Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια


Διανεμόμενα Κέρδη Α.Ε. και Ε.Π.Ε. βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και των νόμων 4548/2018 και 4587/2018 για την αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών. Έκδοση 8η, Διπλογραφία, 2019

Ο κ. Γεώργιος Αληφαντής, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, και επιστημονικός σύμβουλος στο περιοδικό Λογιστής στις 900 σελίδες του ανανεωμένου, και με νέες προσθήκες κεφαλαίων, βιβλίου «Διανεμόμενα κέρδη Α.Ε. και Ε.Π.Ε.» βάσει των νόμων 4548/2018 και 4587/2018 για την αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, του Ν. 4541/2018 για την τροποποίηση του δικαίου των Ε.Π.Ε. (ν. 3190/1955), «των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων» και του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) το οποίο εκδόθηκε και διατίθεται από τις εκδόσεις Διπλογραφία, στη νέα 8η έκδοση έτους 2019 με νέα κεφάλαια: α) Εισφορά ενεργητικού έναντι τίτλων, β) Διάθεση μετοχών στο προσωπικό και γ) Διαφορά υπέρ το άρτιο παραθέτει, εκτός, από την ερμηνεία των άνω νέων διατάξεων με απλά και σύγχρονα παραδείγματα, για τα διανεμόμενα κέρδη στους μετόχους και τους εταίρους με τη μορφή κερδών και με διανομή αποθεματικών καθώς και τη λογιστική των αμοιβών των μελών διοικήσεως και των διευθυντών των ανωνύμων εταιρειών, των Ε.Π.Ε. και των ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών παραθέτοντας και τη νομοθεσία (εμπορική, εργατική, ασφαλιστική) η οποία εφαρμόζεται στις αμοιβές αυτές.
Το βιβλίο περιλαμβάνει ακόμη και τα εξής κεφάλαια:
1. Η λογιστική του φόρου εισοδήματος της ανώνυμης εταιρείας.
2. Υπολογισμός τακτικού αποθεματικού και πρώτου μερίσματος.
3. Η επιβράβευση της παραγωγικότητας του προσωπικού στο τέλος της χρήσεως.
4. Απαγόρευση διανομής κερδών.
5. Τροποποίηση οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση των μετόχων.
6. Διανομή προμερίσματος.
7. Η λογιστική του αρνητικού αποτελέσματος (η λογιστική των ζημιών).
8. Κεφαλαιοποίηση φορολογημένων αποθεματικών και υπολοίπου κερδών εις νέον.
9. Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων
10. Διανομή κερδών προηγουμένων χρήσεων.
11. Διαφορές από την επιμέτρηση στην εύλογη αξία.
12. Η λογιστική των λαμβανόμενων δωρεάν μετοχών.
13. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας.
14. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
15. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας.
16. Η απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας.
17. Φορολογία ευρωπαϊκών ομίλων (μερίσματα, ελεγχόμενες αλλοδαπές, υποκεφαλαιοδότηση).
18. Λύση και εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας.
19. Μετασχηματισμοί Ν. 4172/2013.
20. Διαφορές στα κίνητρα και στις προϋποθέσεις για τις συγχώνευσης επιχειρήσεων μεταξύ των φορολογικών νόμων.
Το βιβλίο διατίθεται και από τις εκδόσεις «ΤΟΤΣΗ».


Τι αλλάζει στο ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων (άρθρο 39 Ν. 2859/2000)

Από 1.1.2019 απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ και καταβολής του φόρου, ανεξάρτητα από την κατηγορία λογιστικών αρχείων (βιβλίων), όχι μόνο οι υποκείμενοι οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών μέχρι 10.000 ευρώ, χωρίς στο ποσό αυτό να περιλαμβάνεται φόρος προστιθέμενης αξίας, αλλά και οι νέοι υποκείμενοι οι οποίοι με την υποβολή της δήλωσης έναρξης των εργασιών τους επιθυμούν την ένταξη στο καθεστώς αυτό.
Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν με την υπ’ αριθμ. Ε. 2012/17.1.2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος.


Ποιές φορολογικές υποθέσεις παραγράφτηκαν στις 31.12.2018 λόγω παρελεύσεως 5ετίας

Μετά τη δημοσίευση της γνωστής πλέον σε όλους απόφασης 1738/2017 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκρινε ως αντισυνταγματικές τις επιμηκύνσεις – παρατάσεις του χρόνου της παραγραφής («Λογιστής» έτους 2017 σελ. 966) παραγράφτηκαν λόγω παρελεύσεως πενταετίας στις 31.12.2018 όλες οι υποθέσεις της χρήσεως 2012 που αφορούν την φορολογία εισοδήματος αλλά και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (βλ. και απόφαση ΣτΕ 403/2018 στο «Λογιστή» Δεκεμβρίου 2018, σελ. 1318).


Μη επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

Με την Ε. 2009/11.1.2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος, ορίζεται ότι δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης, για τα έτη 2015 και επόμενα, στο εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης που αποκτάται από φορολογικό κάτοικο Ελλάδας και για το οποίο η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα φορολόγησης, βάσει ισχύουσας σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας (ΣΑΔΦ).
Επίσης, δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στο εισόδημα ημεδαπής προέλευσης που αποκτάται από φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής και για το οποίο η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα φορολόγησης βάσει ισχύουσας ΣΑΔΦ.
Η Διοίκηση στηριζόμενη και στην υπ’ αριθμ. 2465/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος, κατέληξε στα ανωτέρω συμπεράσματα, ανακαλώντας την αντιθέτου περιεχομένου πολυγραφημένη εγκύκλιο 1099/23.5.2018 («Λογιστής» Σεπτεμβρίου 2018, σελ. 967).
Εφιστούμε την προσοχή στο ότι, σε περίπτωση που στα ανωτέρω εισοδήματα έχει ήδη επιβληθεί ειδική εισφορά αλληλεγγύης, ο φορολογούμενος που επιθυμεί να του επιστραφεί το ποσό που κατέβαλε, οφείλει να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση προκειμένου να εκκαθαρισθεί εκ νέου η δήλωσή του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει επέλθει παραγραφή.
Επιβολή τέλους επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ερμηνεία του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011 από το Συμβούλιο της Επικρατείας
Το Συμβούλιο της Επικρατείας σε πιλοτική του δίκη (βλ. απόφαση 89/2019, 7μελούς που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος) ερμήνευσε τη διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011, κρίνοντας ότι μόνη η παρέλευση πενταετίας από την έναρξη εργασιών, ακόμη και αν αφορά την ίδια κατ’ αντικείμενο επαγγελματική δραστηριότητα, δεν αρκεί κατά νόμον για την επιβολή του τέλους, εφόσον, προ της συμπληρώσεως πέντε ετών ασκήσεως του επαγγέλματος, επήλθε διακοπή εργασιών, με την υποβολή σχετικής δηλώσεως ενώπιον της αρμόδιας φορολογικής αρχής, όρος που περιορίζει τον κίνδυνο καταστρατηγήσεως των σχετικών διατάξεων.
Στην περίπτωση αυτή το ΣτΕ δικαίωσε ελεύθερο επαγγελματία δικηγόρο ο οποίος προέβει το έτος 2015 σε έναρξη εργασιών με αντικείμενο την δικηγορία ενώ το 2007 είχε προβεί σε έναρξη εργασιών ως ελεύθερος επαγγελματίας με αντικείμενο την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών.


Κατάργηση του ατομικού βιβλιαρίου υγείας

Τα συναρμόδια Υπουργεία Εργασίας και Υγείας βάζουν τέλος στα βιβλιάρια υγείας και εφεξής η πιστοποίηση ασφαλιστικής ικανότητας στους δικαιούχους θα γίνεται μέσω του ΑΜΚΑ, ενώ οι δικαιούχοι θα είναι υποχρεωμένοι να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητά τους, προκειμένου να γίνεται ταυτοποίηση των στοιχείων τους.
Όσοι έχουν βιβλιάρια υγείας που τελειώνουν, δεν θα πάρουν νέα, αλλά θα προσθέσουν σελίδες. Σε περίπτωση που έχουν τελειώσει τα ειδικά φύλλα, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν με σφραγισμένες λευκές σελίδες, αριθμημένες και κομμένες στο μέγεθος του βιβλιαρίου.
Διατήρηση βιβλιαρίων θα υπάρχει μόνο για ασφαλισμένους που παίρνουν φάρμακα υψηλού κόστους από τα φαρμακεία του ΕΟΠΠΥ.


Φορολογική κατοικία και τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

Με την Ε. 2008/2019 εγκύκλιο που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος, διευκρινίζεται ότι οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος υπόκεινται στο πόθεν έσχες (απόκτηση περιουσιακών στοιχείων άρθρου 32 Κ.Φ.Ε.), ανεξαρτήτως εάν τα περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη κ.λπ.) βρίσκονται στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα.
Επίσης, ο φορολογούμενος, για την κάλυψη τεκμηρίων, μπορεί να επικαλεσθεί εισοδήματα που έχουν προκύψει στο εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι τα εισοδήματα αυτά έχουν φορολογηθεί ή νομίμως απαλλαγεί και περιλαμβάνονται στη δήλωσή του, εφόσον υπήρχε σχετική υποχρέωση.


Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ προσώπων που αμείβονται με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης (τώρα τίτλο κτήσης)

Στο παρόν τεύχος δημοσιεύεται η υπ’ αριθμ. Δ. 15/Γ΄/67695/1825/ 28.12.2018 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδόθηκε σε εκτέλεση της παρ. 4 του άρθρου 55 του Ν. 4509/2017, με την οποία καθορίζεται: α) η διαδικασία απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών β) ο χρόνος και ο τρόπος δήλωσης των στοιχείων του παραστατικού και της σύμβασης από τον εκδότη στον ΕΦΚΑ και γ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Στο επόμενο τεύχος θα δημοσιευθεί και η σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος που έχει ήδη αναρτηθεί στον «Ηλεκτρονικό Λογιστή» www.logistis.gr


Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2128/04.08.2020
Άσκηση ενδικοφανούς και δικαστικής προσφυγής ατομικώς από τα αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα του άρθρου 50 ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2127/31.07.2020
Κοινοποίηση της αρ. πρ. Α 1165/14.07.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για την παράταση προθεσμίας εισαγωγής ή παραλαβής βιομηχανοποιημένων καπνών με επικολλημένες ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας που διατίθενται με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις και επιστροφής ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας προς καταστροφή».
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2126/29.07.2020
Κοινοποίηση της υπ' αριθ. Α 1141/09.03.2020 Α.Υ.Ο. «Τροποποίηση της απόφασης υπ'αριθ.30/003/000/1026/2016 «Όροι και προϋποθέσεις για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, την παρασκευή, διάθεση και την εμφιάλωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» (Β' 755)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2125/31.07.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 «Τροποποίηση των άρθρων 121 και 123 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» του νόμου 4714/2020 (ΦΕΚ 148/31-7-2020 Α') του Υπουργείου Οικονομικών «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475 ...και άλλες διατάξεις».
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1181/24.07.2020
Τροποποίηση της υπ' αρ. ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες (Β' 3293), δυνάμει του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016 (Α' 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του τρίτου εδαφίου της περ. β' της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4170/2013 (Α' 163), έναντι της Ελλάδας, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αρ. ΠΟΛ. 1084/10.5.2018 (Β' 1690) και Α. 1208/24.5.2019 (Β' 1995) όμοιες αποφάσεις και ισχύει
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 34/22.07.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α 43), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν. 4690/2020 (Α 104), για την απασχόληση των συνταξιούχων λόγω γήρατος και παροχή οδηγιών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 31/08.07.2020
Μείωση από 1/6/2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη - εργαζόμενου για τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.4670/2020
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 29/29.06.2020
Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. Υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 20/20.05.2020
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 28 παρ. 10 του ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43 τ. Α) περί παροχής δυνατότητας υποβολής νέας αίτησης συνταξιοδότησης στις περιπτώσεις αναστολής καταβολής της σύνταξης του άρθρ. 37 του ν. 3996/2011
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 19/19.05.2020
Διαδικασία για την παράδοση -παραλαβή οργανικής μονάδας
Περισσότερα »

Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση του N. 4640/2019, ως μέσο επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μη διανομή του νομίμου μερίσματος στους μετόχους ανώνυμης εταιρείας
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ιστορική αναδρομή ποσοστών προκαταβολής φόρου εισοδήματος και παρατηρήσεις για τη συνταγματικότητα του θεσμού
Αρθρο της Βασιλικής Ζαροκανέλλου
Αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Το αρχείο που πρέπει να τηρούν οι φορολογούμενοι
Αρθρο του Νίκου Δ. Καβουρίνου
Φορολογική αντιμετώπιση «Φορολογικών Κατοίκων Ελλάδας» που αποκτούν εισοδήματα στην αλλοδαπή
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η επίπτωση του Covid-19 στην διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ)
Αρθρο των δικηγόρων Χρυστοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ενδικα μέσα σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης των αλληλεγγύως ευθυνομένων προσώπων για απαλλαγή από την ευθύνη τους κατά το άρθρο 66 παρ. 29 ν.4646/2019
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο