Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2009
Υπ. Οικ. 1128297/29.12.2008/Πολ. 1175

Κατώφλια εξομοίωσης -
Δηλώσεις INTRASTAT.- Κοινοποίηση κατωφλίων εξομοίωσης για τα έτη 2008 και 2009 καθώς και υποχρέωση υποβολής από τις επιχειρήσεις της Δήλωσης ΙΝΤRASTAT.
Υπ. Οικ. 1128297/29.12.2008/Πολ. 1175

ΣΧΕΤ : Το με αριθ. 14734/Γ4-1776 /18-12-2008 έγγραφο της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το πιο πάνω σχετικό έγγραφο της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος για ενημέρωσή σας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με το έγγραφο αυτό :
1.- κοινοποιούνται τα κατώφλια εξομοίωσης των ετών 2008 και 2009 βάσει των διατάξεων του Βασικού Κανονισμού της Ε.Ε. με αριθ. 638/2004 Άρθρο 10 παρ.3, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται ή μη, στην υποβολή δηλώσεων INTRASTAT,

2.- παρέχονται διευκρινιστικά παραδείγματα για το πότε υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης INTRASTAT, όταν οι επιχειρήσεις υπερβούν το στατιστικό κατώφλι.

Ε.Σ.Υ.Ε 14734/Γ4-1776/18.12.2008

Η Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας σας ενημερώνει ότι βάσει του υπ’ αριθμ. 638/2004, άρθρο 10 παρ. 3 Βασικού Κανονισμού της Ε.Ε., αναπροσαρμόζει το στατιστικό κατώφλι εξομοίωσης που ίσχυε από 1.1.2008 έως 31.12.2008, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κατώφλι εξομοίωσης έτους 2008

Αφίξεις

Αποστολές

75.000 ευρώ

65.000 ευρώ

Και ορίζει νέα κατώφλια που θα ισχύουν από 1.1.2009 έως 31.12.2009, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κατώφλι εξομοίωσης έτους 2009

Αφίξεις

Αποστολές

100.000 ευρώ

75.000 ευρώ

Δεδομένου ότι έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις κατά τις οποίες γίνεται παρανόηση για το πότε μια επιχείρηση είναι υπόχρεη υποβολής δήλωσης Intrastat, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό 638/2004 του ΕΚ (Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), μια επιχείρηση είναι υπόχρεη υποβολής δήλωσης Intrastat όταν:

1. Υπερβεί το στατιστικό κατώφλι του έτους αναφοράς κατά το προηγούμενο έτος: Για παράδειγμα, ορίζεται για το έτος 2009 κατώφλι ύψους 100.000 ευρώ. Μια επιχείρηση Α έχει πραγματοποιήσει αφίξεις ύψους 95.000,00 ευρώ μέχρι 31.12.2008. Μια άλλη επιχείρηση Β έχει κάνει αφίξεις ύψους 105.000,00 ευρώ μέχρι 31.12.2008. Μόνο η επιχείρηση Β είναι υπόχρεη δήλωσης Intrastat για το έτος 2009 και θα υποβάλει δήλωση από τον 1ο μήνα του 2009, έστω και αν φέρει εμπορεύματα αξίας 1 ευρώ.

2. Υπερβεί το στατιστικό κατώφλι κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς: Έστω ότι η επιχείρηση Α του παραπάνω παραδείγματος πραγματοποίησε αφίξεις ύψους:
- Ιανουάριος: 10.000,00 ευρώ: Δεν υποβάλει δήλωση Intrastat.
- Φεβρουάριος: 40.000,00 ευρώ: Δεν υποβάλει δήλωση Intrastat (Σύνολο 50.000,00 ευρώ).
- Μάρτιος: 45.000,00 ευρώ: Δεν υποβάλει δήλωση Intrastat (Σύνολο 95.000,00 ευρώ).
- Απρίλιος: 10.000,00 ευρώ: Υποβάλει δήλωση Intrastat (Σύνολο 105.000,00 ευρώ).

Από τον μήνα Απρίλιο και μετά η επιχείρηση Α είναι υπόχρεη δήλωσης Intrastat για όλους τους επόμενους μήνες του 2009, έστω και αν φέρει εμπορεύματα αξίας 1 ευρώ.

Και οι δύο επιχειρήσεις στο τέλος του έτους 2009 θα πρέπει να ελέγξουν αν το σύνολο των αφίξεων που πραγματοποίησαν εντός του έτους έχει υπερβεί το νέο κατώφλι του 2010, για να διαπιστώσουν αν είναι υπόχρεες δήλωσης Intrastat το 2010.

Επισημαίνουμε ότι εφόσον η επιχείρηση πραγματοποιεί αποστολές πρέπει να κάνει το ίδιο και για τις αποστολές σύμφωνα με το αντίστοιχο κατώφλι που ισχύει γι' αυτές.

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2168/20.10.2020
Καταχώρηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για το φορολογικό έτος 2019
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2169/23.10.2020
Σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων που αποκτούν οι αμειβόμενοι προπονητές και οι εκπαιδευτές των Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων από τις Ομοσπονδίες.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1239/30.10.2020
Παράταση, έως 31-12-2020, της προθεσμίας αναβάθμισης των ενεργών Φ.Η.Μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1024/2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ.» (Β' 317), όπως ισχύει.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1238/23.10.2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1011/16.01.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/9.10.2002 (Β' 1362) και ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (Β' 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» (Β' 85), όπως ισχύει.
Α.Υ.Ο. Α 1236/27.10.2020
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 40/18.09.2020
Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.4611/2019, για τους οφειλέτες αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (άρθρα 2 και 3). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν.4722/2020
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 38/15.09.2020
Σύναψη νέας Διμερούς Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλισης Ελλάδας - Αιγύπτου
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 37/10.09.2020
Υπαγωγή στην ασφάλιση των κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών των Μη Μισθωτών, Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων
Περισσότερα »

Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μεταβολή ιδιοκτησίας επιχειρήσεων και μεταφορά ζημιών
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Πότε το δάνειο από εταιρεία σε εταίρο θεωρείται παροχή σε είδος;
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Επιμέλεια ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡ. ΤΟΤΣΗ
Σύσταση Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης των εκκρεμών ενώπιον του ΣτΕ και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων φορολογικών διαφορών
Αρθρο του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΣΟΥΣΗ
Εμμεσες τεχνικές ελέγχου. Διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές
Αρθρο της ΤΖΕΝΗΣ ΠΑΝΟΥ
Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες
Αρθρο του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΑΡΙΑΝΟΥ
Το τέλος επιτηδεύματος και τα ελληνικά παράλογα
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση του N. 4640/2019, ως μέσο επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο