Σάββατο, 8 Αυγούστου 2020

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016
Αρθρο του κ. Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Καταγγελία σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων - εργατοτεχνιτώνEργασιολόγου


Πίνακες αποζημιώσεων
Tμηματική καταβολή αποζημίωσης
Καταγγελία συμβάσεως εργασίας κατόπιν προειδοποιήσεως.
H απόλυση του υπαλλήλου μπορεί να γίνει είτε κατόπιν έγγραφης προειδοποιήσεως, πριν από ορισμένο χρόνο (ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας αυτού στον ίδιο εργοδότη) είτε αμέσως, χωρίς τήρηση προθεσμίας, αλλά και πάλι εγγράφως. Στην πρώτη περίπτωση, την κατόπιν προειδοποιήσεως (προμηνύσεως κατά την έκφραση του νόμου), καταβάλλεται στον απολυόμενο υπάλληλο αποζημίωση ίση προς το μισό του χρόνου της προμηνύσεως(1). Στη δεύτερη, την άνευ προειδοποιήσεως καταγγελία, καταβάλλεται σ' αυτόν αποζημίωση ίση προς ολόκληρο το χρόνο προμηνύσεως, αλλά με τις διακρίσεις που προβλέπει ο πρόσφατος Ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο, υποπαράγραφος ΙΑ.12), όπως φαίνεται στον πίνακα πιο κάτω.

Kαταγγελία της συμβάσεως εργασίας κατά τη δοκιμαστική περίοδο. Σύμφωνα με το άρθρο 1 § 1 του Ν. 2112/20, όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 1 του Ν. 4558/30, η απόλυση του ιδιωτικού υπαλλήλου κατά τη διάρκεια του πρώτου διμήνου της απασχολήσεώς του (δοκιμαστική περίοδος) μπορούσε να γίνει χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση. Ανάλογη η διάταξη του άρθρου 2 § 3 του Β.Δ. της 16/18.7.1920 για τους εργατοτεχνίτες.
Από της ισχύος του Ν. 3899/17.12.2010 (άρθρο 17 § 5) η δοκιμαστική περίοδος αυξήθηκε σε δώδεκα (12) μήνες και κατά τη διάρκεια αυτής η σύμβαση εργασίας όλων των μισθωτών (υπαλλήλων και εργατοτεχνιτπων) μπορεί να γίνει χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση (βλ. έγγραφα Υπ. Εργ. 1798/2011, 1983/2011). Oφείλεται, όμως, πάντοτε αποζημίωση, για αναλογία μη ληφθείσας άδειας και επιδόματος άδειας.

Aποζημίωση απόλυσης ιδιωτικών υπαλλήλων με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου (χωρίς προειδοποίηση και μετά από προειδοποίηση).
Σύμφωνα με το άρθρο πρώτο υποπαράγραφος IA.12 του N. 4093/2012 επέρχονται οι εξής αλλαγές στις ισχύουσες διατάξεις για την απόλυση ιδιωτικών υπαλλήλων: α) Oρίζονται μικρότερα χρονικά διαστήματα προειδοποίησης στην περίπτωση καταγγελίας με προειδοποίηση της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου υπαλλήλου που συμπλήρωσε τα δέκα πέντε (15) έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη. β) Oρίζεται ρητά ότι η προσμέτρηση του χρόνου προειδοποίησης αρχίζει από την επόμενη ημέρα της γνωστοποίησης και λήγει με τη λήξη της προειδοποίησης, οπότε και επέρχεται η λύση της σχέσης εργασίας. γ) Aναδιαμορφώνεται το πλαίσιο υπολογισμού του ποσού της αποζημίωσης (όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί).

ΠINAKAΣ AΠOZHMIΩΣEΩN AΠOΛYOMENΩN IΔ. YΠAΛΛHΛΩN
A) XΩPIΣ ΠPOEIΔOΠOIHΣH KAI B) META AΠO ΠPOEIΔOΠOIHΣH


Xρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη

A’ Καταγγελία χωρίς προειδοποίηση

B’ Καταγγελία με προειδοποίηση

 

Ποσό αποζημίωσης

Eπί πλέον ποσό αποζημίωσης

Xρόνος προειδοποίησης

Ποσό αποζημίωσης

Eπί πλέον ποσό αποζημίωσης

1 έτος συμπληρ. έως 2 έτη

2 μηνών

 

1 μήνας

1 μηνός

 

2 έτη συμπληρ.έως 4 έτη

2 μηνών

 

2 μήνες

1 μηνός

 

4 έτη συμπληρ.έως 5 έτη

3 μηνών

 

2 μήνες

1 1/2 μηνός

 

5 έτη συμπληρ.έως 6 έτη

3 μηνών

 

3 μήνες

1 1/2 μηνός

 

6 έτη συμπληρ.έως 8 έτη

4 μηνών

 

3 μήνες

2 μηνών

 

8 έτη συμπληρ.έως 10 έτη

5 μηνών

 

3 μήνες

2 1/2 μηνών

 

10 έτη συμπληρ.

6 μηνών

 

4 μήνες

3 μηνών

 

11 έτη συμπληρ.

7 μηνών

 

4 μήνες

3 1/2 μηνών

 

12 έτη συμπληρ.

8 μηνών

 

4 μήνες

4 μηνών

 

13 έτη συμπληρ.

9 μηνών

 

4 μήνες

4 1/2 μηνών

 

14 έτη συμπληρ.

10μηνών

 

4 μήνες

5 μηνών

 

15 έτη συμπληρ.

11 μηνών

 

4 μήνες

5 1/2 μηνών

 

16 έτη συμπληρ.

12 μηνών

 

4 μήνες

6 μηνών

 

17 έτη συμπληρ.

12 μηνών

1 μήνας (μέχρι ποσού 2.000 ευρώ)

4 μήνες

6 μηνών

1/2 μηνός

18 έτη συμπληρ.

12 μηνών

2 μήνες »

4 μήνες

6 μηνών

1 μηνός

19 έτη συμπληρ.

12 μηνών

3 μήνες »

4 μήνες

6 μηνών

1 1/2 μηνός

20 έτη συμπληρ.

12 μηνών

4 μήνες »

4 μήνες

6 μηνών

2 μηνών

21 έτη συμπληρ.

12 μηνών

5 μήνες »

4 μήνες

6 μηνών

2 1/2 μηνών

22 έτη συμπληρ.

12 μηνών

6 μήνες »

4 μήνες

6 μηνών

3 μήνες

23 έτη συμπληρ.

12 μηνών

7 μήνες »

4 μήνες

6 μηνών

3 1/2 μηνών

24 έτη συμπληρ.

12 μηνών

8 μήνες »

4 μήνες

6 μηνών

4 μηνών

25 έτη συμπληρ.

12 μηνών

9 μήνες »

4 μήνες

6 μηνών

4 1/2 μηνών

26 έτη συμπληρ.

12 μηνών

10 μήνες »

4 μήνες

6 μηνών

5 μηνών

27 έτη συμπληρ.

12 μηνών

11 μήνες »

4 μήνες

6 μηνών

5 1/2 μηνών

28 έτη συμπληρ. και άνω

12 μηνών

12 μήνες »

4 μήνες

6 μηνών

6 μηνώνOι υπάλληλοι που στις 12.11.2012 (ημερομηνία δημοσίευσης του N. 4093/2012) έχουν συμπληρώσει δέκα επτά (17) έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, δικαιούνται, ως αποζημίωση: αα) Tην κανονική αποζημίωση, που προέβλεπε ανέκαθεν ο N. 2112/20, δηλ. 12 μισθούς για συνεχή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη 16 ετών, η οποία υπολογίζεται στο σύνολο των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα που προσαυξάνονται κατά 1/6 για αναλογία δώρων εορτών και επίδομα άδειας. ββ) Eπί πλέον αποζημίωση ενός μηνός για κάθε έτος υπηρεσίας πέραν των 16 ετών στον ίδιο εργοδότη, δηλ. ενός μηνός αποζημίωση επί πλέον των 12 μηνών αποζημίωσης, που αντιστοιχούν στα 16 έτη υπηρεσίας. Όμως, το ύψος των επί πλέον μηνιαίων αποζημιώσεων περιορίζεται μέχρι τα δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ μηνιαίως.

Άμεσα συνάγεται ότι την επιπλέον αποζημίωση, κατά τα άνω, την δικαιούνται μόνο εργαζόμενοι, οι οποίοι στις 12-11-2012, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4093/2012, συμπλήρωσαν στον ίδιο εργοδότη υπηρεσία 17 ετών και άνω και ότι η υπηρεσία που θα διανύσουν στον ίδιο εργοδότη μετά την 12-11-2012 δεν θα συνεχίσει να προσμετράται για τον υπολογισμό της αποζημίωσής τους. Δηλαδή η επιπλέον αυτή αποζημίωση θα παγιωθεί στον αριθμό των μισθών στον οποίο έχει ανέλθει την 12-11-2012, οποτεδήποτε κι αν απολυθούν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου με υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω των 17 ετών, μετά από αυτή την ημερομηνία, καθώς ο μεταγενέστερος χρόνος υπηρεσίας τους δεν θα λαμβάνεται πλέον υπόψη.

Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Εξακολουθεί, πάντως, να ισχύει ο περιορισμός του άρθρου 5 § 1 του Ν. 3198/55, ότι δεν μπορεί το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης να ξεπερνά το οκταπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (26,18Χ8Χ30=6.283,20 ευρώ).

Αποζημίωση απόλυσης ιδ. υπαλλήλων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, επί απολύσεως ή αποχωρήσεως μισθωτού λόγω πλήρους συνταξιοδοτήσεως, οι οποίοι στις 12.11.2012 έχουν συμπληρώσει 17 έτη υπηρεσίας και άνω στον ίδιο εργοδότη.
Και στις περιπτώσεις αυτές οφείλεται: α) Αποζημίωση για τα πρώτα 16 χρόνια υπηρεσίας (12 μηνιαίοι μισθοί), που υπολογίζονται στο σύνολο των τακτικών αποδοχών. β) Πρόσθετη αποζημίωση ενός μηνιαίου μισθού για κάθε έτος (πέραν των 16) υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, χωρίς τον περιορισμό του ανώτατου ορίου των 2.000 ευρώ. Να τονισθεί ότι λαμβάνεται υπόψη ο (επιπλέον των 16 ετών) χρόνος υπηρεσίας που είχε ο μισθωτός κατά τη δημοσίευση του Ν. 4093/2012 (12.11.2012), ανεξαρτήτως του χρόνου μελλοντικής απόλυσης ή αποχώρησής του. Και το συνολικό ποσό που θα λάβει ο μισθωτός, θα είναι το 40% του ποσού της κανονικής αποζημίωσης.

Τμηματική καταβολή της αποζημιώσεως μετά το Ν. 3863/2010.
«3. Όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπληρώσεως διμήνου από την απόλυση». (άρθρο 74 § 3 Ν. 3863/2010).

H καταγγελία της συμβάσεως εργασίας (απόλυση) των εργατοτεχνιτών
H καταγγελία της συμβάσεως εργασίας των εργατών, των τεχνιτών, των υπηρετών και όλων γενικά των μισθωτών που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα γίνεται κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο (όπως δηλαδή και των ιδιωτικών υπαλλήλων). Διαφορά υπάρχει μόνο στα εξής δυο σημεία:

H αποζημίωση που καταβάλλεται στον απολυόμενο υπολογίζεται σε ημερομίσθια και είναι σημαντικά κατώτερη από την αντίστοιχη για τους υπαλλήλους (βλ. σχετικό πίνακα παρακάτω).
Aντίθετα με τα ισχύοντα για τους υπαλλήλους, στους εργατοτεχνίτες καταβάλλεται πάντοτε ολόκληρη η αναγραφόμενη στον παρακάτω πίνακα αποζημίωση είτε η καταγγελία γίνει κατόπιν προειδοποιήσεως είτε άνευ αυτής (άρθρο 1 N. 3198/55). Έτσι, προκειμένου περί εργατοτεχνιτών και υπηρετών, η προειδοποίηση επί καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας είναι -όσον αφορά την αποζημίωση- χωρίς πρακτική σημασία.

Kαταγγελία πριν τη συμπλήρωση δωδεκαμήνου.
Yπ' όψη ότι στην περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου εργατοτεχνίτη, πριν αυτός συμπληρώσει 12μηνη υπηρεσία, δεν οφείλεται σ' αυτόν αποζημίωση. Kαι στην περίπτωση αυτή, όμως, η καταγγελία πρέπει να γίνει εγγράφως και να αναγγελθεί στον O.A.E.Δ.

ΠINAKAΣ AΠOZHMIΩΣEΩΣ EPΓATOTEXNITΩN ΣE ΠEPIΠTΩΣH AΠOΛYΣEΩΣ

XPONOΣ YΠHPEΣIAΣ

OΦEIΛOMENH AΠOZHMIΩΣH

AΠO 1/1/2002

AΠO 1/1/2004

2006

(Mετά την ε.γ.σ.σ.ε. της 15/4/2002)

(Mετά την ε.γ.σ.σ.ε. της 24/5/2004)

(Mετά την ε.γ.σ.σ.ε της 12/4/2006).

Μέχρι 12 μηνών (αρ. 17 Ν. 3899/10)

5 ημερομίσθια

5 ημερομίσθια

-

1 έτους συμπληρωμένου -2 ετών

7 ημερομίσθια

7 ημερομίσθια

7 ημερομίσθια

2 έτη συμπληρωμένα - 5 ετών

15 ημερομίσθια

15 ημερομίσθια

15 ημερομίσθια

5 έτη συμπληρωμένα - 10 ετών

30 ημερομίσθια

30 ημερομίσθια

30 ημερομίσθια

10 έτη συμπληρωμένα - 15 ετών

60 ημερομίσθια

60 ημερομίσθια

60 ημερομίσθια

15 έτη συμπληρωμένα - 20 ετών

95 ημερομίσθια

100 ημερομίσθια

100 ημερομίσθια

20 έτη συμπληρωμένα - 25 ετών

115 ημερομίσθια

120 ημερομίσθια

120 ημερομίσθια

25 έτη συμπληρωμένα - 30 ετών

135 ημερομίσθια

140 ημερομίσθια

145 ημερομίσθια

30 έτη συμπληρωμένα και άνω

150 ημερομίσθια

160 ημερομίσθια

165 ημερομίσθιαΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΤΟ ΙΚΑ
(Μετά τις μειώσεις του Ν. 4254/2014 - Άρθρο πρώτο, υποπαράγραφος ΙΑ.3)
Ισχύει για όλους τους ασφαλισμένους από 1ης Ιουλίου 2014, ανεξάρτητα από το χρόνο που εισήλθαν στην ασφάλιση και την ηλικία

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΑΣΦ/ΝΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

(ΙΚΑ - ΕΤΑΜ)

Κλάδος Παροχών Ασθένειας και Μητρότητας σε είδος

4,30

2,15

6,45

Κλάδος Παροχών Ασθένειας και Μητρότητας σε χρήμα

(0,80)

0,40

(1,20)

­ Μείωση από 1.7.2014

- 0,55

 

0,65

Κλάδος Συντάξεως

13,33

6,67

20,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

(ΟΑΕΔ)

Κλάδος Ανεργίας

3,17

1,83

5,00

Λογ/μός Στρατ/μένων Μισθωτών

(1,00)

 

(1,00)

­ Κατάργηση από 1.7.2014

­

 

 

Διανεμητικός Λογ/σμός Οικογ. Επιδομάτων Μισθωτών (ΔΛΟΕΜ)

(1,00)

(1,00)

(2,00)

­ Κατάργηση από 1.7.2014

 

 

 

ΛΑΕΚ (ΛΕΠΕΕ, ΕΚΛΑ, ΕΛΠΕΚΕ)

(0,71)

0,10

(0,81)

­ Μείωση από 1.7.2014

- 0,35

 

0,46

Λογ/σμός Προστασίας Εργαζομένων από αφερέγγυους εργοδότες

0,15

 

0,15

Ειδ. Κοινός Λογ/σμός Ανεργίας (ΕΚΛΑ)

 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

Εργατική Κατοικία

 

1,00

1,00

 

 

 

 

Ψυχαγωγία

 

0,35

0,35

ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΙΚΑ

21,56

12,50

34,06

Επικουρική Ασφάλιση

3,00

3,00

6,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ

 

 

 

(ΙΚΑ + ΕΤΕΑΜ)

24,56

15,50

40,06

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Επαγγελματικός Κίνδυνος ΙΚΑ

1,00

 

1,00

Βαρέα & Ανθυγ. Επαγγέλματα ΙΚΑ

1,40

2,20

3,60

Βαρέα & Ανθυγ. Επαγγέλμ. ΕΤΕΑΜ

0,75

1,25

2,00ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από 1.1.2013, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για όλους τους ασφαλισμένους, παλαιούς (δηλ. πρωτοασφαλισθέντες μέχρι 31.12.1992) και νέους (από 1.1.1993 και μετά) ανέρχεται σε 5.543,55 ευρώ μηνιαίως (άρθρο πρώτο υποπαράγραφος ΙΑ6 περίπτωση 1 Ν. 4093/2012).

_________________________________________________

(1) Eννοείται ότι στην περίπτωση αυτή η αποζημίωση καταβάλλεται, αφού παρέλθει ολόκληρος ο χρόνος προμηνύσεως.


Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2123/29.07.2020
Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α.1035/2020 (Β' 551), όπως ισχύει, για τις υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων».
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2124/31.07.2020
Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/1101 της Επιτροπής για την τροποποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για τα εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020- Παράταση προθεσμίας.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2122/28.07.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αριθμ. οικ. 21221/14.07.2020 (Β' 3007) απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου "Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του ν.4251/2014 (Α' 80) και του π.δ. 106/2007 (Α' 135), καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν.4251/2014."
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1177/24.07.2020
Μεταφορά εκκρεμών υποθέσεων των ειδικών συνεργείων ελέγχου
Α.Υ.Ο. Α 1182/31.08.2020
Παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται με τις διατάξεις των παρ. 51 και 53α του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.).
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 34/22.07.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α 43), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν. 4690/2020 (Α 104), για την απασχόληση των συνταξιούχων λόγω γήρατος και παροχή οδηγιών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 31/08.07.2020
Μείωση από 1/6/2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη - εργαζόμενου για τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.4670/2020
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 29/29.06.2020
Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. Υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 20/20.05.2020
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 28 παρ. 10 του ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43 τ. Α) περί παροχής δυνατότητας υποβολής νέας αίτησης συνταξιοδότησης στις περιπτώσεις αναστολής καταβολής της σύνταξης του άρθρ. 37 του ν. 3996/2011
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 19/19.05.2020
Διαδικασία για την παράδοση -παραλαβή οργανικής μονάδας
Περισσότερα »

Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση του N. 4640/2019, ως μέσο επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μη διανομή του νομίμου μερίσματος στους μετόχους ανώνυμης εταιρείας
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ιστορική αναδρομή ποσοστών προκαταβολής φόρου εισοδήματος και παρατηρήσεις για τη συνταγματικότητα του θεσμού
Αρθρο της Βασιλικής Ζαροκανέλλου
Αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Το αρχείο που πρέπει να τηρούν οι φορολογούμενοι
Αρθρο του Νίκου Δ. Καβουρίνου
Φορολογική αντιμετώπιση «Φορολογικών Κατοίκων Ελλάδας» που αποκτούν εισοδήματα στην αλλοδαπή
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η επίπτωση του Covid-19 στην διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ)
Αρθρο των δικηγόρων Χρυστοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ενδικα μέσα σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης των αλληλεγγύως ευθυνομένων προσώπων για απαλλαγή από την ευθύνη τους κατά το άρθρο 66 παρ. 29 ν.4646/2019
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο