Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 21 Μαϊου 2008
Υπ. Οικ. 1054027/14.05.2008
Χαρακτηρισμός εισοδήματος από την εκμίσθωση εγκαταστάσεων διεξαγωγής κοινωνικών εκδηλώσεων.

Υπ. Οικ. 1054027/14.05.2008

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2238/1994 ορίζεται ότι εισόδημα από ακίνητα είναι αυτό που προκύπτει κάθε οικον. έτος, μεταξύ άλλων, από εκμίσθωση ή ιδιοχρησιμοποίηση οικοδομών.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του ίδιου νόμου ορίζεται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις το κέρδος που αποκτάται από την άσκηση ατομικής ή εταιρικής επιχείρησης εμπορικής, βιομηχανικής ή βιοτεχνικής ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος, το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα που αναφέρονται στο άρθρο 48.

3. Με την Ε. 2312/ΠΟΛ.25/11.2.1982 διαταγή μας έγινε δεκτό ότι σε περίπτωση εκμίσθωσης επιπλωμένων δωματίων από επιχειρήσεις ή ιδιώτες, αυτοί αποκτούν εισόδημα από άσκηση εμπορικής δραστηριότητας (Δ' κατηγορίας), αν ταυτόχρονα με την εκμίσθωση των δωματίων παρέχουν και υπηρεσίες περιποίησης των πελατών. Αντίθετα, αν αυτοί εκμισθώνουν τα δωμάτια χωρίς να παρέχουν υπηρεσίες ξενοδόχου αποκτούν εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων (Α' κατηγορίας).

4. Με βάση όσα προαναφέρθηκαν συνάγεται ότι εάν ο ιδιοκτήτης κτήματος (π.χ. φυσικό πρόσωπο ή κάποιο από τα πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 ΚΦΕ) εκμισθώνει τούτο σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασχολείται κατ' επάγγελμα με τη διοργάνωση - διεξαγωγή κοινωνικών εκδηλώσεων (γάμων, βαπτίσεων κλπ.) και από τους όρους του μεταξύ τους μισθωτηρίου συμβολαίου ή ιδιωτικού συμφωνητικού προκύπτει ότι ο εκμισθωτής έχει το δικαίωμα από κοινού με το μισθωτή να εξευρίσκει πελάτες ή την επιχείρηση τροφοδοσίας - catering, καθώς και να παρέχει από κοινού ή μεμονωμένα με το μισθωτή υπηρεσίες φύλαξης του χώρου, παρκαρίσματος και ψυχαγωγίας με σκοπό την άριστη διεξαγωγή των εκδηλώσεων, την αδιάκοπη και αποδοτική εκμετάλλευση του κτήματος και τη διατήρηση της φήμης και πελατείας αυτού, ή με βάση τα πραγματικά περιστατικά διαπιστώνονται τα παραπάνω, τότε το εισόδημα που αποκτά ο εκμισθωτής συνιστά εισόδημα από άσκηση εμπορικής δραστηριότητας (Δ' κατηγορίας).

Αντίθετα, εάν ο ιδιοκτήτης του κτήματος δεν διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει τις προαναφερθείσες ή κάθε άλλου είδους υπηρεσίες, τότε αποκτά εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων (Α' κατηγορίας).

5. Περαιτέρω, εάν ο ιδιοκτήτης κτήματος εκμισθώνει τούτο σε ιδιώτη, προκειμένου ο δεύτερος να πραγματοποιήσει σ' αυτό κάποια κοινωνική εκδήλωση που αφορά τον ίδιο (π.χ. το γάμο του ή τη βάπτιση τέκνου του κλπ.) και όλες οι αναγκαίες ενέργειες για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης γίνονται από το μισθωτή (π.χ. ανεύρεση επιχείρησης τροφοδοσίας - catering κλπ.), χωρίς ο ιδιοκτήτης του κτήματος να παράσχει ουδεμία υπηρεσία για την πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης, τότε το εισόδημα που αποκτά ο ιδιοκτήτης του κτήματος συνιστά εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων (Α' κατηγορίας), διαφορετικά συνιστά εισόδημα από άσκηση εμπορικής δραστηριότητας (Δ' κατηγορίας).

6. Εννοείται βέβαια ότι τα παραπάνω, ως ζητήματα πραγματικά, ανάγονται στην ελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ και σε περίπτωση αμφισβήτησης, στη δικαιοδοσία των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων.

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1259/25.11.2020
Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4753/2020 με τίτλο «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις.» ( Α' 227)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1258/23.11.2020
Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου υποβολής των δηλώσεων της αποκλειστικής χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου και της αποδοχής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης εφαρμογής των εν λόγω υποχρεώσεων για την εφαρμογή του άρθρου 71ΣΤ' του Ν.4172/2013, όπως ισχύει.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2189/26.11.2020
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Ε του ν.4172/2013 (A' 167) μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4704/2020 (Α' 133)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2183/16.11.2020
Δικαιολογητικά που, λόγω των συνεπειών της πανδημίας Covid-19, γίνονται δεκτά για την απόδειξη του φορολογητέου εισοδήματος από συντάξεις αλλοδαπής, κατά την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος κατόπιν πρόσκλησης στο πλαίσιο διασταυρώσεων ή κατόπιν έκδοσης πράξης διοικητικού προσδιορισμού με βάση στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2184/19.11.2020
Διευκρινίσεις για ζητήματα που άπτονται της υποβολής της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020.
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 40/18.09.2020
Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.4611/2019, για τους οφειλέτες αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (άρθρα 2 και 3). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν.4722/2020
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 38/15.09.2020
Σύναψη νέας Διμερούς Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλισης Ελλάδας - Αιγύπτου
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 37/10.09.2020
Υπαγωγή στην ασφάλιση των κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών των Μη Μισθωτών, Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων
Περισσότερα »

Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μεταβολή ιδιοκτησίας επιχειρήσεων και μεταφορά ζημιών
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Πότε το δάνειο από εταιρεία σε εταίρο θεωρείται παροχή σε είδος;
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Επιμέλεια ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡ. ΤΟΤΣΗ
Σύσταση Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης των εκκρεμών ενώπιον του ΣτΕ και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων φορολογικών διαφορών
Αρθρο του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΣΟΥΣΗ
Εμμεσες τεχνικές ελέγχου. Διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές
Αρθρο της ΤΖΕΝΗΣ ΠΑΝΟΥ
Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες
Αρθρο του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΑΡΙΑΝΟΥ
Το τέλος επιτηδεύματος και τα ελληνικά παράλογα
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση του N. 4640/2019, ως μέσο επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο