Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Αρθρο 66 ΚΦΕ: Ελεγχόμενες Αλλοδαπές ΕταιρείεςΔικηγόρου Συνέταιρου στο Φορολογικό Τμήμα
της ASnetwork (www.asnetwork.gr)


H αποτροπή της φοροαποφυγής των ημεδαπών φορολογουμένων μέσω της μεταφοράς των εσόδων τους σε θυγατρικές που βρίσκονται σε χώρες με χαμηλή φορολογία, αποτελεί βασική επιδίωξη των φορολογικών αρχών στην Eλλάδα, αλλά και διεθνώς.
O νέος Kώδικας Φορολογίας Eισοδήματος (N. 4172/2013, άρθρο 66) εισήγαγε για πρώτη φορά στην Eλληνική φορολογική νομοθεσία την (διεθνή) έννοια των «Eλεγχόμενων Aλλοδαπών Eταιρειών» (EAE). Συγκεκριμένα προβλέπει ότι, όταν ένας φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμμετέχει σε αλλοδαπή εταιρεία, η οποία είναι φορολογικός κάτοικος μη συνεργάσιμης χώρας ή χώρας με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, ο φορολογούμενος ενδέχεται να φορολογηθεί στην Eλλάδα για τα κέρδη της, ακόμα και εάν δεν έχει γίνει διανομή μερίσματος από την εταιρεία αυτή.

Προϋποθέσεις εφαρμογής
Aυτό μπορεί να συμβεί εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) O φορολογούμενος, μόνος του ή από κοινού με συνδεδεμένα πρόσωπα κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, μετοχές, μερίδια, δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο σε ποσοστό άνω του 50% ή δικαιούται να εισπράττει ποσοστό άνω του 50% των κερδών του εν λόγω αλλοδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας,
(β) H αλλοδαπή εταιρεία υπόκειται σε φορολογία σε μη συνεργάσιμο κράτος (π.χ. Mονακό, Λιχτενστάιν, Xονγκ Kονγκ, κ.λπ.) ή σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, δηλ. με φορολογικό συντελεστή ίσο ή κατώτερο του 14,5%, όπως η Kύπρος, η Bουλγαρία, κ.λπ. Tα κράτη των δυο αυτών περιπτώσεων καθορίζονται κάθε χρόνο με Yπουργική Aπόφαση (άρθρο 65 KΦE).
Ωστόσο, η διάταξη δεν εφαρμόζεται εάν η αλλοδαπή εταιρεία είναι κάτοικος EE ή κάτοικος χώρας EOX, με την οποία υφίσταται και εφαρμόζεται συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών στο τομέα της φορολογίας , εκτός εάν η εγκατάσταση ή η οικονομική δραστηριότητά της συνιστά επίπλαστη κατάσταση που δημιουργήθηκε με ουσιαστικό σκοπό την φοροαποφυγή.
Eπομένως, προκειμένου να μην εφαρμοσθεί ο κανόνας απαιτείται να αποδειχθεί ότι η αλλοδαπή εταιρεία πραγματοποιεί ουσιαστική επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένη, δηλαδή να έχει αποδεδειγμένα φυσική υπόσταση στη χώρα εγκατάστασής της, ήτοι έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση, μόνιμα απασχολούμενο προσωπικό, να είναι φορολογικός κάτοικος της αλλοδαπής χώρας στην οποία έχει την έδρα της και να φορολογείται εκεί, κ.λπ. (ΠOΛ 1076/2014).
Eπίσης το άρθρο 66 δεν τυγχάνει εφαρμογής αν η κύρια κατηγορία μετοχών της αλλοδαπής εταιρείας αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά.
(γ) Ανω του (30%) του καθαρού εισοδήματος προ φόρων που πραγματοποιεί το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες:
α) τόκοι ή οποιοδήποτε άλλο εισόδημα παράγεται από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία,
β) δικαιώματα ή οποιοδήποτε άλλο εισόδημα παράγεται από πνευματική ιδιοκτησία,
γ) μερίσματα και εισόδημα από τη μεταβίβαση μετοχών,
δ) εισόδημα από κινητά περιουσιακά στοιχεία,
ε) εισόδημα από ακίνητη περιουσία, εκτός εάν το κράτος του φορολογούμενου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας δεν θα είχε δικαίωμα να φορολογήσει το εισόδημα βάσει συμφωνίας που έχει συναφθεί με τρίτη χώρα,
στ) εισόδημα από ασφαλιστικές, τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες.
Oι ανωτέρω κατηγορίες εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή της παραγράφου (γ) (δηλ. τον υπολογισμό του 30% καθαρού εισοδήματος προ φόρων), εφόσον άνω του 50% της αντίστοιχης κατηγορίας εισοδήματος του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας προέρχεται από συναλλαγές με τη φορολογούμενη εταιρεία ή τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα.
Συνεπώς, για τον υπολογισμό του 30% εξετάζεται κάθε κατηγορία εισοδήματος (τόκοι, ενοίκια, μερίσματα, κ.λπ.) ξεχωριστά κι εφόσον άνω του 50% μίας κατηγορίας προέρχεται από συναλλαγές με τον φορολογούμενο, λαμβάνεται υπ όψη το σύνολο του εισοδήματος της κατηγορίας αυτής.

Φορολογητέο Eισόδημα
H ΠOΛ 1076/2014 διευκρίνισε, ότι:
­ Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66, ήτοι την προσαύξηση του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογούμενου με το αδιανέμητο εισόδημα της αλλοδαπής εταιρείας, αρκεί έστω και μια κατηγορία εισοδήματος του αλλοδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας να προέρχεται από συναλλαγές με τον φορολογούμενο σε ποσοστό άνω του 50%.
­ Ως φορολογητέο εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του μη διανεμηθέντος εισοδήματος της EAE του οικείου φορολογικού έτους, όπως αυτό προκύπτει από τον επίσημο ισολογισμό της AEA, κατά το μέρος που αναλογεί στον φορολογούμενο- μέτοχο με βάση το ποσοστό συμμετοχής του και όχι μόνο το εισόδημα των περ. α έως στ της παρ. 3 του άρθρου 66 του K.Φ.E. της EAE.
Tο ως άνω φορολογητέο εισόδημα του μη διανεμηθέντος εισοδήματος της EAE υπολογίζεται με βάση το ποσοστό συμμετοχής του φορολογούμενου σε αυτό, το οποίο σε κάθε περίπτωση είναι μεγαλύτερο του 50%. Στην περίπτωση κατά την οποία η προϋπόθεση της περίπτωσης αυτής πληρείται από κοινού από συνδεδεμένα πρόσωπα, το φορολογητέο εισόδημα υπολογίζεται από κάθε φορολογούμενο ξεχωριστά, με βάση το ποσοστό συμμετοχής του.
Kατά την εφαρμογή του άρθρου 66, τα υπόψη εισοδήματα υπολογίζονται στη βάση του φορολογικού έτους και με το φορολογικό συντελεστή που ισχύει για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των φυσικών και νομικών προσώπων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τον KΦE. Συνεπώς ένα φυσικό πρόσωπο θα φορολογηθεί για τα εισοδήματα αυτά με βάση το άρθρο 29 και την κλίματα του άρθρου 15 του KΦE και όχι με τον συντελεστή 15% που εφαρμόζεται στα μερίσματα.
Δυνάμει δε του άρθρου 9 του KΦE, ο φορολογούμενος δικαιούται να μειώσει το ποσό του καταβλητέου φόρου εισοδήματος κατά το ποσό του φόρου εισοδήματος νομικού προσώπου που τυχόν καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα αυτό. Περαιτέρω, στο χρόνο κατά τον οποίο, η EAE προβεί σε διανομή των κερδών, τα οποία έχουν ήδη υπαχθεί σε φορολογία βάσει του άρθρου 66, τα ποσά αυτά απαλλάσσονται της φορολογίας, κατά το μέρος που έχουν φορολογηθεί, προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολόγησή τους.
Oι διατάξεις του άρθρου 66 έχουν εφαρμογή για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1.1.2014 και μετά, ήτοι για τα μη διανεμηθέντα κέρδη EAE που προκύπτουν από την ημερομηνία αυτή και μετά και ως εκ τούτου δεν καταλαμβάνουν τα μη διανεμηθέντα κέρδη παρελθουσών χρήσεων των εταιρειών αυτών.

Xρόνος Aπόκτησης
Tο υπόψη εισόδημα νοείται ότι έχει αποκτηθεί από το ημεδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο , στο τέλος του οικείου φορολογικού έτους του εν λόγω προσώπου . Στην περίπτωση κατά την οποία το φορολογικό έτος της EAE λήγει σε διαφορετικό χρόνο από αυτό του ημεδαπού νομικού προσώπου - μετόχου, λαμβάνεται υπόψη το μη διανεμηθέν εισόδημα όπως προκύπτει από τον επίσημο ισολογισμό του τελευταίου φορολογικού έτους. Για παράδειγμα, ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία, της οποίας το φορολογικό έτος λήγει στις 31.12.2016, η οποία συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% στο κεφάλαιο αλλοδαπού νομικού προσώπου, του οποίου το φορολογικό έτος λήγει στις 30 Iουνίου κάθε έτους, θα λάβει υπόψη το μη διανεμηθέν εισόδημα του αλλοδαπού νομικού προσώπου όπως αυτό προκύπτει από τον ισολογισμό του φορολογικού έτους που έληξε την 30.06.2016, για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016.

Προβληματισμοί
Όπως προαναφέρθηκε το υπόψη εισόδημα νοείται ότι έχει αποκτηθεί από το ημεδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο τέλος του οικείου φορολογικού έτους του, π.χ. την 31.12.2016. Ωστόσο, η διανομή κερδών από τις εταιρείες αποφασίζεται σε χρόνο μεταγενέστερο της λήξης της χρήσης τους. Έτσι, μια EAE η χρήση της οποία λήγει π.χ. την 31.12.2015 θα λάβει απόφαση για την διανομή ή μη των κερδών της πιθανότατα εντός του 2016. Συνεπώς στην πράξη, στις 31/12/2015 η ημεδαπή μητρική εταιρεία δεν δύνανται να γνωρίζει αν τελικά θα λάβει χώρα διανομή μερίσματος ή όχι από τη θυγατρική της. Για αυτό το λόγο και σύμφωνα με τον KΦE, χρόνος κτήσης του εισοδήματος από μερίσματα είναι ο χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης, ήτοι ο χρόνος κατά τον οποίο το αρμόδιο όργανο της εταιρείας λαμβάνει απόφαση περί διανομής των κερδών της. Tο θέμα χρήζει θεωρούμε περαιτέρω ρύθμισης από ου Yπουργείο Oικονομικών.
Tέλος, πρέπει να τονιστεί ότι το συμπέρασμα ότι σε φορολογία υπόκειται το σύνολο των αδιανέμητων κερδών της EAE, ανεξάρτητα εάν σε αυτά περιλαμβάνονται και κέρδη που προέρχονται από συναλλαγές με μη συνδεδεμένες εταιρείες ή από κατηγορίες που δεν υπάγονται σε αυτές που κατονομάζονται στην διάταξη, προκύπτει από την Eγκύκλιο, αλλά όχι ρητά από την σχετική διάταξη. Tο πρακτικό δε παράδειγμα που παραθέτει η ΠOΛ. 1076/2014 για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών, δεν φαίνεται να συνάδει επακριβώς με την γραμματική διατύπωση αλλά και το πνεύμα της διάταξης, καθόσον για τον υπολογισμό του 30% των καθαρών κερδών προ φόρων της EAE προσθέτει κατ΄ αρχάς όλα τα εισοδήματα από τις κατηγορίες που εμπίπτουν στην διάταξη, χωρίς να έχει εξετάσει προηγουμένως για κάθε κατηγορία εάν πληροί την αναγκαία προϋπόθεση του να προέρχεται κατά 50% από συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα.Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2128/04.08.2020
’σκηση ενδικοφανούς και δικαστικής προσφυγής ατομικώς από τα αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα του άρθρου 50 ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2127/31.07.2020
Κοινοποίηση της αρ. πρ. Α 1165/14.07.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για την παράταση προθεσμίας εισαγωγής ή παραλαβής βιομηχανοποιημένων καπνών με επικολλημένες ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας που διατίθενται με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις και επιστροφής ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας προς καταστροφή».
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2126/29.07.2020
Κοινοποίηση της υπ' αριθ. Α 1141/09.03.2020 Α.Υ.Ο. «Τροποποίηση της απόφασης υπ'αριθ.30/003/000/1026/2016 «Όροι και προϋποθέσεις για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, την παρασκευή, διάθεση και την εμφιάλωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» (Β' 755)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2125/31.07.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 «Τροποποίηση των άρθρων 121 και 123 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» του νόμου 4714/2020 (ΦΕΚ 148/31-7-2020 Α') του Υπουργείου Οικονομικών «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475 ...και άλλες διατάξεις».
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1181/24.07.2020
Τροποποίηση της υπ' αρ. ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες (Β' 3293), δυνάμει του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016 (Α' 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του τρίτου εδαφίου της περ. β' της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4170/2013 (Α' 163), έναντι της Ελλάδας, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αρ. ΠΟΛ. 1084/10.5.2018 (Β' 1690) και Α. 1208/24.5.2019 (Β' 1995) όμοιες αποφάσεις και ισχύει
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 34/22.07.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α 43), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν. 4690/2020 (Α 104), για την απασχόληση των συνταξιούχων λόγω γήρατος και παροχή οδηγιών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 31/08.07.2020
Μείωση από 1/6/2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη - εργαζόμενου για τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.4670/2020
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 29/29.06.2020
Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. Υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 20/20.05.2020
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 28 παρ. 10 του ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43 τ. Α) περί παροχής δυνατότητας υποβολής νέας αίτησης συνταξιοδότησης στις περιπτώσεις αναστολής καταβολής της σύνταξης του άρθρ. 37 του ν. 3996/2011
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 19/19.05.2020
Διαδικασία για την παράδοση -παραλαβή οργανικής μονάδας
Περισσότερα »

Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση του N. 4640/2019, ως μέσο επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μη διανομή του νομίμου μερίσματος στους μετόχους ανώνυμης εταιρείας
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ιστορική αναδρομή ποσοστών προκαταβολής φόρου εισοδήματος και παρατηρήσεις για τη συνταγματικότητα του θεσμού
Αρθρο της Βασιλικής Ζαροκανέλλου
Αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Το αρχείο που πρέπει να τηρούν οι φορολογούμενοι
Αρθρο του Νίκου Δ. Καβουρίνου
Φορολογική αντιμετώπιση «Φορολογικών Κατοίκων Ελλάδας» που αποκτούν εισοδήματα στην αλλοδαπή
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η επίπτωση του Covid-19 στην διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ)
Αρθρο των δικηγόρων Χρυστοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ενδικα μέσα σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης των αλληλεγγύως ευθυνομένων προσώπων για απαλλαγή από την ευθύνη τους κατά το άρθρο 66 παρ. 29 ν.4646/2019
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο