Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια


Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
Στο προηγούμενο τεύχος του «Λογιστή» γράψαμε ότι με το νόμο 4557/2018 (άρθρα 20 και 21), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 62 του Ν. 4607/2019 συστάθηκε το «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» το οποίο θα περιλαμβάνει πλήρη και ακριβή στοιχεία των φυσικών προσώπων που είναι νόμιμοι και πραγματικοί δικαιούχοι όλων των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με έδρα ή φορολογική δραστηριότητα στην Ελλάδα.
Ήδη άρχισε η παραγωγική λειτουργία της εφαρμογής του ως άνω Μητρώου που αποτελεί ένα ουσιώδες μέτρο για την πρόληψη και καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδοτήσεως της τρομοκρατίας και εντός του 2021 αναμένεται η διασύνδεσις των επί μέρους εθνικών Κεντρικών Μητρώων Πραγματικών Δικαιούχων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Κεντρικής Πλατφόρμας.

Επιμήκυνση προθεσμίας παραγραφής
Στη στήλη της Φορολογικής Νομολογίας του παρόντος τεύχους δημοσιεύεται η υπ’ αριθμ. 732/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, επταμελούς συνθέσεως με την οποία κρίνονται τα εξής:
Η δεκαπενταετής παραγραφή επιβάλλεται μόνο στην περίπτωση της μη δήλωσης, όχι δε και επί εκπρόθεσμης δήλωσης της πενταετούς προθεσμίας παραγραφής του άρθρου 84 παρ. 1 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/94). Συνεπώς, ερμηνεία επεκτείνουσα την εφαρμογή της 15ετούς προθεσμίας παραγραφής και στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, δεν βρίσκει έρεισμα στον νόμο. Σε περίπτωση υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης κατά το τελευταίο έτος της 15ετούς προθεσμίας παραγραφής, δεν χωρεί περαιτέρω παρέκταση της 15ετούς προθεσμίας παραγραφής, διότι η επιμήκυνση αυτή (δηλ. στα 18 έτη) από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας αντίκειται στην αρχή της ασφάλειας του δικαίου και στην αρχή της αναλογικότητας.

Η νέα βελτιωμένη ρύθμιση των 120 δόσεων
Οπως είναι γνωστό έχει τεθεί σε ισχύ από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2019 η νέα βελτιωμένη ρύθμιση των 120 δόσεων. Συγκεκριμένα η ρύθμιση αυτή έχει τεθεί σε λειτουργία στο σύστημα TAXISnet από την 5/9/19, οπότε έχει ανοίξει και η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Με τη νέα αυτή ρύθμιση που η προθεσμία της για την ένταξη λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου, αλλά πιθανότατα θα παραταθεί, επέρχονται οι εξής βελτιώσεις:
1. Προβλέπεται αυτόματη αναστολή των κατασχέσεων των τραπεζικών λογαριασμών, των εισοδημάτων και των περιουσιακών στοιχείων οφειλετών κατά των οποίων έχουν ήδη επιβληθεί τα συγκεκριμένα μέτρα.
2. Εφόσον κατά την ένταξη στη ρύθμιση προκαταβληθεί ποσό τουλάχιστον διπλάσιο της μηνιαίας δόσης της ρύθμισης, χορηγείται ισόποση απαλλαγή επί των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.
3. Η ελάχιστη καταβλητέα μηνιαία δόση μειώνεται από τα 30 στα 20 ευρώ.
4. Το ετήσιο επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνονται οι οφειλές μειώνεται από το 5% στο 3%.
5. Στις διατάξεις της ρύθμισης αυτής μπορούν πλέον να ενταχθούν και οι επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως ύψους ακαθαρίστων εσόδων, εφόσον η βασική οφειλή φθάνει μέχρι το 1.000.000 ευρώ.
6. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν ακόμη και ληξιπρόθεσμες οφειλές που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν από την 1/1/2019 έως την 30/9/2019, αλλά αφορούν υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων για τις οποίες οι σχετικές φορολογικές δηλώσεις έπρεπε να έχουν υποβληθεί μέχρι και 31/12/2018.

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2183/10.10.2019
Φορολογική μεταχείριση των χρηματοοικονομικών εξόδων που προκύπτουν σε περίπτωση καταβολής τόκων δανείου (ομολογιακού ή μη) όταν το ποσό του φόρου επανενσωματώνεται προκειμένου ο δικαιούχος να λαμβάνει το συνολικό ποσό των συμβατικών τόκων χωρίς το βάρος της παρακράτησης φόρου (ρήτρα "tax gross-up")
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2182/10.10.2019
Φορολογική μεταχείριση πώλησης συμμετοχών με ζημία ή εκκαθάρισης αλλοδαπής εταιρείας, στην οποία συμμετέχει ημεδαπή εταιρεία, με ζημία
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2181/10.10.2019
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας που έχει προέλθει από μετασχηματισμό με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2179/03.10.2019
Κοινοποίηση της από 25/9/2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (142 Α) «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» και παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2176/25.09.2019
Οδηγίες για την διακίνηση εμπορευμάτων προς / από την Ελεύθερη Ζώνη - Εφαρμογή της αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ1144720 ΕΞ2018/27-9-18 Απόφασης Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 4513/Β/15-10- 18 - ΑΔΑ: ΩΠΨΨ46ΜΠ3Ζ-ΗΑ7) με θέμα «Ιδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών»
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2019 (Intrastat)Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Φορολογικοί έλεγχοι: Ποια έγγραφα από το αρχείο θα χρειαστεί να προσκομίσετε
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Xαρτόσημο στα άτυπα δάνεια ιδιωτών
Αρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Η φορολόγηση αποθεματικών από sale and lease back σε περίπτωση υπεκμίσθωσης ακινήτων
Αρθρο του Αντωνίου Α. Νασόπουλου
Ειδικά θέματα για Δικηγόρους και για Αστικές Επαγγελματικές Δικηγορικές Εταιρείες (Δικηγορικές εταιρείες) βάσει των Ε.Λ.Π. Ν.4308/2014
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Φορολογική αντιμετώπιση εταιρικών μετασχηματισμών
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Χρήστου Ν. Τότση
Καταλογισμός φόρων και επιβολή προστίμων σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου.
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Η παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη με τη συνεργασία του Διονύση Σαμόλη
Πώς συνδέεται το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος με τη φοροδιαφυγή και ποιες οι υποχρεώσεις του λογιστή
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο