Τετάρτη, 8 Απριλίου 2020

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2020/13.02.2020

Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Α.1005/10.01.2020 (ΦΕΚ 33/Β') Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία παραλαβής με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τις βιομηχανίες ή βιοτεχνίες αποκλειστικά ως πρώτες ύλες για την παραγωγή των προϊόντων τους και έλεγχος της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτών».

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2020/13.02.2020

Κοινοποιούμε την με αρ. πρωτ. Α.1005/10.01.2020 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθμ. 33 Τεύχος Β, με αριθμό ΑΔΑ: 60ΜΠ46ΜΠ3Ζ-ΓΓΔ και ισχύει από 17.01.2020 προς ενημέρωση και εφαρμογή.

Με την κοινοποιούμενη απόφαση καθορίζονται: α) οι όροι, προϋποθέσεις και η διαδικασία για την παραλαβή με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, ενεργειακών προϊόντων των περιπτώσεων: στ', ιβ', κβ', κγ', κδ' και κε' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (265 Α') «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τις νόμιμα λειτουργούσες βιομηχανίες ή βιοτεχνίες αποκλειστικά ως πρώτες ύλες κατά τη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων τους κατ' εφαρμογή των περιπτώσεων ε) και στ) της παραγράφου 1, του άρθρου 78 του ίδιου νόμου και β) η διαδικασία ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτών.

Με την κοινοποιούμενη απόφαση αναθεωρούνται οι υπ' αριθμ. Φ.638/442/10-7-2003 (995/Β') και Φ.894/436/07/04.07.2007 (1237/Β') Α.Υ.Ο.Ο., με στόχο την αναμόρφωση, τον εκσυγχρονισμό και την ομοιόμορφη εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου από τις δικαιούχες βιομηχανίες ή βιοτεχνίες οι οποίες παραλαμβάνουν με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. τα προϊόντα των ανωτέρω περιπτώσεων ως πρώτες ύλες για την παραγωγή των προϊόντων τους. Για τη χορήγηση της απαλλαγής το αρμόδιο τελωνείο κατόπιν αίτησης της ενδιαφερόμενης επιχείρησης συγκροτεί Επιτροπή από Τελωνειακό και Χημικό υπάλληλο για τον καθορισμό της ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας για τα προσεχή τρία έτη. Στη συνέχεια εκδίδεται Απόφαση παραλαβής ενεργειακών προϊόντων από τον Προϊστάμενο της τελωνειακής αρχής. Επιπλέον, με την κοινοποιούμενη απόφαση ορίζονται οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές.

Ειδικότερα, ανά άρθρο παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες εφαρμογής:

Ως προς τα 'Αρθρα 1 και 2

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής της κοινοποιούμενης απόφασης ενώ με τις διατάξεις του άρθρου 2 ορίζονται ως:

α) Δικαιούχοι παραλαβής ενεργειακών προϊόντων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. οι βιομηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν τα εν λόγω ενεργειακά προϊόντα αποκλειστικά ως πρώτες ύλες κατά τη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων τους.

β) Αρμόδια Τελωνεία Ελέγχου, οι Τελωνειακές Αρχές στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκονται οι παραγωγικές εγκαταστάσεις των δικαιούχων βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων για την χορήγηση της έγκρισης της ετήσιας ποσότητας που παραλαμβάνουν με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. βάσει της ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας τους καθώς και τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτών. Ευνόητο είναι ότι εφόσον μια βιομηχανική επιχείρηση διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις οι οποίες ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα περισσότερων του ενός Τελωνείου, αυτά θα αποτελούν και τα αρμόδια Τελωνεία Ελέγχου κάθε παραγωγικής εγκατάστασης με βάση την χωρική τους αρμοδιότητα.

γ) Τελωνεία Παράδοσης, οι Τελωνειακές Αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες για την αποδοχή των τελωνειακών παραστατικών (Δήλωση Ε.Φ.Κ. ή Ε.Δ.Ε.), προκειμένου οι εκάστοτε απαλλασσόμενες ποσότητες των εν λόγω προϊόντων να τεθούν σε ανάλωση ώστε να παραληφθούν από τις δικαιούχες βιομηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις.


Ως προς το 'Αρθρο 3

Με τις διατάξεις του άρθρου 3 καθορίζονται οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οι οποίες παραλαμβάνουν τα ενεργειακά προϊόντα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης απόφασης, με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.. Ειδικότερα:

1. Με την παράγραφο 1, οι βιομηχανικές/βιοτεχνικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν «Ειδικό Βιβλίο Παραλαβής Πρώτων Υλών με Απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.» για κάθε παραγωγική εγκατάσταση. Στο ανωτέρω βιβλίο καταχωρούνται υποχρεωτικά, τουλάχιστον τα στοιχεία που προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο, σύμφωνα και με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι, της κοινοποιούμενης απόφασης.

2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλουν στο Τελωνείου Ελέγχου κάθε παραγωγικής εγκατάστασης και στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία, Ετήσια

Κατάσταση-Δήλωση ετοίμων προϊόντων σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ, της κοινοποιούμενης απόφασης. Στην εν λόγω κατάσταση αποτυπώνονται συγκεντρωτικά, βάσει των αντίστοιχων εγγραφών του Ειδικού βιβλίου της προηγούμενης παραγράφου, οι ετήσιες παραλαμβανόμενες ποσότητες των απαλλασσόμενων ενεργειακών προϊόντων/πρώτες ύλες (αναλυτικά ανά προϊόν), οι ποσότητες έτοιμων προϊόντων που παρήχθησαν από τη συγκεκριμένη πρώτη ύλη π.χ. ξυλόλιο, το ποσοστό συμμετοχής της στο παραγόμενο τελικό προϊόν σε σχέση με τις υπόλοιπες πρώτες ύλες καθώς και η τυχόν υπολειπόμενη ποσότητα της απαλλασσόμενης πρώτης ύλης. Η εν λόγω κατάσταση υποβάλλεται με κάθε πρόσφορο μέσο έως την 31η Ιανουαρίου του επόμενου των ετήσιων παραλαβών έτους.

3. Με την παράγραφο 3, προβλέπεται η υποχρέωση κατάθεσης εγγύησης, είτε πάγιας ετήσιας στο Τελωνείο Ελέγχου, είτε τμηματικής ανά παραλαμβανόμενη ποσότητα στο Τελωνείο παράδοσης. Επιπλέον, με την κοινοποιούμενη απόφαση, προβλέπεται η δυνατότητα μείωσης κατά 50% των ποσοστών της πάγιας ετήσιας ή της τμηματικής εγγύησης, εφόσον η δικαιούχος επιχείρηση είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα τύπου «AEOC». Οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης των ποσοτήτων των ενεργειακών προϊόντων για τις οποίες συστάθηκαν και τις οποίες παρέλαβε η δικαιούχος βιομηχανία ή βιοτεχνία.

4. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δέχονται και να διευκολύνουν, στο πλαίσιο της διαπίστωσης της νόμιμης χρησιμοποίησης των απαλλασσόμενων προϊόντων που παραλαμβάνουν, οποιονδήποτε έλεγχο ετήσιο ή έκτακτο, φυσικό ή λογιστικό, από τις αρμόδιες τελωνειακές ελεγκτικές αρχές.

5. Τέλος, με την παράγραφο 5 υποχρεούνται να ενημερώνουν το Τελωνείο Ελέγχου για οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει στη λειτουργία τους, π.χ. αλλαγή στο μηχανολογικό εξοπλισμό της επιχείρησης, μεταφορά της παραγωγικής εγκατάστασης εκτός της χωρικής αρμοδιότητας του Τελωνείου Ελέγχου, διακοπή εργασιών κ.λ.π.

Ως προς το 'Αρθρο 4
Με τις διατάξεις του άρθρου 4 καθορίζονται τα στοιχεία της Αίτησης-Δήλωσης καθώς και τα συνυποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά προκειμένου να συγκροτηθεί η Επιτροπή για τον προσδιορισμό της ποσότητας των ενεργειακών προϊόντων που παραλαμβάνονται με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.. Η αίτηση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης το αργότερο εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους λήξης της προηγούμενης Απόφασης Παραλαβής που αφορά τη συγκεκριμένη παραγωγική εγκατάσταση.
Ειδικότερα, αναφορικά με τα στοιχεία της υποβαλλόμενης Αίτησης-Δήλωσης πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά, τουλάχιστον τα στοιχεία του Υποδείγματος του Παραρτήματος III, της κοινοποιούμενης απόφασης.
Διευκρινίζεται ότι, η Βεβαίωση του αρμόδιου μηχανικού για τη χωρητικότητα των δεξαμενών αποθήκευσης των απαλλασσόμενων ποσοτήτων πρώτων υλών, υποβάλλεται άπαξ εκτός αν υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή τους. Συνεπώς, κατά την πρώτη εφαρμογή της απόφασης θα διαγράφεται το στοιχείο γ) του κειμένου της υπεύθυνης δήλωσης της Αίτησης-Δήλωσης του Υποδείγματος του Παραρτήματος III.

Επιπλέον, αναφορικά με την υποβολή του «Ειδικού Βιβλίου Παραλαβής Πρώτων Υλών με Απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.» κατά την πρώτη εφαρμογή της απόφασης ευνόητο είναι ότι η επιχείρηση θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη μηχανογραφική εφαρμογή για την τήρησή του προσκομίζοντας τις σχετικές εκτυπώσεις.

Ως προς το 'Αρθρο 5
Με τις διατάξεις του άρθρου 5, ορίζεται η διαδικασία έκδοσης Απόφασης Παραλαβής ενεργειακών προϊόντων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. από τον προϊστάμενο του Τελωνείου Ελέγχου σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος IV. Ειδικότερα:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 έως 3, του άρθρου 5 της κοινοποιούμενης απόφασης, μετά την αποδοχή της Αίτησης-Δήλωσης της ενδιαφερόμενης βιομηχανικής ή βιοτεχνικής επιχείρησης από το αρμόδιο τμήμα, ο Προϊστάμενος του Τελωνείου Ελέγχου συγκροτεί επιτροπή η οποία αποτελείται από έναν Τελωνειακό υπάλληλο και έναν Χημικό υπάλληλο που ορίζεται από την κατά τόπο αρμόδια Χημική υπηρεσία.

Η Επιτροπή, αφού ελέγξει τα στοιχεία της αίτησης πραγματοποιεί αυτοψία στο χώρο της παραγωγικής μονάδας της αιτούσας επιχείρησης. Σκοπός της επιτροπής είναι ο έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας της επιχείρησης προκειμένου να εγκριθεί από το Τελωνείο η αιτούμενη ποσότητα των ενεργειακών προϊόντων του άρθρου 1, της κοινοποιούμενης απόφασης, τα οποία θα παραλαμβάνονται με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., ώστε να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως πρώτες ύλες, για την παραγωγή των προϊόντων της. Η ποσότητα των εν λόγω προϊόντων προσδιορίζεται σε ετήσια βάση αναλυτικά για κάθε προϊόν για παραλαβές των επόμενων τριών ετών. Για τη διενέργεια του ανωτέρω ελέγχου, εκτός των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή δύναται να αναζητεί κάθε στοιχείο το οποίο θεωρεί επιστημονικά ορθό και αναγκαίο για την ασφαλή εξαγωγή του αποτελέσματος. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει τη συνδρομή αρμόδιου μηχανικού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας προκειμένου να της παρασχεθεί η κατάλληλη τεχνική βοήθεια.

Η Επιτροπή, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου συντάσσει σχετική Έκθεση Ελέγχου στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι δικαιούμενες ποσότητες ενεργειακών προϊόντων τις οποίες δύναται να παραλάβει η αιτούσα για τη συγκεκριμένη παραγωγική εγκατάσταση. Βάσει αυτής ο Προϊστάμενος του Τελωνείου Ελέγχου προβαίνει στην έκδοση Απόφασης Παραλαβής σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος IV της κοινοποιούμενης απόφασης η οποία κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στην αιτούσα βιομηχανία ή βιοτεχνία και στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4, του άρθρου 5 της κοινοποιούμενης απόφασης, παρέχεται η δυνατότητα, ύστερα από αίτηση της δικαιούχου επιχείρησης, να επανακαθοριστούν οι ποσότητες που έχουν εγκριθεί με την έκδοση σχετικής Απόφασης Παραλαβής του αρμόδιου Τελωνείου Ελέγχου, εφόσον μετά από έλεγχο της Επιτροπής που συγκροτείται για αυτό το σκοπό δικαιολογείται από στοιχεία παραγγελιών ή συναφθέντων συμβολαίων, και ταυτόχρονα κρίνεται δυνατό από την παραγωγική ικανότητα της επιχείρησης. Για την έκδοση της νέας Απόφασης Παραλαβής ακολουθείται η ίδια διαδικασία με αυτήν που προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου 5 της κοινοποιούμενης απόφασης.

Με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5, του ίδιου άρθρου διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία μια δικαιούχος επιχείρηση διαθέτει πέραν της μίας παραγωγικές εγκαταστάσεις (μονάδες) τότε θα πρέπει να εκδοθούν Αποφάσεις Παραλαβής για κάθε μια χωριστά από το αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.


Ως προς το 'Αρθρο 6
Με τις διατάξεις του άρθρου 6 καθορίζονται οι υποχρεώσεις του Τελωνείου Παράδοσης κατά τη διαδικασία χορήγησης της απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. των ενεργειακών προϊόντων της παραγράφου 1, του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης απόφασης που παραλαμβάνουν οι δικαιούχες βιομηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου 6 της κοινοποιούμενης απόφασης, το Τελωνείο Παράδοσης είναι το αρμόδιο Τελωνείο για την αποδοχή των τελωνειακών παραστατικών (Δήλωση Ε.Φ.Κ. ή Ε.Δ.Ε.), προκειμένου να τεθούν σε ανάλωση με απαλλαγή από τον ΕΦΚ οι εκάστοτε παραλαμβανόμενες ποσότητες των εν λόγω προϊόντων, βάσει της Απόφασης Παραλαβής που εξέδωσε για μια συγκεκριμένη παραγωγική εγκατάσταση το Τελωνείο Ελέγχου.

Με την υποβολή του παραστατικού θέσης σε ανάλωση με απαλλαγή από τον ΕΦΚ η δικαιούχος βιομηχανία/βιοτεχνία συνυποβάλλει αντίγραφο της σχετικής Απόφασης Παραλαβής του Τελωνείου Ελέγχου και Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 νομίμου εκπροσώπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 της κοινοποιούμενης απόφασης. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση πριν από την κατάθεση παραστατικού θέσης σε ανάλωση με απαλλαγή από τον ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων της παραγράφου 1, του άρθρου 1 κοινοποιούμενης απόφασης το Τελωνείο Παράδοσης ελέγχει εάν έχει κατατεθεί εγγύηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3, του άρθρου 3 της κοινοποιούμενης απόφασης.
Τέλος, στην παράγραφο 4 ορίζεται ότι, το Τελωνείο Παράδοσης εφόσον δεν αποτελεί και Τελωνείο Ελέγχου της παραγωγικής εγκατάστασης (μονάδας) η οποία θα παραλάβει την απαλλασσόμενη από τον ΕΦΚ ποσότητα ενεργειακών προϊόντων της παραγράφου 1, του άρθρου 1, οφείλει να αποστέλλει άμεσα τα αντίγραφα των παραστατικών θέσης σε ανάλωση στο αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου, να φυλάσσει σε ιδιαίτερο φάκελο τα σχετικά με την παράδοση των προϊόντων αυτών έγγραφα και παραστατικά μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησής τους.


Ως προς το 'Αρθρο 7
Με τις διατάξεις του άρθρου 7 καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παραλαβής για την έκδοση Απόφασης Παραλαβής καθώς και τη θέση σε ανάλωση με απαλλαγή από τον ΕΦΚ των ενεργειακών προϊόντων της παραγράφου 1, του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης απόφασης, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως πρώτες ύλες στις περιπτώσεις παραγωγής προϊόντων για δικαιούχο βιομηχανία ή βιοτεχνία σε εγκαταστάσεις τρίτου (FAÇON).
Ειδικότερα, προκειμένου να παραληφθούν με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. τα εν λόγω προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως πρώτες ύλες για την παραγωγή προϊόντων της δικαιούχου σε εγκαταστάσεις τρίτου (FAÇON), η δικαιούχος βιομηχανία ή βιοτεχνία υποβάλει στο αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου της παραγωγικής εγκατάστασης τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 δικαιολογητικά έγγραφα.
Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 2, προκειμένου η επιχείρηση που αναλαμβάνει την παραγωγή των τελικών προϊόντων για λογαριασμό της δικαιούχου βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, να παραλαμβάνει με απαλλαγή από τον ΕΦΚ ποσότητες των εν λόγω ενεργειακών, υποχρεούται να τηρεί το «Ειδικό Βιβλίο Παραλαβής Πρώτων Υλών με Απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.» της παραγράφου 1, του άρθρου 3 της κοινοποιούμενης απόφασης.
Τέλος, αναφορικά με τη θέση σε ανάλωση ποσοτήτων ενεργειακών προϊόντων με απαλλαγή από τον ΕΦΚ, σε εγκαταστάσεις τρίτου (FAÇON), απαιτείται η υποβολή – πέραν των προβλεπομένων στην παράγραφο 3, του άρθρου 6 δικαιολογητικών - και της σχετικής Σύμβασης με την οποία η επιχείρηση στην εγκατάσταση της οποίας θα χρησιμοποιηθούν οι ποσότητες των ενεργειακών προϊόντων που τίθενται σε ανάλωση, αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράγει προϊόντα για λογαριασμό της δικαιούχου βιοτεχνίας/βιομηχανίας.


Ως προς το 'Αρθρο 8
Με τις διατάξεις του άρθρου 8, ορίζονται οι διαδικασίες ελέγχου για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης των ενεργειακών προϊόντων της παραγράφου 1, του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης απόφασης, που παραλαμβάνονται από δικαιούχες βιομηχανίες ή βιοτεχνίες με απαλλαγή από τον ΕΦΚ.
Με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι, ο έλεγχος της νόμιμης χρησιμοποίησης διενεργείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά ανά έτος από επιτροπή που συγκροτείται από το Τελωνείο Ελέγχου για μια συγκεκριμένη εγκατάσταση (παραγωγική μονάδα) από την οποία έχουν παραληφθεί ποσότητες πρώτων υλών με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ..
Ύστερα από την έκδοση σχετικής Εντολής Ελέγχου από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της τα τελωνειακά παραστατικά θέσης σε ανάλωση του/των Τελωνείου/ων Παράδοσης καθώς και την ετήσια Κατάσταση – Δήλωση (του Παραρτήματος ΙΙ, της απόφασης), ελέγχει την ορθή καταχώρηση των παραλαμβανόμενων ποσοτήτων στο «Ειδικό Βιβλίο Παραλαβής Πρώτων Υλών με Απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.» που τηρείται στην εγκατάσταση. Βάσει των δελτίων παραγωγής ελέγχει τις παραγόμενες ποσότητες προϊόντων ώστε να προκύπτει η συμμετοχή των πρώτων υλών σε αυτά. Τέλος, η επιτροπή διενεργεί φυσική απογραφή τυχόν υπολειπόμενων ποσοτήτων πρώτων υλών που έχουν παραληφθεί από την εγκατάσταση και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή τελικών προϊόντων.

Οι ανωτέρω ελεγκτικές ενέργειες καθώς και όποιες επιπλέον θεωρηθούν αναγκαίες από την επιτροπή, αποβλέπουν ώστε να μην καταλείπεται καμία αμφιβολία ως προς τη νόμιμη χρησιμοποίηση των ποσοτήτων πρώτων υλών που παρελήφθησαν με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., από τη συγκεκριμένη παραγωγική εγκατάσταση κατά την ελεγχόμενη χρονική περίοδο.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης η επιτροπή συντάσσει Έκθεση Ελέγχου με τα αποτελέσματα ελέγχου και ενημερώνει εγγράφως την ελεγχόμενη βιομηχανία ή βιοτεχνία. Επιπλέον, το Τελωνείο Ελέγχου αποστέλλει αντίγραφο με τα αποτελέσματα της Έκθεσης Ελέγχου καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των τελωνειακών παραστατικών θέσης σε ανάλωση (MRN, προϊόντα, ποσότητες) στο/α αρμόδιο/α Τελωνείο/α Παράδοσης προκειμένου, ανάλογα με τα αποτελέσματα του ελέγχου, είτε να τακτοποιηθούν τα εκκρεμή παραστατικά και να αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις που έχουν κατατεθεί σε αυτό/α είτε να προβεί άμεσα στη βεβαίωση και είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στην ποσότητα των ενεργειακών προϊόντων που δεν χρησιμοποιήθηκαν νόμιμα (π.χ. εάν διαπιστωθούν ελλείμματα), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4, του ίδιου άρθρου.
Τέλος, στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 8 της κοινοποιούμενης απόφασης ορίζεται ότι στην περίπτωση όπου η δικαιούχος επιχείρηση δεν δύναται να χρησιμοποιήσει ποσότητες ενεργειακών προϊόντων που έχει παραλάβει π.χ. σε περίπτωση διακοπής των εργασιών της, μπορεί να ζητήσει έγκριση από το Τελωνείο Ελέγχου στο οποίο υπάγεται η παραγωγική εγκατάσταση προκειμένου αυτά είτε να επιστραφούν στον προμηθευτή είτε να διατεθούν σε άλλα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα είτε να καταστραφούν τηρουμένων των διατυπώσεων και διαδικασιών που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του ν.2960/01. Για την καταστροφή απαιτείται και η έγκριση της υπηρεσίας μας.

Ως προς το 'Αρθρο 9
Με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 9 και προκειμένου για την ομαλή προσαρμογή των δικαιούχων επιχειρήσεων στην εφαρμογή της κοινοποιούμενης απόφασης προβλέπεται ότι:

1. Αναφορικά με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για τον προσδιορισμό της ποσότητας ενεργειακών προϊόντων που παραλαμβάνονται με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 των αριθμ. Φ.638/442/10-7-2003 και Φ.894/436/4/7/2007 ΑΥΟΟ, οι εν λόγω αιτήσεις θα εξεταστούν από το αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου με βάση τα οριζόμενα στις αναφερόμενες αποφάσεις.

2. Τα Πρακτικά με βάση τα οποία εγκρίθηκαν απαλλασσόμενες ποσότητες ενεργειακών προϊόντων κατ' εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων καθώς και αυτά της προηγούμενης παραγράφου, ισχύουν για ένα χρόνο από την έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης απόφασης εκτός από τις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίος ο επαναπροσδιορισμός των δικαιούμενων ποσοτήτων ενεργειακών προϊόντων.

3. Τα Τελωνεία Παράδοσης για την τακτοποίηση των παραστατικών θέσης σε ανάλωση που δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος της νόμιμης χρησιμοποίησης τους μέχρι την ημερομηνία ισχύος της κοινοποιούμενης απόφασης εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα στις υπ' αριθμ. Φ.638/442/10-7-2003 και της Φ.894/436/4/7/2007
ΑΥΟΟ.

Ως προς το 'Αρθρο 10
Με τις διατάξεις του άρθρου 10 ορίζεται ότι η ισχύς της κοινοποιούμενης απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δηλαδή από 17-01-2020.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Α.Υ.Ο. Α 1069/31.03.2020
Παράταση υποβολής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων για τις αμοιβές των πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1065/27.03.2020
Παράταση της προθεσμίας υποβολής στοιχείων και πληροφοριών της ΠΟΛ. 1033/2014 Απόφασης, τα οποία διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. από ιδιωτικά θεραπευτήρια, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α')
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2042/27.03.2020
Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 1, 9, 10, 21 και 22 του ν. 4664/2020 : «Κύρωση της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων» (Α' 212) και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 32/14.2.2020)
Κ.Υ.Α. Α 1076/02.04.2020
Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Α.Υ.Ο. Α 1075/02.04.2020
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 14/03.04.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 59, 65, 66 και 68 του Ν. 4635/19, που αφορούν σε μέτρα για την προστασία των εργαζομένων μερικής απασχόλησης και για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 13/01.04.2020
Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης αυτοαπασχολούμενων - ελευθέρων επαγγελματιών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 12/31.03.2020
Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία ή πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ) από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και στους εργαζομένους αυτών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 11/20.03.2020
Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), από 1/12/2013,των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του τ. Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) των μισθωτών που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 10/21.03.2020
Υπαγωγή των υπαλλήλων - λειτουργών του Δημοσίου και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ,Α.) και απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4670/2020
Περισσότερα »

Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Θεόδωρου Τούζιου
Φορολογική αντιμετώπιση χρηματοδοτικών μισθώσεων από εταιρείες που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Αλλαγές στην προσωπική ευθύνη όσων διοικούν νομικά πρόσωπα
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Η νέα πάγια ρύθμιση οφειλών σε 24 και 48 δόσεις
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Μείωση κεφαλαίου με ανάληψη περιουσιακών στοιχείων
Αρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
ΦΠΑ και παρακράτηση φόρου επί παροχής υπηρεσιών σε ελληνική εταιρία από επιχειρήσεις στο Ισραήλ
Επιμέλεια:Χρήστος
Ν. Τότσης Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Μιλτ. Κ. Λεοντάρη
Εκδοση μετοχών Α.Ε. υπέρ το άρτιον
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Υπεραξία από τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε κεφαλαιουχική
Αρθρο του Φωτοδότη Ι. Μάλαμα
Η ευθύνη μελών διοίκησης μετά το Ν.4646/2019
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο