Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2020

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2008
Α.Υ.Ο. 1009071/24.01.2008/Πολ. 1012

Επιχειρήσεις διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης.- Διαδικασία υποβολής στις Δ.Ο.Υ. σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel)-θέρμανσης για την εγγραφή τους στο Μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.)

Α.Υ.Ο. 1009071/24.01.2008/Πολ. 1012

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ/Α' 265) «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 22 του σχεδίου νόμου «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΑΘΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» που κατατέθηκε στις 13-12-07 για ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων και ψηφίστηκε στο σύνολο του στις 22-1-2008.

2.Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.2515/97 (Φ.Ε.Κ.54 Α').

3.Τις διατάξεις του Ν.3054/2002 (Φ.Ε.Κ.230 Α'/ 2.10.2002), όπως ισχύει.

4.Την 42362/Υ252/28-9-2007 (Φ.Ε.Κ.1948 Β'/3-10-2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών».

5.Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας ελέγχου των αιτήσεων και δικαιολογητικών για την εγγραφή στο μητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.

6.Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ

Οι επιτηδευματίες που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης, προκειμένου να εγγραφούν στο Μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ), υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Τμήμα Μητρώου, της αρμόδιας για την φορολογία τους Δ.Ο.Υ., σχετική  προεκτυπωμένη αίτηση εις διπλούν.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ν΄ αναζητούν  την ανωτέρω αίτηση (βλ. συνημμένο υπόδειγμα) στο δικτυακό τόπο  www.ifestos.mnec.gr.

Η συμπλήρωση του εντύπου της  αίτησης θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τον παραπάνω δικτυακό τόπο. Οι ενδιαφερόμενοι θα εκτυπώνουν την αίτηση εις διπλούν, στην οποία θα εμφανίζεται και ο αριθμός μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. και θα την προσκομίζουν υπογεγραμμένη στις Δ.Ο.Υ.

Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ θα παραλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τα  ηλεκτρονικά έντυπα αίτησης. Μη ηλεκτρονικά συμπληρωμένες αιτήσεις (π.χ. δακτυλογραφημένες ή χειρόγραφες) δεν θα γίνονται δεκτές.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει εκτός της έδρας και άλλες εγκαταστάσεις (υποκαταστήματα), από τις οποίες διακινεί πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, υποχρεούται να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση για κάθε εγκατάσταση. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. της έδρας της επιχείρησης και όχι στη Δ.Ο.Υ. του υποκαταστήματος.

Η ανωτέρω αίτηση  συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Έγγραφο ταυτοποίησης των στοιχείων του υπόχρεου, (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λ.π.) για τα φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες ή για τους νομίμους εκπροσώπους  μη φυσικών προσώπων.

Η αναγραφόμενη στην αίτηση επωνυμία των μη φυσικών προσώπων θα ταυτοποιείται με την επωνυμία  που είναι καταχωρημένη στο υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ-TAXIS.

β) Άδεια ή άδειες λειτουργίας της επιχείρησης σε ισχύ, ήτοι άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α΄ και ΣΤ΄ ή άδεια πωλητή ή μεταπωλητή πετρελαίου θέρμανσης ή άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων. Σε περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει εκτός της έδρας και άλλες εγκαταστάσεις (υποκαταστήματα), από τις οποίες διακινεί πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, υποχρεούται να υποβάλλει διακριτές άδειες για κάθε υποκατάστημα.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των παραπάνω αδειών και λόγω της πρώτης εφαρμογής του μέτρου αυτού και της επείγουσας ανάγκης δημιουργίας του μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ,  παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους επιτηδευματίες, να προσκομίζουν  υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η υποβολή σχετικής αίτησης για τη χορήγηση της άδειας, η αρμόδια υπηρεσία στην οποία υποβλήθηκε, ο χρόνος υποβολής της αίτησης και το σχετικό αίτημα. Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. θα ισχύει μέχρι τις 15/9/2008. Μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, οι επιτηδευματίες υποχρεούνται να προσκομίσουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τη σχετική άδεια προκειμένου να διατηρήσουν τον αριθμό μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., σε αντίθετη περίπτωση δεν θα αναγνωρίζονται από το σύστημα.

γ) Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, ήτοι φωτοτυπία πρώτης σελίδας λογαριασμού ή βεβαίωση τραπέζης με τα στοιχεία του λογαριασμού, ή παραστατικά πιστωτικών ιδρυμάτων επ’ ονόματι της επιχείρησης, φυσικού ή νομικού προσώπου, όπως αυτή αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας.

δ) Θεωρημένη εξουσιοδότηση από τον υπόχρεο σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο.

Κατά την παραλαβή των ως άνω αιτήσεων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ελέγχεται εάν τα στοιχεία της επιχείρησης (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, έδρα, αριθμός  εγκαταστάσεων  και η διεύθυνσή τους  καθώς και τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου), τα οποία αναγράφονται στις υποβαλλόμενες αιτήσεις, συμπίπτουν  με τα στοιχεία του υποσυστήματος Μητρώου της Δ.Ο.Υ. και με τα στοιχεία της αντίστοιχης άδειας λειτουργίας.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα, τα οποία θεωρεί ο παραλαβών υπάλληλος με την επίδειξη των πρωτοτύπων.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου υπογράφονται και σφραγίζονται οι αιτήσεις. Το ένα αντίγραφο μαζί με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά επιστρέφεται στον υπόχρεο, ο οποίος υποχρεούται να το φυλάσσει και να το επιδεικνύει σε οποιοδήποτε έλεγχο εάν του ζητηθεί, ενώ το άλλο αντίγραφο μαζί με τα αντίγραφα  των δικαιολογητικών  αποστέλλεται άμεσα, επί αποδείξει, με σχετικό διαβιβαστικό και με εμπιστευτικό πρωτόκολλο, στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων - Διεύθυνση Μητρώου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.  

Η απόφαση αυτή ισχύει από 22 Ιανουαρίου 2008.

Η  παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.


Α.Υ.Ο. Α 1252/20.11.2020
Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020
Α.Υ.Ο. Α 1251/20.11.2020
Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο 2020
Κ.Υ.Α. Α 1249/04.11.2020
Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας και καταγραφής των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό».
Α.Υ.Ο. Α 1248/09.11.2020
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α' 55), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1244/30.10.2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720/27.09.2018 απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών», όπως ισχύει.
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 40/18.09.2020
Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.4611/2019, για τους οφειλέτες αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (άρθρα 2 και 3). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν.4722/2020
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 38/15.09.2020
Σύναψη νέας Διμερούς Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλισης Ελλάδας - Αιγύπτου
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 37/10.09.2020
Υπαγωγή στην ασφάλιση των κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών των Μη Μισθωτών, Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων
Περισσότερα »

Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μεταβολή ιδιοκτησίας επιχειρήσεων και μεταφορά ζημιών
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Πότε το δάνειο από εταιρεία σε εταίρο θεωρείται παροχή σε είδος;
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Επιμέλεια ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡ. ΤΟΤΣΗ
Σύσταση Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης των εκκρεμών ενώπιον του ΣτΕ και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων φορολογικών διαφορών
Αρθρο του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΣΟΥΣΗ
Εμμεσες τεχνικές ελέγχου. Διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές
Αρθρο της ΤΖΕΝΗΣ ΠΑΝΟΥ
Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες
Αρθρο του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΑΡΙΑΝΟΥ
Το τέλος επιτηδεύματος και τα ελληνικά παράλογα
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση του N. 4640/2019, ως μέσο επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο