Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες Άρθρου
Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2008
Υπ. Οικ. 1008687/23.01.2008/Πολ. 1011

Αφορολόγητο αποθεματικό άρθρων 2 και 3 Ν. 3220/2004.
Έλεγχος συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τη φορολόγηση του αφορολόγητου αποθεματικού των άρθρων 2 και 3 του ν. 3220/2004

Υπ. Οικ. 1008687/23.1.2008/Πολ. 1011

Σε συνέχεια της 1118902/11.12.2007/Πολ. 1148 εγκυκλίου και με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Στις περιπτώσεις που οι πιο πάνω συμπληρωματικές δηλώσεις αφορούν οικονομικό έτος που δεν έχει ελεγχθεί με οριστικό/τακτικό φορολογικό έλεγχο, αρμόδιες για τον έλεγχο αυτών είναι οι Δ.Ο.Υ., ανεξάρτητα αν η αρμοδιότητα τακτικού ελέγχου της επιχείρησης υπάγεται στα Ελεγκτικά Κέντρα.  Αν όμως συμπίπτει να διενεργείται στην επιχείρηση έλεγχος από τα Δ.Ε.Κ. ή τα Π.Ε.Κ., τότε τα Ελεγκτικά αυτά Κέντρα υποχρεούνται να διενεργήσουν ταυτόχρονα και τον έλεγχο των παραπάνω δηλώσεων (σχετ. διάτ. παρ. 11, Α.Υ.Ο. 1085068/05.09.2007).

2. Στις περιπτώσεις που οι ως άνω συμπληρωματικές δηλώσεις αφορούν οικονομικό έτος που ήδη έχει ελεγχθεί με οριστικό/τακτικό έλεγχο από το αρμόδιο Ελεγκτικό Κέντρο, ο έλεγχος των δηλώσεων αυτών υπάγεται επίσης στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., καθώς οι εν λόγω δηλώσεις δεν έχουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά των νέων συμπληρωματικών στοιχείων της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του ν. 2238/1994.

3. Σημειώνεται ότι οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3610/2007 δεν έχουν εφαρμογή κατά τον έλεγχο των συμπληρωματικών αυτών δηλώσεων, καθόσον δεν επιβάλλονται εν προκειμένω οι πρόσθετοι φόροι του ν. 2523/1997 σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 47 του ν. 3614/2007.

4. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ο έλεγχος των παραπάνω συμπληρωματικών δηλώσεων πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο μήνες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους (δηλαδή μέχρι 14.2.2008), όπως αναφέρεται και στην ανωτέρω εγκύκλιο Πολ. 1148/11.12.2007. Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος θα επιφυλάσσεται για τυχόν εικονικότητα των παραστατικών των σχετικών επενδύσεων ή τυχόν άλλα επιβαρυντικά στοιχεία που θα προκύψουν μεταγενέστερα και αποτελούν αντικείμενο ουσιαστικού ελέγχου.


Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1259/25.11.2020
Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4753/2020 με τίτλο «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις.» ( Α' 227)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1258/23.11.2020
Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου υποβολής των δηλώσεων της αποκλειστικής χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου και της αποδοχής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης εφαρμογής των εν λόγω υποχρεώσεων για την εφαρμογή του άρθρου 71ΣΤ' του Ν.4172/2013, όπως ισχύει.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2189/26.11.2020
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Ε του ν.4172/2013 (A' 167) μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4704/2020 (Α' 133)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2183/16.11.2020
Δικαιολογητικά που, λόγω των συνεπειών της πανδημίας Covid-19, γίνονται δεκτά για την απόδειξη του φορολογητέου εισοδήματος από συντάξεις αλλοδαπής, κατά την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος κατόπιν πρόσκλησης στο πλαίσιο διασταυρώσεων ή κατόπιν έκδοσης πράξης διοικητικού προσδιορισμού με βάση στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2184/19.11.2020
Διευκρινίσεις για ζητήματα που άπτονται της υποβολής της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020.
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 40/18.09.2020
Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.4611/2019, για τους οφειλέτες αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (άρθρα 2 και 3). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν.4722/2020
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 38/15.09.2020
Σύναψη νέας Διμερούς Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλισης Ελλάδας - Αιγύπτου
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 37/10.09.2020
Υπαγωγή στην ασφάλιση των κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών των Μη Μισθωτών, Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων
Περισσότερα »

Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μεταβολή ιδιοκτησίας επιχειρήσεων και μεταφορά ζημιών
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Πότε το δάνειο από εταιρεία σε εταίρο θεωρείται παροχή σε είδος;
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Επιμέλεια ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡ. ΤΟΤΣΗ
Σύσταση Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης των εκκρεμών ενώπιον του ΣτΕ και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων φορολογικών διαφορών
Αρθρο του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΣΟΥΣΗ
Εμμεσες τεχνικές ελέγχου. Διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές
Αρθρο της ΤΖΕΝΗΣ ΠΑΝΟΥ
Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες
Αρθρο του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΑΡΙΑΝΟΥ
Το τέλος επιτηδεύματος και τα ελληνικά παράλογα
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση του N. 4640/2019, ως μέσο επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο