Κυριακή, 9 Αυγούστου 2020

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018
Αρθρο του Μιλτ. Κ. Λεοντάρη
Οι νέοι περί εταιρειών νόμοι


Την τελευταία επταετία (2012 – 2018) έγιναν, με αλλεπάλληλους νόμους, σοβαρές αλλαγές στην περί εμπορικών εταιρειών νομοθεσία:
Α) Κατ’ αρχήν, με το νόμο 4072/2012:
α) Εκσυγχρονίσθηκε η πεπαλαιωμένη νομοθεσία για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. – Ε.Ε.) τις αφανείς εταιρείες και τις κοινοπραξίες.
β) Θεσπίστηκε ένας νέος τύπος κεφαλαιουχικής εταιρείας, η Ι.Κ.Ε. (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία).
Β) Με το νόμο 4541/2018 επιχειρήθηκε η προσαρμογή των περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) διατάξεων του νόμου 3190/55, σχετικώς με τις ημερομηνίες σύγκλησης της συνέλευσης των εταίρων και τη δημοσιότητα (μέσω Γ.Ε.ΜΗ.) πράξεων και αποφάσεων της εταιρείας.
Γ) Με το νόμο 4548/2018 αντικαταστάθηκε ο ξεπερασμένος και κατακρεουργημένος νόμος 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών.
Δ) Με διάφορους άλλους νόμους επήλθαν αρκετές τροποποιήσεις με κατεύθυνση την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης αυτών (όπως με το νόμο 4254/2014 για την απαλλαγή από το Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου 1% στο αρχικό κεφάλαιο κατά τη σύσταση της εταιρείας).
Σαν πρώτη παρατήρηση στις παραπάνω νομοθετικές μεταρρυθμίσεις μπορούμε να σημειώσουμε ότι:
Ενώ η πρώτη απ’ αυτές, η αναφερόμενη στις νέες διατάξεις περί προσωπικών εταιρειών, είναι αρκετά επιτυχής, γιατί πράγματι εκσυγχρονίζει το θεσμό και διευκρινίζει και απλοποιεί πολλά αμφιλεγόμενα και ασαφή σημεία της προϊσχύσασας νομοθεσίας, δεν συμβαίνει, δυστυχώς, το ίδιο και με τις νέες διατάξεις των λοιπών εταιρειών.
Ο νόμος 4541/2018 για τις Ε.Π.Ε. αρκείται να ενσωματώσει στις διατάξεις του ισχύοντος από τη δεκαετία του ’50 νόμου 3190/1955 όλες τις σχετικές τροποποιήσεις των τελευταίων ετών και δεν τολμά να καταργήσει την ανάμιξη του συμβολαιογράφου στη σύσταση (αρχικό καταστατικό) και στις τροποποιήσεις αυτού – όπως συμβαίνει με όλα τα άλλα είδη εταιρειών. Μοιάζει, έτσι, με μία σχεδόν ανώφελη κωδικοποίηση, η οποία δεν προσφέρει τίποτε στην απλοποίηση των διαδικασιών και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, που είναι το κυριότερο αντικίνητρο στην επιχειρηματική δραστηριότητα.
Όσον αφορά το νόμο 4548/2018, που αντικατέστησε το Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, τα πράγματα είναι ασυγκρίτως πολυπλοκότερα. Εισάγεται ένα νομοθέτημα πολύ μεγαλύτερο του προϊσχύσαντος νόμου 2190/1920 (υπερδιπλάσιο σε αριθμό άρθρων και σελίδων) με πολλές αναφορές και παραπομπές σε διατάξεις άλλων νόμων και οδηγίες της Ε.Ο.Κ. (τώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης). Όμως, η απλοποίηση των διαδικασιών και ο περιορισμός της γραφειοκρατίας κι εδώ απουσιάζουν.
Για παράδειγμα: Όλες οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων (τροποποιήσεις καταστατικού, εκλογή Δ.Σ. κ.λπ.) και του Δ. Συμβουλίου (όπως συγκρότηση αυτού σε σώμα κ.α.) εξακολουθούν να υπόκεινται στον έλεγχο της Περιφέρειας (Νομαρχίας). Αυτό σημαίνει υποβολή των σχετικών πρακτικών στο Γ.Ε.ΜΗ. προς καταχώρηση, το οποίο, όμως, δεν προβαίνει στην καταχώρηση, αν δεν λάβει προηγουμένως την έγκριση της Περιφέρειας, πράγμα που επιφέρει μεγάλη καθυστέρηση στην καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. (ίσως και μηνών).
Και μια παρατήρηση για το νέο τύπο κεφαλαιουχικής εταιρείας την Ι.Κ.Ε., που θεσπίστηκε το 2012 και προστέθηκε στα άλλα δύο προϋπάρχοντα είδη κεφαλαιουχικών εταιρειών (Α.Ε. – Ε.Π.Ε.). Σύμφωνα με την όλη οικονομία των σχετικών διατάξεων, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία είναι ένας εταιρικός τύπος, που προσομοιάζει πολύ στην Ε.Π.Ε., αλλά πιο απλός και λιγότερο γραφειοκρατικός στις διατυπώσεις σύστασης και λειτουργίας αυτής. Εκ του λόγου αυτού και η μεγάλη προτίμηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις Ι.Κ.Ε., τα τελευταία χρόνια, έναντι όλων των άλλων τύπων εταιρειών. Σοβαρότατος, επίσης, λόγος προτίμησης των Ι.Κ.Ε. έναντι των άλλων τύπων εταιρειών είναι η μη υποχρέωση ασφάλισης των εταίρων στις πολυπρόσωπες Ι.Κ.Ε. Η διάκριση αυτή είναι άδικη και ακατανόητη. Γιατί μόνο οι εταίροι των πολυπρόσωπων Ι.Κ.Ε. να έχουν αυτή την ευνοϊκή μεταχείριση, που προτρέπει στην εισφοροδιαφυγή και πλήττει το χειμαζόμενο ασφαλιστικό μας σύστημα; Και κάτι τελευταίο. Διερωτάται κανείς, τι σόι κεφαλαιουχικές εταιρείες είναι η Ε.Π.Ε. και η Ι.Κ.Ε., όταν κατά την ισχύουσα περί αυτών νομοθεσία δεν απαιτείται πλέον να έχουν εταιρικό κεφάλαιο. Συμπερασματικά και για να μη πελαγώνουν οι επιχειρηματίες, θα πρέπει να καταργηθεί αμέσως ο ξεπερασμένος τύπος της Ε.Π.Ε. και να μείνει μόνο η Ι.Κ.Ε., της οποίας οι ισχύουσες διατάξεις περί εταιρικού κεφαλαίου, ασφάλισης των εταίρων κ.λπ. να προσαρμοσθούν προς το δικαιότερο και πιο σοβαρότερο.

Ίδρυση νέων εταιρειών – Διαγραφή παλαιών που κλείνουν
Καταχωρείται παρακάτω πίνακας, που ανακοίνωσε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στον οποίο αποτυπώνεται η επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα μας (σύσταση νέων επιχειρήσεων – διαγραφή επιχειρήσεων) συγκριτικά για τα εννεάμηνα (1/1 – 30/9) των ετών 2017 και 2018.

Το αποτύπωμα του επιχειρείν

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

1/1/2018 – 30/9/2018

1/12017 – 30/9/2017

Α.Ε.

484

437

ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

39

108

ΑΤΟΜΙΚΕΣ

12475

14270

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ

1896

1325

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

0

3

ΕΠΕ

218

230

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(SE)

0

0

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚ. ΣΚΟΠΟΥ

0

0

ΙΚΕ

6622

4990

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

33

28

ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ

8

26

ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ

2808

2127

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

1

2

ΣυνΠΕ

2

7

ΣΥΝΟΛΟ

24586

23553

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1/1/2018 – 30/9/2018

1/12017 – 30/9/2017

Α.Ε.

414

651

ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

53

49

ΑΤΟΜΙΚΕΣ

8767

15140

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ

678

992

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

5

0

ΕΠΕ

427

869

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(SE)

0

0

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ

0

0

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚ. ΣΚΟΠΟΥ

0

1

ΙΚΕ

553

494

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

59

38

ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ

265

24

ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ

1745

2563

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

2

1

ΣυνΠΕ

5

4

ΣΥΝΟΛΟ

12943

20826

Δύο είναι τα βασικά συμπεράσματα που συνάγονται από τον πίνακα αυτόν.
Πρώτον η μεγάλη και αυξανόμενη προτίμηση των επιχειρηματιών στις Ι.Κ.Ε. (για τους λόγους που αναπτύχθηκαν ανωτέρω).
Δεύτερον η μικρή, έστω, υπεροχή των νεοσυσταινόμενων επιχειρήσεων έναντι των διαγραφόμενων στο Γ.Ε.ΜΗ. Αυτό έδωσε την ευκαιρία σε μερικούς να πανηγυρίσουν ότι ήλθε, επιτέλους, η πολυπόθητη ανάκαμψη. Εδώ, πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των διαγραφών είναι πλασματικός, γιατί είναι πολύ μικρότερος του αριθμού των επιχειρήσεων που κλείνουν ή αδρανούν κάθε χρόνο. Αυτό οφείλεται είτε στην αδιαφορία είτε στις δυσκολίες και την αδυναμία πολλών επιχειρήσεων που λειτουργούν, κυρίως με τη μορφή εταιρειών, να περαιώσουν τη διαδικασία της διακοπής και της διαγραφής τους όπως γνωρίζουν άριστα οι λογιστές και όλοι εκείνοι που ασχολούνται με αυτές τις διαδικασίες.
Νέος νόμος για τους μετασχηματισμούς.
Έγινε γνωστό ότι είναι έτοιμος για να κατατεθεί στη Βουλή (μετά τη σχετική διαβούλευση ο νέος νόμος για τους μετασχηματισμούς εταιρειών και γενικότερα επιχειρήσεων (μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, απόσπαση κλάδου). Με το νέο νόμο θα αντιμετωπίζονται κατά ενιαίο τρόπο όλοι οι μετασχηματισμοί (θα παύσουν να ισχύουν το Ν.Δ. 1297/72 και ο Ν. 2166/93 κ.ά. που προβλέπουν διαφορετικές διαδικασίες), θα παρέχονται φορολογικά κίνητρα και θα απλοποιούνται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ελπίζουμε να δούμε κάτι καλό για την επιχειρηματική δραστηριότητα.
Με την ευκαιρία αυτή, θα μπορούσε να γίνουν και οι απαραίτητες τροποποιήσεις απλοποίησης και περιορισμού της γραφειοκρατίας στην υπόλοιπη περί εταιρειών νομοθεσία, όπως ενδεικτικά αναφέρεται στο παρόν άρθρο και όπως ζητούν οι αρμόδιοι φορείς (Γ.Ε.ΜΗ. – Υπ. Ανάπτυξης – Επιχειρηματικές Ενώσεις).Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2123/29.07.2020
Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α.1035/2020 (Β' 551), όπως ισχύει, για τις υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων».
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2124/31.07.2020
Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/1101 της Επιτροπής για την τροποποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για τα εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020- Παράταση προθεσμίας.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2122/28.07.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αριθμ. οικ. 21221/14.07.2020 (Β' 3007) απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου "Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του ν.4251/2014 (Α' 80) και του π.δ. 106/2007 (Α' 135), καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν.4251/2014."
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1177/24.07.2020
Μεταφορά εκκρεμών υποθέσεων των ειδικών συνεργείων ελέγχου
Α.Υ.Ο. Α 1182/31.08.2020
Παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται με τις διατάξεις των παρ. 51 και 53α του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.).
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 34/22.07.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α 43), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν. 4690/2020 (Α 104), για την απασχόληση των συνταξιούχων λόγω γήρατος και παροχή οδηγιών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 31/08.07.2020
Μείωση από 1/6/2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη - εργαζόμενου για τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.4670/2020
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 29/29.06.2020
Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. Υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 20/20.05.2020
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 28 παρ. 10 του ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43 τ. Α) περί παροχής δυνατότητας υποβολής νέας αίτησης συνταξιοδότησης στις περιπτώσεις αναστολής καταβολής της σύνταξης του άρθρ. 37 του ν. 3996/2011
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 19/19.05.2020
Διαδικασία για την παράδοση -παραλαβή οργανικής μονάδας
Περισσότερα »

Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση του N. 4640/2019, ως μέσο επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μη διανομή του νομίμου μερίσματος στους μετόχους ανώνυμης εταιρείας
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ιστορική αναδρομή ποσοστών προκαταβολής φόρου εισοδήματος και παρατηρήσεις για τη συνταγματικότητα του θεσμού
Αρθρο της Βασιλικής Ζαροκανέλλου
Αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Το αρχείο που πρέπει να τηρούν οι φορολογούμενοι
Αρθρο του Νίκου Δ. Καβουρίνου
Φορολογική αντιμετώπιση «Φορολογικών Κατοίκων Ελλάδας» που αποκτούν εισοδήματα στην αλλοδαπή
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η επίπτωση του Covid-19 στην διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ)
Αρθρο των δικηγόρων Χρυστοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ενδικα μέσα σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης των αλληλεγγύως ευθυνομένων προσώπων για απαλλαγή από την ευθύνη τους κατά το άρθρο 66 παρ. 29 ν.4646/2019
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο