Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2008
Α.Υ.Ο. 1128122/29.12.2008/ Πολ. 1174

Βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών.- Τήρηση του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών και της κατάστασης ποσοτικής καταχώρησης των αποθεμάτων με εγγραφή των δεδομένων αυτών σε μία και μοναδική σύνοδο εγγραφής (NoMultisession) θεωρημένου μη επανεγγράψιμου οπτικού δίσκου.
Α.Υ.Ο. 1128122/29.12.2008/ Πολ. 1174

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γστ’ και της περίπτωσης ζ’ του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/92, ΦΕΚ Α’ 84/26.5.1992).
2.Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1027421/680/0006Β/ΠΟΛ. 1078/24.2.1993 (ΦΕΚ Β’ 193/3.3.1998) περί «καθορισμού διαδικασίας θεώρησης βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. για τις Δ.Ο.Υ. που εντάσσονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας (TAXIS)»
3.Την 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ Β’ 1948/3.10.2007) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
4.Το νέο οργανωτικό πλαίσιο ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών (Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα, Ελεγκτικά Κέντρα, Υ.Π.Ε.Ε., ΤΑΧΙS κ.λπ.).
5.Την ανάγκη περαιτέρω διεύρυνσης του μέτρου περιορισμού των θεωρημένων βιβλίων και στοιχείων, η οποία θεώρηση συνεπάγεται ιδιαίτερα μεγάλο κόστος για τις Δ.Ο.Υ. αλλά και για τις επιχειρήσεις, στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των νέων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί τόσο στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών όσο και των επιχειρήσεων.
6.Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Παρέχεται η δυνατότητα από 1/1/2009 τα δεδομένα του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) και της κατάστασης ποσοτικής καταχώρησης των αποθεμάτων ιδίων ή τρίτων που ορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου 27 του ιδίου Κώδικα, να εγγράφονται μέχρι την προθεσμία που ορίζεται αντίστοιχα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 17 και της υποπερίπτωσης α’ της περίπτωσης Α’ της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του Κώδικα αυτού, σε μία και μοναδική σύνοδο εγγραφής (NoMultisession) θεωρημένου οπτικού δίσκου, η τεχνολογία κατασκευής του οποίου δεν επιδέχεται διαγραφή ή επανεγγραφή των ήδη εγγεγραμμένων δεδομένων.

Η δυνατότητα αυτή αφορά την εγγραφή των δεδομένων του παραπάνω βιβλίου ή κατάστασης όλων ή μερικών εγκαταστάσεων του υπόχρεου επιτηδευματία.

2. Ο παραπάνω οπτικός δίσκος θεωρείται (σημαίνεται) από τη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται η επιχείρηση για την θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της και προστατεύεται από επιπλέον προσπάθειες εγγραφής, ώστε να διασφαλίζονται οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν. Ως θεώρηση (σήμανση) νοείται η επικόλληση επί του οπτικού δίσκου κυκλικής ετικέτας η οποία πριν από κάθε χρησιμοποίηση πρέπει να θεωρείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Για τη διαδικασία θεώρησης (σήμανσης) εφαρμόζεται αναλογικά η διαδικασία θεώρησης βιβλίων και στοιχείων και ειδικότερα:

α) Στο σημείωμα θεώρησης Κ.Β.Σ. (έντυπο Β1) και στον πίνακα που αναφέρεται στα έντυπα που χρησιμοποιούνται για τα βιβλία (πίνακας β) αναγράφεται ως είδος «ετικέτες σήμανσης οπτικών δίσκων τεχνικών προδιαγραφών» ή «ετικέτες σήμανσης καταστάσεων απογραφής» κατά περίπτωση και στις στήλες από ……. έως ……., ο αύξων αριθμός του πρώτου και του τελευταίου οπτικού δίσκου, όπως αυτός προκύπτει από τις θεωρούμενες ετικέτες σήμανσης.

Η αρίθμηση των οπτικών δίσκων είναι ενιαία τουλάχιστον ανά διαχειριστική περίοδο ανά βιβλίο ή κατάσταση.

β) Για τη σήμανση-θεώρηση των οπτικών δίσκων χρησιμοποιούνται ειδικές αυτοκόλλητες ετικέτες σχήματος κυκλικού δακτυλίου αντίστοιχου προς τις διαστάσεις του οπτικού δίσκου. Οι ετικέτες επικολλούνται μετά τη θεώρησή τους στην άνω επιφάνεια του οπτικού δίσκου από τον επιτηδευματία και στη συνέχεια η επικόλληση αυτών ελέγχεται από τον υπεύθυνο για τη θεώρηση υπάλληλο του τμήματος Κ.Β.Σ. της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.. Κάθε προσπάθεια αποκόλλησης της ετικέτας, θεωρείται ως προσπάθεια αλλοίωσης του περιεχομένου του οπτικού δίσκου.

Στη μία άκρη της ετικέτας τίθεται πριν τη θεώρηση, η σφραγίδα με τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, Α.Φ.Μ. κ.λπ.), ο τίτλος «Β.ΤΕΧ.ΠΡΟ.» για το Βιβλίο Τεχνικών Προδιαγραφών ή «ΚΑΤ.ΑΠΟ.» για τις Καταστάσεις Απογραφής, ο αύξων αριθμός της ετικέτας καθώς και η πράξη θεώρησης η οποία υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή τον εξουσιοδοτημένο προς τούτο υπάλληλο και σφραγίζεται με την υπηρεσιακή σφραγίδα της Δ.Ο.Υ.

Η αυτοκόλλητη ετικέτα που εκτυπώνεται από το Σύστημα TAXIS υποσύστημα Κ.Β.Σ. για τη θεώρηση, όπως καθορίστηκε η διαδικασία αυτή από την Α.Υ.Ο. 1027421/ΠΟΛ.1078/3.3.98 (ΦΕΚ 193Β’), θα επικολλάται επί του οπτικού δίσκου. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο, λόγω χώρου, αυτή θα επικολλάται στο αντίστοιχο σημείωμα θεώρησης, κατ’ αναλογία των οριζομένων στην προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση.

3. Τα δεδομένα του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών και καταστάσεων απογραφής που εγγράφονται σε κάθε οπτικό δίσκο είναι αυτά που ορίζονται με τις κατ’ ιδίαν διατάξεις του Κ.Β.Σ. και ειδικότερα:

α) Αναφορικά με το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών:

Σε κάθε οπτικό δίσκο εγγραφής αποθηκεύονται τα δεδομένα των νέων τεχνικών προδιαγραφών ή αυτών που μεταβλήθηκαν εντός των εκάστοτε προθεσμιών που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ. για την ενημέρωσή του.

β) Αναφορικά με τις καταστάσεις της ποσοτικής καταχώρησης των αποθεμάτων:

- Για υποκατάστημα ή αποθηκευτικό χώρο που λειτουργεί στον ίδιο νομό με την έδρα και στο ίδιο νησί ή σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων από αυτή και δεν εξάγει αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα, η καταγραφή των αποθεμάτων μπορεί να γίνεται απευθείας στον οπτικό δίσκο- κατάσταση απογραφής της έδρας διακεκριμένα.

- Για υποκατάστημα που δεν εξάγει αυτοτελές αποτέλεσμα ή αποθηκευτικό χώρο, τα αποθέματά τους καταγράφονται ποσοτικά, διαδοχικά σε δύο οπτικούς δίσκους από τους οποίους ο ένας αποστέλλεται στην έδρα μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παράγραφο 7 του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ..

- Για υποκατάστημα που δεν εξάγει αυτοτελές αποτέλεσμα ή αποθηκευτικό χώρο, τα αποθέματά τους μπορεί να καταγράφονται ποσοτικά μόνο στον οπτικό δίσκο που τηρείται στην έδρα με την προϋπόθεση ότι υπάρχει απευθείας σύνδεση μεταξύ κεντρικού και υποκαταστήματος ή αποθηκευτικού χώρου και είναι δυνατή άμεσα από το υποκατάστημα ή τον αποθηκευτικό χώρο η ανάγνωση και η εκτύπωση όλων ή μερικών των ειδών των αποθεμάτων της κάθε εγκατάστασης.

4. Το λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείται από την επιχείρηση πρέπει να έχει δυνατότητα ανάγνωσης, εμφάνισης και εκτύπωσης, των αποθηκευμένων δεδομένων σε οπτικό δίσκο, του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών ή της κατάστασης ποσοτικής καταχώρησης των αποθεμάτων όταν ζητείται από τον έλεγχο.

5. Οι οπτικοί δίσκοι φυλάσσονται για όσο χρόνο ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. η διαφύλαξη των βιβλίων και τα δεδομένα που εγγράφονται σ΄ αυτούς στο χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 17 και της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης Α της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα, εκτυπώνονται άμεσα όταν ζητηθούν από τον έλεγχο. Η μη διαφύλαξη αυτών ή η αδυναμία άμεσης αναπαραγωγής του περιεχομένου τους εξομοιώνεται: α) με μη τήρηση του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών, β) με μη καταχώρηση της ποσοτικής καταμέτρησης των αποθεμάτων όταν η μη διαφύλαξη ή η αδυναμία αναπαραγωγής του οπτικού δίσκου διαπιστώνεται μέχρι το τέλος της επόμενης διαχειριστικής περιόδου και με μη σύνταξη της απογραφής όταν η αδυναμία αυτή διαπιστώνεται μετά το τέλος της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.

6.Επί μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης του οπτικού δίσκου (βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών ή της κατάστασης ποσοτικής καταχώρησης των αποθεμάτων), έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες κυρώσεις που επιβάλλονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών ή την κατάσταση ποσοτικής καταχώρησης των αποθεμάτων, την τήρηση των οποίων υποκαθιστούν οι οπτικοί δίσκοι.

7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2168/20.10.2020
Καταχώρηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για το φορολογικό έτος 2019
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2169/23.10.2020
Σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων που αποκτούν οι αμειβόμενοι προπονητές και οι εκπαιδευτές των Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων από τις Ομοσπονδίες.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1239/30.10.2020
Παράταση, έως 31-12-2020, της προθεσμίας αναβάθμισης των ενεργών Φ.Η.Μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1024/2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ.» (Β' 317), όπως ισχύει.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1238/23.10.2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1011/16.01.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/9.10.2002 (Β' 1362) και ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (Β' 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» (Β' 85), όπως ισχύει.
Α.Υ.Ο. Α 1236/27.10.2020
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 40/18.09.2020
Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.4611/2019, για τους οφειλέτες αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (άρθρα 2 και 3). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν.4722/2020
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 38/15.09.2020
Σύναψη νέας Διμερούς Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλισης Ελλάδας - Αιγύπτου
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 37/10.09.2020
Υπαγωγή στην ασφάλιση των κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών των Μη Μισθωτών, Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων
Περισσότερα »

Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μεταβολή ιδιοκτησίας επιχειρήσεων και μεταφορά ζημιών
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Πότε το δάνειο από εταιρεία σε εταίρο θεωρείται παροχή σε είδος;
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Επιμέλεια ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡ. ΤΟΤΣΗ
Σύσταση Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης των εκκρεμών ενώπιον του ΣτΕ και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων φορολογικών διαφορών
Αρθρο του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΣΟΥΣΗ
Εμμεσες τεχνικές ελέγχου. Διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές
Αρθρο της ΤΖΕΝΗΣ ΠΑΝΟΥ
Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες
Αρθρο του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΑΡΙΑΝΟΥ
Το τέλος επιτηδεύματος και τα ελληνικά παράλογα
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση του N. 4640/2019, ως μέσο επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο