Σάββατο, 6 Μαρτίου 2021

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016
Υπ. Οικ. Πολ. 1104/12.07.2016


Θεώρηση αποδείξεων λιανικής πώλησης ταξιδιωτών επιβατών κατοίκων μη εγκατεστημένων στην Κοινότητα κατά την έξοδο τους από την χώρα μας με απευθείας μετάβαση τους σε τρίτη χώρα κατά τις ημερομηνίες 20, 21 και 22 Μαΐου 2016.

Υπ. Οικ. Πολ. 1104/12.07.2016 

ΣΧΕΤ: 1) Η αριθ. πρωτ. ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β' /1725/02-08-2011) Απόφαση Υπ. Οικονομικών

2) Η αριθ. πρωτ. Δ17Ε 5052454 ΕΞ 14.12.2011 εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών.

Α. Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ», με την οποία ενσωματώνονται στο εθνικό μας δίκαιο τα άρθρα 146 και 147 της οδηγίας αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου προστιθεμένης αξίας, η παράδοση αγαθών που εξάγονται εκτός της Κοινότητας από τον αγοραστή-ταξιδιώτη απαλλάσσεται από το φόρο προστιθεμένης αξίας εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ο ταξιδιώτης να μην είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας ή στο εσωτερικό άλλου Κράτους - Μέλους της Κοινότητας,

- τα αγαθά μεταφέρονται εκτός της Κοινότητας πριν από την παρέλευση του τρίτου μήνα που ακολουθεί το μήνα κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η παράδοση.

- η εξαγωγή των αγαθών αποδεικνύεται με την προσκόμιση θεωρημένου φορολογικού στοιχείου από την αρμόδια τελωνειακή αρχή της χώρας ή του Κράτους - Μέλους εξόδου των αγαθών από την Κοινότητα,

- η συνολική αξία της παράδοσης συμπεριλαμβανομένου και του φόρου προστιθεμένης αξίας υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (με την αριθ. 1117146/7150/756/Α0014/ ΠΟΛ.1380/21.12.2001 Α.Υ.Ο το ποσό αυτό ορίζεται σε 120€).

Σύμφωνα με την αρ. ΠΟΛ.1338/30.12.1996  ΑΥΟ, ορίζεται η διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ, και οι υποχρεώσεις των πωλητών αλλά και των ταξιδιωτών των Τρίτων Χωρών. Στις περιπτώσεις των λιανικών αυτών πωλήσεων σε ταξιδιώτες τρίτων χωρών βασικό στοιχείο που επιτρέπει την απαλλαγή από ΦΠΑ είτε άμεσα είτε κατόπιν επιστροφής (έμμεσα) είναι η θεώρηση της απόδειξης λιανικής πώλησης από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή εξόδου. Με την θεώρηση αυτή επιβεβαιώνεται η έξοδος των αγαθών από την Ε.Ε. πριν την παρέλευση του τρίτου μήνα από την αγορά καθώς και η πλήρωση, σωρευτικά, όλων των προϋποθέσεων που ορίζονται στο ανωτέρω κανονιστικό πλαίσιο.

Β. Έχοντας λάβει υπόψη τα ανωτέρω και κατόπιν προφορικών και γραπτών αιτημάτων φορέων και ταξιδιωτών - επιβατών οι οποίοι ταξίδεψαν αποκλειστικά από την χώρα μας με απευθείας προορισμό τρίτη χώρα κατά τις ημερομηνίες 20, 21 και 22 Μαΐου 2016 και δεν κατέστη δυνατόν να θεωρήσουν τις αποδείξεις λιανικής πώλησης λόγω της απεργίας των τελωνειακών υπαλλήλων προκειμένου να τους επιστραφεί ο ΦΠΑ, εγκρίνουμε την κατ' εξαίρεση θεώρηση αυτών των αποδείξεων λιανικής πώλησης αποκλειστικά από τις Ελληνικές προξενικές αρχές.

Γ. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί είναι:

Ως προς την θεώρηση των αποδείξεων:

- ο ταξιδιώτης θα πρέπει να προσκομίσει στην ελληνική προξενική αρχή, μαζί με το διαβατήριο του και την κάρτα επιβίβασης, τα αγορασθέντα είδη και τις αποδείξεις των αγορασθέντων ειδών προκειμένου να ελεγχθούν τα πραγματικά περιστατικά δηλαδή ότι όντως ταξίδευε από την χώρα μας με απευθείας πτήση για χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι οι αποδείξεις λιανικής πώλησης αφορούν τα προϊόντα που έχει μαζί του προκειμένου να επιβεβαιωθεί η έξοδος αυτών. Εφόσον ελεχθούν οι προϋποθέσεις αυτές, οι πρωτότυπες αποδείξεις θα θεωρηθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ελληνικών προξενικών αρχών και θα επιστραφούν στους ταξιδιώτες.

Ως προς την επιστροφή του ΦΠΑ:

- Οι πρωτότυπες σφραγισμένες αποδείξεις θα αποστέλλονται, με ευθύνη του ταξιδιώτη στην διεύθυνση της επιχείρησης που υποχρεούται να επιστρέψει τον ΦΠΑ, ταχυδρομικά με συστημένη αλληλογραφία και εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία αγοράς των αγαθών. Στις θεωρημένες αποδείξεις θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα γραμμένα τα στοιχεία της τράπεζας (επωνυμία, κατάστημα), το νούμερο και το IBAN του λογαριασμού αλλά και τα στοιχεία του ταξιδιώτη προκειμένου να γίνει η επιστροφή του ΦΠΑ.

Επιπρόσθετα σας πληροφορούμε ότι αποδείξεις που δεν είναι σωστά συμπληρωμένες, ή που αφορούν ταξίδι κατά το οποίο η μεταφορά του ταξιδιώτη στην τρίτη χώρα δεν έγινε με απ' ευθείας έξοδο του από την χώρα μας ή έγινε σε ημερομηνία άλλη από τις αναφερόμενες στο θέμα, δεν θα θεωρούνται από τις ελληνικές προξενικές αρχές.

Δ. Τέλος επισημαίνεται ότι η παραπάνω διαδικασία αφορά αποκλειστικά επιβάτες που ταξίδεψαν από την Ελλάδα με απ' ευθείας πτήση προς τρίτη χώρα κατά τις ημερομηνίες 20,21,22 Μαΐου και μόνο. Η αριθ πρωτ. ΠΟΛ.1338/30.12.1996 ΑΥΟ συνεχίζει να ισχύει κανονικά.

 

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2050/01.03.2021
Παροχή οδηγιών σχετικά με την αντιμετώπιση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου μετά την έξοδο του Η.Β. από την Ε.Ε.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2048/08.02.2021
Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4758/2020 «Περιστολή του λαθρεμπορίου - Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1031/19.02.2021
Ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων «Δήλωση Φ.Μ.Α.».
Α.Υ.Ο. Α. 1036/23.02.2021
Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου αποστολής ή διαβίβασης τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν.4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α' 17).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/26.02.2021
Χρόνος παραγραφής μετά την έναρξη ισχύος του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή αναλογικών τελών χαρτοσήμου και της ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, όπου προβλέπεται.
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2021 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 9/01.02.2021
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021
Εγκύκλιος 54/28.12.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 53/21.12.2020
Χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ - Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Περισσότερα »

Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μεταβολή ιδιοκτησίας επιχειρήσεων και μεταφορά ζημιών
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Πότε το δάνειο από εταιρεία σε εταίρο θεωρείται παροχή σε είδος;
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Επιμέλεια ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡ. ΤΟΤΣΗ
Σύσταση Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης των εκκρεμών ενώπιον του ΣτΕ και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων φορολογικών διαφορών
Αρθρο του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΣΟΥΣΗ
Εμμεσες τεχνικές ελέγχου. Διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές
Αρθρο της ΤΖΕΝΗΣ ΠΑΝΟΥ
Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες
Αρθρο του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΑΡΙΑΝΟΥ
Το τέλος επιτηδεύματος και τα ελληνικά παράλογα
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση του N. 4640/2019, ως μέσο επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο