Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2021

www.totsisgroup.gr  Est.1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια


Το νέο μέτρο για τις ηλεκτρονικές δαπάνες ίσες με το 30% του εισοδήματος έχει ανώτατο πλαφόν 20.000 ευρώ.
Με το νέο φορολογικό σχέδιο που κατατέθηκε ήδη στη Βουλή, προβλέπεται ότι από το 2020 θα εφαρμοστεί η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικού χρήματος στις συναλλαγές των φορολογουμένων (πλην των ηλικιωμένων, των αναπήρων, των στρατευμένων και των κατοίκων μικρών χωριών) με ανώτατο, όμως, πλαφόν τις 20.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε εισόδημα ύψους 66.700 ευρώ. Το μέτρο αυτό αφορά όχι μόνο τους μισθωτούς και συνταξιούχους, αλλά και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους. Η μη συμμόρφωση προς το ανωτέρω μέτρο συνεπάγεται την επιβολή έξτρα φόρου 22% στο ποσό των ηλεκτρονικών αποδείξεων που θα λείπουν.
Επισημαίνεται ότι το ποσοστό 30% υπολογίζεται επί του πραγματικού και όχι επί του τεκμαρτού εισοδήματος και ότι δεν αναγνωρίζονται οι δαπάνες για ενοίκια, δόσεις δανείων, τέλη κ.λπ.
Σε ότι αφορά το όριο πληρωμών με τη χρήση μετρητών, περιορίζεται στο ποσό των 300 ευρώ από τα 500 ευρώ που είναι σήμερα.

Οι φοροελαφρύνσεις για τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα του νέου φορολογικού νομοσχεδίου.
Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 7.11.2019 επέρχονται, μεταξύ άλλων, και οι ακόλουθες φοροελαφρύνσεις, τόσο στη φορολογία εισοδήματος, όσο και στο ΦΠΑ.
- Μείωση του εισαγωγικού συντελεστή της κλίμακας του άρθρου 15 του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) στο 9% από 22% για το τμήμα του εισοδήματος μέχρι 10.000 ευρώ. Η μείωση αυτή θα φανεί για μεν τους μισθωτούς και συνταξιούχους από το 2020 λόγω της μειωμένης παρακράτησης του φόρου, για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες με την εκκαθάριση των δηλώσεων των εισοδημάτων του 2020. Οι συντελεστές 29%, 37% και 45% θα μειωθούν κατά μία ποσοστιαία μονάδα.
- Μείωση του συντελεστή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων του άρθρου 58 του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) από 28% στο 24% από το 2019 και στο 20% από το 2020.
- Μείωση του φόρου στα διανεμηθέντα μερίσματα από το 10% στο 5%.
- Μείωση προκαταβολής φόρου στο 95% για το 2018 από το 100% που είναι σήμερα.
- Μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 10% για τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση.
- Μετάπτωση στο 13% από το 24% του συντελεστή ΦΠΑ για τα είδη βρεφικής ηλικίας και τα κράνη ασφαλείας.
- Αναστολή για 3 έτη του ΦΠΑ στις οικοδομές.
- Αναστολή για 3 έτη του φόρου υπεραξίας ακινήτων.
- Εκπτωση φόρου ίση με το 40% για αναβάθμιση των κτηρίων.
- Επίσης, επιμηκύνεται ο χρόνος εντός του οποίου μπορεί να μεταφέρεται η φορολογική ζημία των επιχειρήσεων, από τα πέντε έτη που είναι σήμερα, στα δέκα έτη, για όσες φορολογικές ζημίες σημειώνονται κατά τα έτη από το 2014 και μετά.

Η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας με ψήφο εμπιστοσύνης από τους οίκους αξιολόγησης.
Προσφάτως ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poors έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης, αναβαθμίζοντας κατά μία βαθμίδα την ελληνική οικονομία, ήτοι από Β+ σε ΒΒ.
Πιθανή αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας δίδει και ο καναδικός οίκος DBRS.
Εξάλλου και ο οίκος Moody’s χαρακτήρισε θετικές τις κινήσεις της κυβέρνησης, αλλά δεν έχει ακόμη προχωρήσει σε αναβάθμιση. Μετά όμως την ολοσχερή άρση των capital controls, τη συνεχή πτώση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων, την έγκριση του προγράμματος «Ηρακλής» για τα κόκκινα δάνεια και την αποπληρωμή του ακριβού τμήματος του δανείου του ΔΝΤ αναμένεται η θετική αξιολόγησή του.

Υποχρέωση υποβολής οικονομικών στοιχείων από τις επιχειρήσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Με την υπ’ αριθμ. 2682/2019 Πράξη του Διοικητική της Τράπεζας της Ελλάδας, οι επιχειρήσεις με την μορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και ετερόρρυθμων κατά μετοχές εταιρειών υποχρεώθηκαν να υποβάλλουν τα οικονομικά στοιχεία τους που αφορούν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των διαχειριστικών ετών 2016, 2017 και 2018 εντός του μηνός Νοεμβρίου 2019. Σε περίπτωση ελλιπούς, εσφαλμένης ή εκπρόθεσμης υποβολής των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των υπόχρεων επιχειρήσεων, εφαρμόζονται οι περί κυρώσεων σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρα 2 και 55Γ, όπως ισχύουν).

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε. από μετασχηματισμό με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972. Αφορολόγητη υπεραξία λόγω μη διαλύσεως της εταιρείας.
Με την υπ’ αριθμ. Ε. 2181/10.10.2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος στη στήλη των διοικητικών λύσεων, ορίζεται ότι σε περίπτωση μείωσης μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας, η οποία προήλθε από μετασχηματισμό με βάση της διατάξεως του Ν.Δ. 1297/1172, το ποσό της υπεραξίας δεν φορολογείται κατά τον χρόνο που λαμβάνει χώρα η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, καθόσον δεν συντελείται διάλυση της εταιρείας.
Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν έχει κεφαλαιοποιηθεί το σύνολο της υπεραξίας και μέρος αυτής εμφανίζεται σε λογ/σμό αποθεματικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013 κατά τον χρόνο μεταγενέστερης κεφαλαιοποίησης ή διανομής του αποθεματικού αυτού.

Διανομή κερδών και φορολογικές ζημίες.
Στο τεύχος Νοεμβρίου 2019 εκ παραδρομής παρελήφθη στο άρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή υπό τον ανωτέρω τίτλο η παράγραφος 4, την οποία δημοσιεύουμε παρακάτω. Ζητούμε συγγνώμη τόσο από τον αρθρογράφο, όσο και από τους συνδρομητές μας.
«4) Διανομή κερδών προηγουμένων χρήσεων και φορολογικές ζημίες. Τα διανεμόμενα κέρδη προηγουμένων χρήσεων για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος, φορολογούνται αλλά δεν αυξάνουν τις φορολογικές ζημίες.
Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης κερδών παρελθουσών χρήσεων (αποθεματικών) για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος, ισχύουν τα αναφερόμενα πιο πάνω στην παρ. 3 με την επισήμανση ότι τα ποσά αυτά δεν προστίθενται στις φορολογικά αναγνωρίσιμες ζημίες που μεταφέρονται για συμψηφισμό στα επόμενα έτη, δεδομένου ότι «δεν αποτελούν προσδιοριστικό παράγοντα των αποτελεσμάτων του τρέχοντος φορολογικού έτους.» (Υπ. Οικονομικών πολ. 1014/2018).
4.1. Παράδειγμα τρίτο (Υπ. Οικονομικών πολ. 1014/2018).
α) Λογιστικό αποτέλεσμα χρήσεως 2017: Εστω ότι ανώνυμη εταιρεία στο φορολογικό έτος 2017 αποφασίζει να διανείμει κέρδη προηγουμένων χρήσεων (αποθεματικό) για το οποίο δεν έχει καταβληθεί φόρος, ύψους ευρώ 50.000. β) Φορολογικό αποτέλεσμα χρήσεως 2017: Τα φορολογικά αποτελέσματα του φορολογικού έτους 2017 μετά τη φορολογική αναμόρφωση ανέρχονται σε κέρδη ευρώ 100.000 και επιπλέον στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ίδιου φορολογικού έτους η εν λόγω εταιρεία εμφανίζει ζημίες παρελθουσών χρήσεων (ετών 2016 και προηγουμένων), φορολογικά αναγνωριζόμενες ευρώ 200.000. .
γ) Φόρος επί κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα χρήσεως 2017: Με βάση τα ανωτέρω, και λαμβανομένου υπόψη ότι ο συντελεστής φόρου εισοδήματος είναι 29%, το προς διανομή ποσό των ευρώ 50.000, ως διανεμόμενο ποσό για το οποίο δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος, θα υπαχθεί σε φορολόγηση μετά την αναγωγή του σε μικτό ποσό (50.000 x 100/71 = ευρώ 70.422, με βάση της διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 47, του Ν. 4172/ 2013 ξεχωριστά.
δ) Μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες χρήσεως: Το προς διανομή ποσό μετά την αναγωγή του σε μικτό ποσό ευρώ 70.422 δεν προστίθεται στις φορολογικές αναγνωρίσιμες ζημίες του τρέχοντος φορολογικού έτους, οι οποίες θα συμψηφισθούν με τα κέρδη που έχουν προκύψει το τρέχον φορολογικό έτος μετά τη φορολογική αναμόρφωση, δηλαδή ευρώ 100.000. Μετά το συμψηφισμό των φορολογικών κερδών της χρήσεως 2017 ευρώ 100.000 με τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες παρελθουσών χρήσεων ευρώ 200.000 απομένουν ζημίες προηγουμένων χρήσεων ευρώ 100.000 οι οποίες και μεταφέρονται στα επόμενα έτη για συμψηφισμό.»


Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2155/27.07.2021
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-18, 46 και 66 του ν. 4818/18.7.2021 (Α' 124)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2154/23.07.2021
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 27/1975 (Α' 77) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4808/2021(Α' 101) περί υπολογισμού φόρου των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1169/21.07.2021
Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2153/19.07.2021
Παροχή οδηγιών σχετικά με: (α) την τήρηση διατυπώσεων εξόδου εμπορευμάτων που εξάγονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης στο πλαίσιο Ενιαίας Σύμβασης Μεταφοράς και (β) την οριστικοποίηση ανοιχτών εξαγωγών με τελωνείο εξόδου το τελωνείο Αερολιμένα "Ελ. Βενιζέλος".
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2152/22.07.2021
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου δεύτερου του ν. 4810/2021 (Α' 107/25.06.2021)
Περισσότερα »
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 9/01.02.2021
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021
Εγκύκλιος 54/28.12.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 53/21.12.2020
Χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ - Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Περισσότερα »
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότση
Νικόλαος Χρ. Τότση
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μετασχηματισμοί Ν. 4601/2019 και εμπειρογνώμονες
Αρθρο Γιώργου Δαλιάνη
Κρυπτονομίσματα και φορολογία
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Oι επιχειρήσεις-δικαιούχοι απαλλαγής ενοικίων για Ιανουάριο - Φεβρουάριο και οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες
Αρθρο του Κων/ντινου Ι. Νιφορόπουλου
Το «ταξίδι» της λέξης «Λογιστική» στην Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και θέση οχημάτων σε ακινησία
Αρθρο του Γεωργίου Ι. Δουκίδη
Η Στρατηγική Σημασία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσόστομου Π. Γκίκα και Σπύρου ΣΤ. Δελλαπόρτα
H ορθή εφαρμογή του άρθρου 23 περ. β του Κ.Φ.Ε περί απόρριψης δαπανών άνω των 500,00 ευρώ επειδή η εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
Αρθρο του Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου. Οι καινοτομίες του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο