Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2008
Α.Υ.Ο 1010561/28.01.2008/Πολ. 1015

Δήλωση απόδοσης φόρου πετρελαίου θέρμανσης.- Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης και της πράξεως καταλογισμού αυτού

Α.Υ.Ο 1010561/28.01.2008/Πολ. 1015

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 23 του Σχεδίου Νόμου: « Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών-απαλλαγή πρώτης κατοικίας- ενιαίο τέλος ακινήτων- αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και λοιπές διατάξεις» που κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων και ψηφίστηκε στο σύνολό του στις 22.1.2008.

2. Την 42362/Υ252/28.09.2007 ( ΦΕΚ Β' 1948) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).

4. Την ανάγκη καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης ( DIESEL) - θέρμανσης κατά την προηγούμενη ημέρα της έναρξης εφαρμογής της εξομοίωσης των φόρων  και της πράξεως καταλογισμού αυτού.

5.Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης ( DIESEL ) - θέρμανσης κατά την προηγούμενη ημέρα έναρξης εφαρμογής της εξομοίωσης των φόρων ( άρθρου 23 του Σχεδίου Νόμου : « Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών-απαλλαγή πρώτης κατοικίας- ενιαίο τέλος ακινήτων- αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και λοιπές διατάξεις») και της πράξεως καταλογισμού του φόρου αυτού όπως τα υποδείγματα που προσαρτώνται στην παρούσα και  αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής.

2. Η δήλωση συντάσσεται και υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ της έδρας του επιτηδευματία  έως και τη δεκάτη ημέρα μετά την ημέρα έναρξης εφαρμογής της εξομοίωσης των φόρων. Μετά την είσπραξη του ποσού του ανωτέρω φόρου ,ένα αντίτυπο επιστρέφεται στο φορολογούμενο, ένα παραμένει στη Δ.Ο.Υ. και το τρίτο αποστέλλεται από τη Δ.Ο.Υ. εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής στη Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ.

3. Αν δεν επαρκεί ο χώρος της δήλωσης για την αναγραφή των εγκαταστάσεων του υπόχρεου ή τρίτου μπορεί να χρησιμοποιείται κατάσταση είτε χειρόγραφη είτε μηχανογραφική από Η/Υ με ίδια γραμμογράφηση η οποία θα επισυνάπτεται.

4. Μέχρι να τυπωθούν τα επισυναπτόμενα έντυπα θα μπορούν να χρησιμοποιούνται φωτοτυπίες αυτών.

5.  Στο έντυπο της πράξεως καταλογισμού και στο πίσω μέρος αναγράφονται τα στοιχεία της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς.

6. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Συνημμένα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                          ΑΡ. ΦΑΚ.......................................................

Δ.Ο.Υ..............................................................                                    Α.Φ.Μ. ...........................................................

Αριθ. Δηλ.........................................................                                   Αρ.Μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ..................................

ΔΗΛΩΣΗ

ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

( Συντάσσεται και υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα εκ των οποίων το ένα επιστρέφεται στο φορολογούμενο)

Σ       Υ

Τ       Π

Ο      Ο

 Ι       Χ

Χ       Ρ

Ε       Ε

 Ι       Ο

Α       Υ

Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία

..............................................................................................................................................

Έδρα (Πόλη) :                         Οδός :                          Αριθ. :            Τ.Κ.:             

..............................................................................................................................................

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία..............................................................................................................................................

Δ/νση                                                                          Τηλ.                                Α.Φ.Μ.          

 

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ Ή ΤΡΙΤΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΙΛΙΟΛΙΤΡΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΑΞΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

323,68€                                                                                

 

               307,36€ *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

Πρόσθετος φόρος εκπροθέσμου                              x 1,5 % =

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

                Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ                          ................................................20.........         Ο ΔΗΛΩΝ 

 

ΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ

    Θεωρήθηκε                                                                                       Α.Χ.Κ.....................................................

.......................................20.........                                              Αρ. Διπλ. Είσπραξης :.......................

    Ο Πρ/μενος             Δ.Ο.Υ.

 

 

* Ο Συντελεστής εφάπαξ φόρου 307,36 € ανά χιλιόλιτρο υπολογίζεται στα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα νησιά του Αιγαίου Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ..............................

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                     ΕΤΟΣ 200............................................

ΕΚΔΟΥΣΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ......................                                                       ΑΡ.ΦΑΚ.  .....................................      

                                                                                                                    Α.Φ.Μ.     ...............................................

 

Π Ρ Α Ξ Η

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (DIESEL)-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ( Αρθ. 23 Ν............/2008)

 

 

Σ  Υ

 τ   π

 ο   ο

 ι    χ

 χ   ρ

 ε   έ

 ί    ο

 α   υ

 

Ονοματεπώνυμο ή  επωνυμία ..............................................................................................

 

...............................................................................................................................................................

 

 

Διεύθυνση Επιχείρησης..........................................................................................................

     ΕΔΡΑ                  Πόλη                       Οδός                                        Αριθ.                    Τ.Κ.

 

 

 

Έχοντας υπόψη τη συνημμένη από...........................................σχετική Έκθεση Ελέγχου τ............. ελεγκτ..............................................................................και τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν............../...................και του  ν. 2523/1997 όπως ισχύει, επιβάλλουμε σε βάρος του υπόχρεου :

 

 

 

Κατά δήλωση

 

Κατ’ έλεγχο

Διαφορά μεταξύ δήλωσης-ελέγχου

 

Φόρος

 

 

 

 

 

Πρόσθετος φόρος

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

Αρμόδιο όργανο να κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα πράξη στον υπόχρεο.

 

 

Επιδόθηκε την .....................................................20....                                    ............................20.....

 

Ο ΕΠΙΔΟΣΑΣ                                                                            Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

Σημείωση: Κατά της πράξης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και αίτημα διοικητικής επίλυσης της διαφοράς. Επίσης, η διοικητική επίλυση της διαφοράς μπορεί να προταθεί και με ιδιαίτερη αίτηση, μέσα στην προθεσμία που πρέπει να ασκηθεί η προσφυγή.

Η προσφυγή κατατίθεται σε εμάς μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την επίδοση αυτής της πράξης, εκτός αν υποβληθεί αίτημα για διοικητική επίλυση της διαφοράς με ιδιαίτερη αίτηση, οπότε η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής αναστέλλεται με την υποβολή της αίτησης, μη υπολογιζόμενης της ημέρας υποβολής αυτής και συνεχίζει από την επόμενη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα, της ημέρας υπογραφής της πράξης ματαίωσης ή μερικής επίλυσης της διαφοράς (άρθρο 70, παρ. 6β’, Ν. 2238/94 όπως ισχύει)

 

Αριθμός......................................
Ημερομηνία................................

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

(Επέχει και θέση ατομικής ειδοποίησης)

 

Έχοντας  υπόψη:

 

α) Το αίτημα του υπόχρεου στο φόρο για διοικητική επίλυση της διαφοράς.

β) Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. ................/............

γ) Τις διατάξεις των άρθρων 70 παρ. 11 και 74 παρ.5  του ν. 2238/1994, όπως ισχύει.

δ)Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 2648/1998, όπως ισχύει.                                     

ε) Τα στοιχεία που κρίθηκαν κατά τη συζήτηση προς επίλυση της διαφοράς δηλαδή…

     ..................................................................................................................................

Καθορίζουμε τον επιπλέον φόρο, ως κατωτέρω:

Διαφορά εφάπαξ φόρου..........................................................................................................

Πρόσθετος φόρος..........................................................................................................

Σύνολο..........................................................................................................

 

Το 1/5 του ποσού που καθορίστηκε με το συμβιβασμό καταβάλλεται κατά την υπογραφή του πρακτικού ή το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών από την υπογραφή αυτού και το υπόλοιπο σε ................... μηνιαίες δόσεις ......................Ευρώ και της τελευταίας ....................Ευρώ, της πρώτης καταβαλλομένης εντός της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του μήνα ....................

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του 1/5 ο συμβιβασμός θεωρείται ως μη γενόμενος.

 

 

Επιδόθηκε αντίγραφο της Πράξης αυτής με το                             Α.Χ.Κ. .....................................................

πρακτικό διοικητικής επίλυσης της διαφοράς.

 

 

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ                                                                                       Ο ΒΕΒΑΙΩΣΑΣ

 

 

 

Δεν έγινε συμβιβασμός για τους εξής λόγους:

.........................................................................................................................................................................................................................

................................200...........

 

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                                          Ο ΥΠΟΧΡΕΟΣ

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1259/25.11.2020
Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4753/2020 με τίτλο «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις.» ( Α' 227)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1258/23.11.2020
Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου υποβολής των δηλώσεων της αποκλειστικής χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου και της αποδοχής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης εφαρμογής των εν λόγω υποχρεώσεων για την εφαρμογή του άρθρου 71ΣΤ' του Ν.4172/2013, όπως ισχύει.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2189/26.11.2020
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Ε του ν.4172/2013 (A' 167) μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4704/2020 (Α' 133)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2183/16.11.2020
Δικαιολογητικά που, λόγω των συνεπειών της πανδημίας Covid-19, γίνονται δεκτά για την απόδειξη του φορολογητέου εισοδήματος από συντάξεις αλλοδαπής, κατά την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος κατόπιν πρόσκλησης στο πλαίσιο διασταυρώσεων ή κατόπιν έκδοσης πράξης διοικητικού προσδιορισμού με βάση στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2184/19.11.2020
Διευκρινίσεις για ζητήματα που άπτονται της υποβολής της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020.
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 40/18.09.2020
Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.4611/2019, για τους οφειλέτες αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (άρθρα 2 και 3). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν.4722/2020
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 38/15.09.2020
Σύναψη νέας Διμερούς Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλισης Ελλάδας - Αιγύπτου
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 37/10.09.2020
Υπαγωγή στην ασφάλιση των κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών των Μη Μισθωτών, Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων
Περισσότερα »

Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μεταβολή ιδιοκτησίας επιχειρήσεων και μεταφορά ζημιών
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Πότε το δάνειο από εταιρεία σε εταίρο θεωρείται παροχή σε είδος;
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Επιμέλεια ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡ. ΤΟΤΣΗ
Σύσταση Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης των εκκρεμών ενώπιον του ΣτΕ και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων φορολογικών διαφορών
Αρθρο του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΣΟΥΣΗ
Εμμεσες τεχνικές ελέγχου. Διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές
Αρθρο της ΤΖΕΝΗΣ ΠΑΝΟΥ
Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες
Αρθρο του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΑΡΙΑΝΟΥ
Το τέλος επιτηδεύματος και τα ελληνικά παράλογα
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση του N. 4640/2019, ως μέσο επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο