Κυριακή, 22 Μαϊου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια


Το νέο μέτρο για τις ηλεκτρονικές δαπάνες ίσες με το 30% του εισοδήματος έχει ανώτατο πλαφόν 20.000 ευρώ.
Με το νέο φορολογικό σχέδιο που κατατέθηκε ήδη στη Βουλή, προβλέπεται ότι από το 2020 θα εφαρμοστεί η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικού χρήματος στις συναλλαγές των φορολογουμένων (πλην των ηλικιωμένων, των αναπήρων, των στρατευμένων και των κατοίκων μικρών χωριών) με ανώτατο, όμως, πλαφόν τις 20.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε εισόδημα ύψους 66.700 ευρώ. Το μέτρο αυτό αφορά όχι μόνο τους μισθωτούς και συνταξιούχους, αλλά και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους. Η μη συμμόρφωση προς το ανωτέρω μέτρο συνεπάγεται την επιβολή έξτρα φόρου 22% στο ποσό των ηλεκτρονικών αποδείξεων που θα λείπουν.
Επισημαίνεται ότι το ποσοστό 30% υπολογίζεται επί του πραγματικού και όχι επί του τεκμαρτού εισοδήματος και ότι δεν αναγνωρίζονται οι δαπάνες για ενοίκια, δόσεις δανείων, τέλη κ.λπ.
Σε ότι αφορά το όριο πληρωμών με τη χρήση μετρητών, περιορίζεται στο ποσό των 300 ευρώ από τα 500 ευρώ που είναι σήμερα.

Οι φοροελαφρύνσεις για τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα του νέου φορολογικού νομοσχεδίου.
Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 7.11.2019 επέρχονται, μεταξύ άλλων, και οι ακόλουθες φοροελαφρύνσεις, τόσο στη φορολογία εισοδήματος, όσο και στο ΦΠΑ.
- Μείωση του εισαγωγικού συντελεστή της κλίμακας του άρθρου 15 του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) στο 9% από 22% για το τμήμα του εισοδήματος μέχρι 10.000 ευρώ. Η μείωση αυτή θα φανεί για μεν τους μισθωτούς και συνταξιούχους από το 2020 λόγω της μειωμένης παρακράτησης του φόρου, για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες με την εκκαθάριση των δηλώσεων των εισοδημάτων του 2020. Οι συντελεστές 29%, 37% και 45% θα μειωθούν κατά μία ποσοστιαία μονάδα.
- Μείωση του συντελεστή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων του άρθρου 58 του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) από 28% στο 24% από το 2019 και στο 20% από το 2020.
- Μείωση του φόρου στα διανεμηθέντα μερίσματα από το 10% στο 5%.
- Μείωση προκαταβολής φόρου στο 95% για το 2018 από το 100% που είναι σήμερα.
- Μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 10% για τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση.
- Μετάπτωση στο 13% από το 24% του συντελεστή ΦΠΑ για τα είδη βρεφικής ηλικίας και τα κράνη ασφαλείας.
- Αναστολή για 3 έτη του ΦΠΑ στις οικοδομές.
- Αναστολή για 3 έτη του φόρου υπεραξίας ακινήτων.
- Εκπτωση φόρου ίση με το 40% για αναβάθμιση των κτηρίων.
- Επίσης, επιμηκύνεται ο χρόνος εντός του οποίου μπορεί να μεταφέρεται η φορολογική ζημία των επιχειρήσεων, από τα πέντε έτη που είναι σήμερα, στα δέκα έτη, για όσες φορολογικές ζημίες σημειώνονται κατά τα έτη από το 2014 και μετά.

Η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας με ψήφο εμπιστοσύνης από τους οίκους αξιολόγησης.
Προσφάτως ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poors έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης, αναβαθμίζοντας κατά μία βαθμίδα την ελληνική οικονομία, ήτοι από Β+ σε ΒΒ.
Πιθανή αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας δίδει και ο καναδικός οίκος DBRS.
Εξάλλου και ο οίκος Moody’s χαρακτήρισε θετικές τις κινήσεις της κυβέρνησης, αλλά δεν έχει ακόμη προχωρήσει σε αναβάθμιση. Μετά όμως την ολοσχερή άρση των capital controls, τη συνεχή πτώση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων, την έγκριση του προγράμματος «Ηρακλής» για τα κόκκινα δάνεια και την αποπληρωμή του ακριβού τμήματος του δανείου του ΔΝΤ αναμένεται η θετική αξιολόγησή του.

Υποχρέωση υποβολής οικονομικών στοιχείων από τις επιχειρήσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Με την υπ’ αριθμ. 2682/2019 Πράξη του Διοικητική της Τράπεζας της Ελλάδας, οι επιχειρήσεις με την μορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και ετερόρρυθμων κατά μετοχές εταιρειών υποχρεώθηκαν να υποβάλλουν τα οικονομικά στοιχεία τους που αφορούν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των διαχειριστικών ετών 2016, 2017 και 2018 εντός του μηνός Νοεμβρίου 2019. Σε περίπτωση ελλιπούς, εσφαλμένης ή εκπρόθεσμης υποβολής των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των υπόχρεων επιχειρήσεων, εφαρμόζονται οι περί κυρώσεων σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρα 2 και 55Γ, όπως ισχύουν).

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε. από μετασχηματισμό με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972. Αφορολόγητη υπεραξία λόγω μη διαλύσεως της εταιρείας.
Με την υπ’ αριθμ. Ε. 2181/10.10.2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος στη στήλη των διοικητικών λύσεων, ορίζεται ότι σε περίπτωση μείωσης μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας, η οποία προήλθε από μετασχηματισμό με βάση της διατάξεως του Ν.Δ. 1297/1172, το ποσό της υπεραξίας δεν φορολογείται κατά τον χρόνο που λαμβάνει χώρα η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, καθόσον δεν συντελείται διάλυση της εταιρείας.
Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν έχει κεφαλαιοποιηθεί το σύνολο της υπεραξίας και μέρος αυτής εμφανίζεται σε λογ/σμό αποθεματικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013 κατά τον χρόνο μεταγενέστερης κεφαλαιοποίησης ή διανομής του αποθεματικού αυτού.

Διανομή κερδών και φορολογικές ζημίες.
Στο τεύχος Νοεμβρίου 2019 εκ παραδρομής παρελήφθη στο άρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή υπό τον ανωτέρω τίτλο η παράγραφος 4, την οποία δημοσιεύουμε παρακάτω. Ζητούμε συγγνώμη τόσο από τον αρθρογράφο, όσο και από τους συνδρομητές μας.
«4) Διανομή κερδών προηγουμένων χρήσεων και φορολογικές ζημίες. Τα διανεμόμενα κέρδη προηγουμένων χρήσεων για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος, φορολογούνται αλλά δεν αυξάνουν τις φορολογικές ζημίες.
Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης κερδών παρελθουσών χρήσεων (αποθεματικών) για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος, ισχύουν τα αναφερόμενα πιο πάνω στην παρ. 3 με την επισήμανση ότι τα ποσά αυτά δεν προστίθενται στις φορολογικά αναγνωρίσιμες ζημίες που μεταφέρονται για συμψηφισμό στα επόμενα έτη, δεδομένου ότι «δεν αποτελούν προσδιοριστικό παράγοντα των αποτελεσμάτων του τρέχοντος φορολογικού έτους.» (Υπ. Οικονομικών πολ. 1014/2018).
4.1. Παράδειγμα τρίτο (Υπ. Οικονομικών πολ. 1014/2018).
α) Λογιστικό αποτέλεσμα χρήσεως 2017: Εστω ότι ανώνυμη εταιρεία στο φορολογικό έτος 2017 αποφασίζει να διανείμει κέρδη προηγουμένων χρήσεων (αποθεματικό) για το οποίο δεν έχει καταβληθεί φόρος, ύψους ευρώ 50.000. β) Φορολογικό αποτέλεσμα χρήσεως 2017: Τα φορολογικά αποτελέσματα του φορολογικού έτους 2017 μετά τη φορολογική αναμόρφωση ανέρχονται σε κέρδη ευρώ 100.000 και επιπλέον στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ίδιου φορολογικού έτους η εν λόγω εταιρεία εμφανίζει ζημίες παρελθουσών χρήσεων (ετών 2016 και προηγουμένων), φορολογικά αναγνωριζόμενες ευρώ 200.000. .
γ) Φόρος επί κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα χρήσεως 2017: Με βάση τα ανωτέρω, και λαμβανομένου υπόψη ότι ο συντελεστής φόρου εισοδήματος είναι 29%, το προς διανομή ποσό των ευρώ 50.000, ως διανεμόμενο ποσό για το οποίο δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος, θα υπαχθεί σε φορολόγηση μετά την αναγωγή του σε μικτό ποσό (50.000 x 100/71 = ευρώ 70.422, με βάση της διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 47, του Ν. 4172/ 2013 ξεχωριστά.
δ) Μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες χρήσεως: Το προς διανομή ποσό μετά την αναγωγή του σε μικτό ποσό ευρώ 70.422 δεν προστίθεται στις φορολογικές αναγνωρίσιμες ζημίες του τρέχοντος φορολογικού έτους, οι οποίες θα συμψηφισθούν με τα κέρδη που έχουν προκύψει το τρέχον φορολογικό έτος μετά τη φορολογική αναμόρφωση, δηλαδή ευρώ 100.000. Μετά το συμψηφισμό των φορολογικών κερδών της χρήσεως 2017 ευρώ 100.000 με τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες παρελθουσών χρήσεων ευρώ 200.000 απομένουν ζημίες προηγουμένων χρήσεων ευρώ 100.000 οι οποίες και μεταφέρονται στα επόμενα έτη για συμψηφισμό.»


Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1062/19.05.2022
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2022
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1061/17.05.2022
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4819/2021 (Α 129), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του τέλους αυτού
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2045/17.05.2022
Οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση του Κοινού Κεφαλαίου και των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν κεφαλαιουχικές εταιρείες - φορείς γενικής κυβέρνησης, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4916/2022 (Α 65).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2043/12.05.2022
Απαγόρευση πώλησης ειδών πολυτελείας σε φυσικά πρόσωπα ταξιδιώτες εγκατεστημένους στη Ρωσία - εφαρμογή ΚΑΝ (ΕΕ) 2022/428
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2042/10.05.2022
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα πρόστιμα που αφορούν τις παραβάσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης αυτών, καθώς και καταχώρισης στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, κατόπιν έκδοσης της υπ αρ. 2319/2021 Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο