Κυριακή, 7 Ιουνίου 2020

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τρίτη 31 Μαρτίου 2020
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια


Ο νέος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Νέος Πρόεδρος του ΣτΕ εξελέγη από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης ο κ. Αθανάσιος Ράντος που ήταν και ο αρχαιότερος Αντιπρόεδρος από το 2009. Ο κύριος Ράντος, ο οποίος εγεννήθη στην Αθήνα το 1953, θα είναι ο 23ος Πρόεδρος το Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου. Η θητεία του νέου Προέδρου θα είναι βραχεία, διότι αποχωρεί στις 30 Ιουνίου τ.έ. λόγω συμπληρώσεως ορίου ηλικίας (67 έτη). Ο νομικός κόσμος της χώρας χαιρέτησε με ικανοποίηση την τοποθέτηση του νέου Προέδρου στο ανώτατο για τη δικαιοσύνη αξίωμα, καθόσον κατά κοινήν ομολογίαν είναι ένας από τους καλύτερα κατηρτισμένους νομικούς επιστήμονες της Χώρας. Η στήλη εύχεται κάθε επιτυχία στο έργο του.

Συγχώνευση των Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄ Αθηνών και Γαλατσίου.
Με την ανωτέρω συγχώνευση που ολοκληρώθηκε στις 9/3/2020, καταργήθηκε η Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄ Αθηνών και μεταφέρθηκε στη Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου.
Από τις 9 Μαρτίου, οι συναλλαγές των φορολογουμένων που υπάγονται σε αυτές τις Δ.Ο.Υ. πραγματοποιούνται στη Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου (Χριστιανουπόλεως 103 Γαλάτσι Τ.Κ. 111 46 τηλ. 2102926895).
Υπενθυμίζεται ότι στόχος της ΑΑΔΕ είναι η μείωση των Δ.Ο.Υ. από 115 σε 97. Με την μείωση αυτή αναμένεται και η μείωση του αριθμού των υπαλλήλων. Περίπου 300 υπάλληλοι θα μεταταχθούν από τις Δ.Ο.Υ. στα ελεγκτικά κέντρα.

Εφάπαξ απόσβεση παγίου.
Με την 646/15.02.2019 απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος, κρίθηκε ότι μοναδικό κριτήριο για την άσκηση του δικαιώματος απόσβεσης αποτελεί η αξία κτήσης του παγίου και δεν επηρεάζεται από το αν τα πάγια αποκτήθηκαν με ένα στοιχείο. Η ΔΕΔ, αφού εξέτασε τα πραγματικά περιστατικά, έκρινε, αντίθετα από τη Φορολογική Διοίκηση, ότι είναι δυνατή η κατάτμηση, κάνοντας δεκτή την εφάπαξ απόσβεση, με την αιτιολογία ότι ακόμη και αν καταστραφεί ένα από τα συγκεκριμένα πάγια, δεν σημαίνει ότι καταστρέφονται τα υπόλοιπα.

Φορολόγηση αμοιβής αθλητών.
Οι αμειβόμενοι αθλητές από τις αθλητικές Α.Ε. υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος βάσει της παρ. 1 του άρθρου 15 του Κ.Φ.Ε. (κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων), εφόσον τα ποσά τα οποία λαμβάνουν εφάπαξ ή τμηματικά για την υπογραφή του συμβολαίου μεταγραφής ή την ανανέωση ή τη λύση του συμβολαίου συνεργασίας τους δεν υπερβαίνουν τις 40.000 ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους. Αν το εισόδημά τους, όμως, υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ, φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 22% (αντί του 44% της κλίμακας) και με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Βλ. παράγραφο 2α του άρθρου 15 του Ν. 4172/2013 που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 76 του Ν. 4646/2019 και η οποία εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Χρήστου Ν. Τότση, έκδοση 50ή 2020, σε.133.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν. 4646/2019, η θεσμοθέτηση του συστήματος της αυτοτελούς φορολόγησης για τις αμοιβές αυτές εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη δήλωση του συνόλου των σχετικών ποσών από τους φορολογούμενους.

Τα εισπραχθέντα και μη δηλωθέντα αναδρομικά το έτος 2013 από συνταξιούχους.
Με τροπολογία που κατατέθηκε στις 26.02.2020 στη Βουλή δίνεται παράταση μέχρι τις 29 Μαΐου 2020 αντί της 28ης Φεβρουαρίου του ίδιου έτους στους συνταξιούχους οι οποίοι έλαβαν αναδρομικές αποδοχές, το έτος 2013, τις οποίες, όμως, δεν δήλωσαν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το έτος 2014.
Οι περίπου 71.000 υπόχρεοι συνταξιούχοι εντοπίστηκαν από διασταυρώσεις της τελευταίας διετίας, αλλά τα σημειώματα με τη βεβαίωση του φόρου εστάλησαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 και με προθεσμία πληρωμής του επιπλέον φόρου την 28η Φεβρουαρίου 2020.
Με νομοθετική ρύθμιση θα προβλέπονται τα εξής:
α) Η δυνατότητα κατάθεσης τροποποιητικών δηλώσεων από τους συνταξιούχους για τη δήλωση των αναδρομικών στο έτος που ανάγονται. Με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί εφικτό τα ποσά να φορολογηθούν με βάση την κλίμακα κάθε έτους και όχι να προστεθούν στο σύνολό τους σε ένα έτος, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση του φόρου.
β) Η διαγραφή των ποσών φόρου που λανθασμένα βεβαιώθηκαν στους συνταξιούχους. Στην περίπτωση αυτή οι συνταξιούχοι με αίτησή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. θα μπορούν να διαγράψουν τον φόρο που τους βεβαιώθηκε.
γ) Κατά των επανεκκαθάριση των αναδρομικών θα υπάρχει έκπτωση των προσαυξήσεων κατά 80%, δηλ. οι προσαυξήσεις θα υπολογίζονται στο 20% των ποσών που δεν δηλώθηκαν εμπρόθεσμα.

Σύσταση ανώνυμης εταιρείας ηλεκτρονικά, χωρίς συμβολαιογράφο, με κόστος 18 ευρώ και με το 1% επί του κεφαλαίου υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Με τη χρήση πρότυπου καταστατικού μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), είτε των Υπηρεσιών Μίας Στάσης των Επιμελητηρίων, είναι πλέον εφικτή η σύσταση και Ανωνύμων Εταιρειών. Το κόστος σύστασης μέσω e-ΥΜΣ ανέρχεται στα 18 ευρώ και οι Α.Ε. επιβαρύνονται επιπλέον και με το 1‰ επί του κεφαλαίου υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Έτσι ολοκληρώνεται η υλοποίηση της e-ΥΜΣ, καθώς είναι πλέον εφικτή η ηλεκτρονική σύσταση εταιρειών με πρότυπο καταστατικό για όλες τις νομικές μορφές (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ) που προβλέπονται στον Νόμο 4441/2016.
Εντός του 2020 υπολογίζεται να καταστεί εφικτή και η ηλεκτρονική έναρξη ατομικής επιχειρήσεως, καθώς και άλλων νομικών μορφών εταιρειών, όπως συνεταιρισμοί, που δεν συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4441/2016.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η εταιρεία αποκτά αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και Α.Φ.Μ., εγγράφεται στο Επιμελητήριο και αυτομάτως ενημερώνεται ο ΕΦΚΑ.
Για τις προσωπικές εταιρείες (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες) το κόστος συστάσεως μέσω e-ΥΜΣ ανέρχεται στα 15 ευρώ.
Σημειώνεται ότι εάν δεν επιλεγεί το πρότυπο καταστατικό, η σύσταση των ανωνύμων εταιρειών και των ΕΠΕ γίνεται υποχρεωτικά από συμβολαιογράφο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που υπάρχει ακίνητο στο μετοχικό κεφάλαιο, οπότε πρέπει να τηρηθεί ο συμβολαιογραφικός τύπος.

Νέα ευκαιρία για τη ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις.
Με την εγκύκλιο του ΚΕΑΟ υπ’ αριθμ. 6/5.3.2020, που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος (βλ. σελ. 497)διαμορφώνονται δύο διαφορετικές κατηγορίες οφειλετών που έχουν από μία δεύτερη ευκαιρία ένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων με δύο διαφορετικές καταληκτικές ημερομηνίες.
Η πρώτη κατηγορία αφορά όσους δεν κατάφεραν, χωρίς να ευθύνονται οι ίδιοι, να μπουν στο σύστημα της ρύθμισης. Αυτοί οι οφειλέτες μπορούν τώρα μέχρι τις 31 Μαρτίου να ρυθμίσουν την οφειλή τους.
Η δεύτερη κατηγορία αφορά όσους πέρασαν από το αρχικό στάδιο της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στον ΕΦΚΑ και δεν πρόλαβαν να προχωρήσουν στη δεύτερη φάση της ρύθμισης που ήταν η αξιολόγηση των οφειλών και ο επιμερισμός σε δόσεις. Αυτοί μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέχρι τις 31 Μαΐου.

Τα εταιρικά οχήματα ως παροχή σε είδος μετά τον νόμο 4646/2019.
Με το άρθρο 4 του Ν. 4646/2019 αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. για τις παροχές σε είδος και αναδιατυπώνονται όλες οι παράγραφοι του άρθρου αυτού. Ειδικότερα ως προς την παράγραφο 2 που αφορά την παραχώρηση ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, υπολογίζεται με βάση την σχετική κλίμακα, ως ποσοστό της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος. Αυτό σημαίνει ότι πλέον ο υπολογισμός της αξίας της παραχώρησης του οχήματος γίνεται κλιμακωτά με την εφαρμογή του σχετικού συντελεστή στο τμήμα της ΛΤΠΦ του οχήματος που εμπίπτει στο σχετικό «κλιμάκιο», σε αντίθεση με το προγενέστερο σύστημα, όπου το σύνολο της αξίας του οχήματος υπαγόταν σε ένα και μόνο συντελεστή. Κατά συνέπεια, από την έναρξη ισχύος της ρύθμισης ήτοι από την 01.01.2020 και με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού, η αξία της παραχώρησης για τον εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο γίνεται πλέον κλιμακωτά και οδηγεί σε χαμηλότερη επιβάρυνσή του για το ίδιο όχημα.
Βλ. το άρθρο 4 του Ν. 4646/2019 στο «Λογιστή» μηνός Ιανουαρίου 2020, σελ. 77.

Πενταετής παραγραφή για τις υποθέσεις της λίστας Λαγκάρντ.
Με την υπ’ αριθμ. 2087/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος (βλ. σελ.428) έγινε δεκτό το σκεπτικό της υπ’ αριθμ. 887/2018 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, σύμφωνα με το οποίο το δικαίωμα του Δημοσίου να βεβαιώσει τον ένδικο φόρο για τη χρήση του 2006 σε φυσικά πρόσωπα για τα οποία υπήρχαν ενδείξεις φοροδιαφυγής, βάσει των στοιχείων της λίστας Λαγκάρντ για το υπόλοιπο των τραπεζικών λογαριασμών τους στην ελβετική τράπεζα HSBC, παραγράφηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 (με την παρέλευση της πενταετίας από το τέλος του έτους 2007, στο οποίο υποβλήθηκαν οι φορολογικές δηλώσεις για το 2006). Κι αυτό διότι όσες παρατάσεις του χρόνου παραγραφής της χρήσης αυτής και όλων των άλλων χρήσεων πέραν της πενταετίας νομοθετήθηκαν κατά καιρούς τα έτη 2012-2016 έχουν κριθεί αντισυνταγματικές με την υπ’ αριθμόν 1738/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.


Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1060477/01.06.2020
Εκδοση πιστωτικού τιμολογίου πέραν της προθεσμίας που προβλέπει η Απόφαση Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ 1180/2016
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε.2074/27.05.2020
Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1095/27.04.2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή υποστηρικτικών εγγράφων για τη χορήγηση δασμοφορολογικών απαλλαγών στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων καθώς και στους αναγνωρισμένους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2073/27.05.2020
Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. Α.1097/29.04.2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ.1101/4.07.2017 (ΦΕΚ Β 2540) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.- Διαδικασία παραλαβής με απαλλαγή από Φ.Π.Α. πρώτων και βοηθητικών υλών κυριότητας του πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/εκμεταλλευτή στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης και επισκευής πλοίων»
Α.Υ.Ο. Α. 1118/21.05.2020
Αναστολή εφαρμογής των διατάξεων της υπ' αρ. απόφασης Α.1018/2020 «Εξειδίκευση και απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου της χρήσης και εκμετάλλευσης στις εκμισθώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής».
Α.Υ.Ο. Α.1117/19.05.2020
Οροι και διατυπώσεις για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που προβλέπεται από τα εδάφια ε , στ , και ι της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001.
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 (Intrastat)Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση του N. 4640/2019, ως μέσο επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μη διανομή του νομίμου μερίσματος στους μετόχους ανώνυμης εταιρείας
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ιστορική αναδρομή ποσοστών προκαταβολής φόρου εισοδήματος και παρατηρήσεις για τη συνταγματικότητα του θεσμού
Αρθρο της Βασιλικής Ζαροκανέλλου
Αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Το αρχείο που πρέπει να τηρούν οι φορολογούμενοι
Αρθρο του Νίκου Δ. Καβουρίνου
Φορολογική αντιμετώπιση «Φορολογικών Κατοίκων Ελλάδας» που αποκτούν εισοδήματα στην αλλοδαπή
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η επίπτωση του Covid-19 στην διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ)
Αρθρο των δικηγόρων Χρυστοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ενδικα μέσα σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης των αλληλεγγύως ευθυνομένων προσώπων για απαλλαγή από την ευθύνη τους κατά το άρθρο 66 παρ. 29 ν.4646/2019
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο