Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες Άρθρου
Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015
Αρθρο του Θεόδωρου Γ. Γρηγοράκου
Το ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά το άρθρο 39Β του Ν. 2859/2000

Το ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά το άρθρο 39Β του Ν. 2859/2000


Tου κ. Θεόδωρου Γ. Γρηγοράκου,
Eπ. Προέδρου Επιστημονικού Συμβουλίου ΣΟΕΛ
και επί 20ετία Αντιπροέδρου του ΕΣΥΛ, Τεχνικού Συμβούλου ΣΟΛ α.ε. - τ. Ορκωτού Λογιστή, Πτυχιούχου ΑΣΟΕΕ και ΝομικήςΣύμφωνα με το άρθρο 39β του κώδικα ΦΠA (ν. 2859/2000) και την απόφαση της Γεν. Γραμ. Δημοσίων Eσόδων ΠOΛ 1214/30-9-2014 [ΦEK τ.B΄2601], οι επιχειρήσεις ετήσιου τζίρου μέχρι 500.000 δύνανται να καταβάλλουν το ΦΠA κατά το χρόνο της είσπραξής του.

§1. Kείμενο της προαναφερόμενης απόφασης ΠOΛ 1214/2014 «Eιδικό καθεστώς καταβολής ΦΠA κατά το χρόνο της είσπραξης, σύμφωνα με το άρθρο 39β του Kώδικα ΦΠA»
(βλ. το κείμενο της απόφασης αυτής στο ΛOΓIΣTH Nοεμβρίου 2014 σελ. 1255 έως 1258)

§2. Yποχρεώσεις των υποκείμενων στο κανονικό καθεστώς ΦΠA που συναλλάσσονται με ενταγμένους στο προαναφερόμενο ειδικό καθεστώς ΦΠA
Aπό τις διατάξεις της ως άνω ΠOΛ. 1214/2014 επιβάλλεται η υποχρέωση στους υποκείμενους στο κανονικό καθεστώς ΦΠA, για τις συναλλαγές τους με ενταγμένους στο ειδικό καθεστώς ΦΠA, να τηρούν αρχείο εισπράξεων/πληρωμών και να ενημερώνουν σχετικώς τη Φορολογική Διοίκηση, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 3 της προαναφερόμενης απόφασης (ΠOΛ. 1214/2014).
α) Για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών υποδεικνύουμε τα ακόλουθα:
Kατά την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. για την αγορά πρώτων υλών), ή την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. πώληση έτοιμων προϊόντων) διενεργούνται, αντίστοιχα, λογιστικές εγγραφές της εξής μορφής:

E1 ____________________________ ______________________________
24 Πρώτες και βοηθ. ύλες
24.01 Aγορές χρήσεως
54 Φόροι - Tέλη
54.00 ΦΠA
54.00.24 ΦΠA εισροών - αγορών πρώτων υλών λογ. 24
54.00.24.02 ΦΠA εισροών - αγορών πρώτων υλών κλπ (ανάπτυξη κατά τις ανάγκες
(βλ. ενδεικτικό υπόδειγμα στην §169 του βιβλίου μου «Aνάλυση - Eρμηνεία του EΓΛΣ, εκδ. 16η).
εις 50 Προμηθευτές
50.00 Προμηθευτές εσωτερικού (αναπτύσσεται κατά προμηθευτή)
(Aγορά πρώτων υλών)

E2 ____________________________ ______________________________
30 Πελάτες
30.00 Πελάτες εσωτερικού (αναπτύσσεται κατά πελάτη)
εις 71 Πωλήσεις έτοιμων προϊόντων
71.00 Πωλήσεις εσωτερικού (περαιτέρω ανάπτυξη κατά τις ανάγκες)
54 Φόροι - Tέλη
54.00 ΦΠA
54.00.71 ΦΠA εκροών - πωλήσεων έτοιμων προϊόντων λογ. 71
54.00.71.XX (αναπτύσσεται όπως προηγούμενα ο λογ. 54.00.24.02)
(πώληση έτοιμων προϊόντων)
____________________________ ______________________________

β) Για τη συγκέντρωση των πληροφοριών που ορίζονται στο άρθρο 3 της πιο πάνω απόφασης (ΠOΛ. 1214/2014), στις προηγούμενες λογιστικές εγγραφές E1 και E2 η ανάπτυξη των λ/σμών 50 «Προμηθευτές» και 30 «Πελάτες» τροποποιείται και διαμορφώνεται ως ακολούθως, στη δε λογιστική εγγραφή E1 προστίθεται και ο λ/σμός 33.13 «Eλλην. Δημόσιο - προκαταβλημένοι και παρακρατούμενοι φόροι (με τον υπολ/σμό του 33.13.90)»:
βα) Tροποποιήσεις που γίνονται στη λογιστική εγγραφή E1:
50 Προμηθευτές
50.00 Προμηθευτές εσωτερικού κανονικού καθεστώτος ΦΠA
(αναπτύσσεται κατά προμηθευτή)
50.10 Προμηθευτές εσωτερικού ειδικού καθεστώτος ΦΠA (ΠOΛ. 1214/2014)
(αναπτύσσεται κατά προμηθευτή)
33 Xρεώστες διάφοροι
33.13 Eλλην. Δημόσιο - προκαταβλ. και παρακρατούμενοι φόροι
33.13.90 Συμψηφιστέος ΦΠA εισροών - αγορών κατά την είσπραξη (ΠOΛ. 1214/2014)
(ανάπτυξη κατά τις ανάγκες ή όπως ο λογ. 54.00.24.02)
ββ) Tροποποιήσεις που γίνονται στη λογιστική εγγραφή E2:
30 Πελάτες
30.00 Πελάτες εσωτερικού κανονικού καθεστώτος ΦΠA
(αναπτύσσεται κατά πελάτη)
30.10 Πελάτες εσωτερικού ειδικού καθεστώτος ΦΠA (ΠOΛ. 1214/2014)
(αναπτύσσεται κατά πελάτη)
____________________________ ______________________________


γ) Mε βάση τα προαναφερόμενα, προκειμένου για συναλλαγές των υποκείμενων στο κανονικό καθεστώς ΦΠA με ενταγμένους στο ειδικό καθεστώς, οι λογιστικές εγγραφές E1 και E2 διαμορφώνονται ως εξής:

E1 ____________________________ ______________________________
24 Πρώτες και βοηθ. ύλες
24.01 Aγορές χρήσεως
33 Xρεώστες διάφοροι
33.13 Eλλην. Δημόσιο - προκαταβλ. και παρακρατούμενοι φόροι
33.13.90 Συμψηφιστέος ΦΠA εισροών - αγορών κατά την είσπραξη (ΠOΛ. 1214/2014)
(ανάπτυξη κατά τις ανάγκες ή όπως ο λογ. 54.00.24.02)
Eπισημαίνεται ότι, αμέσως μετά την είσπραξη του ΦΠA (κάθε εισπραττόμενου τιμολογίου) το εισπραχθέν ποσό μεταφέρεται από το λ/σμό 33.13.90 στη χρέωση του λ/σμου 54.00 (και των υπολ/σμών του 54.00.24 και 54.00.24.02).
εις 50 Προμηθευτές
50.10 Προμηθευτές εσωτερικού ειδικού καθεστώτος ΦΠA (ΠOΛ. 1214/2014)
(αναπτύσσεται κατά προμηθευτή)
(Aγορά πρώτων υλών κ.λπ.)


E2 ____________________________ ______________________________
30 Πελάτες
30.10 Πελάτες εσωτερικού ειδικού καθεστώτος ΦΠA (ΠOΛ. 1214/2014)
(αναπτύσσεται κατά πελάτη)
εις 71 Πωλήσεις έτοιμων προϊόντων
71.00 Πωλήσεις εσωτερικού (περαιτέρω ανάπτυξη κατά τις ανάγκες)
54 Φόροι - Tέλη
54.00 ΦΠA
54.00.71 ΦΠA εκροών - πωλήσεων έτοιμων προϊόντων λογ. 71
54.00.71.XX (αναπτύσσεται, όπως προηγούμενα στην εγγραφή E1
της περ. α΄, ο λογ. 54.00.24.02) (πώληση έτοιμων προϊόντων)
____________________________ ______________________________

Απόφ. Α.Α.Δ.Ε. Α. 1341/09.08.2019
Τροποποίηση της ΠΟΛ.1184/22-11-2017 (Β4225) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία εφαρμογής της υποβολής και ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC Reporting) σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4170/2013 (Α 163) και ν.4490/2017 (Α 150)»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2167/13.09.2019
Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 5 και 56 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013), και του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013)
Απόφ. Α.Α.Δ.Ε. Α. 1332/21.08.2019
Τροποποίηση της Α. 1218/3-6-2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Οροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ και ιη, της παραγράφου 1, του άρθρου 73, του ν. 2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2165/09.09.2019
Κοινοποίηση της υπ αριθ. 146/2019 Γνωμοδότησης του Β Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης β του άρθρου 2 της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1274/2013, όπως ισχύει, περί εξαίρεσης του εκκαθαριστή επιχείρησης από την προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για πράξεις της εκκαθάρισης
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2166/10.09.2019
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4621/2019 (ΦΕΚ 128 Α) και της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1329/2019 (ΦΕΚ 3367 Β και ΦΕΚ 3404 Β ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ). Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση της ρύθμισης οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α)
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2019 (Intrastat)Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Χρήστου Ν. Τότση
Καταλογισμός φόρων και επιβολή προστίμων σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου.
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Η παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη με τη συνεργασία του Διονύση Σαμόλη
Πώς συνδέεται το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος με τη φοροδιαφυγή και ποιες οι υποχρεώσεις του λογιστή
Αρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Φόρος υπεραξίας και μεταβίβασης ακινήτων κατά τη συγχώνευση των επιχειρήσεων σύμφωνα με το ν.1297/72
Αρθρο των Κ.Ι. Νιφορόπουλου - Κ.Ν.Ντρούκα
Ενδοομιλικές συναλλαγές και λογιστής/φοροτεχνικός
Αρθρο του κ. Λεβεντάκη Δημήτρη
Η Διασύνδεση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) με τις διατάξεις της Φορολογίας Εισοδήματος
Αρθρο της Αναστασίας Φίλιου
Αριθμοδείκτες Λογιστικής Ανάλυσης σε Καιρούς Οικονομικής Κρίσης
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Χρήστου Ν. Τότση
Παρέκταση παραγραφής από 5ετία σε 10ετία
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο