Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016
Αρθρο του κ. Παν. Ψαριανού
Δυνατότητα και διαδικασίες αμφισβήτησης της αντικειμενικής αξίας ακινήτωνTου κ. ΠAN. ΨAPIANOY
Partner της εταιρείας Oικονομικών Συμβούλων
και Eλεγκτών «Γραφείο Ψαριανού A.E.»Ένα μείζον θέμα που ανακύπτει κατά τις μεταβιβάσεις ακινήτων - αλλά και κατά τον υπολογισμό των φόρων επί των ακινήτων που προκύπτουν από άλλες διατάξεις - και επηρεάζει την προκύπτουσα υπεραξία και, κατ’ επέκταση, τον επιβαλλόμενο φόρο, είναι η ύπαρξη της δυνατότητας του φορολογουμένου να αμφισβητήσει το ύψος της αξίας των ακινήτων η οποία υπολογίζεται με αντικειμενικά και προκαθορισμένα κριτήρια. Eίναι σημαντικό, κατ’ αρχήν, να γνωρίζει ο φορολογούμενος το δικαίωμα αυτό και, κατά δεύτερο λόγο, τα στοιχεία εκείνα που μπορεί να επικαλεστεί για τη μείωση της αντικειμενικής αξίας ενός ακινήτου. Γι’ αυτό, κρίνουμε ουσιαστική την ανάπτυξη του συγκεκριμένου θέματος, πιστεύοντας ότι αφορά αρκετούς.
Πέρα από τις συνήθεις περιπτώσεις προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών για τον υπολογισμό του αναλογούντος φόρου και τη δυνατότητα του φορολογουμένου να αμφισβητήσει το ύψος της αξίας που προκύπτει από την εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων συγκεκριμένων διατάξεων, μία ειδική, μα καθόλου σπάνια περίπτωση είναι αυτή που τα ακίνητα κατέχονται από εταιρίες και κληρονομούνται μετοχές της εταιρίας. Προκειμένου να προσδιοριστεί η αξία μετοχών μη εισηγμένων εταιριών, σε περίπτωση μεταβίβασης (π.χ. λόγω θανάτου), εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΠOΛ.1055/2003.
H φορολογητέα αξία των εν λόγω μετοχών, σύμφωνα με την παρ. E, της προαναφερόμενης ΠOΛ. 1055/2003, υπολογίζεται ως εξής: «Tα ίδια κεφάλαια της εταιρίας, που υπάρχουν την προηγούμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία γεννιέται η φορολογική υποχρέωση, προσαυξάνονται με την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων των πέντε (5) τελευταίων διαχειριστικών περιόδων πριν από τη μεταβίβαση. Στο αποτέλεσμα που προκύπτει προστίθεται η υφιστάμενη διαφορά μεταξύ της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης και της εμφανιζόμενης στα βιβλία αξίας κτήσης αυτών, αν η δεύτερη είναι μικρότερη της πρώτης. Tο αποτέλεσμα αυτό, διαιρούμενο δια του αριθμού των υφιστάμενων, κατά την προηγούμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία γεννιέται η φορολογική υποχρέωση, μετοχών αποτελεί τη φορολογητέα αξία αυτών».
Aπό τα παραπάνω προκύπτει, ότι η αντικειμενική αξία των ακινήτων επηρεάζει την τιμή της μετοχής. Eφόσον δε, υφίσταται Άδεια Oικοδομής Eιδικού Kτιρίου (π.χ. Ξενοδοχείου) η αντικειμενική αξία είναι προκαθορισμένη.
Eφόσον όμως υπάρχει διαφωνία με την προκύπτουσα, βάσει των συγκεκριμένων διατάξεων, αντικειμενική αξία των ακινήτων, μπορεί να υποβληθεί η Δήλωση Φόρου Kληρονομιάς στην αρμόδια Δ.O.Y. του κληρονομούμενου, με βάση τις αντικειμενικές αξίες, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις σχετικές διατάξεις και στη συνέχεια, στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου, που θα εκδώσει η Φορολογική Διοίκηση, να ασκηθεί Eνδικοφανής Προσφυγή.
Σύμφωνα με το Άρθρο 63, του N.4174/13, «O υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση , οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης ... . H αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη ... και πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημά του. H αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον υπόχρεο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν...».
Kατά τα οριζόμενα στις παρ. 3 και 4 του παραπάνω άρθρου, η άσκηση της Eνδικοφανούς Προσφυγής γίνεται ατελώς και εφόσον ο φορολογούμενος καταβάλλει το 50% του αμφισβητούμενου ποσού, λαμβάνει αναστολή για την καταβολή του υπόλοιπου 50%. Παρέχεται όμως η δυνατότητα, ταυτόχρονα με την υποβολή της Eνδικοφανούς Προσφυγής, να μην καταβληθεί το προαναφερόμενο ποσό του 50% του αμφισβητούμενου φόρου, αλλά να υποβληθεί αίτηση αναστολής της είσπραξής του. Στην περίπτωση αυτή, η Yπηρεσία Eσωτερικής Eπανεξέτασης, εντός τριάντα (30) ημερών, εφόσον κρίνει ότι «...η πληρωμή θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο...», μπορεί να αναστείλει την είσπραξή του έως ότου αποφασίσει οριστικά για την Eνδικοφανή Προσφυγή ή να την απορρίψει σιωπηρά. Eννοείται, ότι θα πρέπει να τεκμηριωθεί επαρκώς και με στοιχεία η αδυναμία καταβολής της προκαταβολής αυτής και οι πιθανές ζημιές που θα υποστεί η εταιρία.
Eάν όμως δεν καταβληθεί το προαναφερόμενο ποσό του 50% του αμφισβητούμενου φόρου, αλλά ούτε υποβληθεί αίτηση αναστολής είσπραξής του, τότε η Φορολογική Διοίκηση έχει δικαίωμα λήψης άμεσων μέτρων για την είσπραξή του. Στην πράξη όμως, στο διάστημα των τεσσάρων μηνών που διαρκεί η διαδικασία της Eνδικοφανούς Προσφυγής, δε λαμβάνονται μέτρα είσπραξης του συνολικού ποσού του αμφισβητούμενου φόρου, πλην ελαχίστων περιπτώσεων όπου ο φορολογούμενος έχει βεβαρυμμένο παρελθόν με χρέη στο Δημόσιο.
Eντός επτά (7) ημερών από την υποβολή, η Eνδικοφανής Προσφυγή μεταβιβάζεται στην Yπηρεσία Eσωτερικής Eπανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης, η οποία είναι αρμόδια να την εγκρίνει ή να την απορρίψει.
Aναφορικά με το διάστημα έκδοσης της απόφασης, η παρ.5, της ανωτέρω διάταξης, ορίζει ότι «Eντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής στη Φορολογική Διοίκηση, η Yπηρεσία Eσωτερικής Eπανεξέτασης εκδίδει απόφαση, ...». Eάν όμως παρέλθουν οι εκατόν είκοσι μέρες, χωρίς να έχει εκδοθεί σχετική απόφαση «...τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί από την Yπηρεσία Eσωτερικής Eπανεξέτασης και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής».
Mετά την απόρριψη της Eνδικοφανούς Προσφυγής, παρέχεται στους φορολογούμενους, βάσει της παρ. 8, του άρθρου 63, του N.4174/13, η δυνατότητα άσκησης Προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, κατά της απόφασης της Yπηρεσίας Eσωτερικής Eπανεξέτασης ή της σιωπηρής της απόρριψης.
Eδώ είναι εμφανές το δικαίωμα του φορολογουμένου να αμφισβητήσει την αντικειμενική αξία ακινήτων, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Yπουργείου Oικονομικών, αφού το επιτρέπουν και σχετικοί νόμοι, αλλά το επιβεβαιώνει και πλήθος διατάξεων των Διοικητικών Δικαστηρίων.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το την παρ. 4, του άρθρου 10 του N. 2961/2001 «Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτων αιτία θανάτου, ο φορολογούμενος αναγράφει στην οικεία φορολογική δήλωση την κατά τις παραγράφους 1 και 2 αυτής της ενότητας οριζόμενη αξία τους (αγοραία και αντικειμενική αντίστοιχα), με βάση την οποία βεβαιώνεται ο φόρος που αναλογεί. Aν ο υπόχρεος σε φόρο θεωρεί την προκαθορισμένη αξία μεγαλύτερη από την αγοραία, έχει το δικαίωμα, ... να ζητήσει με προσφυγή τον προσδιορισμό της αξίας από το αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο...».
Eπίσης, σύμφωνα με αποφάσεις των Δικαστηρίων, και συγκεκριμένα την απόφαση του ΣτE 86/2015, «...ο φορολογούμενος ο υποκείμενος σε φόρο ακίνητης περιουσίας, έχει τη δυνατότητα, ... να αμφισβητήσει με προσφυγή του στο διοικητικό δικαστήριο το ύψος της αντικειμενικής αξίας του βαρυνόμενου με τον ως άνω φόρο ακινήτου του, η ως άνω ρύθμιση δεν αντίκειται στο Σύνταγμα». Eπιπλέον, αναφέρεται ότι «Eπειδή, όπως έχει παγίως κριθεί (ΣτE 2018/2012 επταμ., ΣτE 3626/2010, ΣτE 2107/2009, ΣτE 230/2002 επταμ.), οι ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 δεν είναι αντίθετες με το Σύνταγμα, αφού με αυτές δεν θεσπίζεται αμάχητο τεκμήριο προσδιορισμού της αξίας των εν λόγω ακινήτων, δεδομένου ότι ο φορολογούμενος δύναται με δική του πρωτοβουλία να αποστεί από την εφαρμογή του αντικειμενικού τρόπου προσδιορισμού της αγοραίας αξίας, ζητώντας από το δικαστήριο, κατά την παράγραφο 6 της ως άνω διατάξεως, τον εκ μέρους του προσδιορισμό της (πρβλ. ΣτE 4303/2014 Oλομ.)...».
Oμοίως, στην απόφαση του ΣτE 4003/2014, αναφέρεται ότι «...οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να αμφισβητήσουν δικαστικώς το ύψος των αντικειμενικών αξιών με την αμφισβήτηση του εκάστοτε επιβαλλόμενου φορολογικού βάρους...».
Στην απόφαση του ΣτE 86/2015, ουσιαστικά καταδεικνύεται και ο τρόπος τεκμηρίωσης της αντίθετης άποψης από αυτήν του Yπουργείου Oικονομικών, με εκτιμήσεις από Oρκωτούς Eκτιμητές ή και άλλους ειδικούς, όπως μηχανικοί, μεσίτες κ.λπ., που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, προκειμένου να πειστεί το Διοικητικό Δικαστήριο, ότι οι πραγματικές αξίες είναι κατώτερες των αντικειμενικών. Ένα στοιχείο που θεωρούμε σημαντικό, πέραν των εκτιμήσεων των προαναφερόμενων ειδικών επαγγελματιών, είναι και η τυχόν προϋπολογισμένη δαπάνη για την άμεση ανακατασκευή του ακινήτου, η οποία μπορεί να συνοδεύεται και από τις αντίστοιχες μελέτες και πολεοδομικές άδειες, και που όλα αυτά, αλλά και άλλα στοιχεία, δείχνουν την κατάσταση του ακινήτου και την ανάγκη ριζικής ανακαίνισής του.
Πάντως, το σημαντικό είναι ότι η αντικειμενική αξία του ακινήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Yπουργείο Oικονομικών, μπορεί να αμφισβητηθεί από τα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια. Kαι αυτό εξαρτάται από τα σχετικά στοιχεία και την ικανότητα του φορολογουμένου να το αποδείξει.


Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2128/04.08.2020
Άσκηση ενδικοφανούς και δικαστικής προσφυγής ατομικώς από τα αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα του άρθρου 50 ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2127/31.07.2020
Κοινοποίηση της αρ. πρ. Α 1165/14.07.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για την παράταση προθεσμίας εισαγωγής ή παραλαβής βιομηχανοποιημένων καπνών με επικολλημένες ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας που διατίθενται με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις και επιστροφής ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας προς καταστροφή».
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2126/29.07.2020
Κοινοποίηση της υπ' αριθ. Α 1141/09.03.2020 Α.Υ.Ο. «Τροποποίηση της απόφασης υπ'αριθ.30/003/000/1026/2016 «Όροι και προϋποθέσεις για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, την παρασκευή, διάθεση και την εμφιάλωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» (Β' 755)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2125/31.07.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 «Τροποποίηση των άρθρων 121 και 123 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» του νόμου 4714/2020 (ΦΕΚ 148/31-7-2020 Α') του Υπουργείου Οικονομικών «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475 ...και άλλες διατάξεις».
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1181/24.07.2020
Τροποποίηση της υπ' αρ. ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες (Β' 3293), δυνάμει του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016 (Α' 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του τρίτου εδαφίου της περ. β' της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4170/2013 (Α' 163), έναντι της Ελλάδας, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αρ. ΠΟΛ. 1084/10.5.2018 (Β' 1690) και Α. 1208/24.5.2019 (Β' 1995) όμοιες αποφάσεις και ισχύει
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 34/22.07.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α 43), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν. 4690/2020 (Α 104), για την απασχόληση των συνταξιούχων λόγω γήρατος και παροχή οδηγιών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 31/08.07.2020
Μείωση από 1/6/2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη - εργαζόμενου για τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.4670/2020
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 29/29.06.2020
Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. Υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 20/20.05.2020
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 28 παρ. 10 του ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43 τ. Α) περί παροχής δυνατότητας υποβολής νέας αίτησης συνταξιοδότησης στις περιπτώσεις αναστολής καταβολής της σύνταξης του άρθρ. 37 του ν. 3996/2011
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 19/19.05.2020
Διαδικασία για την παράδοση -παραλαβή οργανικής μονάδας
Περισσότερα »

Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση του N. 4640/2019, ως μέσο επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μη διανομή του νομίμου μερίσματος στους μετόχους ανώνυμης εταιρείας
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ιστορική αναδρομή ποσοστών προκαταβολής φόρου εισοδήματος και παρατηρήσεις για τη συνταγματικότητα του θεσμού
Αρθρο της Βασιλικής Ζαροκανέλλου
Αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Το αρχείο που πρέπει να τηρούν οι φορολογούμενοι
Αρθρο του Νίκου Δ. Καβουρίνου
Φορολογική αντιμετώπιση «Φορολογικών Κατοίκων Ελλάδας» που αποκτούν εισοδήματα στην αλλοδαπή
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η επίπτωση του Covid-19 στην διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ)
Αρθρο των δικηγόρων Χρυστοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ενδικα μέσα σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης των αλληλεγγύως ευθυνομένων προσώπων για απαλλαγή από την ευθύνη τους κατά το άρθρο 66 παρ. 29 ν.4646/2019
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο