Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Σάββατο 6 Ιουλίου 2024
Πάνω από 110.000 επαγγελματίες φορολογήθηκαν ήδη με το τεκμαρτό εισόδημα

Μόλις 66 ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν αμφισβητήσει το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα που τους υπολόγισε η εφορία, δίνοντας το δικαίωμα στον ελεγκτικό μηχανισμό να τους ελέγξει σε βάθος πενταετίας.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ περισσότερους από τους μισούς επαγγελματίες που έχουν υποβάλλει δήλωση πιάστηκαν στο ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα. Δηλαδή, τα εισοδήματα που δήλωσαν ήταν μικρότερα από αυτά που προβλέπονται με βάση τα έτη λειτουργίας τους. Σημειώνεται το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα διαμορφώνεται στα 10.920 και φθάνει στα 14.196 ευρώ για πάνω από 13 χρόνια δραστηριότητας.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ από τις 209.190 φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής από τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους το 52,81% αυτών φορολογείται με βάση το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα. Ειδικότερα:

- 110.490 φορολογούμενοι εμπίπτουν στο τεκμήριο εισοδήματος. Δηλαδή τα φορολογητέα εισοδήματα που δήλωσαν είναι χαμηλότερα από το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα με αποτέλεσμα να φορολογηθούν με βάση το τεκμήριο και καλούνται να πληρώσουν αυξημένα ποσά φόρου σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

- 679 επαγγελματίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την αμφισβήτηση του τεκμαρτού τρόπου υπολογισμού. Οι εν λόγω συμπλήρωσαν τους κωδικούς 443-444 του Ε1. Βέβαια για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρέπει οι ανωτέρω το αργότερο εντός προθεσμίας 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης, να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο με την περιουσιακή τους κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης τους (του ιδίου, της/του συζύγου και των προστατευόμενων μελών, τα οποία θα αξιολογηθούν κατά τον φορολογικό έλεγχο).

- 66 επαγγελματίες από τους 679 ολοκλήρωσαν τη διαδικασία και αναμένουν τον φορολογικό έλεγχο. Ωστόσο, υποχρεούνται να πληρώσουν το φόρο που τους αναλογεί και εν συνεχεία οι φορολογικές αρχές θα ξεκινήσουν τις διαδικασίες του ελέγχου.

Σημειώνεται ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν καταθέσει (από τις 17 Ιουνίου) στο Ανώτατο Δικαστήριο Αιτήσεις Ακυρώσεως κατά του ν. 5073/2023, με τον οποίο θεσμοθετήθηκε τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες. Επίσης με τις Αιτήσεις Ακύρωσης προσβλήθηκε η υπ’ αριθ. Α1055/2024 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που αφορά στον καθορισμό της διαδικασίας αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, του χρόνου διενέργειας του ελέγχου.

Οι αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου θα κρίνουν εάν θα συνεχιστεί ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης των επαγγελματιών. Δηλαδή εφόσον το ΣτΕ κρίνει ότι ο νόμος είναι αντισυνταγματικός η κυβέρνηση θα πρέπει να βρει εναλλακτική λύση για τη φορολόγηση των εισοδημάτων των επαγγελματιών.

Ουσιαστικά η κυβέρνηση θα περιμένει την απόφαση του ΣτΕ πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε αλλαγή του νέου νόμου. Ήδη υπάρχουν σκέψεις, εφόσον ακυρωθεί ο νόμος, να γίνει χρήση των κλειδωμένων στοιχείων στα ηλεκτρονικά βιβλία. Σε αυτή την περίπτωση θα μηδενισθούν οι αποκλίσεις που ισχύουν σήμερα τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα.

Πηγή: capital.gr

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο