Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες Άρθρου
Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1286/23.12.2020

Διαδικασία κατ' εξαίρεση υπολογισμού του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου της περ. ιη' της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, για το έτος 2021

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1286/23.12.2020

(ΦΕΚ Β' 5976/31-12-2020)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 55, 73, 74 και 109 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α' 265).

2. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, για την έκδοση της παρούσας απόφασης.

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του ν. 4389/2016 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Α' 94) και ειδικότερα της παρ. δ) του άρθρου 2 του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14, της παρ. 5 του άρθρου 119 και του άρθρου 41 αυτού.

4. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α' 179).

5. Τις διατάξεις του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α' 251).

6. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Α.1218/2019 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περ. ιζ' και ιη' της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση» (B' 2264).

7. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Α.1217/2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των στοιχείων που διαβιβάζονται στις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος διαβίβασής τους, στο πλαίσιο επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο φυσικό αέριο» (Β' 2243).

8. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.254/167/22.03.2001 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθιέρωση εντύπου με την ονομασία Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών» (Β' 356).

9. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 (Β' 4738) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

10. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

11. Την υπ' αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ' αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294/17.01.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

12. Την ανάγκη κατ' εξαίρεση υπολογισμού του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου της περ. ιη' της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση, για το έτος 2021.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού προκαλείται απώλεια εσόδων, η οποία εκτιμάται να ανέλθει σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ από Ε.Φ.Κ., Φ.Π.Α. και λοιπές επιβαρύνσεις,

αποφασίζουμε:

'Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Ο κατ' εξαίρεση και μόνο για το έτος 2021 υπολογισμός του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου της περ. ιη' της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 για τους καταναλωτές, των οποίων η κατανάλωση μειώθηκε κατά το έτος 2020, τόσο ώστε να αντιστοιχεί σε υψηλότερο συντελεστή Ε.Φ.Κ. για το έτος 2021.

'Αρθρο 2
Δικαιούχοι καταναλωτές-Προσδιορισμός συντελεστή Ε.Φ.Κ.

Στους καταναλωτές φυσικού αερίου της περ. ιη' της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, των οποίων η κατανάλωση μειώθηκε κατά το έτος 2020, τόσο ώστε να αντιστοιχεί σε υψηλότερο συντελεστή Ε.Φ.Κ. για το έτος 2021, κατ' εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Α.1218/2019 (Β' 2264) απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., παρέχεται η δυνατότητα, αποκλειστικά για το έτος 2021, προσδιορισμού του ως άνω συντελεστή Ε.Φ.Κ., με βάση την ετήσια κατανάλωση που πραγματοποίησαν το έτος 2019.

'Αρθρο 3
Διαδικασία προσδιορισμού συντελεστή Ε.Φ.Κ. φυσικού αερίου με βάση την ετήσια κατανάλωση του έτους 2019

1. Οι δικαιούχοι καταναλωτές φυσικού αερίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2, δηλώνουν μέχρι την 25η Ιανουαρίου 2021 στους διανομείς ή αναδιανομείς τους ότι θα κάνουν χρήση των διατάξεων της παρούσας απόφασης και προσκομίζουν τη βεβαίωση των διαχειριστών εθνικού συστήματος και δικτύων διανομής φυσικού αερίου που αφορά στην ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου του έτους 2019, προκειμένου για τον προσδιορισμό του συντελεστή Ε.Φ.Κ. για το έτος 2021.

2. Οι μη διασυνδεδεμένοι δικαιούχοι καταναλωτές φυσικού αερίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2, δηλώνουν στους διανομείς ή αναδιανομείς τους ότι θα κάνουν χρήση των διατάξεων της παρούσας απόφασης και προσκομίζουν τη δήλωσή τους που αφορά στη ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου του έτους 2019, προκειμένου για τον προσδιορισμό του συντελεστή Ε.Φ.Κ. για το έτος 2021.

3. Σε περίπτωση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, στις οποίες χρησιμοποιείται φυσικό αέριο και για λοιπές χρήσεις πέραν της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και που είναι δικαιούχοι καταναλωτές φυσικού αερίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2, δηλώνουν μέχρι την 25η Ιανουαρίου 2021 στους διανομείς ή αναδιανομείς τους ότι θα κάνουν χρήση των διατάξεων της παρούσας απόφασης και προσκομίζουν τη δήλωσή τους που αφορά στην ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου του έτους 2019, τόσο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και για τις λοιπές χρήσεις, προκειμένου για τον προσδιορισμό του συντελεστή Ε.Φ.Κ. για το έτος 2021.

4. Οι δικαιούχοι καταναλωτές φυσικού αερίου των παρ. 1,2 και 3 αποστέλλουν στην αρμόδια για τον έλεγχο ΕΛ.Υ.Τ. τις ανωτέρω δηλώσεις και βεβαίωση.

5. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1218/2019 (Β' 2264) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

'Αρθρο 4
Έναρξη Ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2020

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Α.Υ.Ο. Α. 1036/23.02.2021
Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου αποστολής ή διαβίβασης τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν.4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α' 17).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2048/08.02.2021
Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4758/2020 «Περιστολή του λαθρεμπορίου - Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/26.02.2021
Χρόνος παραγραφής μετά την έναρξη ισχύος του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή αναλογικών τελών χαρτοσήμου και της ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, όπου προβλέπεται.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1035/23.02.2021
Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2020.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α. 1043/01.03.2021
Παράταση της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης», της «Δήλωσης Covid» και της προθεσμίας αποδοχής των δηλώσεων αυτών από τους μισθωτές, όπως ορίζεται στο εδάφ. δεύτερο της παρ.1 και στην παρ.4 του άρθρου 11, αντίστοιχα της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β' 3579).
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2021 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 9/01.02.2021
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021
Εγκύκλιος 54/28.12.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 53/21.12.2020
Χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ - Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Περισσότερα »

Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μεταβολή ιδιοκτησίας επιχειρήσεων και μεταφορά ζημιών
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Πότε το δάνειο από εταιρεία σε εταίρο θεωρείται παροχή σε είδος;
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Επιμέλεια ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡ. ΤΟΤΣΗ
Σύσταση Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης των εκκρεμών ενώπιον του ΣτΕ και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων φορολογικών διαφορών
Αρθρο του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΣΟΥΣΗ
Εμμεσες τεχνικές ελέγχου. Διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές
Αρθρο της ΤΖΕΝΗΣ ΠΑΝΟΥ
Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες
Αρθρο του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΑΡΙΑΝΟΥ
Το τέλος επιτηδεύματος και τα ελληνικά παράλογα
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση του N. 4640/2019, ως μέσο επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο