Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τρίτη 9 Απριλίου 2019
Αρθρο του Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Η κήρυξη των συλλογικών συμβάσεων εργασίας υποχρεωτικής εφαρμογής για όλους τους εργαζόμενους


Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίες διέπονται από το Ν. 1876/90, ορισμένες διατάξεις του οποίου τροποποιήθηκαν ή ανεστάλη η ισχύς τους με νόμους που ψηφίσθηκαν κατά τη διάρκεια ισχύος των τριών αλλεπάλληλων μνημονίων (2010 – 2018).

Το κείμενο του Ν. 1876/90, όπως τροποποιήθηκε με τους κυριότερους σχετικούς μνημονιακούς νόμους, καθώς και λεπτομερή ανάλυση της έννοιας όλων των θεμάτων και διαδικασιών που αφορούν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις ισότιμες διαιτητικές αποφάσεις, μπορεί να βρει ο αναγνώστης στο βιβλίο του συνεργάτη μας Μιλτ. Λεοντάρη «Εργατικό Δίκαιο» (έκδοση 2014, σελίδες 73 – 110).

Ένα από τα θέματα που ρυθμίζει ο Ν. 1876/90 (στο άρθρο 11 §§ 2 και 3) είναι η δυνατότητα επέκτασης, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως , της ισχύος των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και η κήρυξή τους γενικώς υποχρεωτικών για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου που αφορούν. Το κείμενο των εν λόγω διατάξεων έχει ως εξής:

«2. Με απόφασή του, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας, ο Υπουργός Εργασίας μπορεί να επεκτείνει και να κηρύξει γενικώς υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου ή επαγγέλματος συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία δεσμεύει ήδη εργοδότες που απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου ή επαγγέλματος.
Ειδικότερα, η επέκταση ομοιοεπαγγελματικής συλλογικής σύμβασης εργασίας δεσμεύει όλους τους εργαζόμενους του επαγγέλματος, ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 10.

3. Την επέκταση μπορεί να ζητήσει και αρμόδια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων ή των εργοδοτών με αίτησή της, που υποβάλλει στον Υπουργό Εργασίας. Η επέκταση ισχύει από την ημερομηνία της δημοσίευσης της απόφασης του Υπουργού, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 § 7 του Ν. 4024/2011)».

Αναστολή κήρυξης κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ ως γενικώς υποχρεωτικών. Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 37 του Ν.4024/2011, η εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 1876/90, που αναφέρονται στην κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικών των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, αναστέλλεται, όσο διαρκεί η εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (δηλ. όσο χρόνο διαρκούν τα μνημόνια). Αφού, λοιπόν, δεν μπορούσαν να κηρυχθούν ως γενικώς υποχρεωτικές οι κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, δέσμευαν και ίσχυαν μόνον για τους εργαζόμενους και εργοδότες που είναι μέλη των συμβαλλομένων συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Μετά τη λήξη και του τρίτου μνημονίου (20/8/2018), οπότε έληξε και η εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, έπαυσε να ισχύει και η αναστολή της δυνατότητας κήρυξης ως γενικώς υποχρεωτικών των συλλογικών συμβάσεων εργασίας με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις (άρθρου 11 παράγραφοι 2 και 3 Ν. 1876/90).

Στο εξής, λοιπόν, θα πρέπει οι λογιστές, κυρίως, αλλά και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι (εργοδότες, στελέχη και σύμβουλοι επιχειρήσεων, εργαζόμενοι) να παρακολουθούν τις νέες συλλογικές συμβάσεις και τις περιπτώσεις που αυτές κηρύσσονται υποχρεωτικές – κατά τα άνω – γιατί η μη έγκαιρη συμμόρφωση των επιχειρήσεων επισύρει σοβαρές κυρώσεις.

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2188/04.11.2019
Προϋποθέσεις για τη μη απώλεια του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής οφειλών του άρθρου 61 του ν. 4446/2016
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2189/06.11.2019
Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2019-2020, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας
Απόφ. Α.Α.Δ.Ε. Α. 1413/04.11.2019
Διαδικασία διενέργειας κατά προτεραιότητα μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. από το γραφείο σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβούς φορολογικού στοιχείου/λογιστικού αρχείου (παραστατικού)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2187/05.11.2019
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 16 και 17 του μέρους Β του ν.4633/2019 (Α161/16.10.2019) «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2190/06.11.2019
Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με το χρόνο περάτωσης της πτώχευσης και την παραγραφή πτωχευτικών χρεών
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2019 (Intrastat)Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Χρήστου Ν. Τότση
Κοινοί και αδιαίρετοι ή ενωμένοι λογαριασμοί. (Απαλλαγές από το φόρο κληρονομιών)
Αρθρο του Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Εταιρικοί Μετασχηματισμοί (Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Διασπάσεις – Ν. 4601/2019)
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Διανομή κερδών και φορολογικές ζημιές
Αρθρο του Αντωνίου Α. Νασόπουλου
Μετατροπή Ο.Ε. και Ε.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη - Νίκης Χατζοπούλου
Επανέλεγχος ελεγμένων φορολογικών υποθέσεων
Αρθρο του Δημητρίου Κ. Αδαμόπουλου
Τέλος χαρτoσήμου επί συμβιβασμού
Αρθρο του Χαράλαμπου Τσούση
Γενικός Αντικαταχρηστικός Κανόνας άρθρου 38 ΚΦΔ
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Φορολογικοί έλεγχοι: Ποια έγγραφα από το αρχείο θα χρειαστεί να προσκομίσετε
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Xαρτόσημο στα άτυπα δάνεια ιδιωτών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο