Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021

www.totsisgroup.gr  Est.1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021
Μεταβολή φορολογικής κατοικίας φορολογουμένου ο οποίος έχει ενεργό δημοσιοϋπαλληλική σχέση με Ελληνικό Δημόσιο Νοσοκομείο

   Σε συνέχεια έκδοσης σημαντικών αποφάσεων γενικότερου ενδιαφέροντος (βλ. απόφαση 498/2020 Β ΣτΕ Επταμελής) ο Όμιλος Τότση και το Δικηγορικό Γραφείο Τότσης - Μάρκου και Συνεργάτες παρουσιάζει ακόμα μία απόφαση (ΣτΕ 1235/2021) σε ένα μείζον ζήτημα που απασχολεί την επικαιρότητα και λόγω της έντονης κινητικότητας των Ελλήνων προς το εξωτερικό ειδικώς στο καινοφανές ζήτημα της περίπτωσης που κατά τον χρόνο που αιτείται την μεταβολή φορολογικής κατοικίας ο φορολογούμενος έχει ενεργό δημοσιοϋπαλληλική σχέση με Ελληνικό Δημόσιο Νοσοκομείο.

   Το κρίσιμο νομικό ζήτημα στην υπόθεση ήταν εάν ιατρός του ΕΣΥ με δημοσίου δικαίου σχέση δύναται να αιτηθεί μεταβολή φορολογικής κατοικίας για περίοδο κατά την οποία έχει μεν ενεργό εργασιακή σχέση με το Νοσοκομείο είχε δε αιτηθεί άδειας άνευ αποδοχών και κατά την περίοδο εκείνη διαβίωνε στο εξωτερικό. Μεταξύ των στοιχείων που στηρίχθηκε η Διοίκηση ήταν ότι « Επειδή δεν είχε πρόθεση (animus) να μεταφέρει την κατοικία του (corpus) μόνιμα στο ... δεδομένου ότι δεν είχε λυθεί η εργασιακή σχέση του με το ...,  και διατηρεί δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα».

   Το Συμβούλιο Επικρατείας υπενθύμισε την ήδη διαμορφωμένη νομολογία του σύμφωνα με την οποία: «Συνεπώς, για τη θεμελίωση της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης ενός φυσικού προσώπου, η φορολογική αρχή πρέπει να προβαίνει σε ειδικώς αιτιολογημένη κρίση αναφορικά με το εάν το πρόσωπο αυτό έχει κατοικία στην Ελλάδα, φέρουσα κατ' αρχήν και το βάρος απόδειξης των πραγματικών περιστατικών που τεκμηριώνουν επαρκώς, ενόψει των συνθηκών, την ύπαρξή της.

  Στην περίπτωση, εντούτοις, μεταβολής της επί μακρόν διατηρούμενης φορολογικής κατοικίας, το βάρος απόδειξης των θεμελιωτικών της αλλαγής αυτής περιστατικών φέρει ο φορολογούμενος, ο οποίος, πέραν των δικαιολογητικών της κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 67 παρ. 3 του ν. 4172/2013 εκδοθείσης κανονιστικής αποφάσεως μπορεί να προσκομίσει όσα στοιχεία είναι, κατά την εκτίμησή του, κρίσιμα για την απόδειξη της μεταβολής της φορολογικής του κατοικίας (ΣτΕ 2105/2018 και 1212/2018).

   Και στην περίπτωση, όμως, αυτή, της υποβολής αιτήματος για μεταβολή της φορολογικής κατοικίας, η διοίκηση, απορρίπτοντας το εν λόγω αίτημα, έχει υποχρέωση παράθεσης ειδικής αιτιολογίας για τη θεμελίωση της σχετικής κρίσεώς της, η οποία πρέπει να διατυπώνεται κατόπιν συνεκτιμήσεως όλων των πρόσφορων στοιχείων που ο φορολογούμενος προσκομίζει για την απόδειξη της κατοικίας του»

   Και εφάρμοσε την νομολογία αυτή στο καινοφανές ζήτημα που ο αιτών έχει ενεργό δημοσιοϋπαλληλική σχέση εκφέροντας την κάτωθι κρίση: «Η κρίση, όμως, αυτή, δεν είναι νομίμως αιτιολογημένη.

  Τούτο δε διότι στηρίχθηκε μόνο στο μη καθοριστικό και μη επαρκές, προκειμένου να προσδιορισθεί φορολογική κατοικία, πραγματικό γεγονός ότι ο αιτών τυπικώς φερόταν ως απασχολούμενος στο ... ως ιατρός του Ε.Σ.Υ. ενώ στην πραγματικότητα, όπως προκύπτει από τα αναφερθέντα στις σκέψεις 13-14 στοιχεία, κατά τη διάρκεια της χορηγηθείσης σε αυτόν άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου, διαμένει και εργάζεται στο ... από το φορολογικό έτος 2016 για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις 183 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος.

   Ειδικότερα, από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι ο αιτών, ο οποίος στην από ... βεβαίωση φορολογικής κατοικίας της ... Υπηρεσίας Εισοδήματος και Τελωνείων του ... βεβαιώνεται ότι είναι φορολογικός κάτοικος του ... από ...,  εργάστηκε με καθεστώς πλήρους απασχόλησης από ... έως και σήμερα στο Νοσοκομείο του ..., διαμένει στη διεύθυνση της κατοικίας της συζύγου του στο ...  μαζί με αυτήν και τα δύο ανήλικα τέκνα τους, καταβάλλοντας τους αναλογούντες στο ακίνητο, στο οποίο διαμένουν, δημοτικούς φόρους, είναι ασφαλισμένος στο ... και έχει καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για την παρεχόμενη από αυτόν εργασία για τα έτη ..., καθώς και τον αναλογούντα στις αποδοχές του φόρο εισοδήματος, διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό στο ..., τα δε ανήλικα τέκνα του φοιτούν σε σχολείο στο ...  Από το σύνολο των ως άνω στοιχείων συνάγεται η πρόθεση του αιτούντος να οργανώσει τη ζωή του στο ...  κατά μόνιμο τρόπο, έχοντας, ήδη κατά το φορολογικό έτος 2016 καταστήσει το ... κέντρο των εν γένει βιοτικών σχέσεων και ζωτικών συμφερόντων του.»

   Ενώ έθεσε ρητά και κατηγορηματικά εκποδών το επιχείρημα της Διοίκησης περί της ενεργούς δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας με την κρίση ότι:

   « Διάφορο δε, είναι το ζήτημα αν η μεταφορά του κέντρου των ζωτικών συμφερόντων του αιτούντος στο ...θα μπορούσε να ασκήσει επιρροή στη διατήρηση της ιδιότητάς του ως ιατρού του Ε.Σ.Υ., στον οποίο είχε χορηγηθεί άδεια διαδοχικώς από ... έως ..., από ...  έως ...  και από ... έως ... για ανατροφή τέκνου, σύμφωνα με την οικεία (διάφορη της φορολογικής) νομοθεσία.»

   Επισημαίνουμε ότι ήδη, μετά από δικονομικές και νομολογιακές περιπέτειες, στην αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου υπάγονται οι ακυρωτικές διαφορές, οι οποίες γεννώνται από την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων που αφορούν την απόρριψη αιτήματος περί μεταβολής φορολογικής κατοικίας από τη Φορολογική Αρχή, οι οποίες ΔΕΝ διηθούνται από το ενδικοφανές στάδιο του άρθρου 63 του Κ.Φ.Δ. Σημειώνουμε όμως ότι ήδη η νομολογία του ΣτΕ έδωσε τις κατευθύνσεις στον τρόπο αντιμετώπισης των διαφορών από τα Διοικητικά Δικαστήρια έστω ενεργώντας ως ακυρωτικά.    

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2193/19.10.2021
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρων τεσσαρακοστού τέταρτου, πεντηκοστού τέταρτου, πεντηκοστού έκτου, πεντηκοστού έβδομου, πεντηκοστού όγδοου, πεντηκοστού ένατου, εξηκοστού έκτου, εξηκοστού έβδομου και εξηκοστού ένατου του ν. 4839/2021 (Α 181).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2192/18.10.2021
Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με τις μεταβολές που επήλθαν στη διαδικασία πτώχευσης με τον ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α 207) για την είσπραξη οφειλών πτωχών οφειλετών του Δημοσίου
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1229/07.10.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.31/13/3.6.2003 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β' 816) «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2191/11.10.2021
Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2021-2022, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας
Α.Υ.Ο. Α 1227/07.10.2021
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Τοπικές Κοινότητες Λιγορτύνου, Τεφελίου και Χαρακίου της Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων και στις Τοπικές Κοινότητες Πεζών, Χουδετσίου, Αγίου Βασιλείου, Δαμανίων, Καλλονής, Αλαγνίου, Αστριτσίου, Μελεσών, Μυρτιάς, Κουνάβων, Μεταξοχωρίου και Αγίων Παρασκιών της Δημοτικής Ενότητας Ν. Καζαντζάκη του Δήμου Αρχανών - Αστερουσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω του σεισμού που εκδηλώθηκε στην περιοχή στις 27/09/2021.
Περισσότερα »
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 9/01.02.2021
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021
Εγκύκλιος 54/28.12.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 53/21.12.2020
Χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ - Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Περισσότερα »
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μετασχηματισμοί Ν. 4601/2019 και εμπειρογνώμονες
Αρθρο Γιώργου Δαλιάνη
Κρυπτονομίσματα και φορολογία
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Oι επιχειρήσεις-δικαιούχοι απαλλαγής ενοικίων για Ιανουάριο - Φεβρουάριο και οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες
Αρθρο του Κων/ντινου Ι. Νιφορόπουλου
Το «ταξίδι» της λέξης «Λογιστική» στην Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και θέση οχημάτων σε ακινησία
Αρθρο του Γεωργίου Ι. Δουκίδη
Η Στρατηγική Σημασία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσόστομου Π. Γκίκα και Σπύρου ΣΤ. Δελλαπόρτα
H ορθή εφαρμογή του άρθρου 23 περ. β του Κ.Φ.Ε περί απόρριψης δαπανών άνω των 500,00 ευρώ επειδή η εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
Αρθρο του Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου. Οι καινοτομίες του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο