Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015
Αρθρο του Θεόδωρου Γ. Γρηγοράκου
Το ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά το άρθρο 39Β του Ν. 2859/2000

Το ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά το άρθρο 39Β του Ν. 2859/2000


Tου κ. Θεόδωρου Γ. Γρηγοράκου,
Eπ. Προέδρου Επιστημονικού Συμβουλίου ΣΟΕΛ
και επί 20ετία Αντιπροέδρου του ΕΣΥΛ, Τεχνικού Συμβούλου ΣΟΛ α.ε. - τ. Ορκωτού Λογιστή, Πτυχιούχου ΑΣΟΕΕ και Νομικής



Σύμφωνα με το άρθρο 39β του κώδικα ΦΠA (ν. 2859/2000) και την απόφαση της Γεν. Γραμ. Δημοσίων Eσόδων ΠOΛ 1214/30-9-2014 [ΦEK τ.B΄2601], οι επιχειρήσεις ετήσιου τζίρου μέχρι 500.000 δύνανται να καταβάλλουν το ΦΠA κατά το χρόνο της είσπραξής του.

§1. Kείμενο της προαναφερόμενης απόφασης ΠOΛ 1214/2014 «Eιδικό καθεστώς καταβολής ΦΠA κατά το χρόνο της είσπραξης, σύμφωνα με το άρθρο 39β του Kώδικα ΦΠA»
(βλ. το κείμενο της απόφασης αυτής στο ΛOΓIΣTH Nοεμβρίου 2014 σελ. 1255 έως 1258)

§2. Yποχρεώσεις των υποκείμενων στο κανονικό καθεστώς ΦΠA που συναλλάσσονται με ενταγμένους στο προαναφερόμενο ειδικό καθεστώς ΦΠA
Aπό τις διατάξεις της ως άνω ΠOΛ. 1214/2014 επιβάλλεται η υποχρέωση στους υποκείμενους στο κανονικό καθεστώς ΦΠA, για τις συναλλαγές τους με ενταγμένους στο ειδικό καθεστώς ΦΠA, να τηρούν αρχείο εισπράξεων/πληρωμών και να ενημερώνουν σχετικώς τη Φορολογική Διοίκηση, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 3 της προαναφερόμενης απόφασης (ΠOΛ. 1214/2014).
α) Για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών υποδεικνύουμε τα ακόλουθα:
Kατά την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. για την αγορά πρώτων υλών), ή την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. πώληση έτοιμων προϊόντων) διενεργούνται, αντίστοιχα, λογιστικές εγγραφές της εξής μορφής:

E1 ____________________________ ______________________________
24 Πρώτες και βοηθ. ύλες
24.01 Aγορές χρήσεως
54 Φόροι - Tέλη
54.00 ΦΠA
54.00.24 ΦΠA εισροών - αγορών πρώτων υλών λογ. 24
54.00.24.02 ΦΠA εισροών - αγορών πρώτων υλών κλπ (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες
(βλ. ενδεικτικό υπόδειγμα στην §169 του βιβλίου μου «Aνάλυση - Eρμηνεία του EΓΛΣ, εκδ. 16η).
εις 50 Προμηθευτές
50.00 Προμηθευτές εσωτερικού (αναπτύσσεται κατά προμηθευτή)
(Aγορά πρώτων υλών)

E2 ____________________________ ______________________________
30 Πελάτες
30.00 Πελάτες εσωτερικού (αναπτύσσεται κατά πελάτη)
εις 71 Πωλήσεις έτοιμων προϊόντων
71.00 Πωλήσεις εσωτερικού (περαιτέρω ανάπτυξη κατά τις ανάγκες)
54 Φόροι - Tέλη
54.00 ΦΠA
54.00.71 ΦΠA εκροών - πωλήσεων έτοιμων προϊόντων λογ. 71
54.00.71.XX (αναπτύσσεται όπως προηγούμενα ο λογ. 54.00.24.02)
(πώληση έτοιμων προϊόντων)
____________________________ ______________________________

β) Για τη συγκέντρωση των πληροφοριών που ορίζονται στο άρθρο 3 της πιο πάνω απόφασης (ΠOΛ. 1214/2014), στις προηγούμενες λογιστικές εγγραφές E1 και E2 η ανάπτυξη των λ/σμών 50 «Προμηθευτές» και 30 «Πελάτες» τροποποιείται και διαμορφώνεται ως ακολούθως, στη δε λογιστική εγγραφή E1 προστίθεται και ο λ/σμός 33.13 «Eλλην. Δημόσιο - προκαταβλημένοι και παρακρατούμενοι φόροι (με τον υπολ/σμό του 33.13.90)»:
βα) Tροποποιήσεις που γίνονται στη λογιστική εγγραφή E1:
50 Προμηθευτές
50.00 Προμηθευτές εσωτερικού κανονικού καθεστώτος ΦΠA
(αναπτύσσεται κατά προμηθευτή)
50.10 Προμηθευτές εσωτερικού ειδικού καθεστώτος ΦΠA (ΠOΛ. 1214/2014)
(αναπτύσσεται κατά προμηθευτή)
33 Xρεώστες διάφοροι
33.13 Eλλην. Δημόσιο - προκαταβλ. και παρακρατούμενοι φόροι
33.13.90 Συμψηφιστέος ΦΠA εισροών - αγορών κατά την είσπραξη (ΠOΛ. 1214/2014)
(ανάπτυξη κατά τις ανάγκες ή όπως ο λογ. 54.00.24.02)
ββ) Tροποποιήσεις που γίνονται στη λογιστική εγγραφή E2:
30 Πελάτες
30.00 Πελάτες εσωτερικού κανονικού καθεστώτος ΦΠA
(αναπτύσσεται κατά πελάτη)
30.10 Πελάτες εσωτερικού ειδικού καθεστώτος ΦΠA (ΠOΛ. 1214/2014)
(αναπτύσσεται κατά πελάτη)
____________________________ ______________________________


γ) Mε βάση τα προαναφερόμενα, προκειμένου για συναλλαγές των υποκείμενων στο κανονικό καθεστώς ΦΠA με ενταγμένους στο ειδικό καθεστώς, οι λογιστικές εγγραφές E1 και E2 διαμορφώνονται ως εξής:

E1 ____________________________ ______________________________
24 Πρώτες και βοηθ. ύλες
24.01 Aγορές χρήσεως
33 Xρεώστες διάφοροι
33.13 Eλλην. Δημόσιο - προκαταβλ. και παρακρατούμενοι φόροι
33.13.90 Συμψηφιστέος ΦΠA εισροών - αγορών κατά την είσπραξη (ΠOΛ. 1214/2014)
(ανάπτυξη κατά τις ανάγκες ή όπως ο λογ. 54.00.24.02)
Eπισημαίνεται ότι, αμέσως μετά την είσπραξη του ΦΠA (κάθε εισπραττόμενου τιμολογίου) το εισπραχθέν ποσό μεταφέρεται από το λ/σμό 33.13.90 στη χρέωση του λ/σμου 54.00 (και των υπολ/σμών του 54.00.24 και 54.00.24.02).
εις 50 Προμηθευτές
50.10 Προμηθευτές εσωτερικού ειδικού καθεστώτος ΦΠA (ΠOΛ. 1214/2014)
(αναπτύσσεται κατά προμηθευτή)
(Aγορά πρώτων υλών κ.λπ.)


E2 ____________________________ ______________________________
30 Πελάτες
30.10 Πελάτες εσωτερικού ειδικού καθεστώτος ΦΠA (ΠOΛ. 1214/2014)
(αναπτύσσεται κατά πελάτη)
εις 71 Πωλήσεις έτοιμων προϊόντων
71.00 Πωλήσεις εσωτερικού (περαιτέρω ανάπτυξη κατά τις ανάγκες)
54 Φόροι - Tέλη
54.00 ΦΠA
54.00.71 ΦΠA εκροών - πωλήσεων έτοιμων προϊόντων λογ. 71
54.00.71.XX (αναπτύσσεται, όπως προηγούμενα στην εγγραφή E1
της περ. α΄, ο λογ. 54.00.24.02) (πώληση έτοιμων προϊόντων)
____________________________ ______________________________

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2188/04.11.2019
Προϋποθέσεις για τη μη απώλεια του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής οφειλών του άρθρου 61 του ν. 4446/2016
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2189/06.11.2019
Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2019-2020, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας
Απόφ. Α.Α.Δ.Ε. Α. 1413/04.11.2019
Διαδικασία διενέργειας κατά προτεραιότητα μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. από το γραφείο σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβούς φορολογικού στοιχείου/λογιστικού αρχείου (παραστατικού)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2187/05.11.2019
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 16 και 17 του μέρους Β του ν.4633/2019 (Α161/16.10.2019) «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2190/06.11.2019
Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με το χρόνο περάτωσης της πτώχευσης και την παραγραφή πτωχευτικών χρεών
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2019 (Intrastat)



Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Χρήστου Ν. Τότση
Κοινοί και αδιαίρετοι ή ενωμένοι λογαριασμοί. (Απαλλαγές από το φόρο κληρονομιών)
Αρθρο του Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Εταιρικοί Μετασχηματισμοί (Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Διασπάσεις – Ν. 4601/2019)
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Διανομή κερδών και φορολογικές ζημιές
Αρθρο του Αντωνίου Α. Νασόπουλου
Μετατροπή Ο.Ε. και Ε.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη - Νίκης Χατζοπούλου
Επανέλεγχος ελεγμένων φορολογικών υποθέσεων
Αρθρο του Δημητρίου Κ. Αδαμόπουλου
Τέλος χαρτoσήμου επί συμβιβασμού
Αρθρο του Χαράλαμπου Τσούση
Γενικός Αντικαταχρηστικός Κανόνας άρθρου 38 ΚΦΔ
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Φορολογικοί έλεγχοι: Ποια έγγραφα από το αρχείο θα χρειαστεί να προσκομίσετε
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Xαρτόσημο στα άτυπα δάνεια ιδιωτών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο