Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 34/24.06.2019
Εφαρμογή διατάξεων οργανωτικής δομής και λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας, των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης και των Τοπικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ

Συνημμένο έγγραφο: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: 765206

Σας γνωστοποιούμε τις διατάξεις του Οργανισμού του ΕΦΚΑ (Π.Δ. 8/2019-ΦΕΚ 8/τ.Α72019) που αφορούν θέματα σύστασης και λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας, των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) και των Τοπικών Υπηρεσιών (ΤΥ) του ΕΦΚΑ και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους.

ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 (άρθρο 62 & 67) συστάθηκε η Γενική Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων και Εργοδοτών και ορίστηκε ο σκοπός λειτουργίας της και στη συνέχεια με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4445/2016 (προστέθηκε άρθρο 68Ε στο Ν. 4387/2016) έγινε διάρθρωση των υπηρεσιών και περιγραφή των αρμοδιοτήτων τους, μέχρι την έναρξη ισχύος του Οργανισμού του ΕΦΚΑ.

Η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας περιλαμβάνεται στην οργανωτική δομή του ΕΦΚΑ και στο άρθρο 30, ορίζεται ο στρατηγικός σκοπός της και γίνεται διάρθρωση των υπηρεσιών σε Κεντρική Υπηρεσία, Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης και Τοπικές Υπηρεσίες.

Με τα άρθρα 31 έως 35 ορίζονται οι επιχειρησιακοί στόχοι των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης, συγκροτούνται τα Τμήματα ανά Διεύθυνση και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων οι αρμοδιότητες.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Στρατηγικός σκοπός

Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Δ/νσης Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας είναι:

 Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη σχεδίων ροής εργασιών και η υποστήριξη της λειτουργίας των Περιφερειακών και των Τοπικών υπηρεσιακών μονάδων του ΕΦΚΑ

Η προβολή και η προώθηση των υπηρεσιών που προσφέρει ο ΕΦΚΑ προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις καθώς και των ωφελειών που απορρέουν από τις υπηρεσίες αυτές

Η έγκυρη, έγκαιρη και αποτελεσματική ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών

2. Διάρθρωση υπηρεσιών

Η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας διαρθρώνεται ως εξής:

α. Κεντρική Υπηρεσία

Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών

Διεύθυνση Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

β. Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ)

γ. Τοπικές Υπηρεσίες (ΤΥ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 31, οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών είναι:

Η άμεση ενημέρωση των πολιτών και η απάντηση στα ερωτήματα που αφορούν στη νομοθεσία της ασφάλισης, των συντάξεων και των παροχών

Η μαζική ενημέρωση των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων μέσω της χρήσης των σύγχρονων μορφών επικοινωνίας Τμήματα της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών

Τμήμα Εξυπηρέτησης τηλεφωνικά

Τμήμα Εξυπηρέτησης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και άλλων Μορφών Επικοινωνίας

Τμήμα Εξυπηρέτησης και Ενημέρωσης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 32, οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών είναι:

Ο συντονισμός και η υποστήριξη της λειτουργίας των Περιφερειακών και Τοπικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ

Ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη Δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση

Η προώθηση του έργου του ΕΦΚΑ Τμήματα της Δ/νσης Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών

Τμήμα Διαχείρισης Λειτουργίας Περιφερειακών Υπηρεσιών

Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειακών Υπηρεσιών

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης, όπως αυτές κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων, αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παρόντος.

ΠΥΣΥ

Με τις διατάξεις του άρθρ. 33, προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία δώδεκα (12) ΠΥΣΥ, καθορίζεται ο επιχειρησιακός τους στόχος και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων οι αρμοδιότητες.

Με τις διατάξεις του άρθρ. 87, καθορίζεται με Υπουργική απόφαση ο χρόνος έναρξης λειτουργίας τους, εντός τεσσάρων (04) μηνών από την έναρξη ισχύος του Π.Δ/τος.

Οι ΠΥΣΥ λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης και είναι οι κάτωθι (βλ. πίνακα 1).

Πίνακας 1

ΠΥΣΥ

ΧΩΡΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

 

Ανατολικής Μακεδονίας -

Εντός των ορίων της

 

Θράκης με έδρα την

Περιφέρειας Ανατολικής

26-3-2019

Κομοτηνή

Μακεδονίας-Θράκης

 

Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα την Θεσσαλονίκη

Εντός των ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

18-3-2019

Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη

Εντός των ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

8-4-2019

Ηπείρου και Κέρκυρας με έδρα τα Ιωάννινα

Εντός των ορίων της Περιφέρειας Ηπείρου και των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

8-4-2019

Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα

Εντός των ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας

18-3-2019

Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία

Εντός των ορίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

1-4-2019

Δυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας με έδρα την Πάτρα

Εντός των ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Ιθάκης και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

1-4-2019

Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη

Εντός των ορίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

12-3-2019

Αττικής με έδρα την Αθήνα

Εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής

1-4-2019

Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη

Εντός των ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

26-3-2019

Νοτίου Αιγαίου με έδρα την Ρόδο

Εντός των ορίων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

26-3-2019

Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο

Εντός των ορίων της Περιφέρειας Κρήτης

8-4-2019

Επιχειρησιακός στόχος

Ο επιχειρησιακός στόχος των ΠΥΣΥ είναι ο αποτελεσματικός συντονισμός και η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των Τοπικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ. Τμήματα ΠΥΣΥ

Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Τμήματα ΠΥΣΥ Αττικής

Τμήμα Συντονισμού

Τμήμα Υποστήριξης

Τμήμα Α Οικονομικής Διαχείρισης

Τμήμα Β Οικονομικής Διαχείρισης ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Οι αρμοδιότητες των ΠΥΣΥ, όπως αυτές κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παρόντος.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΤΥ) / ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Με τις διατάξεις του άρθρ.34, προβλέπεται η σύσταση, λειτουργία και η χωρική αρμοδιότητα 119 Τοπικών Υπηρεσιών που λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης και 27 αποκεντρωμένων Τμημάτων.

Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί γίνεται αριθμητική απεικόνιση των Τ.Υ (Διευθύνσεων) σε σχέση με τις ΠΥΣΥ που υπάγονται .

Πίνακας 2

ΠΥΣΥ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με έδρα την Κομοτηνή

6

2

Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα την Θεσσαλονίκη

18

6

Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη

5

0

Ηπείρου και Κέρκυρας με έδρα τα Ιωάννινα

6

0

Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα

6

2

Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία

9

3

Δυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας με έδρα την Πάτρα

11

0

Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη

7

3

Αττικής με έδρα την Αθήνα

36

3

Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη

3

2

Νοτίου Αιγαίου με έδρα την Ρόδο

6

4

Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο

6

2

ΣΥΝΟΛΟ

119

27

Τμήματα ΤΥ

Τμήμα Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτών

Τμήμα Μητρώων και Ασφαλιστικού Βίου

Τμήμα Ασφάλισης και Εισφορών

Τμήμα Συντάξεων

Τμήμα Παροχών

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης ΥΕ-ΚΕΠΑ (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα)

Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης

Τμήμα Συντάξεων και Παροχών Ναυτικών «στην Τοπική Διεύθυνση Α Πειραιά» (άρθρ. 43 του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73/τ. Α717-5-2019)

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Οι αρμοδιότητες των Τοπικών Υπηρεσιών όπως αυτές κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 34 (όπως συμπληρώθηκε με την παρ.5 του άρθρο 43 του Ν.4611/2019) αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παρόντος.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Με τις διατάξεις του άρθρ.35, προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία Γραφείων Κοινωνικής Ασφάλισης με απόφαση του Διοικητή του ΕΦΚΑ, που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα της Τοπικής Διεύθυνσης και έχουν τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παρόντος.

Εναρξη Λειτουργίας Τοπικών Υπηρεσιών (ΤΥ)/Διευθύνσεων

Με τις διατάξεις του άρθρ. 87, καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των Τοπικών Υπηρεσιών /Διευθύνσεων σταδιακά όπως προκύπτει από τον Πίνακα 3. (βλ. πίνακα 3).

Πίνακας 3

Τοπικές Υπηρεσίες (ΤΥ)/Διευθύνσεων

Εναρξη Λειτουργίας ΤΥ/Διευθύνσεων

Ροδόπης, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης

Εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του Π.Δ 8/2019

Κιλκίς, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής

Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας

Αρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας

Καρδίτσας, Τρικάλων

Ευρυτανίας, Φωκίδας

Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου

Αρκαδίας, Λακωνίας

Λέσβου, Σάμου, Χίου

Α,Β,ΓΚυκλάδων, Α,Β,Γ Δωδεκανήσου

Α,Β Εβρου

Εντός 8 μηνών από την έναρξη ισχύος του Π.Δ 8/2019

Α,Β Ημαθίας, Α,Β Πέλλας

Α, Β Κοζάνης

Α,Β Ιωαννίνων

Α, Β Λάρισας, Α, Β Μαγνησίας

Α, Β Φθιώτιδας, Α, Β Βοιωτίας, Α,Β,Γ Εύβοιας

Α,Β,Γ Αχαΐας,Α,Β,Γ Αιτωλοακαρνανίας, Α, Β Ηλείας

Αργολίδας, Α, Β Κορινθίας, Α,Β Μεσσηνίας

Α,Β,ΓΗρακλείου,Λασιθίου,Ρεθύμνου,Χανίων

 

Τοπικών Διευθύνσεων με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης

Εντός 10 μηνών από την έναρξη ισχύος του Π.Δ 8/2019

Τοπικών Διευθύνσεων με έδρα την Περιφέρεια Αττικής

Εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος του Π.Δ 8/2019

 

ΤΟΠΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Με την 17378/6133/16-4-2019 (ΦΕΚ 1364/τ. Β/2019) Υπουργική Απόφαση συστάθηκε και λειτουργεί από 22-4-2019 η Τοπική Διεύθυνση Αρκαδίας και καταργήθηκαν από 21-4-2019 οι παρακάτω δομές των τ. Φορέων του ΕΦΚΑ:

Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αρκαδίας με έδρα την Τρίπολη

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αρκαδίας με έδρα τη Μεγαλόπολη Γ Περιφερειακό

Τμήμα Μη Μισθωτών Αρκαδίας με έδρα την Τρίπολη

Περιφερειακό Τμήμα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη

Περιφερειακό Γραφείο Υγειονομικών Αρκαδίας με έδρα την Τρίπολη

Το Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Πελοποννήσου καταργήθηκε την 24.05.2019 (ΦΕΚ 1807/τ.Β./22.05.2019)

Με την υπ αριθ. πρωτ. 458671/10-04-2019 Απόφαση του Διοικητή του ΕΦΚΑ, συστάθηκαν τρία (3) Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Αστρος (Μελιγού)

Υπάγονται στην Τοπική Διεύθυνση Αρκαδίας

Εναρξη λειτουργίας, την 22-4-2019 (ΦΕΚ 1461/τ. Β/2-5-2019)

Λεωνίδιο

Τρόπαια

 

Τα Τμήματα της Τοπικής Δ/νσης Αρκαδίας είναι:

Τμήμα Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτών

 Τμήμα Μητρώων και Ασφαλιστικού Βίου

Τμήμα Ασφάλισης και Εισφορών

 Τμήμα Συντάξεων

Τμήμα Παροχών

Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης Μεγαλόπολης

 Επισημάνσεις

Η Τοπική Διεύθυνση Αρκαδίας, με έδρα την Τρίπολη, το Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης Μεγαλόπολης καθώς και τα τρία Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν χωρική αρμοδιότητα εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας και υπάγονται στην ΠΥΣΥ Πελοποννήσου.

Με την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης Αρκαδίας και την κατάργηση των δομών των τ. φορέων του ΕΦΚΑ της χωρικής αρμοδιότητάς της, όλοι οι ασφαλισμένοι που υπάγονται εντός των ορίων της περιφερειακής ενότητας Αρκαδίας θα εξυπηρετούνται πλέον για όλα τα αντικείμενα του Φορέα από την Τοπική Διεύθυνση Αρκαδίας σύμφωνα με το Π.Δ. 8/2019.

ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (αρθ.59 Ν.4387/2016)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Οργανισμού του ΕΦΚΑ συγκροτήθηκε Ομάδα Διοίκησης Εργου με την υπ αριθ. 1374217/18-10-2017 Απόφαση του Διοικητή, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την υπ αριθ.292869/3-3-2019 Απόφασή του, συγκροτήθηκαν υποομάδες με θέματα: τη σύσταση και λειτουργία των ΠΥΣΥ, των Τ.Υ/Διευθύνσεων, των ΠΕΚΑ και του ΚΕΑΟ, καθώς και την οργάνωση και μεταφορά των φυσικών αρχείων, προκειμένου να διατυπώνουν προτάσεις και εισηγήσεις για τη διευκόλυνση του έργου της Διοίκησης και των αρμόδιων Γενικών Δ/νσεων.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΔΟΜΩΝ (ΠΥΣΥ & Τ.Υ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ)

Για την υποστήριξη των νέων δομών που συστήνονται σταδιακά σύμφωνα με το αρθρ.87 του Π.Δ. 8/2019, κρίθηκε απαραίτητη από τη Διοίκηση, η δημιουργία υπηρεσίας υποστήριξης στις Γενικές Δ/νσεις (help desk), προκειμένου να δίδονται απαντήσεις σε θέματα που προκύπτουν κατά την λειτουργία τους και αφορούν λειτουργικά θέματα και θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους (εισφορές, συντάξεις κτλ).

Για το λόγο αυτό τα σχετικά ερωτήματα θα διαβιβάζονται από τον υπεύθυνο που θα οριστεί για κάθε δομή στο email syntonismos@efka. gov. gr της Διεύθυνσης Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας που δημιουργήθηκε για αυτό το σκοπό.

Στα ερωτήματα αυτά, είτε θα δίδονται απευθείας απαντήσεις, είτε θα διαβιβάζονται στην υπηρεσία υποστήριξης των αρμοδίων Γενικών Δ/νσεων. Οι απαντήσεις που θα δίδονται, θα κοινοποιούνται και στην υπηρεσία μας.

Για την ποιοτική και αποτελεσματική λειτουργία των δομών και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών οι Γενικοί Δ/ντες, κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων τους θα προετοιμάσουν και θα αποστείλουν σχετικές οδηγίες. Στη συνέχεια θα προσδιοριστούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες θα αποσταλούν στη αρμόδια Δ/νση Εκπαίδευσης για να προγραμματιστούν εκπαιδευτικά προγράμματα με τη συνδρομή των Γενικών Δ/νσεων.

Στα πλαίσια της επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, θα δημιουργηθεί σύνδεσμος στο εσωτερικό δίκτυο (Intranet) του Φορέα με τα στοιχεία επικοινωνίας των ΠΥΣΥ και των Τοπικών Υπηρεσιών (ΤΥ).

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. γ. του άρθρου 87 του Π.Δ.8/2019 «Από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της κάθε ΠΥΣΥ υπάγονται σε αυτή όλες οι Τοπικές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ που ανήκουν στη χωρική τους αρμοδιότητα». Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη οι Προϊστάμενοι όλων των Υπηρεσιακών Μονάδων που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα της κάθε ΠΥΣΥ θα πρέπει να απευθύνονται σε αυτήν για όλα τα θέματα αρμοδιότητας της.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ TOY ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ε. Κατσαριώτη

 

Α.Υ.Ο. Α.1102/27.07.2022
Καθορισμός της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζεται στο προϊόν απόσταξης που παράγεται από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α' 281), των όρων, των προϋποθέσεων, των διαδικασιών και της απόδοσης των πρώτων υλών σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη για την εφαρμογή της παρ. Ε' του άρθρου 7 του ιδίου νόμου, της διαδικασίας σφράγισης και αποσφράγισης των χρησιμοποιούμενων από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς αποστακτικών μηχανημάτων, καθώς και των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 4 του ιδίου ως άνω νόμου.
Α.Υ.Ο. Α 1101/27.07.2022
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1100/21.07.2022
Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων, για το έτος 2022.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2055/21.07.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 2960/2001, όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 13 και του άρθρου 50, του ν. 4955/2022 με θέμα «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (L58), άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου, λοιπές τελωνειακές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α 139/14.07.2022).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2054/20.07.2022
Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της Α 1257/20.12.2021 (Β 6180) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 16/2022
Χορήγηση - παράταση ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών ασφαλισμένων για το ασφαλιστικό έτος 2022.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο