Σάββατο, 6 Μαρτίου 2021

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες Άρθρου
Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2009
Κοινή υπουργική απόφαση υπ. οικονομικών, υπ. ανάπτυξης και υπ. τουρ. ανάπτυξης 48908/30.9.2009
Τροποποίηση της ΚΥΑ με αριθμ πρωτ. 40844/21.08.2009 «Προκήρυξη για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013».

Κοινή υπουργική απόφαση υπ. οικονομικών, υπ. ανάπτυξης και υπ. τουρ. ανάπτυξης 48908/30.9.2009

Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007),
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005),
3. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αρ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13-1-2009 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ /40/Β/16-1-2009),
4. Το Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α/14.07.2000),
5. Το Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α/21.03.2002),
6. Το Π.Δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2/Β/08-07-2009),
7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 3850/ΕΥΣ523 (ΦΕΚ333/Β/29.02.08) για την Τροποποίηση (αναδιάρθρωση) της απόφασης σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως ισχύει,
8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999,
9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
10. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύσεων,
11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 994/1998 του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης αντίστοιχα,
12. Την υπ αριθ. 2009/C83/01 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προσωρινό κοινοτικό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης» (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C83 της 7.4.2009),
13. Την υπ αριθμ. πρωτ. C(2009) 5729/15.07.09 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το καθεστώς ενίσχυσης Ν304/2009,
14. Τη Σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 124 της 20/05/2003),
15. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2007/C/272/05 για την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις,
16. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Σ.Δ.Ε.), όπως εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 124125/ 22-12-08 πράξη αποδοχής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
17. Την υπ. αριθ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540Β) Υπουργική Απόφαση Σ.Δ.Ε. (ΥΠΑΣΥΔ), όπως ισχύει,
18. Την με αριθμό Ε (2007) 6015/29.11.2007 Απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός CCI 2007GR6UN5001),
19. Την με αριθμό Ε(2007) 5443/5.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Π.Ε.Π. Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006),
20. Την με αριθμό Ε(2007) 5441/5.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Π.Ε.Π. Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι (Κωδικός CCI 2007GR161PO007),
21. Την με αριθμό Ε(2007) 5337/26.10.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Π.Ε.Π. Μακεδονία - Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008),
22. Την με αριθμό Ε(2007) 5332/26.10.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Π.Ε.Π. Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001),
23. Την με αριθμό Ε(2007) 5439/5.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Π.Ε.Π. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002),
24. Την υπ αριθ. πρωτ. D(08)850ML/mw/7-11-2008 επιστολή της Danuta Hubner, Επίτροπο για την Περιφερειακή Πολιτική, προς τον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης σχετικά με την αναγκαιότητα αναθεώρησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων προς την κατεύθυνση της περαιτέρω υποστήριξης για επενδύσεις ως μέσο αντίδρασης στις αρνητικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την διεθνή οικονομική κρίση,
25. Το ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Οικονομίας (COM(2008) 800/26.11.2008), με το οποίο αποφασίσθηκε η λήψη έκτακτων μέτρων για την ανάπτυξη και την απασχόληση με σκοπό την τόνωση της ζήτησης και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή οικονομία,
26. Την υπ αριθ. COM (2008) τελικό 876/16.12.2008 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών με θέμα «πολιτική για τη συνοχή: Επενδύοντας στην πραγματική οικονομία», η οποία υποβλήθηκε για να πλαισιώσει το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας, και έχει ως στόχο να δώσει έμφαση στη σημασία που έχουν οι επενδύσεις για την πραγματική οικονομία, μέσω της πολιτικής για τη συνοχή και να προβάλει μια σειρά μέτρων που προτείνονται για να επιταχυνθεί η συμβολή των επενδύσεων της πολιτικής για τη συνοχή,
27. Την υπ αριθμ. πρωτ. 32842 / ΕΥΣ 5239 / 30.06.2009 (ΦΕΚ 1299/Β/01.07.2009) Υπουργική Απόφαση, «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 17 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α )»,
28. Την υπ αριθμ. πρωτ. 34704 / ΕΥΣ 5269 / 09.07.2009 (ΦΕΚ 1418/Β/15.07.2009) Υπουργική Απόφαση, «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης με τη μορφή άμεσης επιδότησης στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων βάσει του Προσωρινού Πλαισίου»,
29. Την υπ αριθμ. πρωτ. 36318 / ΕΥΣ 5868 / 17.07.2009 (ΦΕΚ 1525/Β/27.07.2009) Υπουργική Απόφαση, «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την εφαρμογή των δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013, και ορισμός των ποσών, ποσοστών και ενισχύσεων»,
30. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, επιπλέον της δαπάνης που προκαλείται με την ΚΥΑ με αριθμ. 40844/ΕΥΣ6681/21.08.2009 (ΦΕΚ 1750/Β/24.08.2009), η οποία τροποποιείται με την παρούσα

Αποφασίζουμε


Την τροποποίηση της με αριθμ. 40844/ΕΥΣ6681/21.08.2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1750/Β/24.08.2009) με θέμα: «Προκήρυξη για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013», όπως ακολουθεί:

Αρθρο 1

Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο:
«Αρθρο 7

1. Οι επενδυτικές προτάσεις θα υποβληθούν από 01-09-2009 έως και 18-12-2009. Η καταληκτική ώρα ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του «Εντύπου υποβολής πρότασης» από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ) είναι η 14:00.
Οι Ε.Φ.Δ. που είναι αρμόδιοι για την εκτέλεση των εργασιών της Παρούσας, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΑ.
2. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής, η επενδυτική πρόταση δεν παραλαμβάνεται από τον Ε.Φ.Δ..
3. Ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης υποβάλλει την επενδυτική του πρόταση σε ένα Υποκατάστημα του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) επιλέγοντας μεταξύ των Υποκαταστημάτων που έχουν οριστεί από τον Ε.Φ.Δ. για την εκτέλεση του έργου αυτού, εντός των γεωγραφικών ορίων της διοικητικής Περιφέρειας στην οποία θα πραγματοποιηθεί η επένδυση. Τα υποκαταστήματα των Ε.Φ.Δ. που έχουν οριστεί ως φορείς υποδοχής περιλαμβάνονται σε ηλεκτρονική μορφή στο www.ependyseis.gr.
4. Σε περίπτωση που η επένδυση πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε νησί της χώρας πλην των νήσων Κρήτης και Εύβοιας, η επενδυτική πρόταση μπορεί να υποβληθεί από το δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης σε οποιοδήποτε από τα σημεία υποδοχής που έχουν ορισθεί από τον Ε.Φ.Δ. για την εκτέλεση του παρόντος μέτρου ενίσχυσης, ανεξαρτήτως Περιφέρειας».

Αρθρο 2

Το παράρτημα Η «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» της ΚΥΑ προκήρυξης αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(I) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ


Α. Προκειμένου για Α.Ε
- Απόφαση της Γ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην οποία θα γίνεται ρητή αναφορά στον σκοπό της αύξησης
- ΦΕΚ δημοσίευσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή έγκριση της οικείας Νομαρχίας για καταχώριση στο ΜΑΕ εάν δεν έχει μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου δημοσιευθεί
- Απόφαση τoυ Δ.Σ για την πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και τo σχετικό Φ.Ε.Κ. δημοσίευσής του ή έγκριση της οικείας Νομαρχίας για καταχώρηση στο ΜΑΕ εάν δεν έχει μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου δημοσιευθεί.
- Εγγραφές αύξησης και καταβολής μετοχικού κεφαλαίου
- Παραστατικά τραπεζών (καταθετήρια) για την εν λόγω καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
Β. Προκειμένου για Ε.Π.Ε
- Απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου στην οποία θα γίνεται ρητή αναφορά στον σκοπό της αύξησης.
- Φ.Ε.Κ. αύξησης εταιρικού κεφαλαίου για τους σκοπούς της επένδυσης.
Σε περίπτωση που μέχρι την ημερομηνία ελέγχου δεν έχει δημοσιευθεί, αντίγραφο του συμβολαιογραφικού εγγράφου τροποποίησης που έχει καταχωρηθεί στο οικείο Πρωτοδικείο και αντίγραφο του ΤΑΠΕΤ .
- Παραστατικά ταμειακής καταβολής για την εν λόγω αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.
- Εγγραφές αύξησης και καταβολής εταιρικού κεφαλαίου
Γ. Προκειμένου για O.Ε και Ε.Ε.
- Τροποποίηση του ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης λόγω αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου με μετρητά ειδικά για τους σκοπούς της επένδυσης το οποίο έχει καταχωρηθεί στο οικείο Πρωτοδικείο.
- Παραστατικά ταμειακής καταβολής της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, για επιχ/σεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας.
- Εγγραφές αύξησης και καταβολής εταιρικού κεφαλαίου για επιχ/σεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας. Σχετικές εγγραφές σε περίπτωση τήρησης βιβλίων Β κατηγορίας.
Δ1. Προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις (με βιβλία Γ κατηγορίας) παραστατικά ταμειακής καταβολής αύξησης κεφαλαίου επιχ/σης (ίδιο κεφάλαιο)
- Εγγραφές αύξησης και καταβολής κεφαλαίου επιχ/σης
Δ2. Προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις (με βιβλία Β κατηγορίας)
- Σχετικές εγγραφές στο Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων ΚΑΙ στο Μητρώο Παγίων
Ε. Φορολογηθέντα Αποθεματικά (για τις εταιρίες που τηρούν Βιβλία Γ κατηγορίας)
Εφόσον τα φορολογηθέντα αποθεματικά προβλέπονται στην εγκριτική απόφαση ως τρόπος κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, προσκομίζεται η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας με την οποία αποφασίσθηκε η δέσμευση των αποθεματικών για την επένδυση επί μία τριετία (3ετία) από την ολοκλήρωσή της.
Επίσης απαιτείται αντίγραφο αναλυτικού καθολικού του λογαριασμού Αποθεματικά» ή οι ισολογισμοί των σχετικών χρήσεων.

(II) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

- Πρόσφατη βεβαίωση του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας περί: α) μη αίτησης σε πτώχευση και β) περί μη πτώχευσης και γ) μη θέσης αυτής σε εκκαθάριση ή λύση.
- Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί μη περαιτέρω τροποποιήσεως του καταστατικού της εταιρίας ( σε σχέση με τα προσκομισθέντα κατά την υποβολή της πρότασης αντίστοιχα δικαιολογητικά ).
- Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας ότι η δημόσια επιχορήγηση δεν έχει εκχωρηθεί κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας προκήρυξης και πρόσφατο πρακτικό του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας/ατομικής επιχείρησης για τον ορισμό εκπροσώπου για την είσπραξη της δημόσιας επιχορήγησης ή (εφόσον η δημόσια επιχορήγηση έχει εκχωρηθεί) σύμβαση εκχώρησης και εξουσιοδότηση του πιστωτικού ιδρύματος για την είσπραξη της δημόσιας επιχορήγησης.
- Φορολογική ενημερότητα εις διπλούν.
- Βεβαίωση του ΙΚΑ περί μη οφειλής, εις διπλούν


Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2050/01.03.2021
Παροχή οδηγιών σχετικά με την αντιμετώπιση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου μετά την έξοδο του Η.Β. από την Ε.Ε.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2048/08.02.2021
Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4758/2020 «Περιστολή του λαθρεμπορίου - Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1031/19.02.2021
Ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων «Δήλωση Φ.Μ.Α.».
Α.Υ.Ο. Α. 1036/23.02.2021
Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου αποστολής ή διαβίβασης τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν.4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α' 17).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/26.02.2021
Χρόνος παραγραφής μετά την έναρξη ισχύος του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή αναλογικών τελών χαρτοσήμου και της ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, όπου προβλέπεται.
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2021 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 9/01.02.2021
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021
Εγκύκλιος 54/28.12.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 53/21.12.2020
Χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ - Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Περισσότερα »

Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μεταβολή ιδιοκτησίας επιχειρήσεων και μεταφορά ζημιών
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Πότε το δάνειο από εταιρεία σε εταίρο θεωρείται παροχή σε είδος;
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Επιμέλεια ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡ. ΤΟΤΣΗ
Σύσταση Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης των εκκρεμών ενώπιον του ΣτΕ και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων φορολογικών διαφορών
Αρθρο του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΣΟΥΣΗ
Εμμεσες τεχνικές ελέγχου. Διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές
Αρθρο της ΤΖΕΝΗΣ ΠΑΝΟΥ
Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες
Αρθρο του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΑΡΙΑΝΟΥ
Το τέλος επιτηδεύματος και τα ελληνικά παράλογα
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση του N. 4640/2019, ως μέσο επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο