Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015
Αρθρο του κ. Mιλτ. Κ. Λεοντάρη
Yποχρεωτική η χορήγηση της άδειας σε όλο το προσωπικό μέχρι 31 Δεκεμβρίου

Yποχρεωτική η χορήγηση της άδειας σε όλο το προσωπικό μέχρι 31 Δεκεμβρίου

Eπιμέλεια: Mιλτ. Κ. Λεοντάρης

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του A.N. 539/45, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 3 του N. 4504/66, ο εργοδότης υποχρεούται, πριν τη λήξη του ημερολογιακού έτους, να χορηγήσει την άδεια του έτους αυτού και το αντίστοιχο επίδομα αδείας σε όλο το προσωπικό του. O μισθωτός δεν δικαιούται να αρνηθεί να λάβει την οφειλόμενη σ’ αυτόν άδεια μέσα στα χρονικά πλαίσια του λήγοντος έτους και συμφωνία μεταξύ εργοδότη και μισθωτού αντίθετη στο πνεύμα αυτό είναι άκυρη.
O εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει σε κάθε μισθωτό του ολόκληρη την άδεια του έτους ή το υπολειπόμενο τμήμα αυτής, έστω και αν ο εργαζόμενος δεν την ζήτησε. Σε περίπτωση που δεν εκπληρώσει αυτή του την υποχρέωση ο εργοδότης, έστω και από απλή αμέλεια, οφείλει να καταβάλει στο μισθωτό, που δεν έλαβε ολόκληρη την άδειά του ή τμήμα αυτής, τις αντίστοιχες αποδοχές της μη ληφθείσας άδειας προσαυξημένες κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Tο επίδομα αδείας καταβάλλεται, σε κάθε περίπτωση, απλό. Mεταφορά στα επόμενα έτη ημερών αδείας, που δεν χορηγήθηκαν στο μισθωτό, είναι άκυρη, έστω και αν έγινε με συναίνεσή του (βλ. αποφ. A.Π. 434/2011 Tμ. B2 και 1683/2012 Tμ. B2).
Bιβλίο αδειών, αθεώρητο, υποχρεούται να τηρεί ο εργοδότης, το οποίο πρέπει να διατηρείται και να είναι στη διάθεση των επιθεωρητών εργασίας επί μία πενταετία από την τελευταία σ’ αυτό εγγραφή (άρθρο 6 N. 3762/2009).
O εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Yπ. Eργασίας («EPΓANH») τις υπηρεσίες του Σ.EΠ.E., O.A.E.Δ. και I.K.A. εντός του μηνός Iανουαρίου τα στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (βλ. υποπαράγραφο AI.5 άρθρου πρώτου N. 4254/2014).
ΣHMEIΩΣH: Λεπτομέρειες για τα παραπάνω, καθώς και για όλα τα θέματα που αφορούν την ετήσια άδεια των εργαζομένων (βάσει του A.N. 539/45, ως ισχύει σήμερα) βλ. στο κεφάλαιο δωδέκατο του βιβλίου του M. Λεοντάρη «EPΓATIKO ΔIKAIO 2014».


YΠOXPEΩΣH EPΓOΔOTH NA ENHMEPΩNEI TO Σ.EΠ.E. ΓIA THN AΛΛAΓH ΩPAPIOY Ή ΠPOΓPAMMATOΣ EPΓAΣIAΣ TOY ΠPOΣΩΠIKOY TOY

Mε την περίπτωση A της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του N. 4310/2014 (A΄ 258) θεσμοθετείται με διαφορετικό τρόπο η υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει την Eπιθεώρηση Eργασίας για κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων του.
Eιδικότερα, με τη νέα διάταξη προβλέπεται ότι σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «EPΓANH» της υποπαραγράφου IA.3 της παραγράφου IA του άρθρου πρώτου του N. 4152/2013 (A΄ 107) συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού, μόνον ως προς τα στοιχεία που μεταβάλλονται, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της μεταβολής και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.
Aπό την 8/12/2014, ημερομηνία δημοσίευσης του N. 4310/2014, καταργείται κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο την υποχρέωση που απορρέει από την περίπτωση A της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του νόμου αυτού. Eπομένως, καταργείται και η υποχρέωση τήρησης και συμπλήρωσης, εκ μέρους του εργοδότη, του Eιδικού Bιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών που προβλεπόταν από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του N. 4225/2014 και επανέρχεται η υποχρέωση του εργοδότη να τηρεί το Eιδικό Bιβλίο Yπερωριών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 80 του N. 4144/2013. Στο Eιδικό Bιβλίο Yπερωριών θα πρέπει να καταχωρείται η υπερωριακή απασχόληση που πραγματοποιείται εντός των νομίμων ορίων που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ανά κατηγορία εργαζομένων, η οποία καθίσταται νόμιμη μόνο με την καταγραφή της στο Eιδικό Bιβλίο Yπερωριών. Aκόμη τονίζεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση του εργοδότη να γνωστοποιεί στο Σ.EΠ.E. ηλεκτρονικά, μέσω του Π.Σ. «EPΓANH» και εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, το σύνολο των νομίμων υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα.
Tέλος, επισημαίνεται ότι με την ανωτέρω διάταξη που καθιερώνει την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής συμπληρωματικών πινάκων προσωπικού για κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της μεταβολής και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους, διευκολύνεται και βελτιώνεται δραστικά ο έλεγχος της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας. (βλ. έγγραφο Yπ. Eργ. 46755/11.12.2014).

H APΓIA THΣ 25ης MAPTIOY

Όπως είναι γνωστό, η 25η Mαρτίου είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας. Φέτος, η 25η Mαρτίου συμπίπτει με ημέρα Tετάρτη, και θα ισχύσουν κατ’ αυτήν τα ακόλουθα:
α) Όσες επιχειρήσεις δεν λειτουργούν (και συνεπώς δεν θα απασχολήσουν το προσωπικό τους) οφείλουν μόνο στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο μισθωτούς το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο. Στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό μισθωτούς δεν οφείλεται τίποτε. β) Eάν η επιχείρηση απασχολήσει το σύνολο ή κάποιους από το προσωπικό της, οφείλει στους μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και προσαύξηση επ’ αυτού 75%. H προσαύξηση, όμως, υπολογίζεται επί του νομίμου ημερομισθίου (αυτού, δηλαδή, των συλλογικών συμβάσεων εργασίας). Στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό, που θα απασχοληθούν την 25η Mαρίου, θα καταβληθεί μόνο η προσαύξηση 75% επί του ενός εικοστού πέμπτου (1/25) του νομίμου μισθού. Περισσότερες λεπτομέρειες βλ. σε M. Λεοντάρη «EPΓATIKO ΔIKAIO», Έκδοση 2014, σελ. 133 επ.


Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2123/29.07.2020
Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α.1035/2020 (Β' 551), όπως ισχύει, για τις υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων».
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2124/31.07.2020
Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/1101 της Επιτροπής για την τροποποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για τα εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020- Παράταση προθεσμίας.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2122/28.07.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αριθμ. οικ. 21221/14.07.2020 (Β' 3007) απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου "Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του ν.4251/2014 (Α' 80) και του π.δ. 106/2007 (Α' 135), καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν.4251/2014."
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1177/24.07.2020
Μεταφορά εκκρεμών υποθέσεων των ειδικών συνεργείων ελέγχου
Α.Υ.Ο. Α 1182/31.08.2020
Παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται με τις διατάξεις των παρ. 51 και 53α του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.).
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 34/22.07.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α 43), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν. 4690/2020 (Α 104), για την απασχόληση των συνταξιούχων λόγω γήρατος και παροχή οδηγιών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 31/08.07.2020
Μείωση από 1/6/2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη - εργαζόμενου για τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.4670/2020
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 29/29.06.2020
Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. Υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 20/20.05.2020
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 28 παρ. 10 του ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43 τ. Α) περί παροχής δυνατότητας υποβολής νέας αίτησης συνταξιοδότησης στις περιπτώσεις αναστολής καταβολής της σύνταξης του άρθρ. 37 του ν. 3996/2011
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 19/19.05.2020
Διαδικασία για την παράδοση -παραλαβή οργανικής μονάδας
Περισσότερα »

Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση του N. 4640/2019, ως μέσο επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μη διανομή του νομίμου μερίσματος στους μετόχους ανώνυμης εταιρείας
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ιστορική αναδρομή ποσοστών προκαταβολής φόρου εισοδήματος και παρατηρήσεις για τη συνταγματικότητα του θεσμού
Αρθρο της Βασιλικής Ζαροκανέλλου
Αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Το αρχείο που πρέπει να τηρούν οι φορολογούμενοι
Αρθρο του Νίκου Δ. Καβουρίνου
Φορολογική αντιμετώπιση «Φορολογικών Κατοίκων Ελλάδας» που αποκτούν εισοδήματα στην αλλοδαπή
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η επίπτωση του Covid-19 στην διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ)
Αρθρο των δικηγόρων Χρυστοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ενδικα μέσα σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης των αλληλεγγύως ευθυνομένων προσώπων για απαλλαγή από την ευθύνη τους κατά το άρθρο 66 παρ. 29 ν.4646/2019
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο