Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Δευτέρα 7 Απριλίου 2008
Υπ. Οικ. 1024904/28.02.2008/Πολ. 1047

Φορολογική ενημερότητα.- Δυνατότητα ή μη εκχώρησης αρμοδιότητας υπογραφής του Προϊσταμένου της ΔΟΥ σε αποδεικτικά ενημερότητας, μηνιαίας ισχύος

Υπ. Οικ. 1024904/28.02.2008/Πολ. 1047

Από τη διαχείριση των ερωτημάτων υπαλλήλων περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου, τα οποία σχετίζονται με το παραπάνω σε περίληψη θέμα, και στα πλαίσια βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, σε συνδυασμό με τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και την ασφάλεια των συναλλαγών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ι. Με την παρ. 4 του άρθρου 26 Ν.1882/90 (ΦΕΚ 43 Α) ορίστηκε μεταξύ άλλων, ότι τα της ισχύος του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας,  τα του ελέγχου εφαρμογής του μέτρου, οι τυχόν εξαιρέσεις ή απαλλαγές από την υποχρέωση προσκόμισης ΑΦΕ  καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθορίζονται με κανονιστικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

Με την παρ. 4 του άρθρου 25 του Ν 2648/98 (ΦΕΚ 238 Α) προστέθηκαν στην ως άνω παράγραφο του αρθ. 26 Ν.1882/90 δύο εδάφια, στα οποία ορίζονται τα εξής:

Με όμοιες αποφάσεις καθορίζεται ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού ενημερότητας , που μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με την αιτία που ζητείται το αποδεικτικό για τα φυσικά πρόσωπα , μη επιτηδευματίες ή για τα φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων,  καθώς και για όσους είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο και δεν έχουν σε βάρος τους βεβαιωμένες κατά τον ΚΕΔΕ οφειλές.

Με τις ίδιες αποφάσεις δύναται να προστίθενται ή να αφαιρούνται δηλώσεις απόδοσης φόρων ,τελών ή εισφορών, που ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του ανωτέρου άρθρου .

ΙΙ. Βάσει των ως άνω  ειδικών νομοθετικών εξουσιοδοτήσεων, ρυθμίστηκαν από τον Υπουργό  Οικονομίας και Οικονομικών με κανονιστικές πράξεις του οι κανόνες δικαίου που διέπουν τα της φορολογικής ενημερότητας.

Ειδικότερα, αναφορικά με τη χορήγηση και την υπογραφή ΑΦΕ, μηνιαίας ισχύος, ορίστηκαν τα εξής:

Με την ΑΥΟ 1109793/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134 Β), άρθρο 6 παρ.2 εδαφ.β’, ορίζεται ότι όταν το ΑΦΕ χορηγείται, ύστερα από διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η ισχύς του είναι για ένα μήνα και με το άρθρο 9 παρ.3 της ίδιας απόφασης ορίζεται ότι το αποδεικτικό ενημερότητας υπογράφεται μόνο από τον εκδότη, με εκχώρηση υπογραφής από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ .

Με την παρ. 5Α της ΑΥΟ 1092634/10.11.2004 (ΦΕΚ 1755 Β), με την οποία συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε η προαναφερόμενη ΑΥΟ, ο χρόνος ισχύος του ΑΦΕ τροποποιήθηκε  και διαμορφώνεται σε τέσσερις (4) μήνες για όλες τις περιπτώσεις, εφόσον όμως υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν υπαχθεί  σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή σε νομοθετική ρύθμιση και ο οφειλέτης είναι συνεπής σε αυτήν, η ισχύς του ΑΦΕ ορίζεται σε ένα (1) μήνα.

- Με την παρ. 6 της ίδιας απόφασης ορίζεται ότι το ΑΦΕ υπογράφεται μόνο από τον εκδότη, με εκχώρηση υπογραφής  από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ .

Εξαιρούνται τα ΑΦΕ μηνιαίας ισχύος , τα οποία υπογράφονται από τον Προϊστάμενο  της Δ.Ο.Υ. (Σχετική η αριθ. 1102258/22.12.2004/Πολ.1147 Εγκύκλιος του Γεν. Γραμματέα του  ΥΠΟΟ «Κοινοποίηση διατάξεων περί παροχής διευκόλυνσης ληξιπρόθεσμων οφειλών και περί αποδεικτικού ενημερότητας»).

- Με την παρ.7, περιπτ. 1 και 2, της ΑΥΟ 1039503/20.04.2007 «Συμπλήρωση - τροποποίηση της 1109793/24.11.1999 ΑΥΟ»(ΦΕΚ 752/14-05-07Β’), ορίστηκε ότι:

1. Η ισχύς του ΑΦΕ είναι τέσσερις ( 4) μήνες, ανεξαρτήτως της αιτίας για την οποία ζητείται αυτό και

2. Ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού είναι ένας (1) μήνας, όταν υφίστανται βεβαιωμένες οφειλές , ανεξάρτητα από το αν είναι ληξιπρόθεσμες , τελούν υπό αναστολή , έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση  ή σε διευκόλυνση  τμηματικής καταβολής κατά τις κείμενες διατάξεις. Σύμφωνα με την παρ. 9 της ως άνω ΑΥΟ, όσον αφορά στη μηχανογραφική εφαρμογή, η ισχύς των διατάξεων της περίπτωσης 2 της παρ. 7 αρχίζει από 1ης Οκτωβρίου 2007.

ΙΙΙ. Βάσει των διατάξεων της παρ.1 του αρθ. 5 του ΠΔ16/89 «Κανονισμός λειτουργίας ΔΟΥ» (ΦΕΚ 6 Α), όπως ισχύει, ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ δύναται να εκχωρεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μεταξύ άλλων και τις παρακάτω αρμοδιότητες  στους Προϊσταμένους Τμημάτων: α)την υπογραφή πράξεων , πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών εγγράφων που εκδίδονται από τα Τμήματά τους και β) οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα, κατά την κρίση του , εφόσον οι ανάγκες της Υπηρεσίας το επιβάλλουν .

Λαμβανομένων υπόψη των ως άνω εκτεθέντων ,και ιδίως της διάταξης της  παρ. 6  της κανονιστικής απόφασης ΑΥΟ 1092634/10.11.2004 (ΦΕΚ 1755Β), η οποία είναι σε ισχύ και αποτελεί νεότερο ειδικό και δεσμευτικό κανόνα δικαίου, προκύπτει ότι ο Προϊστάμενος  της ΔΟΥ  δεν μπορεί να εκχωρήσει την αρμοδιότητα υπογραφής των ΑΦΕ, μηνιαίας ισχύος, τα οποία υπογράφονται από τον ίδιο ή από τον οριζόμενο από το αρθ.60, περιπτ.5, του Ν.3283/04 (ΦΕΚ 210 Β), νόμιμο αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, δηλαδή τον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Ελέγχου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού τον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Φορολογίας.

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1259/25.11.2020
Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4753/2020 με τίτλο «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις.» ( Α' 227)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1258/23.11.2020
Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου υποβολής των δηλώσεων της αποκλειστικής χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου και της αποδοχής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης εφαρμογής των εν λόγω υποχρεώσεων για την εφαρμογή του άρθρου 71ΣΤ' του Ν.4172/2013, όπως ισχύει.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2189/26.11.2020
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Ε του ν.4172/2013 (A' 167) μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4704/2020 (Α' 133)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2183/16.11.2020
Δικαιολογητικά που, λόγω των συνεπειών της πανδημίας Covid-19, γίνονται δεκτά για την απόδειξη του φορολογητέου εισοδήματος από συντάξεις αλλοδαπής, κατά την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος κατόπιν πρόσκλησης στο πλαίσιο διασταυρώσεων ή κατόπιν έκδοσης πράξης διοικητικού προσδιορισμού με βάση στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2184/19.11.2020
Διευκρινίσεις για ζητήματα που άπτονται της υποβολής της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020.
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 40/18.09.2020
Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.4611/2019, για τους οφειλέτες αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (άρθρα 2 και 3). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν.4722/2020
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 38/15.09.2020
Σύναψη νέας Διμερούς Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλισης Ελλάδας - Αιγύπτου
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 37/10.09.2020
Υπαγωγή στην ασφάλιση των κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών των Μη Μισθωτών, Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων
Περισσότερα »

Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μεταβολή ιδιοκτησίας επιχειρήσεων και μεταφορά ζημιών
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Πότε το δάνειο από εταιρεία σε εταίρο θεωρείται παροχή σε είδος;
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Επιμέλεια ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡ. ΤΟΤΣΗ
Σύσταση Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης των εκκρεμών ενώπιον του ΣτΕ και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων φορολογικών διαφορών
Αρθρο του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΣΟΥΣΗ
Εμμεσες τεχνικές ελέγχου. Διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές
Αρθρο της ΤΖΕΝΗΣ ΠΑΝΟΥ
Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες
Αρθρο του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΑΡΙΑΝΟΥ
Το τέλος επιτηδεύματος και τα ελληνικά παράλογα
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση του N. 4640/2019, ως μέσο επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο