Τρίτη, 28 Μαϊου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Κυριακή 12 Μαϊου 2024
Νέο καθεστώς στα ενέχυρα και αυτόματα οι κατασχέσεις!

Αλλάζουν όλα στα ενέχυρα κινητών για τη λήψη τραπεζικών δανείων με το νομοσχέδιο που έχει δώσει σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Δικαιοσύνης και κατατίθεται σύντομα στη Βουλή. Όλα τα ενέχυρα θα «φακελώνονται» κεντρικά σε ηλεκτρονικό σύστημα που θα δημιουργήσει το Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να απλουστευθεί και να ολοκληρώνεται με ταχύτητα και ασφάλεια η διαδικασία σύστασης ενεχύρου σε κινητά, όπως μετοχές και ομόλογα -εξαιρούνται οι τραπεζικές καταθέσεις. Το σημαντικότερο, όμως, για τις τράπεζες είναι ότι θα μπορούν να κάνουν κατάσχεση στα ενέχυρα πολύ γρήγορα και χωρίς δικαστικές διαδικασίες, όταν ο δανειολήπτης δεν πληρώνει.

Από αυτή την άποψη, η σημαντικότερη, ίσως, προτεινόμενη διάταξη στο νομοσχέδιο είναι αυτή που αναφέρεται (άρθρο 9) στην ικανοποίηση ενεχυρούχου δανειστή:

1. Ο ενεχυρούχος δανειστής δικαιούται να εισπράξει μόνος του χωρίς οποιαδήποτε διαδικασία την ενεχυριασμένη απαίτηση μετά την παρέλευση δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα καταστεί ληξιπρόθεσμη, εν όλω ή εν μέρει, η απαίτησή του κατά του ενεχυριαστή. Η είσπραξη γίνεται κατά την έκταση που απαιτείται για την ικανοποίηση της απαίτησής του.

2. Εάν λήξει η ενεχυριασμένη απαίτηση προτού λήξει η ασφαλιζόμενη απαίτηση, ο ενεχυρούχος δανειστής δικαιούται να την εισπράξει, όπως ορίζεται στα άρθρα 1252 και 1253 ΑΚ.

3. Αν επιβληθεί από τρίτο κατάσχεση στην ενεχυριασθείσα απαίτηση, ο οφειλέτης οφείλει να γνωστοποιήσει την ύπαρξη ενεχύρου με την κατά το άρθρο 985 ΚΠολΔ δήλωσή του.

4. Όταν περιέρχεται στον ενεχυριαστή κινητό πράγμα σε εκπλήρωση ενεχυριασθείσας μη χρηματικής απαίτησης, συστήνεται επ’ αυτού και υπέρ του ενεχυρούχου δανειστή ενέχυρο, αντιστοίχως.

Σκοπός του νομοσχεδίου, όπως αναφέρεται στο πρώτο άρθρο του, είναι η δημιουργία ενός συνεκτικού και σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου γύρω από την εμπράγματη ασφάλεια του ενεχύρου, ώστε να προσαρμοστεί στα νέα τεχνολογικά και οικονομικά δεδομένα βάσει των ευρωπαϊκών και διεθνών καλών πρακτικών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα που εντοπίζονται στον τομέα της παροχής πίστωσης και χρηματοδότησης μέσω της παροχής εξασφαλίσεων σε κινητά.

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι:

α) η τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για το ενέχυρο με εισαγωγή νέων ρυθμίσεων κυρίως σχετικά με τη σύσταση και την εκτέλεση ενεχύρων επί κινητών, απαιτήσεων και άλλων δικαιωμάτων,

β) η θεσμοθέτηση του Ενιαίου Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Ενεχύρων επί κινητών, απαιτήσεων και άλλων δικαιωμάτων και της υποχρεωτικής εγγραφής των συμβάσεων ενεχύρου και λοιπών εγγραπτέων πράξεων σε αυτό.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο,

1. Η σύσταση ενεχύρου σε χρηματική απαίτηση γίνεται με συμφωνία μεταξύ ενεχυριαστή και δανειστή, στην οποία προσδιορίζονται α) η απαίτηση επί της οποίας συστήνεται το ενέχυρο με αναφορά ιδίως στο ύψος της και στον οφειλέτη της, καθώς και β) η ασφαλιζόμενη με το ενέχυρο απαίτηση. Καταρτίζεται με ιδιωτικό ή με ηλεκτρονικό έγγραφο και εγγράφεται στο μητρώο του άρθρου 15.

2. Δεν απαιτείται εγγραφή στο μητρώο του άρθρου 15, όταν αντικείμενο του ενεχύρου είναι τραπεζική κατάθεση και δανείστρια η τράπεζα στην οποία τηρείται η κατάθεση.

3. Το ενέχυρο εκτείνεται στους τόκους που καθίστανται απαιτητοί μετά από τη σύστασή του.

4. Με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 ενεχυριάζεται και μη χρηματική απαίτηση για μεταβίβαση της κυριότητας κινητού.

Ο οφειλέτης απαλλάσσεται από την οφειλή και ελευθερώνεται έναντι του ενεχυριαστή, εφόσον την καταβάλει στον ενεχυρούχο δανειστή και εγγραφεί στο μητρώο του άρθρου 15 η πράξη απόσβεσης και εξάλειψης του ενεχύρου. Μετά από την εξάλειψη του ενεχύρου από το μητρώο του άρθρου 15, η ύπαρξή του δεν μπορεί να αντιταχθεί έναντι τρίτων.

Ο ενεχυρούχος δανειστής και ο ενεχυριαστής δικαιούνται να περιλάβουν στη σύμβαση ενεχύρου κατά το άρθρο 5, όρο, σύμφωνα με τον οποίο το ενέχυρο συνεπάγεται εκχώρηση της απαίτησης στον ενεχυρούχο δανειστή, από τον χρόνο της σύστασής του με τη διαλυτική αίρεση της εξόφλησης της ασφαλιζόμενης απαίτησης. Στην περίπτωση αυτή, και με την επιφύλαξη του άρθρου 7, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 455 έως 470 του Αστικού Κώδικα.

Το ενέχυρο επί ονομαστικών μετοχών συστήνεται με ιδιωτικό ή με ηλεκτρονικό έγγραφο και με εγγραφή στο μητρώο. Το ενέχυρο καταχωρίζεται μετά από τη σύστασή του στο βιβλίο μετοχών και σημειώνεται επί των τίτλων, εφόσον είναι έγχαρτοι, ή στο αποθετήριο, εάν πρόκειται για μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Συστήματος ’υλων Τίτλων.

Σε περίπτωση ενεχύρου επί ονομαστικών μετοχών χωρεί αναγκαστική εκτέλεση ανεξάρτητα από την κατοχή των εκδοθεισών μετοχών από τον ενεχυρούχο δανειστή. Εάν δεν συμφωνήθηκε διαφορετικά, το ενέχυρο εκτείνεται αυτόματα και στα μερίσματα και τοκομερίδια.

Το ενέχυρο επί μεριδίου εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας συστήνεται με ιδιωτικό ή ηλεκτρονικό έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή η γνωστοποίηση της ενεχυρίασης προς την εταιρεία είναι έγγραφη, υπογράφεται από τον ενεχυρούχο δανειστή και τον ενεχυριαστή και είναι δυνατό να γίνει και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Προβλέπεται, επίσης, πλασματικό ενέχυρο κινητών, δηλαδή χωρίς παράδοση της κατοχής, με συμφωνία μεταξύ του κυρίου του πράγματος και του δανειστή, η οποία καταχωρίζεται με πρωτοβουλία οποιουδήποτε μέρους στο μητρώο του άρθρου 15. Η συμφωνία καταρτίζεται με ιδιωτικό ή ηλεκτρονικό έγγραφο.

Το ηλεκτρονικό μητρώο

Σχετικά με τη σύσταση Ηλεκτρονικού Μητρώου Ενεχύρων και του Φορέα Διαχείρισης και Λειτουργίας προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι:

1. Στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» συστήνεται «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ενεχύρων» (εφεξής «μητρώο»), το οποίο λειτουργεί ως ψηφιακή δημόσια υπηρεσία μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Αντικείμενο του μητρώου είναι η τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος εγγραφής πράξεων της παρ. 2 του άρθρου 17, με σκοπό τη διασφάλιση της δημοσιότητας και αξιοπιστίας των νομικών δεδομένων και πληροφοριών και τη διασφάλιση της δημόσιας πίστης και ασφάλειας των συναλλαγών σε σχέση με τα δεδομένα αυτά.

2. Το μητρώο λειτουργεί ως ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα οργανωμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, νομικών και άλλων δεδομένων και πληροφοριών, για όλες τις πράξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 που συστήνονται στις περιοχές λειτουργίας και αρμοδιότητας Κτηματολογικών Γραφείων ή Υποκαταστημάτων του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

3. Ο σχεδιασμός, η συνολική διαχείριση και η παραγωγική λειτουργία, καθώς και η τεχνολογική ανάπτυξη και υποστήριξη του μητρώου και της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της παρ. 1 αποτελούν αρμοδιότητα του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο», το οποίο ορίζεται ως Φορέας Διαχείρισης και Λειτουργίας του μητρώου (εφεξής «Φορέας»).

Πηγή: sofokleousin.gr

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1062/23.04.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2036/20.05.2024
Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α 248)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1082/20.05.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα: «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2035/15.05.2024
Εγκύκλιος παροχής οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/573 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 2024 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 και την κατάργηση του Kανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2034/16.05.2024
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εξέταση συνδρομής των προϋποθέσεων για την έκδοση απόφασης αδρανοποίησης των κατασχέσεων απαιτήσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4738/2020.
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο