Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2021

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019
Αρθρο του Χρήστου Ν. Τότση
Κοινοί και αδιαίρετοι ή ενωμένοι λογαριασμοί. (Απαλλαγές από το φόρο κληρονομιών)


Κοινός λογαριασμός
Κοινός ή ανοικτός τραπεζικός λογαριασμός (joint account ή compte joint) είναι μία τραπεζική σύμβαση, που υπογράφεται μεταξύ της τράπεζας από τη μία και δύο ή περισσοτέρων ατόμων (συνδικαιούχων) από την άλλη, ώστε να δημιουργηθεί ένας λογαριασμός στον οποίο θα κατατίθενται χρήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εν συνεχεία κατά την διακριτική ευχέρεια των δικαιούχων.
Συγκεκριμένα, δίδεται τη δυνατότητα στο πρόσωπο κάθε συνδικαιούχου να προβεί σε ανάληψη των χρημάτων που υπάρχουν στο λογαριασμό – ακόμη και του συνόλου αυτών – χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη ή η συναίνεση του άλλου ή των άλλων συνδικαιούχων, ακόμη και αν δεν είναι ο καταθέτης των χρημάτων που εισέπραξε.
Ο νόμος που διέπει το άνοιγμα και τη λειτουργία κοινού τραπεζικού λογαριασμού είναι ο Ν. 5638/1932, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν.Δ. 951/1971 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. α της ενότητας Δ του άρθρου 124 του Ν.Δ. 118/1973 (Βλ. και άρθρο 25 παρ. 2 περ. γ Ν. 2961/2001).

Αδιαίρετος λογαριασμός
Αδιαίρετος ή ενωμένος ή συμπλεκτικός τραπεζικός λογαριασμός (Compte indivis ou collectif avec solidarité) είναι ο κοινός λογαριασμός κατάθεσης χρημάτων, που ανοίγεται από δύο τουλάχιστον πρόσωπα, τα οποία, σύμφωνα με τους όρους ανοίγματος του λαγαριασμού, για να αναλάβουν ολόκληρο το ποσό ή μέρος του, πρέπει να συμπράξουν όλοι οι καταθέτες.

Απαλλαγή κοινών λογαριασμών από τον φόρο κληρονομιών
Στο άρθρο 2 του Ν. 5638/1932 προβλέπεται ότι επί των καταθέσεων των κοινών λογαριασμών, δύναται να τεθεί προσθέτως ο όρος, ότι άμα τω θανάτω οιουδήποτε των δικαιούχων, η κατάθεση και ο εκ ταύτης λογαριασμός περιέρχεται αυτοδικαίως στους λοιπούς επιζώντες μέχρι του τελευταίου τούτων.
Στην περίπτωση αυτή η κατάθεση περιέρχεται σ αυτούς ελεύθερη κάθε φόρου κληρονομίας ή άλλου τέλους. Αντιθέτως, η απαλλαγή αυτή δεν επεκτείνεται επί των κληρονόμων του τελευταίου απομείνοντος δικαιούχου.
Κατά την πάγια όμως πρακτική των τραπεζών, η απαλλαγή από τον φόρο κληρονομιών εφαρμόζεται και χωρίς να έχει τεθεί ο πρόσθετος όρος για την άμεση περιέλευση στους συνδικαιούχους.
Στο άρθρο 4 του ίδιο νόμου προβλέπεται ότι επιτρέπεται κατάσχεση της καταθέσεως έναντι όμως των κατασχόντων αυτή τεκμαίρεται αμαχήτως ότι ανήκει σε όλους τους δικαιούχους κατ ίσα μέρη.
Οι ανωτέρω διατάξεις διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 117 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα και αργότερα με την περίπτωση α της ενότητας Δ του άρθρου 124 του Ν.Δ. 118/1973 (βλ. και άρθρο 25 παρ. 2 περ. γ Ν. 2961/2011).
Ανάληψη χρημάτων από συνδικαιούχο κοινού λογαριασμού ζώντος του πραγματικού καταθέτη, αποτελεί κατ αρχήν άτυπη δωρεά
Η ανάληψη αυτή υπόκειται σε φόρο δωρεών, εκτός εάν από κάποια διάταξη προκύπτει το αντίθετο. Στην περίπτωση αυτή η Φορολογική Αρχή φέρει το βάρος της απόδειξης ότι ο συνδικαιούχος που έκανε την ανάληψη των χρημάτων δεν είχε πραγματοποιήσει κατάθεση ίδιου ποσού με το αναληφθέν.

Κοινοί λογαριασμοί τηρούμενοι στην αλλοδαπή
Κατά τη φορολογική διοίκηση, η οποία στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 2961/2001 σε συνδυασμό με το Ν. 5638/1932, η απαλλαγή από τον φόρο κληρονομιών καταλαμβάνει μόνο τους κοινούς λογαριασμούς που τηρούνται στην ημεδαπή, όχι όμως και εκείνους που τηρούνται στην αλλοδαπή.
Κατά τη γνώμη όμως της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton (βλ. Οικον. Καθημερινή της 6.10.2019), την οποία ασπαζόμαστε και εμείς, η απαλλαγή αυτή καταλαμβάνει και τους κοινούς λογαριασμούς που τηρούνται στην αλλοδαπή και τούτο διότι κάτι τέτοιο αφενός μεν θα απέτρεπε τους Ελληνες από το να επενδύουν στο εξωτερικό και αφετέρου θα παραβίαζε το κοινοτικό δίκαιο «περί ελεύθερης διακίνησης των κεφαλαίων».

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2221/23.11.2021
Διευκρινίσεις σχετικά με την αναστολή εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2222/25.11.2021
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την υπαγωγή σε ρύθμιση έως 48 δόσεις των οφειλών που προκύπτουν από δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης του άρθ.14 του ΚΦΔ.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2220/24.11.2021
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη φορολογητέα αξία για σκοπούς Φ.Π.Α. κατά την παράδοση ακινήτου στο πλαίσιο της έκτακτης διαδικασίας ειδικής διαχείρισης του ν. 4307/2014 (Α 246)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2219/24.11.2021
Υπολογισμός εκπιπτόμενων από τα ακαθάριστα έσοδα αποσβέσεων επί της αξίας των εισφερομένων παγίων περιουσιακών στοιχείων από την συγχωνευόμενη ή μετατρεπόμενη με βάση τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 επιχείρηση, όταν η αξία κατόπιν εκτίμησης είναι μικρότερη από τη φορολογικά αναπόσβεστη αξία των εισφερόμενων παγίων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2218/24.11.2021
Παροχή οδηγιών για τη φορολογική αντιμετώπιση των αναδρομικών ποσών που καταβλήθηκαν στους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς και τους λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το χρονικό διάστημα από 11-6-2015 μέχρι 12-5-2016 κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του ν. 4734/2020 (Α 196)
Περισσότερα »

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 9/01.02.2021
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021
Εγκύκλιος 54/28.12.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 53/21.12.2020
Χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ - Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Περισσότερα »
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μετασχηματισμοί Ν. 4601/2019 και εμπειρογνώμονες
Αρθρο Γιώργου Δαλιάνη
Κρυπτονομίσματα και φορολογία
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Oι επιχειρήσεις-δικαιούχοι απαλλαγής ενοικίων για Ιανουάριο - Φεβρουάριο και οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες
Αρθρο του Κων/ντινου Ι. Νιφορόπουλου
Το «ταξίδι» της λέξης «Λογιστική» στην Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και θέση οχημάτων σε ακινησία
Αρθρο του Γεωργίου Ι. Δουκίδη
Η Στρατηγική Σημασία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσόστομου Π. Γκίκα και Σπύρου ΣΤ. Δελλαπόρτα
H ορθή εφαρμογή του άρθρου 23 περ. β του Κ.Φ.Ε περί απόρριψης δαπανών άνω των 500,00 ευρώ επειδή η εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
Αρθρο του Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου. Οι καινοτομίες του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο