Τρίτη, 24 Μαϊου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019
Αρθρο του Χρήστου Ν. Τότση
Κοινοί και αδιαίρετοι ή ενωμένοι λογαριασμοί. (Απαλλαγές από το φόρο κληρονομιών)


Κοινός λογαριασμός
Κοινός ή ανοικτός τραπεζικός λογαριασμός (joint account ή compte joint) είναι μία τραπεζική σύμβαση, που υπογράφεται μεταξύ της τράπεζας από τη μία και δύο ή περισσοτέρων ατόμων (συνδικαιούχων) από την άλλη, ώστε να δημιουργηθεί ένας λογαριασμός στον οποίο θα κατατίθενται χρήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εν συνεχεία κατά την διακριτική ευχέρεια των δικαιούχων.
Συγκεκριμένα, δίδεται τη δυνατότητα στο πρόσωπο κάθε συνδικαιούχου να προβεί σε ανάληψη των χρημάτων που υπάρχουν στο λογαριασμό – ακόμη και του συνόλου αυτών – χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη ή η συναίνεση του άλλου ή των άλλων συνδικαιούχων, ακόμη και αν δεν είναι ο καταθέτης των χρημάτων που εισέπραξε.
Ο νόμος που διέπει το άνοιγμα και τη λειτουργία κοινού τραπεζικού λογαριασμού είναι ο Ν. 5638/1932, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν.Δ. 951/1971 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. α της ενότητας Δ του άρθρου 124 του Ν.Δ. 118/1973 (Βλ. και άρθρο 25 παρ. 2 περ. γ Ν. 2961/2001).

Αδιαίρετος λογαριασμός
Αδιαίρετος ή ενωμένος ή συμπλεκτικός τραπεζικός λογαριασμός (Compte indivis ou collectif avec solidarité) είναι ο κοινός λογαριασμός κατάθεσης χρημάτων, που ανοίγεται από δύο τουλάχιστον πρόσωπα, τα οποία, σύμφωνα με τους όρους ανοίγματος του λαγαριασμού, για να αναλάβουν ολόκληρο το ποσό ή μέρος του, πρέπει να συμπράξουν όλοι οι καταθέτες.

Απαλλαγή κοινών λογαριασμών από τον φόρο κληρονομιών
Στο άρθρο 2 του Ν. 5638/1932 προβλέπεται ότι επί των καταθέσεων των κοινών λογαριασμών, δύναται να τεθεί προσθέτως ο όρος, ότι άμα τω θανάτω οιουδήποτε των δικαιούχων, η κατάθεση και ο εκ ταύτης λογαριασμός περιέρχεται αυτοδικαίως στους λοιπούς επιζώντες μέχρι του τελευταίου τούτων.
Στην περίπτωση αυτή η κατάθεση περιέρχεται σ αυτούς ελεύθερη κάθε φόρου κληρονομίας ή άλλου τέλους. Αντιθέτως, η απαλλαγή αυτή δεν επεκτείνεται επί των κληρονόμων του τελευταίου απομείνοντος δικαιούχου.
Κατά την πάγια όμως πρακτική των τραπεζών, η απαλλαγή από τον φόρο κληρονομιών εφαρμόζεται και χωρίς να έχει τεθεί ο πρόσθετος όρος για την άμεση περιέλευση στους συνδικαιούχους.
Στο άρθρο 4 του ίδιο νόμου προβλέπεται ότι επιτρέπεται κατάσχεση της καταθέσεως έναντι όμως των κατασχόντων αυτή τεκμαίρεται αμαχήτως ότι ανήκει σε όλους τους δικαιούχους κατ ίσα μέρη.
Οι ανωτέρω διατάξεις διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 117 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα και αργότερα με την περίπτωση α της ενότητας Δ του άρθρου 124 του Ν.Δ. 118/1973 (βλ. και άρθρο 25 παρ. 2 περ. γ Ν. 2961/2011).
Ανάληψη χρημάτων από συνδικαιούχο κοινού λογαριασμού ζώντος του πραγματικού καταθέτη, αποτελεί κατ αρχήν άτυπη δωρεά
Η ανάληψη αυτή υπόκειται σε φόρο δωρεών, εκτός εάν από κάποια διάταξη προκύπτει το αντίθετο. Στην περίπτωση αυτή η Φορολογική Αρχή φέρει το βάρος της απόδειξης ότι ο συνδικαιούχος που έκανε την ανάληψη των χρημάτων δεν είχε πραγματοποιήσει κατάθεση ίδιου ποσού με το αναληφθέν.

Κοινοί λογαριασμοί τηρούμενοι στην αλλοδαπή
Κατά τη φορολογική διοίκηση, η οποία στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 2961/2001 σε συνδυασμό με το Ν. 5638/1932, η απαλλαγή από τον φόρο κληρονομιών καταλαμβάνει μόνο τους κοινούς λογαριασμούς που τηρούνται στην ημεδαπή, όχι όμως και εκείνους που τηρούνται στην αλλοδαπή.
Κατά τη γνώμη όμως της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton (βλ. Οικον. Καθημερινή της 6.10.2019), την οποία ασπαζόμαστε και εμείς, η απαλλαγή αυτή καταλαμβάνει και τους κοινούς λογαριασμούς που τηρούνται στην αλλοδαπή και τούτο διότι κάτι τέτοιο αφενός μεν θα απέτρεπε τους Ελληνες από το να επενδύουν στο εξωτερικό και αφετέρου θα παραβίαζε το κοινοτικό δίκαιο «περί ελεύθερης διακίνησης των κεφαλαίων».

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1062/19.05.2022
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2022
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1061/17.05.2022
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4819/2021 (Α 129), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του τέλους αυτού
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2045/17.05.2022
Οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση του Κοινού Κεφαλαίου και των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν κεφαλαιουχικές εταιρείες - φορείς γενικής κυβέρνησης, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4916/2022 (Α 65).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2043/12.05.2022
Απαγόρευση πώλησης ειδών πολυτελείας σε φυσικά πρόσωπα ταξιδιώτες εγκατεστημένους στη Ρωσία - εφαρμογή ΚΑΝ (ΕΕ) 2022/428
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2042/10.05.2022
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα πρόστιμα που αφορούν τις παραβάσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης αυτών, καθώς και καταχώρισης στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, κατόπιν έκδοσης της υπ αρ. 2319/2021 Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο