Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2020

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Παρασκευή 12 Απριλίου 2019
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια


Νέα έκδοση (2019) του δευτέρου τόμου της «Χρηματοοικονομικής Λογιστικής» του Γεωργίου Αληφαντή.

Ο Γεώργιος Αληφαντής, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και τ. Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, έχει συγγράψει και κυκλοφορήσει, σε αλλεπάλληλες εκδόσεις, σειρά ολόκληρη λίαν αξιόλογων βιβλίων γύρω από τη λογιστική και ελεγκτική.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και το δίτομο σύγγραμμά του «Χρηματοοικονομική Λογιστική», του οποίου ο δεύτερος τόμος κυκλοφόρησε πρόσφατα σε 5η έκδοση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, αλλά και του νέου νόμου περί ανωνύμων εταιρειών (Ν. 4548/2018, ισχύοντος από 1/1/2019).
Στον πρώτο τόμο, δίνεται ανάπτυξη των εννοιών του ενεργητικού, του παθητικού, των εσόδων και των εξόδων, των λογιστικών γεγονότων, των λογαριασμών, της διπλογραφικής μεθόδου, των λογιστικών βιβλίων και της συμφωνίας αυτών, περιγραφή των στοιχείων με τα οποία αποδεικνύονται τα λογιστικά γεγονότα καθώς και η ελεγκτική αυτών, της διόρθωσης των λογιστικών σφαλμάτων και των λογιστικών εγγραφών τέλους χρήσεως, καθώς, επίσης και οι καταστάσεις ταμειακών ροών και μεταβολών ιδίων κεφαλαίων. Στο τέλος των κειμένων των σχετικών κεφαλαίων παρατίθενται ασκήσεις προς λύση, οι απαντήσεις των οποίων παρατίθενται σε συνημμένο προσάρτημα.
Στον δεύτερο τόμο, παρατίθενται οι βασικές γνώσεις, που οι σπουδαστές πρέπει να γνωρίζουν, για τις επί μέρους λογιστικές: παγίων, συμμετοχών και χρεογράφων, αποθεμάτων, απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων, υποχρεώσεων, ξένου νομίσματος των εσόδων και εξόδων καθώς και των λογαριασμών τάξεως. Στο τέλος του δεύτερου τόμου για την κατανόηση των άνω θεμάτων υπάρχουν λυμένες δύο ομάδες ασκήσεων.
Οι ασκήσεις της Α ομάδας είναι οι παραδοσιακές ασκήσεις της διπλογραφικής λογιστικής και της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων.
Οι ασκήσεις της Β ομάδας έχουν ως στόχο να γίνει κατανοητή η σπουδαιότητα εφαρμογής των ορθών αρχών που θέτει το λογιστικό δίκαιο για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και επίσης να αντιληφθούν τη σημασία των πληροφοριών που παρέχουν οι οικονομικές καταστάσεις όταν δεν εφαρμόζονται οι άνω διατάξεις του λογιστικού δικαίου.
Στη συνέχεια, ακολουθεί το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο μέρος.
Στο δεύτερο μέρος παρατίθεται η λογιστική τέλους χρήσεως με δύο επιμέρους κεφάλαια: α) Λογιστικές Εργασίες Τέλους Χρήσεως και β) Η Φορολογία, η Διάθεση Κερδών και η Λογιστική της Αναβαλλόμενης Φορολογίας. Η παρούσα πέμπτη έκδοση έχει συμπληρωθεί με τις διατάξεις των νόμων 4548/2018 και 4587/2018 για την αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών.
Στο τρίτο μέρος γίνεται μια παρουσίαση της λογιστικής των υποκαταστημάτων.
Τέλος, στο τέταρτο μέρος αναφέρονται στοιχεία από τη λογιστική των ομίλων και ιδιαιτέρως από τη Λογιστική των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Καθαρά Δευτέρα. Υποχρεωτική ή προαιρετική αργία;

Όπως είναι γνωστό, ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας καθορίζονται η 25η Μαρτίου, η Δευτέρα του Πάσχα, η 15η Αυγούστου και η 25η Δεκεμβρίου (Β.Δ. 748/1966).
Ως ημέρες προαιρετικής αργίας καθορίζονται η 1η Μαΐου (Πρωτομαγιά) και η 28η Οκτωβρίου. Σημειώνεται ότι η Πρωτομαγιά κάθε χρόνο χαρακτηρίζονταν με υπουργική απόφαση ως υποχρεωτική αργία, ήδη όμως με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 4468/2017, κατέστη υποχρεωτική αργία χωρίς να χρειάζεται πλέον η έκδοση υπουργικής απόφασης.
Οι παραπάνω έξι (6) ημέρες αργίας χαρακτηρίζονται ως εξαιρέσιμες εορτές και όσοι μισθωτοί απασχοληθούν κατ’ αυτές λαμβάνουν προσαύξηση 75% επί του νομίμου ημερομισθίου ή του 1/25 του μισθού.
Σημειώνεται ότι η απασχόληση ή μη των μισθωτών κατά την προαιρετική αργία εξαρτάται από την βούληση του εργοδότη.
Η Καθαρά Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Επομένως αν εργαζόμενος απουσιάσει αυθαιρέτως από την εργασία του κατά την ημέρα αυτή δεν δικαιούται να πληρωθεί. Αν, όμως, η Καθαρά Δευτέρα έχει χαρακτηριστεί αργία από διάταξη συλλογικής σύμβασης εργασίας ή κανονισμού εργασίας της επιχείρησης ή από έθιμο, η επιχείρηση παραμένει κλειστή κατά την ημέρα αυτή. Την πρακτική αυτή ακολουθεί το πλείστον των επιχειρήσεων. (βλ. λεπτομέρειες στο βιβλίο του Μιλτ. Κ. Λεοντάρη «Εργατικό Δίκαιο» κεφάλαιο έκτο παρ. 46).

Οι μεταβιβάσεις των ακινήτων θα γίνονται μέχρι το τέλος του έτους μόνον ηλεκτρονικά.

Με σχέδιο που προωθεί η ΑΑΔΕ οι μεταβιβάσεις ακινήτων θα γίνονται σύντομα μόνον ηλεκτρονικά και όχι χειρόγραφα, όπως διενεργούνται σήμερα οι συναλλαγές στη φορολογία Κεφαλαίου (πλην των δηλώσεων των γονικών παροχών και χρηματικών δωρεών που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και από τους δύο συμβαλλόμενους).
Μέχρι σήμερα, για την σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου μεταβίβασης ενός ακινήτου, απαιτείται η συγκέντρωση πολλών δικαιολογητικών που καθιστούν την διαδικασία αυτή δύσκολη, σύνθετη και χρονοβόρα. Μερικά από τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής: α) πιστοποιητικό ότι έχει πληρωθεί ή ότι δεν οφείλεται ο ΕΝΦΙΑ, β) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας πωλητή, γ) πιστοποιητικό περί μη οφειλής φόρου κληρονομιάς - δωρεάς, ΟΤΑ, δ) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, ε) βεβαίωση πολεοδομικής νομιμότητας και πιστοποιητικό ενεργειακού επιθεωρητή, στ) απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος, ζ) βεβαίωση δασαρχείου κ.λπ. κ.λπ.

Προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων το πρώτον ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου.

Συνδρομητής μας ερωτά εάν είναι δυνατόν να προσκομισθούν αποδεικτικά στοιχεία το πρώτον ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου, τα οποία δεν τέθηκαν υπόψη στο φορολογικό έλεγχο.
Επί του θέματος αυτού το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει αποφανθεί παγίως ότι «επιτρεπτώς προσκομίζονται το πρώτον ενώπιον του Πρωτοβάθμιου δικαστηρίου αποδεικτικά στοιχεία που δεν είχαν τεθεί προηγουμένως υπόψη της φορολογικής αρχής, εφόσον από καμία διάταξη δεν προκύπτει το αντίθετο. (βλ. ΣτΕ 1530/2009, 383/1996, 103/1989 στο «Λογιστή» Σεπτεμβρίου 2009, σελ. 1050).

Μείωση φορολογίας μερισμάτων από 1.1.2019.

Με τη διάταξη του άρθρου 65 του Ν. 4603/2019 ο φόρος μερισμάτων μειώνεται σε 10% από 15% που ίσχυε προηγουμένως, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013).
Η παραπάνω μείωση έχει εφαρμογή για εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2019 και εφεξής και καταλαμβάνει τις αμοιβές που διανέμονται από τα κέρδη μιας εταιρείας σε μέλη διοικητικού συμβουλίου και προσωπικό.Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2123/29.07.2020
Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α.1035/2020 (Β' 551), όπως ισχύει, για τις υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων».
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2124/31.07.2020
Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/1101 της Επιτροπής για την τροποποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για τα εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020- Παράταση προθεσμίας.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2122/28.07.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αριθμ. οικ. 21221/14.07.2020 (Β' 3007) απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου "Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του ν.4251/2014 (Α' 80) και του π.δ. 106/2007 (Α' 135), καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν.4251/2014."
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1177/24.07.2020
Μεταφορά εκκρεμών υποθέσεων των ειδικών συνεργείων ελέγχου
Α.Υ.Ο. Α 1182/31.08.2020
Παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται με τις διατάξεις των παρ. 51 και 53α του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.).
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 34/22.07.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α 43), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν. 4690/2020 (Α 104), για την απασχόληση των συνταξιούχων λόγω γήρατος και παροχή οδηγιών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 31/08.07.2020
Μείωση από 1/6/2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη - εργαζόμενου για τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.4670/2020
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 29/29.06.2020
Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. Υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 20/20.05.2020
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 28 παρ. 10 του ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43 τ. Α) περί παροχής δυνατότητας υποβολής νέας αίτησης συνταξιοδότησης στις περιπτώσεις αναστολής καταβολής της σύνταξης του άρθρ. 37 του ν. 3996/2011
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 19/19.05.2020
Διαδικασία για την παράδοση -παραλαβή οργανικής μονάδας
Περισσότερα »

Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση του N. 4640/2019, ως μέσο επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μη διανομή του νομίμου μερίσματος στους μετόχους ανώνυμης εταιρείας
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ιστορική αναδρομή ποσοστών προκαταβολής φόρου εισοδήματος και παρατηρήσεις για τη συνταγματικότητα του θεσμού
Αρθρο της Βασιλικής Ζαροκανέλλου
Αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Το αρχείο που πρέπει να τηρούν οι φορολογούμενοι
Αρθρο του Νίκου Δ. Καβουρίνου
Φορολογική αντιμετώπιση «Φορολογικών Κατοίκων Ελλάδας» που αποκτούν εισοδήματα στην αλλοδαπή
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η επίπτωση του Covid-19 στην διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ)
Αρθρο των δικηγόρων Χρυστοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ενδικα μέσα σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης των αλληλεγγύως ευθυνομένων προσώπων για απαλλαγή από την ευθύνη τους κατά το άρθρο 66 παρ. 29 ν.4646/2019
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο