Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023
Πρόστιμα για τις επιχειρήσεις εκτός "Εργάνης ΙΙ"

Πρόστιμα έως 2.000 ευρώ περιμένουν 10.858 επιχειρήσεις οι οποίες δεν απέγραψαν τους εργαζομένους τους στο πληροφοριακό σύστημα "Εργάνη ΙΙ". Αυτό καθιστούν σαφές κύκλοι του υπουργείου Εργασίας στο "Κ", υπενθυμίζοντας πως η προθεσμία της ψηφιακής απογραφής έχει λήξει από τις 20 Δεκεμβρίου 2022 και πως καμία άλλη παράταση δεν δόθηκε, αλλά ούτε και πρόκειται να δοθεί. Εξάλλου, είχε δοθεί περιθώριο αρχικά δύο μηνών και συγκεκριμένα από την 1η Οκτωβρίου έως και την 30ή Νοεμβρίου 2022, το οποίο, μάλιστα επεκτάθηκε κατά 20 μέρες (σ.σ. έως 20 Δεκεμβρίου 2022).

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του "Κ" από αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας, μέχρι τώρα, δηλαδή σχεδόν έναν μήνα μετά την παρέλευση της τελευταίας διορίας, επί συνόλου 284.168 επιχειρήσεων με υποχρέωση απογραφής στο σύστημα "Εργάνη ΙΙ", έχουν απογραφεί 273.310. Δηλαδή εκτός απογραφής βρίσκονται 10.858 επιχειρήσεις ή το 3,8%.

Όσον αφορά το πλήθος των μισθωτών που δεν έχουν απογραφεί, ανέρχεται σε 311.276 ή στο 13% του συνόλου, δηλαδή σχεδόν 1 στους 6. Συγκεκριμένα, επί συνόλου 2.385.786 μισθωτών με υποχρέωση απογραφής, έχουν απογραφεί 2.074.510.

Οι ίδιες πηγές, επισημαίνουν πως το σύστημα ''Εργάνη ΙΙ'' για δηλώσεις μεταβολής στοιχείων εργασιακής σχέσης και οργάνωση χρόνου εργασίας παραμένει διαρκώς ανοιχτό. Αυτό σημαίνει πως οι υπόχρεες επιχειρήσεις μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις. Ωστόσο, θα υποστούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Σύμφωνα με σχετική υπουργική απόφαση τα πρόστιμα, ανά κατηγορία, έχουν ως εξής:

-Μη υποβολή δήλωσης στοιχείων εργασιακής σχέσης στο πληροφοριακό σύστημα "Εργάνη ΙΙ" σε περίπτωση μεταβολών στοιχείων δήλωσης πριν την εφαρμογή της μεταβολής και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο που αφορούν: 2.000 ευρώ.

-Μη υποβολή δήλωσης "οργάνωσης χρόνου εργασίας" μερικώς απασχολούμενου σε περίπτωση μεταβολής της οργάνωσης χρόνου εργασίας πριν την μεταβολή και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο που αφορούν: 2.000 ευρώ.

-Μη υποβολή δήλωσης "οργάνωσης χρόνου εργασίας" πλήρως απασχολούμενου σε περίπτωση μεταβολής της οργάνωσης χρόνου εργασίας πριν την μεταβολή και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο που αφορούν: 600 ευρώ.

Πηγή: capital.gr

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2005/26.01.2023
Στατιστικά κατώφλια έτους 2023 για την υποβολή δήλωσης Intrastat
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1008/23.01.2023
Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το έτος 2023, στις περιπτώσεις που αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας ή διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής και δεν έχει καθοριστεί η τιμή λιανικής πώλησης αυτών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2094/30.12.2022
Παροχή οδηγιών για την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς σε έντυπη μορφή
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2091/28.12.2022
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την απαλλαγή από το ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών και στην παράδοση αγαθών για εκδηλώσεις που οργανώνονται από δικαιούχα πρόσωπα για την οικονομική τους ενίσχυση βάσει της περ. ιη, της παρ. 1, του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α 248).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2089/21.12.2022
Οδηγίες σχετικά με την φορολογική μεταχείριση των προσωρινών διαφορών μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης κατά το χρόνο διανομής τους
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 43/27.12.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4997/2022 «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 219) περί παραγραφής των αξιώσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και συγκεντρωτική καταγραφή των διατάξεων περί διακοπής και αναστολής παραγραφής.»
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 42/2022
Διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών - Ηλεκτρονική Υπηρεσία υποβολής αίτησης
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 40/2022
Υπολογισμός Ημερών Ασφάλισης των μελών Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιρειών και Αγροτικών Συνεταιρισμών για αμοιβές που λαμβάνουν, από 01.01.2020 και μετέπειτα. Απεικόνιση της ασφάλισης στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) e - Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 38/02.12.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4997/2022 (ΦΕΚ 219/τ.Α/25.11.2022)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 35/03.11.2022
Σχετικά με την επιλογή φορέα Κύριας ασφάλισης, προσώπων που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και υπάγονταν λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους πρώην φορείς για την ίδια απασχόληση, κατ εφαρμογή του Ν.4892/2022
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο