Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες Άρθρου
Κυριακή 2 Αυγούστου 2020
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2123/29.07.2020

Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α.1035/2020 (Β' 551), όπως ισχύει, για τις υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2123/29.07.2020

Για την ορθή εφαρμογή των οριζόμενων στην εν θέματι απόφαση που αφορούν στη χορήγηση άδειας καταλληλότητας για Υπηρεσίες Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ), διευκρινίζονται τα παρακάτω:

1. Η επιτροπή, προκειμένου να επαληθεύσει τη διαδικασία έκδοσης στοιχείων πώλησης και την τεχνική μεθοδολογία που αποτυπώνει κατά την αίτηση ο υποψήφιος πάροχος, δύναται να ζητά τη συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για την διενέργεια ελέγχων οποτεδήποτε κρίνεται από αυτή σκόπιμο ακόμα και μετά τη χορήγηση άδειας καταλληλότητας προς τον υποψήφιο πάροχο.
Ενδεικτικά, οι έλεγχοι περιλαμβάνουν:
α) Έκδοση συγκεκριμένων τύπων παραστατικών από δοκιμαστική έκδοση του λογισμικού του υποψήφιου παρόχου και έλεγχο επιτυχούς διαβίβασης αυτών στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε. (μέσω της διεπαφής REST API). Ακολούθως, επαλήθευση της ακεραιότητας του περιεχομένου του παραστατικού μέσω της σύγκρισης του περιεχομένου του (Μ.ΑΡ.Κ., συμβολοσειρά αυθεντικοποίησης και σύνοψη στοιχείων), όπως εμφανίζεται στο σύστημα του υποψήφιου παρόχου με τα διαβιβασθέντα στοιχεία στην πλατφόρμα myDATA.
β) Μη δυνατότητα τροποποίησης στοιχείων παραστατικού που έχει ήδη εκδοθεί και διαβιβασθεί από τον πάροχο προς την πλατφόρμα myData.
γ) Εκτέλεση της διαδικασίας ταυτοποίησης και εγγραφής νέων χρηστών-οντοτήτων, της διαδικασίας πρόσβασης των χρηστών στο λογισμικό και της διαδικασίας επανέκδοσης και αλλαγής συνθηματικών (password) ώστε να διασφαλιστεί η αυθεντικότητα της προέλευσης των παραστατικών που εκδίδονται μέσω του λογισμικού του υποψηφίου παρόχου. Ενδεικτικά ελέγχεται εάν το λογισμικό διαθέτει κανόνες ορθής χρήσης των συνθηματικών, κανόνες και διαδικασίες περιοδικής αλλαγής και ανάκτησης των συνθηματικών και αξιόπιστη διαδικασία ταυτοποίησης χρήστη στην πρώτη εγγραφή. Τα συνθηματικά του χρήστη θα πρέπει να αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα στα συστήματα του υποψηφίου παρόχου.
δ) Έλεγχος ύπαρξης πολιτικής τήρησης αντιγράφων ασφαλείας και εφαρμογής των βασικών κανόνων αυτής όπως περιοδικότητα δημιουργίας αντιγράφων, μέσα αποθήκευσης, διαδικασία ανάκτησης.

2. Η επιτροπή δύναται να αναθέτει τους παραπάνω ελέγχους σε διαπιστευμένο φορέα όποτε εκείνη το κρίνει σκόπιμο, ακόμα και μετά την χορήγηση άδειας καταλληλότητας προς τον υποψήφιο πάροχο.

3. H επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αστοχίες του λογισμικού, οι οποίες θα εντοπιστούν μετά τη χορήγηση της άδειας καταλληλότητας από τις αρμόδιες αρχές της Α.Α.Δ.Ε. ή/και κατόπιν καταγγελιών, και οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε ανάκληση άδειας του παρόχου, εφόσον ενεργεί σύμφωνα με την Α.1035/2020 απόφαση καθώς και την παρούσα.

4. Ο υποψήφιος πάροχος οφείλει να τηρεί σύστημα και ημερολόγιο εκδόσεων του λογισμικού του περιγράφοντας τις διορθώσεις ή προσθήκες και σημειώνοντας τα σημεία που τροποποιούνται στα έγγραφα τεκμηρίωσης του λογισμικού, όπως το λεξικό δεδομένων, η περιγραφή της αρχιτεκτονικής, η διεπαφή του χρήστη κ.α. Σε περίπτωση που μια νέα έκδοση του λογισμικού έχει επίπτωση άμεση ή έμμεση στις ενότητες του λογισμικού που σχετίζονται με την ακεραιότητα του περιεχομένου των παραστατικών και την αυθεντικότητα της προέλευσης τους, δηλαδή την εγγραφή και αυθεντικοποίηση των χρηστών, ο πάροχος οφείλει να ενημερώσει άμεσα την επιτροπή η οποία εξετάζει αν συντρέχει λόγος διενέργειας νέων ελέγχων όπως αυτοί που περιγράφηκαν παραπάνω.

5. Ο υποψήφιος πάροχος οφείλει να συμμορφώνεται σε περίπτωση τροποποίησης των λειτουργικών ή και τεχνικών απαιτήσεων από την πλευρά της Α.Α.Δ.Ε. και να ενημερώνει την επιτροπή για όλες τις τροποποιήσεις που επιφέρουν οι νέες απαιτήσεις στο λογισμικό του, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα ορίσει η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τον απαιτούμενο χρόνο υλοποίησης και ενσωμάτωσης των νέων απαιτήσεων στο αδειοδοτημένο λογισμικό του.
6. Για την εξέταση εκάστου υποβαλλόμενου φακέλου για χορήγηση άδειας καταλληλότητας λογισμικού ΥΠΑΗΕΣ:
α) Ο υποψήφιος πάροχος διαβιβάζει τους Τύπους Παραστατικών Α1 και Α2 (1.1 έως 11.5) του Παραρτήματος της Α.1138/2020 στην πλατφόρμα myDATA και στην περίπτωση που η διαδικασία διεπαφής ολοκληρωθεί ομαλά χωρίς τεχνικά σφάλματα ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την επιτροπή στο ypahes@aade.gr (1o Στάδιο Ελέγχου).
β) Η επιτροπή ύστερα από ενημέρωση του υποψήφιου παρόχου ορίζει, είτε επίσημη συνάντηση είτε βιντεοσκοπούμενη τηλεδιάσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας αποκτά πρόσβαση και διενεργεί τις απαραίτητες ενέργειες ελέγχου για την τεκμηρίωση καταλληλότητας του υπό έγκριση λογισμικού, οι οποίες ενδεικτικά αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας εγκυκλίου (2o Στάδιο Ελέγχου).
γ) Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιολογητικά του υποβαλλόμενου φακέλου για χορήγηση άδειας καταλληλότητας του υποψήφιου παρόχου, τα αποτελέσματα διαβίβασης δεδομένων των Τύπων Παραστατικών 1.1 έως 11.5 (Α1, Α2) στην Α.Α.Δ.Ε. μέσω της πλατφόρμας myDATA (REST API ΑΑΔΕ), και τα αποτελέσματα της πρόσβασης στο υπό έγκριση λογισμικό ΥΠΑΗΕΣ, λαμβάνει απόφαση για τη χορήγηση ή μη άδειας καταλληλότητας. Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο η Επιτροπή ζητά περαιτέρω διευκρινίσεις από τον υποψήφιο πάροχο.

7. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας η επιτροπή μεριμνά για την ανάρτηση των αδειών καταλληλότητας που έχει χορηγήσει σε ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. με την μορφή "ΥΥΥΥ_ΜΜ_101ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ_001_ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ V1_DDMMYYYY», όπου κατ' ελάχιστο αναφέρονται:
- YYYY το έτος και MM ο μήνας που πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά ο πάροχος
- 101 ο αύξων αριθμός του παρόχου με κάποια γράμματα από την επωνυμία του
- 001 ο αύξων αριθμός και η ονομασία εκάστου λογισμικού ΥΠΑΗΕΣ που αδειοδοτείται
- V1 ο αύξων αριθμός της έκδοσης
- DDMMYYYY η ημερομηνία αδειοδότησης εκάστου λογισμικού


Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε.

Γεώργιος Πιτσιλής

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. E 2150/28.09.2020
Κοινοποίηση και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 54 του άρθρου 72 του ν.4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύουν μετά την ψήφιση του ν.4701/2020 (Α'128), οι οποίες αφορούν σε πράξεις διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου που εκδίδονται από 1.1.2020 για αναδρομικά ποσά πρώτων συντάξεων.
Α.Υ.Ο. Α 1217/28.09.2020
Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.
Α.Υ.Ο. Α 1214/29.09.2020
Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020.
Α.Υ.Ο Α 1213/24.09.2020
Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την προαιρετική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τουλάχιστον του 30% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Σεπτέμβριο 2020.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1207/28.09.2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1203/16.5.2019 (Β΄ 1933) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες.
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 40/18.09.2020
Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.4611/2019, για τους οφειλέτες αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (άρθρα 2 και 3). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν.4722/2020
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 38/15.09.2020
Σύναψη νέας Διμερούς Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλισης Ελλάδας - Αιγύπτου
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 37/10.09.2020
Υπαγωγή στην ασφάλιση των κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών των Μη Μισθωτών, Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 34/22.07.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α 43), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν. 4690/2020 (Α 104), για την απασχόληση των συνταξιούχων λόγω γήρατος και παροχή οδηγιών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 31/08.07.2020
Μείωση από 1/6/2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη - εργαζόμενου για τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.4670/2020
Περισσότερα »

Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση του N. 4640/2019, ως μέσο επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μη διανομή του νομίμου μερίσματος στους μετόχους ανώνυμης εταιρείας
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ιστορική αναδρομή ποσοστών προκαταβολής φόρου εισοδήματος και παρατηρήσεις για τη συνταγματικότητα του θεσμού
Αρθρο της Βασιλικής Ζαροκανέλλου
Αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Το αρχείο που πρέπει να τηρούν οι φορολογούμενοι
Αρθρο του Νίκου Δ. Καβουρίνου
Φορολογική αντιμετώπιση «Φορολογικών Κατοίκων Ελλάδας» που αποκτούν εισοδήματα στην αλλοδαπή
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η επίπτωση του Covid-19 στην διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ)
Αρθρο των δικηγόρων Χρυστοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ενδικα μέσα σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης των αλληλεγγύως ευθυνομένων προσώπων για απαλλαγή από την ευθύνη τους κατά το άρθρο 66 παρ. 29 ν.4646/2019
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο