Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α. 1003/09.01.2020

Συνημμένα Έντυπα

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης εισφοράς επί του ετήσιου συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και εισαγόμενου ποσού σε ευρώ, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4111/2013, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 53 του ν.4607/2019, φορολογικών ετών 2019 και μετά, τρόπος υποβολής και καθορισμός των δικαιολογητικών.

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α. 1003/09.01.2020

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 18 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 (Α' 18), όπως ισχύουν.
3. Τις λοιπές διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 (Α' 18), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α' 77/22.4.1975) όπως ισχύουν.
5. Τις λοιπές διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α' 170) και ιδίως το Παράρτημα αυτού, που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (Α' 285).
7. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν.
8. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β' 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
9. Την αριθ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ.18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και την αριθ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
10. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1178/2010 (Β' 1919) «Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet».
11. Την ανάγκη ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης εισφοράς επί του ετήσιου ποσού του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και συνολικού εισαγόμενου ποσού σε ευρώ σε επιχειρήσεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 πλην διαχειριστριών.
12. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

Aποφασίζει:
 
'Αρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης εισφοράς επί του ετήσιου ποσού του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και συνολικού εισαγόμενου ποσού σε ευρώ

1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης εισφοράς του άρθρου 43 του ν. 4111/2013, όπως ισχύει, για το εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και το συνολικό εισαγόμενο ποσό σε ευρώ του έτους 2019 και μετά, η οποία υποβάλλεται αντίστοιχα από το έτος 2020 και μετά, από γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή μορφής εγκατεστημένα στην Ελλάδα, με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 25 του ν. 27/1975, καθώς και από ημεδαπές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 25 του ν. 27/1975 με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, με αντικείμενο εργασιών τη ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρούμενων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιρειών, ως και επιχειρήσεων με αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες, έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα (1) που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2. Η υποβολή της δήλωσης εισφοράς, αρχική και τροποποιητική, εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη, για τα φορολογικά έτη 2019 και επόμενα, γίνεται υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω διαδικτύου, στο πληροφοριακό σύστημα TaxisNet.

3. Ως χρόνος υποβολής της δήλωσης εισφοράς του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου θεωρείται ο χρόνος οριστικοποίησης αυτής.

4. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της ημεδαπής επιχείρησης ή του γραφείου/υποκαταστήματος της αλλοδαπής επιχείρησης του άρθρου 25 του ν. 27/1975 που καθίστανται νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet., σύμφωνα με όσα ορίζονται με την ΠΟΛ. 1178/ 7-12-2010 (ΦΕΚ Β' 1916) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η υποβολή της δήλωσης γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης των νομίμων εκπροσώπων των παραπάνω επιχειρήσεων.

5. Ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης γίνεται άμεσος προσδιορισμός της εισφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4174/2013.

'Αρθρο 2
Διαδικασία υποβολής της δήλωσης εισφοράς του άρθρου 43 του ν. 4111/2013

1. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης εισέρχεται στην εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος TaxisNet με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών πρόσβασης, επιλέγει τον ΑΦΜ του γραφείου ή του υποκαταστήματος αλλοδαπής ή της ημεδαπής επιχείρησης και το φορολογικό έτος και εμφανίζονται προσυμπληρωμένα όλα τα πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης. Σε περίπτωση που κατά την υποβολή της δήλωσης, οι υπόχρεοι διαπιστώσουν λάθη σε κάποια από τα πληροφοριακά στοιχεία προσέρχονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη διόρθωσή τους πριν την υποβολή αυτής.

2. Ο υπόχρεος συμπληρώνει στην δήλωση τα παρακάτω ποσά:
1) το ετήσιο συνολικό ποσό των δολαρίων Η.Π.Α. που εισήχθηκε και ευρωποιήθηκε, δηλαδή το συνάλλαγμα σε δολάρια ΗΠΑ που ευρωποιήθηκε στο φορολογικό έτος της δήλωσης και προέρχεται από το εισαγόμενο συνάλλαγμα του έτους αυτού και προηγούμενων ετών και
2) το ετήσιο συνολικό εισαγόμενο ποσό σε ευρώ, το οποίο αυτόματα μετατρέπεται σε δολάρια Η.Π.Α. για τις ανάγκες εφαρμογής του νόμου, με βάση την τιμή αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) μεταξύ των δύο νομισμάτων (ευρώ Χ rate Ε.Κ.Τ.) κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.
Το σύνολο των ποσών αυτών σε δολάρια μεταφέρεται αυτόματα στη στήλη (3) της δήλωσης.
3. Στη στήλη (4) της δήλωσης υπολογίζεται αυτόματα το ποσό της εισφοράς βάσει των συντελεστών της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 σε δολάρια Η.Π.Α. και κατόπιν μετατρέπεται αυτόματα σε ευρώ με βάση την τιμή αναφοράς της Ε.Κ.Τ. μεταξύ των νομισμάτων αυτών (δολάρια: rate Ε.Κ.Τ.) κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.
4. Για τον υπολογισμό της εισφοράς λαμβάνεται η τιμή αναφοράς των παραπάνω νομισμάτων, κατά περίπτωση, ως ακολούθως:
α) σε υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης, η τιμή αναφοράς της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης, δηλαδή της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του μηνός Μαρτίου του έτους που υπήρξε υποχρέωση υποβολής της δήλωσης,
β) σε υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, η τιμή αναφοράς που έχει ληφθεί με την αρχική δήλωση, λαμβάνοντας υπόψη και τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση.

5. Σε περίπτωση που το ποσό της εισφοράς, υπολογιζόμενο με την κλίμακα της περίπτωσης ii της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 για το ετήσιο συνολικό εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και το συνολικό εισαγόμενο ποσό σε ευρώ κατά τη διετία 2019-2020, είναι μικρότερο των πέντε χιλιάδων (5.000) δολαρίων Η.Π.Α., βεβαιώνεται ελάχιστο ποσό εισφοράς ίσο με πέντε χιλιάδες (5.000) δολάρια Η.Π.Α. ετησίως, ενώ από τα έτη 2021 και μετά ποσό ίσο με έξι χιλιάδες (6.000) δολάρια Η.Π.Α.

6. Εκπρόθεσμες δηλώσεις, αρχικές και τροποποιητικές, που αφορούν προηγούμενα του 2019 φορολογικά έτη, υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

7. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας ολοκλήρωσης της υποβολής της δήλωσης εισφοράς και εφόσον το πρόβλημα δεν επιλυθεί μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών, η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής της στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

'Αρθρο 3
Χρόνος υποβολής της δήλωσης εισφοράς και καταβολής της

1. Η δήλωση εισφοράς υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαρτίου κάθε έτους από τις υπόχρεες επιχειρήσεις της παρ.1 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 με βάση το συνολικό εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και το συνολικό εισαγόμενο ποσό σε ευρώ του προηγούμενου αντίστοιχα έτους. Με την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα TaxisNet εκδίδεται «Ταυτότητα Οφειλής» (Τ.Ο.) με βάση την οποία καταβάλλεται η εισφορά σε δύο (2) ισόποσες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Απριλίου και Σεπτεμβρίου του έτους υποβολής της δήλωσης. Στην περίπτωση που με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης προκύπτει μικρότερο χρεωστικό ποσό φόρου από αυτό της προηγούμενης δήλωσης εκδίδεται τίτλος έκπτωσης (ΑΦΕΚ).

2. Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης εισφοράς επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 4174/2013.

3. Η ετήσια εισφορά καταχωρίζεται στον ΚΑΕ 1150601001 και στο είδος φόρου 1209.

'Αρθρο 4
Ευθύνη για την καταβολή της εισφοράς

Για την καταβολή της εισφοράς ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον οι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013, βάσει του τίτλου που έχει αποκτηθεί έστω για έναν από τους υπόχρεους, ο οποίος ισχύει και ως προς τους άλλους υπόχρεους για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την είσπραξη της εισφοράς.

'Αρθρο 5
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Κατά τον έλεγχο της υποβληθείσας δήλωσης εισφοράς προσκομίζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αντίγραφο της υποβληθείσας δήλωσης εισφοράς του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 (Υπόδειγμα 1 )
β) Πρωτότυπη βεβαίωση τράπεζας για το ετήσιο συνολικό εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και το εισαγόμενο ποσό σε ευρώ (Υπόδειγμα 2).
γ) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης σχετικά με τα ποσά του εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και του εισαγόμενου ποσού σε ευρώ για τις δαπάνες λειτουργίας της
στην Ελλάδα (Υπόδειγμα 3).

2. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται με την παρούσα φυλάσσονται σε φυσική μορφή από τους υπόχρεους για τις ανάγκες του ελέγχου.
 
'Αρθρο 6
Έλεγχος - Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.

1. Αντίγραφα των υποβληθεισών δηλώσεων δύνανται να εκτυπώνονται από το πληροφοριακό σύστημα υποβολής δηλώσεων εισφοράς του TaxisNet. Κατά την υποβολή της σχετικής δήλωσης δύναται να εκτυπώνεται η ειδοποίηση πληρωμής φόρου. Σε κάθε περίπτωση, η Ταυτότητα Οφειλής, στοιχεία δόσεων, τυχόν επιβαρύνσεις λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης, κ.α., εμφανίζονται στην εφαρμογή «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» του TaxisNet.

2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ηλεκτρονικά μετά την οριστική υποβολή κάθε δήλωσης εισφοράς της παρούσας.
 
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 (Intrastat)Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Μιλτ. Κ. Λεοντάρη
Προσαρμογή καταστατικού ανώνυμης εταιρείας στις διατάξεις του ν. 4548/2018 και έλεγχος Γ.Ε.ΜΗ.
Aρθρο της Γλυκερίας – Xριστίνας Tερζή
Η δικαστική προστασία των αλληλεγγύως υπόχρεων στις φορολογικές διαφορές
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη,
με τη συνεργασία της Νίκης Χατζοπούλου
Ακύρωση φορολογικών ελέγχων λόγω μη τήρησης των τυπικών διαδικασιών
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Oι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος με το νέο φορολογικό νόμο 4646/2019
Αρθρο του Θεόδωρου Τούζιου, Διευθυντού Φορολογικού Τμήματος KPMG
Φορολογική αντιμετώπιση χρηματοδοτικών μισθώσεων από εταιρείες που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Μιλτ. Κ. Λεοντάρη
Προσαρμογή καταστατικού ανώνυμης εταιρείας στις διατάξεις του ν. 4548/2018 και έλεγχος Γ.Ε.ΜΗ.
Aρθρο της Γλυκερίας – Xριστίνας Tερζή
Η δικαστική προστασία των αλληλεγγύως υπόχρεων στις φορολογικές διαφορές
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ακύρωση φορολογικών ελέγχων λόγω μη τήρησης των τυπικών διαδικασιών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο