Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2021

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α. 1015/22.01.2020

Τροποποίηση της 1095860/5660/0016/15.10.2001 (ΦΕΚ Β' 1416) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Επιστροφή από Δ.Ο.Υ. δημοσίων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα»

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α. 1015/22.01.2020

(ΦΕΚ Β' 388/10.02.2020)

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.2892/2001 (ΦΕΚ Α' 46).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 77 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ Α' 6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών».

4. Το π.δ. 83/09.07.2019 (ΦΕΚ Α' 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών 339/26.07.2019 (ΦΕΚ Β' 3051) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο».

6. Την απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών 340/26.07.2019 (ΦΕΚ Β' 3051) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη».

7. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1095860/5660/0016/15.10.2001 (ΦΕΚ Β' 1416)

8. Την ανάγκη τροποποίησης της ισχύουσας διαδικασίας επιστροφής δημοσίων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα από τις Δ.Ο.Υ., ως προς την κατανομή και λογιστική αποτύπωση των επιστροφών.

9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την 1095860/5660/0016/15.10.2001 (ΦΕΚ Β' 1416) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Επιστροφή από Δ.Ο.Υ. δημοσίων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα» ως εξής:
Το περιεχόμενο της ενότητας «Γ'. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΩΣ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ» αντικαθίσταται ως εξής:
«Η εμφάνιση των επιστροφών ως αφαιρετικό των εσόδων προϋπολογισμού και η λογιστική τακτοποίησή τους πραγματοποιείται από την εκάστοτε Δ.Ο.Υ. η οποία διενεργεί την εξόφληση των τίτλων πληρωμής.
Οι τίτλοι επιστροφής εσόδων προϋπολογισμού μετά την εξόφλησή τους ενημερώνουν, πλέον της χρέωσης του λογαριασμού χρηματικής διαχείρισης 103557: «Τρεχούμενος λογαριασμός τακτοποίησης Επιστροφών από έσοδα προϋπολογισμού», τα εισπρακτέα ανά Αριθμό Λογαριασμού Εσόδου (Α.Λ.Ε.) βιβλία, που τηρούνται ανά Δ.Ο.Υ., στην ειδική στήλη αυτών με ονομασία «Επιστραφέντα».

Η ληψοδοσία ανά Α.Λ.Ε. των εσόδων προϋπολογισμού για τις Δ.Ο.Υ. έχει την παρακάτω μορφή: 

Α.Λ.Ε. Βεβαιωθέντα Διαγραφέντα Επιστραφέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέο υπόλοιπο 
  (1) (2) (3) (4) (5)

Στην ανωτέρω αναφερόμενη ληψοδοσία ανά Δ.Ο.Υ. στα συνολικά ποσά των στηλών αυτής ισχύει η αλγεβρική ισότητα (1)- (2)- (4)= (5).

Το σύνολο της στήλης «Εισπραχθέντα» απεικονίζει το συνολικό ποσό είσπραξης της Δ.Ο.Υ. σε έσοδα προϋπολογισμού και είναι ίσο με το άθροισμα των γραμματίων συμψηφιστικής διαχείρισης, τα οποία εκδίδονται σε πίστωση του λογαριασμού «'Εσοδα προϋπολογισμού».

Το σύνολο της στήλης «Επιστραφέντα» απεικονίζει το συνολικό ποσό των διενεργηθεισών επιστροφών, σε έσοδα προϋπολογισμού, από τη Δ.Ο.Υ. και είναι ίσο με το συνολικό ποσό του χρεούμενου λογαριασμού χρηματικής διαχείρισης 103557: «Τρεχούμενος λογαριασμός τακτοποίησης Επιστροφών από έσοδα προϋπολογισμού».

Στο τέλος του μήνα ο Υπόλογος:
i. χρεώνεται στη διαχείρισή του με το συνολικό ποσό των διενεργηθεισών επιστροφών, με την έκδοση γραμματίου συμψηφιστικής διαχείρισης σε πίστωση του λογαριασμού 103557, το υπόλοιπο του οποίου, με τον τρόπο αυτό μηδενίζεται. Η «εντολή είσπραξης» του εν λόγω γραμματίου με την «Μηνιαία Κατάσταση Επιστροφών» συνοδεύουν τα λογιστικά στοιχεία του πιστούμενου λογαριασμού 103557.
ii. πιστώνεται στη διαχείρισή του με το συνολικό ποσό των διενεργηθεισών επιστροφών με παραστατικό την «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ/ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ/ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ» ως προς το ποσό της στήλης «Επιστραφέντα» αυτής, σε χρέωση του λογαριασμού «Έσοδα Προϋπολογισμού». Η κατάσταση αυτή, με επισήμανση στο ποσό της στήλης «Επιστραφέντα», συνοδεύει τα λογιστικά στοιχεία του εν λόγω χρεούμενου λογαριασμού».

Ως ημερομηνία ισχύος της απόφασης ορίζεται η 2α Ιανουαρίου του έτους 2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Κ.Υ.Α. Α 1004/11.01.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1275/15-12-2020 Απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2020/2021 και τον καθορισμό του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού (Β' 5576).
Κ.Υ.Α. Α 1003/11.01.2021
Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων που λαμβάνουν εκμισθωτές για μισθώματα μηνός Νοεμβρίου και εφεξής, κατ' επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1002/31.12.2020
Τροποποίηση της ΠΟΛ 1006/31.12.2013 (Β' 19/2014) απόφασης Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως ισχύει.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1286/23.12.2020
Διαδικασία κατ' εξαίρεση υπολογισμού του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου της περ. ιη' της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, για το έτος 2021
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2008/11.01.2021
Κοινοποίηση και παροχή οδηγιών εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 39 του ν.4753/2020 (ΦΕΚ 227 A', 18.11.2020), του άρθρου 64 του ν.4758/2020 (ΦΕΚ 242Α', 04.12.2020) και του άρθρου 75 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256 Α)- αναφορικά με τη παράταση εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ έξι τοις εκατό (6%) σε συγκεκριμένα αγαθά που συνδέονται με την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, -με τη μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε παρασκευάσματα διατροφής της ΔΚ 2106 και της μουστάρδας ΔΚ 2103,- και την υπαγωγή ειδών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α., αντίστοιχα.
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2021 (Intrastat)


Εγκύκλιος 54/28.12.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 53/21.12.2020
Χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ - Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 40/18.09.2020
Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.4611/2019, για τους οφειλέτες αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (άρθρα 2 και 3). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν.4722/2020
Περισσότερα »

Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μεταβολή ιδιοκτησίας επιχειρήσεων και μεταφορά ζημιών
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Πότε το δάνειο από εταιρεία σε εταίρο θεωρείται παροχή σε είδος;
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Επιμέλεια ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡ. ΤΟΤΣΗ
Σύσταση Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης των εκκρεμών ενώπιον του ΣτΕ και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων φορολογικών διαφορών
Αρθρο του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΣΟΥΣΗ
Εμμεσες τεχνικές ελέγχου. Διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές
Αρθρο της ΤΖΕΝΗΣ ΠΑΝΟΥ
Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες
Αρθρο του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΑΡΙΑΝΟΥ
Το τέλος επιτηδεύματος και τα ελληνικά παράλογα
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση του N. 4640/2019, ως μέσο επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο