Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες Άρθρου
Κυριακή 9 Αυγούστου 2020
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2126/29.07.2020

Κοινοποίηση της υπ'αριθ. Α. 1141/09.03.2020 Α.Υ.Ο. «Τροποποίηση της απόφασης υπ'αριθ.30/003/000/1026/2016 «Όροι και προϋποθέσεις για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, την παρασκευή, διάθεση και την εμφιάλωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» (Β' 755)

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2126/29.07.2020

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την εν θέματι Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β' 2445), έλαβε αριθμό ΑΔΑ ΩΦΚΝ46ΜΠ3Ζ-ΠΝΔ και ισχύει από της δημοσιεύσεώς της (19.06.2020).

Με την κοινοποιούμενη απόφαση επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης Α.Υ.Ο., αντικαθίσταται ο ορισμός της εμφιάλωσης της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης (άρθρο 4, παρ.2 της τροποποιούμενης Α.Υ.Ο.) και ορίζεται ως νέο ανώτατο όριο, για την χωρητικότητα των περιεκτών (φιαλών ή δοχείων) της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, τα δέκα (10) λίτρα (αντί του ορίου των 2,5 λίτρων που ίσχυε μέχρι την έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης απόφασης).

2. Ως εκ της κατά τα ανωτέρω τροποποίησης του ανώτατου ορίου χωρητικότητας, προκειμένου για την εμφιάλωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, με την κοινοποιούμενη απόφαση αναλόγως επέρχονται τροποποιήσεις στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 «Διάθεση και διακίνηση πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» καθώς και στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 8 «Προσυσκευασία και ενδείξεις επ' αυτής» της τροποποιούμενης απόφασης.

Πιο συγκεκριμένα, με την παράγραφο 2 του ίδιου ως άνω άρθρου 1 της κοινοποιούμενης Α.Υ.Ο., αντικαθίσταται η παράγραφος 8 του άρθρου 4 της τροποποιούμενης απόφασης και προβλέπεται πλέον η δυνατότητα διάθεσης στην χονδρική και λιανική πώληση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης σε προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μέχρι 10 λίτρων, από πρόσωπα που ασκούν νόμιμη εμπορική δραστηριότητα, τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από τις εθνικές (ν.2960/2001 και Α.Υ.Ο. 30/003/000/1026/2016) και ενωσιακές διατάξεις για την ενδοενωσιακή διακίνηση του προϊόντος αυτού.

Επιπλέον, με τις παραγράφους 3, 4, και 6 του εν λόγω άρθρου 1 της κοινοποιούμενης Α.Υ.Ο. επέρχονται τροποποιήσεις στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 8 της τροποποιούμενης απόφασης καθώς και στις διατάξεις του στοιχείου (v) της παραγράφου 5 (νυν παραγράφου 4) του εν λόγω άρθρου αναφορικά με το μέγεθος των χαρακτήρων των προβλεπόμενων ενδείξεων στην επισήμανση της εμφιαλωμένης πλήρως μετουσιωμένης αλκοόλης, με την πρόβλεψη διαφοροποίησης αυτού, ανάλογα με τον ονομαστικό όγκο της προσυσκευασίας. Συγκεκριμένα, με τις εν λόγω διατάξεις προβλέπεται η χρήση χαρακτήρων μεγαλύτερου μεγέθους για τις προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μεγαλύτερου των 2,5 λίτρων και μέχρι του προβλεπόμενου ανώτατου ορίου των 10 λίτρων [έξι (6) χιλιοστόμετρα για τις ενδείξεις της επωνυμίας πώλησης και του (κατ' όγκο) αλκοολικού τίτλου και τέσσερα (4) χιλιοστόμετρα για την ένδειξη του όγκου του περιεχομένου].

3. Με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης απόφασης, οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 8 της τροποποιούμενης απόφασης αναριθμούνται σε 4 και 5 αντίστοιχα.

4. Με το άρθρο 2 της κοινοποιούμενης απόφασης, παρέχεται η δυνατότητα της διάθεσης πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με την κοινή μέθοδο της Ε.Ε. ή πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές άλλου κ-μ, στη χονδρική και λιανική πώληση στα πρόσωπα που ασκούν νόμιμη εμπορική δραστηριότητα και την έχουν ήδη, πριν την έναρξη εφαρμογής της κοινοποιούμενης απόφασης, παραλάβει, από άλλα κράτη μέλη, εμφιαλωμένη σε προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μεγαλύτερου των 2,5 λίτρων και έως 10 λίτρα.

5. Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 του καν. (ΕΚ) 3649/92 της Επιτροπής, οι εμπορικές ενδοενωσιακές διακινήσεις της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης πραγματοποιούνται υπό την κάλυψη του Απλουστευμένου Συνοδευτικού Εγγράφου (ΑΣΔΕ). Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του εν λόγω κανονισμού τα εμπορικά έγγραφα, όπως τα τιμολόγια, τα δελτία παράδοσης, τα φορτωτικά έγγραφα κλπ., μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως απλουστευμένα συνοδευτικά έγγραφα, υπό τον όρο ότι περιλαμβάνουν τα ίδια πληροφοριακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο οικείο υπόδειγμα του εν λόγω κανονισμού και η φύση των πληροφοριών αυτών επαληθεύεται με τον αριθμό που αντιστοιχεί στον κωδικό των τετραγωνιδίων του εν λόγω υποδείγματος.

Σημειώνεται ότι, κατόπιν διενεργηθείσας έρευνας της Δ/νσης Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, αναφορικά με την ενδοενωσιακή διακίνηση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, σε ορισμένα κράτη-μέλη (Ρουμανία, Ουγγαρία, Λετονία, Εσθονία, Ολλανδία, Ην. Βασίλειο, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Αυστρία, και Δανία) η διακίνηση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης πραγματοποιείται υπό την κάλυψη του Απλουστευμένου Συνοδευτικού Εγγράφου (ΑΣΔΕ) ενώ, σύμφωνα με τη σχετική γνωστοποίησή της, η Γερμανία επιτρέπει τη χρήση των εμπορικών εγγράφων, όπως τιμολόγια, δελτία παράδοσης κλπ. ως απλουστευμένων συνοδευτικών εγγράφων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ως άνω Κανονισμού.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Α.Υ.Ο. Α 1217/28.09.2020
Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.
Α.Υ.Ο. Α 1214/29.09.2020
Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020.
Α.Υ.Ο Α 1213/24.09.2020
Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την προαιρετική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τουλάχιστον του 30% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Σεπτέμβριο 2020.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1207/28.09.2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1203/16.5.2019 (Β΄ 1933) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1206/28.09.2020
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (Α' 330) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών.
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 40/18.09.2020
Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.4611/2019, για τους οφειλέτες αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (άρθρα 2 και 3). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν.4722/2020
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 38/15.09.2020
Σύναψη νέας Διμερούς Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλισης Ελλάδας - Αιγύπτου
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 37/10.09.2020
Υπαγωγή στην ασφάλιση των κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών των Μη Μισθωτών, Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 34/22.07.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α 43), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν. 4690/2020 (Α 104), για την απασχόληση των συνταξιούχων λόγω γήρατος και παροχή οδηγιών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 31/08.07.2020
Μείωση από 1/6/2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη - εργαζόμενου για τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.4670/2020
Περισσότερα »

Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση του N. 4640/2019, ως μέσο επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μη διανομή του νομίμου μερίσματος στους μετόχους ανώνυμης εταιρείας
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ιστορική αναδρομή ποσοστών προκαταβολής φόρου εισοδήματος και παρατηρήσεις για τη συνταγματικότητα του θεσμού
Αρθρο της Βασιλικής Ζαροκανέλλου
Αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Το αρχείο που πρέπει να τηρούν οι φορολογούμενοι
Αρθρο του Νίκου Δ. Καβουρίνου
Φορολογική αντιμετώπιση «Φορολογικών Κατοίκων Ελλάδας» που αποκτούν εισοδήματα στην αλλοδαπή
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η επίπτωση του Covid-19 στην διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ)
Αρθρο των δικηγόρων Χρυστοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ενδικα μέσα σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης των αλληλεγγύως ευθυνομένων προσώπων για απαλλαγή από την ευθύνη τους κατά το άρθρο 66 παρ. 29 ν.4646/2019
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο