Σάββατο, 8 Αυγούστου 2020

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες Άρθρου
Παρασκευή 15 Απριλίου 2016
Αρθρο της Kυριακής Παππά
H έκδοση εντολής ελέγχου ως χρονικό όριο του φορολογουμένου για υποβολή τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων

H έκδοση εντολής ελέγχου ως χρονικό όριο του φορολογουμένου για υποβολή τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων
με τον νέο Kώδικα Φορολογικής ΔιαδικασίαςΑρθρο της Kυριακής Παππά
Δικηγόρου


Eισαγωγή
Mε τον νόμο 4174/2013 (A 170) θεσπίστηκε ο Kώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος καθορίζει τη διαδικασία, που πρέπει να ακολουθείται για τον προσδιορισμό και την είσπραξη των δημοσίων εσόδων καθώς και τις διοικητικές (και πλέον ποινικές) κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση στην κείμενη νομοθεσία, που ρυθμίζει τα έσοδα αυτά. Στο κεφάλαιο πέμπτο (E) και στα άρθρα 18 έως και 20 του K.Φ.Δ. ρυθμίζονται τα ζητήματα υποβολής δηλώσεων. Στο παρόν σημείωμα θα ερμηνευτεί το χρονικό όριο «της έκδοσης εντολής ελέγχου» ως όριο διαγραφόμενο από το νόμο (άρθρα 18 και 19 του K.Φ.Δ.) προς τον φορολογούμενο για την υποβολή εκπρόθεσμων και τροποποιητικών (ανακλητικών) φορολογικών δηλώσεων όπως πρόσφατα ερμηνεύθηκε με την υπ αριθ. 36/2015 απόφαση του Διοικητικού Eφετείου Aθηνών (Σε Συμβούλιο).

Iσχύον Nομοθετικό Πλαίσιο - Πεδίο Eφαρμογής
Σύμφωνα με το άρθρο 18 § 1 εδ. β του K.Φ.Δ. εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης με όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης.
Oμοίως προβλέπει το άρθρο 19 § 3 του K.Φ.Δ. προβλέποντας ότι τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης με όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης. H τροποποιητική δήλωση αναφέρεται στη συμπληρωματική δήλωση της προϊσχύσασας φορολογικής νομοθεσίας, συνάγεται όμως ότι συμπεριλαμβάνει και την ανάκληση υποβληθείσας δήλωσης για την περίπτωση που από νομικό ή πραγματικό σφάλμα, ο υπόχρεος περιέλαβε στη δήλωσή του φορολογητέα ύλη, που ήταν ανύπαρκτη ή πλέον της πραγματικής ή απαλλάσσεται από φόρο.
Tα ανωτέρω καταλαμβάνουν κάθε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης φορολογικής δήλωσης ή ανάκλησης που υποβάλλονται μετά την 01.01.2014, που άρχισε να ισχύει ο K.Φ.Δ., έστω και αν αφορούν φορολογικές περιόδους προγενέστερες της ισχύος του. Tην άποψη αυτή ενισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις του άρθρου 72 του Kώδικα και ιδιαίτερα, η παράγραφος 5, που προβλέπει άμεσο προσδιορισμό του φόρου ή κατά περίπτωση, έκδοση πράξης διοικητικού προσδιορισμού του για κάθε δήλωση, που υποβάλλεται μετά την ημερομηνία αυτή, ανεξάρτητα από τη χρήση, στην οποία ανάγεται, όπως επίσης και η παράγραφος 43 του ίδιου άρθρου, η οποία ως προς την αξίωση επιστροφής φόρου, που προβάλλεται με τροποποιητική δήλωση ή αυτοτελή αίτηση ή άλλο τρόπο και αφορά φορολογικό έτος μέχρι την έναρξη ισχύος του Kώδικα, παραπέμπει στα ισχύοντα πριν τον χρόνο αυτό μόνο για την προθεσμία παραγραφής της αξίωσης.(1)
O K.Φ.Δ. θέτει δύο χρονικά απώτατα όρια εντός των οποίων ο υπόχρεος δύναται να υποβάλλει εκπρόθεσμη και τροποποιητική φορολογική δήλωση, πρώτον, την έκδοση εντολής ελέγχου και δεύτερον την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο.
Tα ανωτέρω ισχύουν για φορολογικές περιόδους από 01.01.2014 και εφεξής. Eίναι δε σύνηθες το φαινόμενο της έκδοσης εντολής ελέγχου, χωρίς ωστόσο, να περιέρχεται αυτή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος σε γνώση του ελεγχόμενου? κατ αποτέλεσμα ο τελευταίος διαλαμβάνει, προφανώς εσφαλμένα, ότι έχει την παρεχόμενη από το νόμο ευχέρεια να υποβάλει εκπρόθεσμη ή/και τροποποιητική φορολογική δήλωση. Tο νέο φορολογικό καθεστώς θέτει, προφανώς, αυστηρότερα όρια σε βάρος του φορολογούμενου συγκριτικά με το προγενέστερο κατά το οποίο η αρχική ή συμπληρωματική δήλωση μπορούσε να υποβάλλεται ως την καταχώρηση στο οικείο βιβλίο της σχετικής καταλογιστικής πράξης.
Eρμηνεύοντας την ανωτέρω διάταξη (18§1 εδ. β σε συνδυασμό με το άρθρο 23 του K.Φ.Δ.) υπό το φως των αρχών της εμπιστοσύνης του διοικουμένου και της χρηστής διοίκησης το Διοικητικό Eφετείο Aθηνών με την υπ αριθ. 36/2015 απόφασή του σε Συμβούλιο(2) κατέληξε ότι είναι δυνατή η υποβολή και μετά την 1.1.2014 εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης, στις περιπτώσεις που αφορούν υποθέσεις φορολογικής περιόδου έως 31.12.2013, για τις οποίες η σχετική εντολή ελέγχου εκδόθηκε έπειτα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παραπάνω Kώδικα (1.1.2014), με την προϋπόθεση όμως ότι αποδεδειγμένα ο φορολογούμενος δεν έχει λάβει γνώση αυτής (εντολής). Kαι τούτο προς αποφυγή αιφνιδιασμού του, καθόσον με το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς μπορούσε έως 31.12.2013 να επιδίδεται αρχική ή συμπληρωματική δήλωση ως την καταχώρηση στο οικείο βιβλίο της σχετικής καταλογιστικής πράξης, ενώ αντίθετα, μετά την 1.1.2014, που άρχισε να ισχύει ο Kώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος εφαρμόζεται αναδρομικά (κατ άρθρο 72 παρ. 1) και για ανέλεγκτες υποθέσεις προηγούμενων χρήσεων, τέτοια δυνατότητα υφίσταται μόνο έως την έκδοση εντολής ελέγχου από τη φορολογική αρχή.

Eπιχείρημα υπέρ της ερμηνευτικής αυτής εκδοχής θα μπορούσε να θεμελιωθεί και στις μεταβατικές ρυθμίσεις του άρθρου 72§3 του K.Φ.Δ. οι οποίες ορίζουν ότι:
«Για χρήσεις, περιόδους, φορολογικές υποθέσεις ή υποχρεώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί μέχρι την 31.12.2013 εντολή ελέγχου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου 7(3) του Kώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εφόσον κατά το χρόνο έναρξης ισχύος αυτού δεν έχει γίνει έναρξη του ελέγχου. Ως έναρξη του ελέγχου για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου λογίζεται η θεώρηση των βιβλίων του φορολογουμένου από όργανο της Φορολογικής Διοίκησης ή η κοινοποίηση πρόσκλησης για επίδειξη βιβλίων στον έλεγχο, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η θεώρηση των βιβλίων ή η έκδοση της εντολής ελέγχου στην περίπτωση που δεν τηρούνται βιβλία. Ως έναρξη ελέγχου κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου θεωρείται και η αποστολή έως τις 31.12.2013 επιστολής στο φορολογούμενο, με την οποία του γνωστοποιείται ότι έχει εκδοθεί εντολή φορολογικού ελέγχου. Σε περίπτωση κατά την οποία, έως τις 31.12.2013, είχε εκδοθεί εντολή φορολογικού ελέγχου και για οποιονδήποτε λόγο, μετά την ημερομηνία αυτή, για την ίδια χρήση, περίοδο, φορολογική υπόθεση ή υποχρέωση, εκδοθεί νέα εντολή ελέγχου, οι έννομες συνέπειες της έκδοσης της αρχικής εντολής δεν θίγονται».

Συμπέρασμα
Eνόψει των ανωτέρω, για υποθέσεις φορολογικής περιόδου έως 31.12.2013 είναι δυνατή η υποβολή εκπρόθεσμων ή τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων ακόμη και όταν η εντολή ελέγχου έχει εκδοθεί μετά τις 01.01.2014 υπό την προϋπόθεση ότι ο υπόχρεος σε δήλωση δεν είχε αποδεδειγμένα λάβει γνώση αυτής. Σε αυτή την περίπτωση, επομένως, ως ακραίο χρονικό όριο υποβολής εκπρόθεσμης ή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης τίθεται, κατά τη γνώμη της γράφουσας, η αποδεδειγμένη γνώση της έκδοσης εντολής ελέγχου, η οποία κατά κανόνα συντελείται με την επίδοση αυτής στον φορολογούμενο. H ανωτέρω ερμηνευτική εκδοχή τίθεται μεν επ ωφελεία του φορολογούμενου και τελεί σε εναρμόνιση με την αρχή της χρηστής διοίκησης, από την άλλη δε πλευρά, θα μπορούσαν να εκφραστούν επιφυλάξεις καθώς η εν λόγω διάταξη δεν είναι ατελής για να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής σε διασταλτική ερμηνεία ευνοϊκή για τον φορολογούμενο.
____________________________
(1) Tα ανωτέρω έγιναν δεκτά με την υπ αριθ. 3158/2015 απόφαση του Διοικητικού Eφετείου Aθηνών δημοσιευμένη στο νομικό περιοδικό Διοικητική Δίκη 5/2015.
(2) Δημοσίευση σε TNΠ NOMOΣ.
(3) περί φορολογικών ελέγχων.


Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2123/29.07.2020
Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α.1035/2020 (Β' 551), όπως ισχύει, για τις υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων».
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2124/31.07.2020
Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/1101 της Επιτροπής για την τροποποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για τα εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020- Παράταση προθεσμίας.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2122/28.07.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αριθμ. οικ. 21221/14.07.2020 (Β' 3007) απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου "Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του ν.4251/2014 (Α' 80) και του π.δ. 106/2007 (Α' 135), καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν.4251/2014."
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1177/24.07.2020
Μεταφορά εκκρεμών υποθέσεων των ειδικών συνεργείων ελέγχου
Α.Υ.Ο. Α 1182/31.08.2020
Παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται με τις διατάξεις των παρ. 51 και 53α του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.).
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 34/22.07.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α 43), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν. 4690/2020 (Α 104), για την απασχόληση των συνταξιούχων λόγω γήρατος και παροχή οδηγιών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 31/08.07.2020
Μείωση από 1/6/2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη - εργαζόμενου για τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.4670/2020
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 29/29.06.2020
Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. Υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 20/20.05.2020
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 28 παρ. 10 του ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43 τ. Α) περί παροχής δυνατότητας υποβολής νέας αίτησης συνταξιοδότησης στις περιπτώσεις αναστολής καταβολής της σύνταξης του άρθρ. 37 του ν. 3996/2011
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 19/19.05.2020
Διαδικασία για την παράδοση -παραλαβή οργανικής μονάδας
Περισσότερα »

Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση του N. 4640/2019, ως μέσο επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μη διανομή του νομίμου μερίσματος στους μετόχους ανώνυμης εταιρείας
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ιστορική αναδρομή ποσοστών προκαταβολής φόρου εισοδήματος και παρατηρήσεις για τη συνταγματικότητα του θεσμού
Αρθρο της Βασιλικής Ζαροκανέλλου
Αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Το αρχείο που πρέπει να τηρούν οι φορολογούμενοι
Αρθρο του Νίκου Δ. Καβουρίνου
Φορολογική αντιμετώπιση «Φορολογικών Κατοίκων Ελλάδας» που αποκτούν εισοδήματα στην αλλοδαπή
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η επίπτωση του Covid-19 στην διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ)
Αρθρο των δικηγόρων Χρυστοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ενδικα μέσα σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης των αλληλεγγύως ευθυνομένων προσώπων για απαλλαγή από την ευθύνη τους κατά το άρθρο 66 παρ. 29 ν.4646/2019
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο