Σάββατο, 6 Μαρτίου 2021

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2009
Υπ. Οικ. 21.12.2009/Πολ. 1155

Αποστολή ελεγκτικών αποτελεσμάτων στη Διεύθυνση Ελέγχου.

Υπ. Οικ. 21.12.2009/Πολ. 1155

1. Όπως είναι γνωστό, η συνεχής παρακολούθηση των ελεγκτικών αποτελεσμάτων τόσο από τις ίδιες τις ελεγκτικές υπηρεσίες όσο και κεντρικά, έχει καθοριστική σημασία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και την υλοποίηση του έργου και της αποστολής του Υπουργείου Οικονομικών.
Ειδικότερα, οι ελεγκτικές υπηρεσίες οφείλουν να παρακολουθούν την πορεία και τα αποτελέσματα του ελεγκτικού τους έργου, το οποίο άλλωστε αποτελεί την κύρια αποστολή τους, ώστε να είναι σε θέση να επιβεβαιώνουν το βαθμό υλοποίησης του ελεγκτικού τους προγραμματισμού και να προβαίνουν στις κατάλληλες ενέργειες για τη βελτίωση των ελεγκτικών αποτελεσμάτων και τη μέγιστη δυνατή αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους.
Εξάλλου, η συνεχής και έγκαιρη αποστολή των ελεγκτικών αποτελεσμάτων από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες στην κεντρική διοίκηση είναι επιβεβλημένη, καθόσον πέραν του ότι αποτελεί την αποκλειστική πηγή ενημέρωσης της υπηρεσιακής και πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου επί της πορείας των φορολογικών ελέγχων, αποτελεί περαιτέρω και βασική πηγή ενημέρωσης για την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού καθώς και τη χάραξη στρατηγικής και σχεδιασμού ελέγχων.

2. Ενόψει των ανωτέρω, η Διεύθυνση Eλέγχου έχει ήδη αναπτύξει συγκεκριμένες εφαρμογές στο εσωτερικό δίκτυο του Υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (site) http://10.16.5.21, μέσω των οποίων οι ελεγκτικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κέντρα) οφείλουν να αποστέλλουν τα αντίστοιχα κατά περίπτωση στοιχεία και αποτελέσματα ελέγχων.
Ειδικότερα:

α.
Η αποστολή των στοιχείων των εκδιδόμενων εντολών ελέγχου και των αποτελεσμάτων ελέγχου γίνεται μέσω της εφαρμογής «Διαχείριση εντολών ελέγχου», όπου κάθε ελεγκτική υπηρεσία πρέπει να καταχωρεί όλες τις εντολές ελέγχου που εκδίδει καθώς και τα αποτελέσματα των διενεργουμένων σχετικών ελέγχων.
Κάθε στάδιο του ελέγχου (έκδοση εντολής, έναρξη ελέγχου, έλεγχος, καταλογισμός, βεβαίωση, συμβιβασμός, προσφυγή, οριστικοποίηση, αποφάσεις δικαστηρίων) καθώς και λοιπές πληροφορίες, πρέπει να καταχωρούνται άμεσα όταν πράγματι συμβαίνουν οι σχετικές διαδικασίες και το αργότερο μέχρι τις 5 του αμέσως επόμενου μήνα.
Μέσω της εφαρμογής «Διαχείριση εντολών ελέγχου» παρέχονται οι ακόλουθες δυνατότητες:
- Kάθε ελεγκτική υπηρεσία και συγκεκριμένα κάθε προϊστάμενος Ελέγχου έχει τη δυνατότητα να πληροφορείται σε εκτυπωμένο αρχείο για όλες τις εκδοθείσες και καταχωρημένες μέχρι εκείνη τη στιγμή εντολές ελέγχου που διαχειρίζεται και αν ο σχετικός έλεγχος για κάθε εντολή έχει ολοκληρωθεί ή βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς και το στάδιο αυτού.
- Κάθε ελεγκτική υπηρεσία έχει τη δυνατότητα πλήρους επισκόπησης όλων των ελέγχων που διενεργεί σε οποιοδήποτε στάδιο αυτοί βρίσκονται και εκτύπωσης πλήθους στατιστικών πληροφοριών (στοιχείων των εντολών, ποσών βεβαίωσης, εντολές ανά ελεγκτή, στατιστικά μήνα κλπ.).
- Με την καταχώρηση κάθε εντολής ελέγχου και του ελεγχόμενου ΑΦΜ και μόνο αυτού ανακτώνται βασικά στοιχεία μητρώου της επιχείρησης, χωρίς να υπάρχει κάθε φορά ανάγκη εκ νέου καταχώρησης αυτών στην εφαρμογή.
- Υπάρχει η δυνατότητα για κάθε ελεγχόμενη επιχείρηση να ανακτώνται οι πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν προηγούμενους διενεργηθέντες στην επιχείρηση αυτή ελέγχους και τα οποία έχει συγκεντρώσει η Διεύθυνση Ελέγχου από την προηγηθείσα μηνιαία ηλεκτρονική αποστολή των αποτελεσμάτων ελέγχου των ελεγκτικών υπηρεσιών. Επίσης, υπάρχει ειδική επιλογή αναζήτησης των τυχόν παραβάσεων στις οποίες η υπό έλεγχο επιχείρηση έχει υποπέσει, στο βαθμό που αυτές είναι διαθέσιμες στη Διεύθυνση Ελέγχου. Οι παραβάσεις αυτές προέρχονται κυρίως από στοιχεία της Υ.Π.Ε.Ε. αλλά και των Δ.Ο.Υ., που έχουν αποσταλεί στην Υπηρεσία μας.
- Η Διεύθυνση Ελέγχου έχει τη δυνατότητα καλύτερης επεξεργασίας και αξιοποίησης των αποστελλόμενων από τις ελεγκτικές υπηρεσίες στοιχείων και το κυριότερο έχει τη δυνατότητα επανατροφοδότησης και πληροφόρησης των ελεγκτικών υπηρεσιών με τις επεξεργασμένες πληροφορίες και στοιχεία των αποτελεσμάτων ελέγχου των προηγουμένων χρονικών περιόδων.
Σημειώνεται ότι η εφαρμογή εμπλουτίζεται συνεχώς και με νέες δυνατότητες εκτυπώσεων και έκδοσης στατιστικών δελτίων, ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις τόσο της Διεύθυνσης Ελέγχου, όσο και των ελεγκτικών υπηρεσιών.

β.
Εκτός από τη «Διαχείριση εντολών ελέγχου», στο site της Διεύθυνσης Ελέγχου υπάρχουν και λειτουργούν, μεταξύ άλλων, ηλεκτρονικές φόρμες προκειμένου να παρακολουθούνται και τα ακόλουθα:
- Αποτελέσματα ελέγχων ΦΠΑ νομικών–φυσικών προσώπων που διενεργούνται κατόπιν διασταυρώσεων του TAXIS. Στην ίδια εφαρμογή παρακολουθούνται χωριστά και τα αποτελέσματα ανάλογων ελέγχων που διενεργούνται κατόπιν διασταυρώσεων των ίδιων των Δ.Ο.Υ. μέσω των τηρούμενων σε αυτές αρχείων. Σημειώνεται ότι τα βάσει ελέγχου αποτελέσματα των κατηγοριών αυτών (όταν εκδίδονται εντολές προσωρινού ελέγχου) καταγράφονται και στη γενική εφαρμογή «Διαχείριση εντολών ελέγχου».
- Δηλώσεις και πρόστιμα του άρθρου 4 του ν.3610/07.
- Έλεγχοι των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στο μέτρο της έκδοσης στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ ή της έκδοσης αθεώρητων στοιχείων.
- Έλεγχοι που διενεργούνται από τα ειδικά συνεργεία προληπτικού ελέγχου.
Για όλα τα παραπάνω υπάρχει επίσης υποχρέωση ηλεκτρονικής αποστολής το αργότερο μέχρι τις 5 κάθε μήνα για τα δεδομένα του προηγούμενου μήνα.

γ.
Πέραν των ανωτέρω, έχει ήδη αναπτυχθεί και η νεότερη εφαρμογή «Ελεγκτικό δυναμικό», στην οποία πρέπει να καταγράφονται τα στοιχεία των υπηρετούντων ελεγκτών κάθε ελεγκτικής υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κέντρα) που ασχολούνται με τον τακτικό και τον προσωρινό έλεγχο.
Όπως και για τις προηγούμενες εφαρμογές, το ίδιο και για την ανωτέρω εφαρμογή υπάρχει υποχρέωση ηλεκτρονικής αποστολής των σχετικών στοιχείων μέχρι τις 5 κάθε μήνα για τους απασχοληθέντες ελεγκτές του προηγούμενου μήνα. Ειδικά κατά την πρώτη αποστολή στοιχείων, θα αποσταλούν μέχρι τις 5/1/2010 τα στοιχεία των ελεγκτών που απασχολήθηκαν ανά υπηρεσία στον τακτικό και προσωρινό έλεγχο κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2009.

3. Αν και επανειλημμένα έχουν δοθεί οδηγίες για την τήρηση των κατά τα ανωτέρω υποχρεώσεων και την αποστολή των σχετικών στοιχείων στην υπηρεσία μας, παρά ταύτα παρατηρείται ότι ορισμένες ελεγκτικές υπηρεσίες συνεχίζουν να μην ανταποκρίνονται, με αποτέλεσμα την ελλιπή ενημέρωση του Υπουργείου και την αδυναμία ορθού και ασφαλούς προγραμματισμού.
Κατόπιν αυτών και ενόψει της ιδιαίτερης σπουδαιότητας των ανωτέρω διαδικασιών και της ανάγκης πληροφόρησης για την πορεία του ελεγκτικού έργου, εφιστούμε όλως ιδιαιτέρως την προσοχή στην έγκαιρη και ορθή αποστολή στη Διεύθυνση Ελέγχου των αποτελεσμάτων ελέγχου και την εν γένει τήρηση των προαναφερόμενων, με ευθύνη των ίδιων των προϊσταμένων των ελεγκτικών υπηρεσιών. Υπενθυμίζεται ότι η αποστολή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πλην των παραπάνω εφαρμογών (π.χ. με fax, e-mailκλπ.) θεωρείται ως μη πραγματοποιηθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η πιστή εφαρμογή των ανωτέρω θα παρακολουθείται σχολαστικά ανά υπηρεσία, τυχόν δε περιπτώσεις μη εφαρμογής και μη ανταπόκρισης θα ελέγχονται εφεξής αυστηρά. Ειδικά οι υπηρεσίες που μέχρι σήμερα δεν έχουν ανταποκριθεί και δεν έχουν αποστείλει οποιαδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία και δεδομένα ελέγχων έτους 2009, μερικώς ή ολικώς, θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε τα στοιχεία αυτά να αποσταλούν συνολικά για όλο το έτος, για κάθε μια από τις περιγραφόμενες εφαρμογές, οπωσδήποτε μέχρι τις 5/ 1/ 2010.
Επισημαίνεται ότι ακόμη και αν δεν υφίστανται στοιχεία προς αποστολή για κάποια από τις ανωτέρω εφαρμογές (π.χ. λόγω μη διενέργειας ελέγχων σε κάποιο μήνα), θα αποστέλλονται εφεξής υποχρεωτικά μηδενικές εγγραφές σε κάθε τέτοια περίπτωση.

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2050/01.03.2021
Παροχή οδηγιών σχετικά με την αντιμετώπιση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου μετά την έξοδο του Η.Β. από την Ε.Ε.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2048/08.02.2021
Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4758/2020 «Περιστολή του λαθρεμπορίου - Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1031/19.02.2021
Ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων «Δήλωση Φ.Μ.Α.».
Α.Υ.Ο. Α. 1036/23.02.2021
Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου αποστολής ή διαβίβασης τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν.4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α' 17).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/26.02.2021
Χρόνος παραγραφής μετά την έναρξη ισχύος του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή αναλογικών τελών χαρτοσήμου και της ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, όπου προβλέπεται.
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2021 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 9/01.02.2021
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021
Εγκύκλιος 54/28.12.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 53/21.12.2020
Χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ - Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Περισσότερα »

Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μεταβολή ιδιοκτησίας επιχειρήσεων και μεταφορά ζημιών
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Πότε το δάνειο από εταιρεία σε εταίρο θεωρείται παροχή σε είδος;
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Επιμέλεια ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡ. ΤΟΤΣΗ
Σύσταση Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης των εκκρεμών ενώπιον του ΣτΕ και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων φορολογικών διαφορών
Αρθρο του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΣΟΥΣΗ
Εμμεσες τεχνικές ελέγχου. Διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές
Αρθρο της ΤΖΕΝΗΣ ΠΑΝΟΥ
Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες
Αρθρο του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΑΡΙΑΝΟΥ
Το τέλος επιτηδεύματος και τα ελληνικά παράλογα
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση του N. 4640/2019, ως μέσο επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο