιτείται να ακολουθηθούν όσα προβλέπονται για τη λύση της προς μετατροπή εταιρείας.
Ετσι π.χ. για τη μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε. θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από τη συνέλευση των εταίρων με την πλειοψηφία του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν.3190/1955, νυν Αρθρο 7 ν. 4541/2018 (Τροποποίηση του Κεφαλαίου ΣΤ του ν. 3190/1955). Αν όμως από τη μετατροπή ορισμένοι εταίροι πρόκειται να αναλάβουν υποχρεώσεις από εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, θα πρέπει να συμφωνούν. Για την υλοποίηση της μετατροπής θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία ίδρυσης της Ι.Κ.Ε. (άρθρο 51).
Ορίζεται ρητά ότι η νομική προσωπικότητα συνεχίζεται με την εταιρική μορφή της Ι.Κ.Ε. Τα αποτελέσματα της μετατροπής δεν επέρχονται αμέσως με την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ., αλλά εξαρτώνται από την έκβαση της διαδικασίας προστασίας των δανειστών, που εισάγεται με την παρ. 3. Επειδή δηλ. οι δανειστές μπορεί να θεωρούν ότι βλάπτονται από τη μετατροπή (π.χ. δεν θα έχουν πλέον την ασφάλεια ενός υψηλού κεφαλαίου, που είχε η μετατρεπόμενη εταιρεία, ή της προσωπικής και απεριόριστης ευθύνης των ομόρρυθμων εταίρων, αν μετατρέπεται Ο.Ε. σε Α.Ε.), ο νόμος τους επιτρέπει να προβάλουν αντιρρήσεις στη μετατροπή εντός ενός μηνός από την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ. Και αν μεν δεν προβληθούν αντιρρήσεις, η εταιρεία προβαίνει σε σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., και από τότε θεωρείται ότι η μετατροπή έχει λάβει χώρα.
Αν όμως προβληθούν αντιρρήσεις, το ζήτημα φέρεται στο δικαστήριο, το οποίο κρίνει αν οι αντιρρήσεις είναι δικαιολογημένες. Στην περίπτωση αυτή, η μετατροπή συντελείται με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης του δικαστηρίου που απορρίπτει τις αντιρρήσεις ή (αν ασκήθηκε ανακοπή ερημοδικίας κατά της απόφασης) που απορρίπτει την ανακοπή.
Αναφορικά με τη διαδικασία καταχώρισης μετατροπής άλλης εταιρικής μορφής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (βλέπε παραπάνω άρθρο 107 παρ. 3 του Ν.4072/2012), απαιτούνται δύο καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ..
- Σε πρώτη φάση, καταχωρίζονται η απόφαση των εταίρων ή των μετόχων της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του Ν.4072/2012 καθώς και το καταστατικό της Ι.Κ.Ε..
- Σε δεύτερη φάση, διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:

1) Μετά την παρέλευση ενός μηνός τουλάχιστον από τη σχετική καταχώριση και εφόσον δεν προβληθούν έγγραφες αντιρρήσεις από δανειστή ή δανειστές της, η μετατρεπόμενη εταιρεία οφείλει να αιτηθεί τη σημείωση του σχετικού γεγονότος στο Γ.Ε.ΜΗ. Η μετατροπή της σε Ι.Κ.Ε. συντελείται με την καταχώριση της σχετικής σημείωσης στη μερίδα της.
Η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μεταβάλλει τη νομική μορφή στο πληροφοριακό σύστημα, δημοσιεύοντας ταυτόχρονα και σχετική ανακοίνωση στο Γ.Ε.ΜΗ. Εφόσον η μετατρεπόμενη εταιρεία είναι Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. απαιτείται, πέραν της δημοσίευσης σχετικής ανακοίνωσης περί της καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. και η αποστολή σχετικής ανακοίνωσης στο Εθνικό Τυπογραφείο από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (βλ. άρθρα 16 και 13 παρ. 2β του Ν.3419/2005).
2) Εάν προβληθούν σχετικές αντιρρήσεις από τους δανειστές και η μετατρεπόμενη εταιρεία ασκήσει το δικαίωμα που της δίνει ο νόμος (εδάφια 4ο και επόμενα του άρθρου 107) να αιτηθεί την έκδοση δικαστικής απόφασης που να απορρίπτει τις αντιρρήσεις ή την ανακοπή ερημοδικίας, η μετατροπή της σε Ι.Κ.Ε. συντελείται με την καταχώριση της δικαστικής απόφασης που απορρίπτει τις αντιρρήσεις ή την ανακοπή ερημοδικίας.
Η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μεταβάλλει τη νομική μορφή στο πληροφοριακό σύστημα, δημοσιεύοντας ταυτόχρονα και σχετική ανακοίνωση στο Γ.Ε.ΜΗ.
Σχετικές αποφάσεις:
Αρ. πρωτ.: Κ2-165/13.2.2014 - Μετατροπή Κοινωνίας σε Ι.Κ.Ε. - Συγχώνευση ατομικών επιχειρήσεων και ίδρυση Ι.Κ.Ε. - Ε.Π.Ε. - Δημοσίευση σε οικονομική εφημερίδα ή σε ιστοσελίδα ισολογισμού περάτωσης εκκαθάρισης - Μετατροπή Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. σε μονοπρόσωπη Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. - Διαγραφή εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.
ΠΟΛ.1262/11.12.2013 - Παροχή οδηγιών για τη μετατροπή εταιρείας οποιασδήποτε νομικής μορφής σε Ι.Κ.Ε. καθώς και για τη μετατροπή Ι.Κ.Ε. σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής με τις διατάξεις του Ν.4072/2012

Κεφαλαιακές Εισφορές σε Είδος
Γενικά
Η αποτίμηση των εισφορών σε είδος διενεργείται πλέον σύμφωνα με το Αρθρο 17 (Αποτίμηση των Εισφορών σε Είδος – Ορκωτοί Λογιστές) Ν.4548/2018 από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία ή, κατά περίπτωση, από πιστοποιημένους εκτιμητές κατά την έννοια της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας αποτίμησης παραμένουν ως έχουν.
Η έκθεση αποτίμησης δεν υπόκειται σε αποδοχή από τη Διοίκηση, αφού αποστέλλεται κατευθείαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα των ενδιαφερομένων.
Κεφαλαιακές Εισφορές σε Είδος από Ο.Ε - Ε.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
Σύμφωνα με το Αρθρο 77 (Κεφαλαιακές εισφορές), όπου στην παρ. 2 ρητά αναφέρει μεταξύ άλλων ότι:
«2. Κεφαλαιακές εισφορές σε είδος επιτρέπονται μόνο αν το εισφερόμενο αποτελεί στοιχείο ενεργητικού, που μπορεί να τύχει χρηματικής αποτίμησης κατά την έννοια του άρθρου 8 παρ. 5 του κ.ν.2190/1920.
Η αποτίμηση αυτή γινόταν σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του κ.ν.2190/1920 νυν Αρθρο 17 (Αποτίμηση των Εισφορών σε Είδος – Ορκωτοί Λογιστές) Ν.4548/2018 .
Αποτίμηση δεν απαιτείται, αν η αξία της εισφοράς, κατά το καταστατικό ή την απόφαση που αυξάνει το κεφάλαιο, δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.»

Σχόλια-Επισημάνσεις:
Επομένως, η σύσταση Ι.Κ.Ε. γίνεται κανονικά μέσω Υ.Μ.Σ. και στις περιπτώσεις όπου οι εισφορές σε είδος δεν ξεπερνούν το ποσό των 5.000 €, αρκεί η εκτιμώμενη αξία των εισφορών που αναφέρεται στην πράξη σύστασης να τεκμηριώνεται επαρκώς.
Σύμφωνα με το Αρθρο 106 (Μετατροπή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας σε άλλη εταιρική μορφή) όπου στην παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν.4155/2013, ρητά αναφέρει μεταξύ άλλων ότι:
«2. Για τη μετατροπή ακολουθείται κατά τα λοιπά η διαδικασία που απαιτείται για τη σύσταση της νέας εταιρικής μορφής.
Από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης μετατροπής και του νέου καταστατικού, η μετατρεπόμενη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συνεχίζεται υπό τη νέα εταιρική μορφή. Η νομική προσωπικότητα συνεχίζεται και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο όνομα της εταιρείας υπό τη νέα της μορφή, χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης. Οι διοικητικές άδειες που είχαν εκδοθεί υπέρ της μετατρεπόμενης εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται.
Αν η μετατροπή γίνεται προς άλλη κεφαλαιουχική εταιρεία, απαιτείται προηγούμενη εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κ.ν.2190/1920.(νυν Αρθρο 17 Αποτίμηση των Εισφορών σε Είδος – Ορκωτοί Λογιστές Ν.4548/2018)
Στην περίπτωση αυτή, αν το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας που προκύπτει υπολείπεται του ελαχίστου ορίου κεφαλαίου που προβλέπεται από το νόμο για την εταιρεία αυτή, η διαφορά καλύπτεται με νέες εισφορές.
Η καταχώριση της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.3419/2005.»

Σχόλια-Επισημάνσεις:
Με βάση τα ανωτέρω συνάγεται ότι αποτίμηση απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις μετατροπής Ι.Κ.Ε. σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., και ως εκ τούτου δεν εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις τις παραγράφου 2 του άρθρου 77 του ιδίου νόμου κατά τη διαδικασία μετατροπής άλλης εταιρικής μορφής σε Ι.Κ.Ε., και δεν απαιτείται εκτίμηση της μετατρεπόμενης εταιρείας από την επιτροπή του πρώην άρθρου 9 του κ.ν.2190/1920, νυν Αρθρο 17 (Αποτίμηση των Εισφορών σε Είδος – Ορκωτοί Λογιστές) Ν.4548/2018.
Αν όμως η διαδικασία μετατροπής γίνεται σύμφωνα και με τις διατάξεις αναπτυξιακού νόμου (ενδεικτικά Ν.Δ.1297/1972, Ν.2166/1993), εφαρμόζονται όσον αφορά την αποτίμηση της αξίας ή τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας της μετατρεπόμενης σε Ι.Κ.Ε. επιχείρησης οι ειδικές διατάξεις αυτών των νόμων.

Απαιτούμενος Τύπος
Δεν απαιτείται από διάταξη άλλου νόμου η τήρηση του τύπου του συμβολαιογραφικού εγγράφου για τη σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ή για τη σύσταση των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. ή Ε.Ε.), οι τροποποιήσεις του καταστατικού των προσωπικών εταιρειών ή των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών που προέρχονται από μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, αλλά μπορούν να γίνονται με ιδιωτικό έγγραφο (βλ. άρθρο 164 Α.Κ.).
Τα ανωτέρω αποτελούν απόσπασμα από το βιβλίο του Κου Νασόπουλου Αντώνη με αντικείμενο «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία – Ανάλυση και Ερμηνεία» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΠΡΟΣΘΕΣΗ.

__________________
(*) Ο Αντώνιος Α. Νασόπουλος είναι Λογιστής - Φοροτεχνικός και εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας - Φορολογικός Σύμβουλος και Ειδικός Εισηγητής Φορολογίας µε μεγάλη διδακτική εμπειρία. Είναι Εισηγητής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών «Master» στο Ε.Κ.Π.Α. (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και I.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. (Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών) με κατεύθυνση στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» στα μαθήματα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων και Φορολογικού Σχεδιασμού Επιχειρήσεων.

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2189/06.11.2019
Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2019-2020, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας
Απόφ. Α.Α.Δ.Ε. Α. 1413/04.11.2019
Διαδικασία διενέργειας κατά προτεραιότητα μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. από το γραφείο σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβούς φορολογικού στοιχείου/λογιστικού αρχείου (παραστατικού)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2187/05.11.2019
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 16 και 17 του μέρους Β του ν.4633/2019 (Α161/16.10.2019) «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2190/06.11.2019
Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με το χρόνο περάτωσης της πτώχευσης και την παραγραφή πτωχευτικών χρεών
Απόφαση ΔΕΔ 2507/06.09.2019
Επιστροφή ΦΠΑ λόγω οριστικής διαγραφής απαίτησης - Μείωση φορολογικής βάσης βάσει της απόφασης ΣτΕ 355/2019
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2019 (Intrastat)Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Χρήστου Ν. Τότση
Κοινοί και αδιαίρετοι ή ενωμένοι λογαριασμοί. (Απαλλαγές από το φόρο κληρονομιών)
Αρθρο του Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Εταιρικοί Μετασχηματισμοί (Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Διασπάσεις – Ν. 4601/2019)
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Διανομή κερδών και φορολογικές ζημιές
Αρθρο του Αντωνίου Α. Νασόπουλου
Μετατροπή Ο.Ε. και Ε.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη - Νίκης Χατζοπούλου
Επανέλεγχος ελεγμένων φορολογικών υποθέσεων
Αρθρο του Δημητρίου Κ. Αδαμόπουλου
Τέλος χαρτoσήμου επί συμβιβασμού
Αρθρο του Χαράλαμπου Τσούση
Γενικός Αντικαταχρηστικός Κανόνας άρθρου 38 ΚΦΔ
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Φορολογικοί έλεγχοι: Ποια έγγραφα από το αρχείο θα χρειαστεί να προσκομίσετε
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Xαρτόσημο στα άτυπα δάνεια ιδιωτών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο