Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019
Αρθρο του Χρήστου Ν. Τότση
Κοινοί και αδιαίρετοι ή ενωμένοι λογαριασμοί. (Απαλλαγές από το φόρο κληρονομιών)


Κοινός λογαριασμός
Κοινός ή ανοικτός τραπεζικός λογαριασμός (joint account ή compte joint) είναι μία τραπεζική σύμβαση, που υπογράφεται μεταξύ της τράπεζας από τη μία και δύο ή περισσοτέρων ατόμων (συνδικαιούχων) από την άλλη, ώστε να δημιουργηθεί ένας λογαριασμός στον οποίο θα κατατίθενται χρήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εν συνεχεία κατά την διακριτική ευχέρεια των δικαιούχων.
Συγκεκριμένα, δίδεται τη δυνατότητα στο πρόσωπο κάθε συνδικαιούχου να προβεί σε ανάληψη των χρημάτων που υπάρχουν στο λογαριασμό – ακόμη και του συνόλου αυτών – χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη ή η συναίνεση του άλλου ή των άλλων συνδικαιούχων, ακόμη και αν δεν είναι ο καταθέτης των χρημάτων που εισέπραξε.
Ο νόμος που διέπει το άνοιγμα και τη λειτουργία κοινού τραπεζικού λογαριασμού είναι ο Ν. 5638/1932, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν.Δ. 951/1971 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. α της ενότητας Δ του άρθρου 124 του Ν.Δ. 118/1973 (Βλ. και άρθρο 25 παρ. 2 περ. γ Ν. 2961/2001).

Αδιαίρετος λογαριασμός
Αδιαίρετος ή ενωμένος ή συμπλεκτικός τραπεζικός λογαριασμός (Compte indivis ou collectif avec solidarité) είναι ο κοινός λογαριασμός κατάθεσης χρημάτων, που ανοίγεται από δύο τουλάχιστον πρόσωπα, τα οποία, σύμφωνα με τους όρους ανοίγματος του λαγαριασμού, για να αναλάβουν ολόκληρο το ποσό ή μέρος του, πρέπει να συμπράξουν όλοι οι καταθέτες.

Απαλλαγή κοινών λογαριασμών από τον φόρο κληρονομιών
Στο άρθρο 2 του Ν. 5638/1932 προβλέπεται ότι επί των καταθέσεων των κοινών λογαριασμών, δύναται να τεθεί προσθέτως ο όρος, ότι άμα τω θανάτω οιουδήποτε των δικαιούχων, η κατάθεση και ο εκ ταύτης λογαριασμός περιέρχεται αυτοδικαίως στους λοιπούς επιζώντες μέχρι του τελευταίου τούτων.
Στην περίπτωση αυτή η κατάθεση περιέρχεται σ αυτούς ελεύθερη κάθε φόρου κληρονομίας ή άλλου τέλους. Αντιθέτως, η απαλλαγή αυτή δεν επεκτείνεται επί των κληρονόμων του τελευταίου απομείνοντος δικαιούχου.
Κατά την πάγια όμως πρακτική των τραπεζών, η απαλλαγή από τον φόρο κληρονομιών εφαρμόζεται και χωρίς να έχει τεθεί ο πρόσθετος όρος για την άμεση περιέλευση στους συνδικαιούχους.
Στο άρθρο 4 του ίδιο νόμου προβλέπεται ότι επιτρέπεται κατάσχεση της καταθέσεως έναντι όμως των κατασχόντων αυτή τεκμαίρεται αμαχήτως ότι ανήκει σε όλους τους δικαιούχους κατ ίσα μέρη.
Οι ανωτέρω διατάξεις διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 117 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα και αργότερα με την περίπτωση α της ενότητας Δ του άρθρου 124 του Ν.Δ. 118/1973 (βλ. και άρθρο 25 παρ. 2 περ. γ Ν. 2961/2011).
Ανάληψη χρημάτων από συνδικαιούχο κοινού λογαριασμού ζώντος του πραγματικού καταθέτη, αποτελεί κατ αρχήν άτυπη δωρεά
Η ανάληψη αυτή υπόκειται σε φόρο δωρεών, εκτός εάν από κάποια διάταξη προκύπτει το αντίθετο. Στην περίπτωση αυτή η Φορολογική Αρχή φέρει το βάρος της απόδειξης ότι ο συνδικαιούχος που έκανε την ανάληψη των χρημάτων δεν είχε πραγματοποιήσει κατάθεση ίδιου ποσού με το αναληφθέν.

Κοινοί λογαριασμοί τηρούμενοι στην αλλοδαπή
Κατά τη φορολογική διοίκηση, η οποία στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 2961/2001 σε συνδυασμό με το Ν. 5638/1932, η απαλλαγή από τον φόρο κληρονομιών καταλαμβάνει μόνο τους κοινούς λογαριασμούς που τηρούνται στην ημεδαπή, όχι όμως και εκείνους που τηρούνται στην αλλοδαπή.
Κατά τη γνώμη όμως της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton (βλ. Οικον. Καθημερινή της 6.10.2019), την οποία ασπαζόμαστε και εμείς, η απαλλαγή αυτή καταλαμβάνει και τους κοινούς λογαριασμούς που τηρούνται στην αλλοδαπή και τούτο διότι κάτι τέτοιο αφενός μεν θα απέτρεπε τους Ελληνες από το να επενδύουν στο εξωτερικό και αφετέρου θα παραβίαζε το κοινοτικό δίκαιο «περί ελεύθερης διακίνησης των κεφαλαίων».

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2189/06.11.2019
Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2019-2020, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας
Απόφ. Α.Α.Δ.Ε. Α. 1413/04.11.2019
Διαδικασία διενέργειας κατά προτεραιότητα μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. από το γραφείο σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβούς φορολογικού στοιχείου/λογιστικού αρχείου (παραστατικού)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2187/05.11.2019
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 16 και 17 του μέρους Β του ν.4633/2019 (Α161/16.10.2019) «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2190/06.11.2019
Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με το χρόνο περάτωσης της πτώχευσης και την παραγραφή πτωχευτικών χρεών
Απόφαση ΔΕΔ 2507/06.09.2019
Επιστροφή ΦΠΑ λόγω οριστικής διαγραφής απαίτησης - Μείωση φορολογικής βάσης βάσει της απόφασης ΣτΕ 355/2019
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2019 (Intrastat)Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Χρήστου Ν. Τότση
Κοινοί και αδιαίρετοι ή ενωμένοι λογαριασμοί. (Απαλλαγές από το φόρο κληρονομιών)
Αρθρο του Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Εταιρικοί Μετασχηματισμοί (Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Διασπάσεις – Ν. 4601/2019)
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Διανομή κερδών και φορολογικές ζημιές
Αρθρο του Αντωνίου Α. Νασόπουλου
Μετατροπή Ο.Ε. και Ε.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη - Νίκης Χατζοπούλου
Επανέλεγχος ελεγμένων φορολογικών υποθέσεων
Αρθρο του Δημητρίου Κ. Αδαμόπουλου
Τέλος χαρτoσήμου επί συμβιβασμού
Αρθρο του Χαράλαμπου Τσούση
Γενικός Αντικαταχρηστικός Κανόνας άρθρου 38 ΚΦΔ
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Φορολογικοί έλεγχοι: Ποια έγγραφα από το αρχείο θα χρειαστεί να προσκομίσετε
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Xαρτόσημο στα άτυπα δάνεια ιδιωτών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο