Τρίτη, 6 Ιουνίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - ΣχόλιαΗ τελευταία ρύθμιση οφειλών με έκτακτο χαρακτήρα

Η ρύθμιση των 120 δόσεων για τις οφειλές προς την φορολογική διοίκηση, χαρακτηρίστηκε ως τελευταία ρύθμιση οφειλών με έκτακτο χαρακτήρα (βλ. παράγραφο 7 άρθρου 2 Ν. 4621/2019, με την οποία προστέθηκε εδάφιο στο τέλος του άρθρου 103 του Ν. 4611/2019). Σύμφωνα, όμως, με την έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί του σχετικού νομοσχεδίου, η προσθήκη αυτή αποτελεί εξαγγελία και υπόδειξη προς τον μελλοντικό νομοθέτη, τον οποίο, πάντως, δεν δύναται να περιορίσει ως προς τη θέσπιση αντίστοιχων ρυθμίσεων.
Εμείς απλώς θα υπενθυμίσουμε ότι εδώ και πολλά χρόνια οι Υπουργοί Οικονομικών όλων των Κυβερνήσεων, οσάκις έκαναν κάποια ρύθμιση οφειλών, έλεγαν πως αυτή η ρύθμιση είναι η τελευταία και επειδή οι φορολογούμενοι δεν τους πίστευαν, περίμεναν την επόμενη.
Καλό θα ήταν πάντως, να θεσπιστεί ένα νέο πάγιο σύστημα ρύθμισης χρεών προς την Φορολογική Διοίκηση με 24 μηνιαίες δόσεις για τις τακτικές οφειλές (φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ) και με 36 για τις έκτακτες (φόρος κληρονομιών), ώστε εάν κάποιος απωλέσει τη ρύθμιση των 120 δόσεων, να μπορεί να ενταχθεί στις 24 ή 36 δόσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτι τέτοιο ετοιμάζει η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών για τον Οκτώβριο.

Υπηρεσίες νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης

Με την εγκύκλιο Ε. 2085/17.05.2019 της Α.Α.Δ.Ε., που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος, διευκρινίζεται ότι οι εν θέματι υπηρεσίες που παρέχονται από ιδιωτικά νοσηλευτήρια στην Ελλάδα προς πρόσωπα εγκατεστημένα εκτός Ελλάδας, επιβαρύνονται με ΦΠΑ, ακόμη και όταν ο λήπτης των υπηρεσιών είναι εγγεγραμμένη επιχειρηματική οντότητα στο άλλο κράτος που βρίσκεται η εγκατάστασή του.
Εάν, όμως, αποδείξει ότι έλαβε τις συγκεκριμένες υπηρεσίες καθαρά για επαγγελματική του χρήση π.χ. αν είναι αλλοδαπό νοσηλευτικό ίδρυμα ή άλλη επιχείρηση του ιατρικού τομέα, τότε δεν υπόκειται σε ΦΠΑ.

Παραγραφή αξίωσης από μερίσματα υπέρ του Δημοσίου

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, δημοσιεύτηκε η υπ αριθμ. Ε. 2128/08.07.2019 εγκύκλιος της Α.Α.Δ.Ε. με την οποία διευκρινίζονται τα εξής: «Ως γνωστόν, η παραγραφή της αξίωσης από μερίσματα αρχίζει από το τέλος του έτους, κατά το οποίο εγκρίθηκε ο ισολογισμός της χρήσης και λήφθηκε η απόφαση περί διανομής των μερισμάτων (ήτοι από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξή της). Ωστόσο, η υπόψη πενταετής παραγραφή της απαίτησης από μερίσματα υπέρ του Δημοσίου διακόπτεται όταν κατά τη διάρκειά της ο υπόχρεος (ανώνυμη εταιρεία) αναγνωρίσει την απαίτηση αυτή του δικαιούχου του μερίσματος με οποιονδήποτε τρόπο, όπως για παράδειγμα μεταφέροντας το ποσό του οφειλόμενου μερίσματος από τον λογαριασμό 53.01 «Μερίσματα πληρωτέα» σε πίστωση του προσωπικού λογαριασμού του δικαιούχου του μερίσματος μετόχου και ενημερώνοντας σχετικά τον δικαιούχο».
Η ανωτέρω εγκύκλιος δημοσιεύεται στις «Διοικητικές Λύσεις» του παρόντος τεύχους.

Η ηλεκτρονική τήρηση των βιβλίων και η ηλεκτρονική τιμολόγηση

Στο υπ αριθμ. 747 τεύχος του «Λογιστή» (Ιούνιος 2018) είχαμε γράψει από τη στήλη αυτή για τη σύσκεψη που έγινε στις 23.04.2018 μεταξύ της κ. Κ. Παπανάτσιου και των κ.κ. Γ. Πιτσιλή, Κ. Μίχαλου, Κ. Κόλλια και Π. Κορκίδη, στην οποία αποφασίστηκε ότι στα μέσα του 2019 και από 01.01.2020 θα εφαρμοστούν τόσο η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, όσο και η ηλεκτρονική τήρηση των βιβλίων.
Επίσης στο υπ αριθμ. 756 τεύχος (Απρίλιος 2019) σελ. 387, επισημάναμε ότι η ΑΑΔΕ προωθεί σχέδιο ώστε οι μεταβιβάσεις ακινήτων να γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και όχι χειρόγραφα και να μην απαιτείται η συγκέντρωση και προσκόμιση του πλήθους των δικαιολογητικών που υπάρχουν σήμερα.
Τα ανωτέρω φαίνεται ότι γίνονται πράξη, πιλοτικά μεν από την 1η Οκτωβρίου τρέχοντος έτους και κατά πλήρη λειτουργία από το 2020.
Συγχρόνως θα επέλθει και σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων, ώστε οι φορολογούμενοι να φορολογούνται μόνο για τα πραγματικά τους εισοδήματα.

Το ποινικό αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο

Με την υπ αριθμ. Ε.2125/3.7.2019 εγκύκλιο ΑΑΔΕ, που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος, παρέχονται οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 469 του νέου Ποινικού Κώδικα (Ν.4619/2019) περί του αδικήματος της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.
Η ανωτέρω εγκύκλιος, αναφερόμενη και στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, διευκρινίζει ότι εφεξής, δηλ. από 1.7.2019, το εν λόγω αδίκημα τιμωρείται αποκλειστικά με βάση τη διάταξη του άρθρου 66 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και όχι με βάση τη διάταξη του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990, ήτοι του άρθρου 23 του Ν. 2523/1997 (Φορολογικό Ποινολόγιο).
Με τον τρόπο αυτό θεραπεύεται το άτοπο της διπλής αξιολόγησης (τόσο κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 όσο και του άρθρου 66 του ν. 4174/2013) αξιόποινων φορολογικών παραβάσεων και, ως εκ τούτου, τα ποσά που αποτελούν το αποκομισθέν ή το επιδιωχθέν προϊόν αυτών αποκλείονται πλέον από την αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος του άρθρου 25 του ν. 1882/1990, δεδομένου ότι η μη καταβολή αυτών τιμωρείται ήδη ποινικά από το άρθρο 66 του ΚΦΔ.
Επισημαίνεται ότι λόγω της αναδρομικής ισχύος της επιεικέστερης διάταξης ποινικού νόμου κατά το άρθρο 2 του Νέου Ποινικού Κώδικα, οι κοινοποιούμενες διατάξεις καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς, δυνάμει του άρθρου 25 του ν. 1882/1990, στο ακροατήριο υποθέσεις.

Ο ειδικός φόρος ακινήτων 15% και το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Οπως είναι γνωστό, ο εν θέματι φόρος θεσπίστηκε το 2002 (Ν.3091/2002, άρθρα 15-18) αρχικά με συντελεστή 3% και αργότερα, δηλ. από το έτος 2010 και μετά, με συντελεστή 15% (Ν. 3842/2010, άρθρο 57 παρ. 1).
Ο φόρος αυτός επιβάλλεται στην περίπτωση που νομικό πρόσωπο έχει ακίνητο στην Ελλάδα και δεν εμπίπτει σε κάποια από τις απαλλαγές που θεσπίζουν οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002.Σκοπός του νόμου αυτού είναι η αποκάλυψη του ή των φυσικών προσώπων που είναι πραγματικοί δικαιούχοι των νομικών προσώπων που κατέχουν το ακίνητο.
Εξάλλου με το νόμο 4557/2018, άρθρα 20 και 21 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 62 του Ν. 4607/2019 συστάθηκε το «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» το οποίο θα περιλαμβάνει πλήρη και ακριβή στοιχεία των φυσικών προσώπων που είναι νόμιμοι και πραγματικοί δικαιούχοι όλων των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με έδρα ή φορολογική δραστηριότητα στην Ελλάδα.
Πρόσβαση στο Μητρώο αυτό έχουν η ΑΑΔΕ, το ΣΔΟΕ, το οποίο ήδη καταργήθηκε και οι υπηρεσίες του εντάχθηκαν στο Υπουργ. Οικονομικών, η Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, οι Οικονομικοί Εισαγγελείς και η Οικονομική Αστυνομία.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο σκοπός της αποκάλυψης των φυσικών προσώπων που είναι πραγματικοί δικαιούχοι των νομικών προσώπων εξυπηρετείται πια με τη σύσταση και τη λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων. Δεδομένης της αποτελεσματικότητας και διαφάνειας του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, αλλά και της πενιχρής απόδοσης του ειδικού φόρου, φρονούμε ότι η περαιτέρω επιβολή του είναι περιττή και ανώφελη.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2039/30.05.2023
Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων αναφορικά με την απαλλαγή από το ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών και στην παράδοση αγαθών για εκδηλώσεις που οργανώνονται από δικαιούχα πρόσωπα για την οικονομική τους ενίσχυση βάσει της περ. ιη, της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α 248).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2038/30.05.2023
Παροχή διευκρινίσεων για τη χορήγηση απαλλαγής α κατοικίας από τους φόρους μεταβίβασης κεφαλαίου με βάση την απογραφή πληθυσμού έτους 2021.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1085/30.05.2023
Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2037/26.05.2023
Διευκρινίσεις ως προς τη φορολογική μεταχείριση της καταβαλλόμενης στους Ευρωβουλευτές της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποζημίωσης, μετά την έκδοση της με αριθ. 431/2023 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και την προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 12 του ν. 4172/2013 (Α 167) με τη παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 5036/2023 (Α 77)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1083/25.05.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1137/12.09.2017 (β 3293) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του εδαφίου γ της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4428/2016 (Α 190) και σχετικά με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και της περ. β της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4170/2013 (α 163), έναντι της Ελλάδας.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 22/2023
Ασφαλιστικές Εισφορές Διατακτικών Σίτισης - Ασφαλιστικές εισφορές επί των διατακτικών σίτισης - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 145 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 20/2023
Εισφορές ασκούμενων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4997/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 19/2023
Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στον π. Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον π. Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2023
Ασφαλιστικό καθεστώς αναβατών και μαθητευόμενων αναβατών του π. Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (π. ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) στον e-Ε.Φ.Κ.Α
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2023
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2023: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών- υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο