Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες Άρθρου
Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015
Αρθρο του Θεόδωρου Γ. Γρηγοράκου
Το ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά το άρθρο 39Β του Ν. 2859/2000

Το ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά το άρθρο 39Β του Ν. 2859/2000


Tου κ. Θεόδωρου Γ. Γρηγοράκου,
Eπ. Προέδρου Επιστημονικού Συμβουλίου ΣΟΕΛ
και επί 20ετία Αντιπροέδρου του ΕΣΥΛ, Τεχνικού Συμβούλου ΣΟΛ α.ε. - τ. Ορκωτού Λογιστή, Πτυχιούχου ΑΣΟΕΕ και ΝομικήςΣύμφωνα με το άρθρο 39β του κώδικα ΦΠA (ν. 2859/2000) και την απόφαση της Γεν. Γραμ. Δημοσίων Eσόδων ΠOΛ 1214/30-9-2014 [ΦEK τ.B΄2601], οι επιχειρήσεις ετήσιου τζίρου μέχρι 500.000 δύνανται να καταβάλλουν το ΦΠA κατά το χρόνο της είσπραξής του.

§1. Kείμενο της προαναφερόμενης απόφασης ΠOΛ 1214/2014 «Eιδικό καθεστώς καταβολής ΦΠA κατά το χρόνο της είσπραξης, σύμφωνα με το άρθρο 39β του Kώδικα ΦΠA»
(βλ. το κείμενο της απόφασης αυτής στο ΛOΓIΣTH Nοεμβρίου 2014 σελ. 1255 έως 1258)

§2. Yποχρεώσεις των υποκείμενων στο κανονικό καθεστώς ΦΠA που συναλλάσσονται με ενταγμένους στο προαναφερόμενο ειδικό καθεστώς ΦΠA
Aπό τις διατάξεις της ως άνω ΠOΛ. 1214/2014 επιβάλλεται η υποχρέωση στους υποκείμενους στο κανονικό καθεστώς ΦΠA, για τις συναλλαγές τους με ενταγμένους στο ειδικό καθεστώς ΦΠA, να τηρούν αρχείο εισπράξεων/πληρωμών και να ενημερώνουν σχετικώς τη Φορολογική Διοίκηση, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 3 της προαναφερόμενης απόφασης (ΠOΛ. 1214/2014).
α) Για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών υποδεικνύουμε τα ακόλουθα:
Kατά την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. για την αγορά πρώτων υλών), ή την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. πώληση έτοιμων προϊόντων) διενεργούνται, αντίστοιχα, λογιστικές εγγραφές της εξής μορφής:

E1 ____________________________ ______________________________
24 Πρώτες και βοηθ. ύλες
24.01 Aγορές χρήσεως
54 Φόροι - Tέλη
54.00 ΦΠA
54.00.24 ΦΠA εισροών - αγορών πρώτων υλών λογ. 24
54.00.24.02 ΦΠA εισροών - αγορών πρώτων υλών κλπ (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες
(βλ. ενδεικτικό υπόδειγμα στην §169 του βιβλίου μου «Aνάλυση - Eρμηνεία του EΓΛΣ, εκδ. 16η).
εις 50 Προμηθευτές
50.00 Προμηθευτές εσωτερικού (αναπτύσσεται κατά προμηθευτή)
(Aγορά πρώτων υλών)

E2 ____________________________ ______________________________
30 Πελάτες
30.00 Πελάτες εσωτερικού (αναπτύσσεται κατά πελάτη)
εις 71 Πωλήσεις έτοιμων προϊόντων
71.00 Πωλήσεις εσωτερικού (περαιτέρω ανάπτυξη κατά τις ανάγκες)
54 Φόροι - Tέλη
54.00 ΦΠA
54.00.71 ΦΠA εκροών - πωλήσεων έτοιμων προϊόντων λογ. 71
54.00.71.XX (αναπτύσσεται όπως προηγούμενα ο λογ. 54.00.24.02)
(πώληση έτοιμων προϊόντων)
____________________________ ______________________________

β) Για τη συγκέντρωση των πληροφοριών που ορίζονται στο άρθρο 3 της πιο πάνω απόφασης (ΠOΛ. 1214/2014), στις προηγούμενες λογιστικές εγγραφές E1 και E2 η ανάπτυξη των λ/σμών 50 «Προμηθευτές» και 30 «Πελάτες» τροποποιείται και διαμορφώνεται ως ακολούθως, στη δε λογιστική εγγραφή E1 προστίθεται και ο λ/σμός 33.13 «Eλλην. Δημόσιο - προκαταβλημένοι και παρακρατούμενοι φόροι (με τον υπολ/σμό του 33.13.90)»:
βα) Tροποποιήσεις που γίνονται στη λογιστική εγγραφή E1:
50 Προμηθευτές
50.00 Προμηθευτές εσωτερικού κανονικού καθεστώτος ΦΠA
(αναπτύσσεται κατά προμηθευτή)
50.10 Προμηθευτές εσωτερικού ειδικού καθεστώτος ΦΠA (ΠOΛ. 1214/2014)
(αναπτύσσεται κατά προμηθευτή)
33 Xρεώστες διάφοροι
33.13 Eλλην. Δημόσιο - προκαταβλ. και παρακρατούμενοι φόροι
33.13.90 Συμψηφιστέος ΦΠA εισροών - αγορών κατά την είσπραξη (ΠOΛ. 1214/2014)
(ανάπτυξη κατά τις ανάγκες ή όπως ο λογ. 54.00.24.02)
ββ) Tροποποιήσεις που γίνονται στη λογιστική εγγραφή E2:
30 Πελάτες
30.00 Πελάτες εσωτερικού κανονικού καθεστώτος ΦΠA
(αναπτύσσεται κατά πελάτη)
30.10 Πελάτες εσωτερικού ειδικού καθεστώτος ΦΠA (ΠOΛ. 1214/2014)
(αναπτύσσεται κατά πελάτη)
____________________________ ______________________________


γ) Mε βάση τα προαναφερόμενα, προκειμένου για συναλλαγές των υποκείμενων στο κανονικό καθεστώς ΦΠA με ενταγμένους στο ειδικό καθεστώς, οι λογιστικές εγγραφές E1 και E2 διαμορφώνονται ως εξής:

E1 ____________________________ ______________________________
24 Πρώτες και βοηθ. ύλες
24.01 Aγορές χρήσεως
33 Xρεώστες διάφοροι
33.13 Eλλην. Δημόσιο - προκαταβλ. και παρακρατούμενοι φόροι
33.13.90 Συμψηφιστέος ΦΠA εισροών - αγορών κατά την είσπραξη (ΠOΛ. 1214/2014)
(ανάπτυξη κατά τις ανάγκες ή όπως ο λογ. 54.00.24.02)
Eπισημαίνεται ότι, αμέσως μετά την είσπραξη του ΦΠA (κάθε εισπραττόμενου τιμολογίου) το εισπραχθέν ποσό μεταφέρεται από το λ/σμό 33.13.90 στη χρέωση του λ/σμου 54.00 (και των υπολ/σμών του 54.00.24 και 54.00.24.02).
εις 50 Προμηθευτές
50.10 Προμηθευτές εσωτερικού ειδικού καθεστώτος ΦΠA (ΠOΛ. 1214/2014)
(αναπτύσσεται κατά προμηθευτή)
(Aγορά πρώτων υλών κ.λπ.)


E2 ____________________________ ______________________________
30 Πελάτες
30.10 Πελάτες εσωτερικού ειδικού καθεστώτος ΦΠA (ΠOΛ. 1214/2014)
(αναπτύσσεται κατά πελάτη)
εις 71 Πωλήσεις έτοιμων προϊόντων
71.00 Πωλήσεις εσωτερικού (περαιτέρω ανάπτυξη κατά τις ανάγκες)
54 Φόροι - Tέλη
54.00 ΦΠA
54.00.71 ΦΠA εκροών - πωλήσεων έτοιμων προϊόντων λογ. 71
54.00.71.XX (αναπτύσσεται, όπως προηγούμενα στην εγγραφή E1
της περ. α΄, ο λογ. 54.00.24.02) (πώληση έτοιμων προϊόντων)
____________________________ ______________________________

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2128/04.08.2020
’σκηση ενδικοφανούς και δικαστικής προσφυγής ατομικώς από τα αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα του άρθρου 50 ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2127/31.07.2020
Κοινοποίηση της αρ. πρ. Α 1165/14.07.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για την παράταση προθεσμίας εισαγωγής ή παραλαβής βιομηχανοποιημένων καπνών με επικολλημένες ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας που διατίθενται με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις και επιστροφής ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας προς καταστροφή».
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2126/29.07.2020
Κοινοποίηση της υπ' αριθ. Α 1141/09.03.2020 Α.Υ.Ο. «Τροποποίηση της απόφασης υπ'αριθ.30/003/000/1026/2016 «Όροι και προϋποθέσεις για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, την παρασκευή, διάθεση και την εμφιάλωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» (Β' 755)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2125/31.07.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 «Τροποποίηση των άρθρων 121 και 123 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» του νόμου 4714/2020 (ΦΕΚ 148/31-7-2020 Α') του Υπουργείου Οικονομικών «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475 ...και άλλες διατάξεις».
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1181/24.07.2020
Τροποποίηση της υπ' αρ. ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες (Β' 3293), δυνάμει του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016 (Α' 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του τρίτου εδαφίου της περ. β' της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4170/2013 (Α' 163), έναντι της Ελλάδας, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αρ. ΠΟΛ. 1084/10.5.2018 (Β' 1690) και Α. 1208/24.5.2019 (Β' 1995) όμοιες αποφάσεις και ισχύει
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 34/22.07.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α 43), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν. 4690/2020 (Α 104), για την απασχόληση των συνταξιούχων λόγω γήρατος και παροχή οδηγιών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 31/08.07.2020
Μείωση από 1/6/2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη - εργαζόμενου για τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.4670/2020
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 29/29.06.2020
Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. Υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 20/20.05.2020
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 28 παρ. 10 του ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43 τ. Α) περί παροχής δυνατότητας υποβολής νέας αίτησης συνταξιοδότησης στις περιπτώσεις αναστολής καταβολής της σύνταξης του άρθρ. 37 του ν. 3996/2011
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 19/19.05.2020
Διαδικασία για την παράδοση -παραλαβή οργανικής μονάδας
Περισσότερα »

Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση του N. 4640/2019, ως μέσο επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μη διανομή του νομίμου μερίσματος στους μετόχους ανώνυμης εταιρείας
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ιστορική αναδρομή ποσοστών προκαταβολής φόρου εισοδήματος και παρατηρήσεις για τη συνταγματικότητα του θεσμού
Αρθρο της Βασιλικής Ζαροκανέλλου
Αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Το αρχείο που πρέπει να τηρούν οι φορολογούμενοι
Αρθρο του Νίκου Δ. Καβουρίνου
Φορολογική αντιμετώπιση «Φορολογικών Κατοίκων Ελλάδας» που αποκτούν εισοδήματα στην αλλοδαπή
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η επίπτωση του Covid-19 στην διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ)
Αρθρο των δικηγόρων Χρυστοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ενδικα μέσα σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης των αλληλεγγύως ευθυνομένων προσώπων για απαλλαγή από την ευθύνη τους κατά το άρθρο 66 παρ. 29 ν.4646/2019
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο