Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020
Αρθρο του Μιλτ. Κ. Λεοντάρη
Προσαρμογή καταστατικού ανώνυμης εταιρείας στις διατάξεις του ν. 4548/2018 και έλεγχος Γ.Ε.ΜΗ.


Ο νόμος 4548/2018 κατάργησε τα άρθρα 1 έως 63δ και 91 έως 146 του Κ.Ν. 2190/20 περί ανωνύμων εταιρειών, που ίσχυσε επί ένα, σχεδόν, αιώνα. Στη συνέχεια, με το νόμο 4601/2019 (βλ. άρθρο 147 αυτού) καταργήθηκαν και οι διατηρηθείσες σε ισχύ, κατά τα άνω, διατάξεις των άρθρων 66 – 89 του Κ.Ν. 2190/20 (περί μετασχηματισμών των Α.Ε.). ΄Ετσι, για όλα τα θέματα των ανωνύμων εταιρειών ισχύουν οι αλληλοσυμπληρούμενοι νόμοι 4548/2018 και 4601/2019.

Το άρθρο 183 του Ν. 4548/2018 ρυθμίζει δύο ζητήματα:
α) Με την παράγραφο 1 παρέχεται η δυνατότητα στις ανώνυμες εταιρείες να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους με τις νέες ρυθμίσεις. Οι σχετικές τροποποιήσεις, εάν λάβουν χώρα εντός έτους από την έναρξη ισχύος του Ν. 4548/2018 (δηλ. μέχρι 31/12/2019) αποφασίζονται με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Από 1ης Ιανουαρίου 2020 απαιτείται η εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 § 3 και 132 § 2 του Ν. 4548/2018.
β) Παρέχεται, επίσης, προθεσμία ενός έτους (μέχρι τέλους 2019) για την αύξηση του κεφαλαίου των ανωνύμων εταιρειών, που έχουν μετοχικό κεφάλαιο κάτω των 25.000,00 ευρώ, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο αυτών να μην υπολείπεται του οριζομένου με το άρθρο 183 § 2 κατώτατου ορίου. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Από 1ης Ιανουαρίου 2020 δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε νεότερη καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρις ότου συντελεσθεί η αύξηση.
Υπ’ όψη, ακόμα, και οι διατάξεις των άρθρων 40 § 1 και 184 § 1 και 2 του Ν. 4548/2018, οι οποίες ορίζουν ότι οι μετοχές όλων των ανωνύμων εταιρειών πρέπει να είναι ονομαστικές και ότι οι μετοχές όσων ανωνύμων έχουν εκδοθεί ως ανώνυμες πριν την ισχύ του νόμου ονομαστικοποιούνται υποχρεωτικά την 1η Ιανουαρίου 2020.

Προσαρμογή Καταστατικού Α.Ε. στις διατάξεις του Ν. 4548/2018
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 183 του Ν. 4548/2018 αναφέρει επί λέξει τα εξής: «Οι υφιστάμενες ανώνυμες εταιρείες μπορούν να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου». Του νόμου μη απαιτούντος κάτι περισσότερον και μη θέτοντος κάποιες προϋποθέσεις ή περιορισμούς προκύπτει αβίαστα ότι κάθε ανώνυμη εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει μόνο τα άρθρα που χρειάζονται προσαρμογή ή περισσότερα ή και όλα τα άρθρα, καθώς, επίσης, να προβεί σε αναρίθμηση ή νέα αρίθμηση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού της κατά τις γενικές διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
Το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (Κ.Μ.Π.Δ.) συστήθηκε και λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του Ν. 4557/2018, όπως τροποποιήθηκε αυτός με το άρθρο 62 του Ν. 4607/2019. Το Κ.Μ.Π.Δ. είναι ένα ηλεκτρονικό μητρώο, που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Η εφαρμογή του άρχισε – δοκιμαστικά στην αρχή – και στο τέλος του 2019 είχαν καταχωρηθεί σ’ αυτά τα φυσικά πρόσωπα (πραγματικοί δικαιούχοι – beneficial owners) όλων των νομικών προσώπων και οντοτήτων που έχουν έδρα στην Ελλάδα.
Ομως, με την υπ’ αριθ. 132052 ΕΞ/21.11.2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων, ανεστάλη η λειτουργία του Μητρώου μέχρι 19 Ιανουαρίου 2020 και αναμένονται νέες νομοθετικές ρυθμίσεις. Συνεπώς, οι λογιστές των υπόχρεων νομικών προσώπων πρέπει να παρακολουθούν την περαιτέρω εξέλιξη του θέματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση «https:// www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/epiheiriseis/mitroo-pragmatikon-dikaioyhon».

Ελεγχος και καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων Α.Ε.
Με τον Ν. 4635/2019 (και συγκεκριμένα με τα άρθρα 85-116 αυτού) καταργήθηκε ο Ν. 3419/2005, οι διατάξεις του οποίου ρύθμιζαν τη σύσταση και λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).
Μετά την 30 Ιανουαρίου 2020 το Γ.Ε.ΜΗ. θα λειτουργεί βάσει των διατάξεων των άρθρων 85-116 του Ν. 4635/2019, οι οποίες προβλέπουν – μεταξύ των άλλων – ότι παύει στο εξής κάθε ελεγκτική και εγκριτική ανάμιξη των οικείων υπηρεσιών της Περιφέρειας (πρώην διευθύνσεων Α.Ε. Νομαρχιών). Κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 116 του Ν. 4635/2019, ο έλεγχος νομιμότητας, ο έλεγχος πληρότητας και η έγκριση όλων των υποβαλλομένων για καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων περιέρχεται πλέον στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ.

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2042/27.03.2020
Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 1, 9, 10, 21 και 22 του ν. 4664/2020 : «Κύρωση της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων» (Α' 212) και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 32/14.2.2020)
Κ.Υ.Α. Α 1076/02.04.2020
Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Α.Υ.Ο. Α 1075/02.04.2020
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης
Α.Υ.Ο. Α 1074/02.04.2020
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης
Α.Υ.Ο. Α 1073/02.04.2020
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 14/03.04.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 59, 65, 66 και 68 του Ν. 4635/19, που αφορούν σε μέτρα για την προστασία των εργαζομένων μερικής απασχόλησης και για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 13/01.04.2020
Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης αυτοαπασχολούμενων - ελευθέρων επαγγελματιών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 12/31.03.2020
Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία ή πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ) από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και στους εργαζομένους αυτών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 11/20.03.2020
Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), από 1/12/2013,των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του τ. Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) των μισθωτών που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 10/21.03.2020
Υπαγωγή των υπαλλήλων - λειτουργών του Δημοσίου και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ,Α.) και απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4670/2020
Περισσότερα »

Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Θεόδωρου Τούζιου
Φορολογική αντιμετώπιση χρηματοδοτικών μισθώσεων από εταιρείες που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Αλλαγές στην προσωπική ευθύνη όσων διοικούν νομικά πρόσωπα
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Η νέα πάγια ρύθμιση οφειλών σε 24 και 48 δόσεις
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Μείωση κεφαλαίου με ανάληψη περιουσιακών στοιχείων
Αρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
ΦΠΑ και παρακράτηση φόρου επί παροχής υπηρεσιών σε ελληνική εταιρία από επιχειρήσεις στο Ισραήλ
Επιμέλεια:Χρήστος
Ν. Τότσης Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Μιλτ. Κ. Λεοντάρη
Εκδοση μετοχών Α.Ε. υπέρ το άρτιον
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Υπεραξία από τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε κεφαλαιουχική
Αρθρο του Φωτοδότη Ι. Μάλαμα
Η ευθύνη μελών διοίκησης μετά το Ν.4646/2019
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο