Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Παρασκευή 12 Απριλίου 2019
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια


Νέα έκδοση (2019) του δευτέρου τόμου της «Χρηματοοικονομικής Λογιστικής» του Γεωργίου Αληφαντή.

Ο Γεώργιος Αληφαντής, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και τ. Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, έχει συγγράψει και κυκλοφορήσει, σε αλλεπάλληλες εκδόσεις, σειρά ολόκληρη λίαν αξιόλογων βιβλίων γύρω από τη λογιστική και ελεγκτική.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και το δίτομο σύγγραμμά του «Χρηματοοικονομική Λογιστική», του οποίου ο δεύτερος τόμος κυκλοφόρησε πρόσφατα σε 5η έκδοση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, αλλά και του νέου νόμου περί ανωνύμων εταιρειών (Ν. 4548/2018, ισχύοντος από 1/1/2019).
Στον πρώτο τόμο, δίνεται ανάπτυξη των εννοιών του ενεργητικού, του παθητικού, των εσόδων και των εξόδων, των λογιστικών γεγονότων, των λογαριασμών, της διπλογραφικής μεθόδου, των λογιστικών βιβλίων και της συμφωνίας αυτών, περιγραφή των στοιχείων με τα οποία αποδεικνύονται τα λογιστικά γεγονότα καθώς και η ελεγκτική αυτών, της διόρθωσης των λογιστικών σφαλμάτων και των λογιστικών εγγραφών τέλους χρήσεως, καθώς, επίσης και οι καταστάσεις ταμειακών ροών και μεταβολών ιδίων κεφαλαίων. Στο τέλος των κειμένων των σχετικών κεφαλαίων παρατίθενται ασκήσεις προς λύση, οι απαντήσεις των οποίων παρατίθενται σε συνημμένο προσάρτημα.
Στον δεύτερο τόμο, παρατίθενται οι βασικές γνώσεις, που οι σπουδαστές πρέπει να γνωρίζουν, για τις επί μέρους λογιστικές: παγίων, συμμετοχών και χρεογράφων, αποθεμάτων, απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων, υποχρεώσεων, ξένου νομίσματος των εσόδων και εξόδων καθώς και των λογαριασμών τάξεως. Στο τέλος του δεύτερου τόμου για την κατανόηση των άνω θεμάτων υπάρχουν λυμένες δύο ομάδες ασκήσεων.
Οι ασκήσεις της Α ομάδας είναι οι παραδοσιακές ασκήσεις της διπλογραφικής λογιστικής και της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων.
Οι ασκήσεις της Β ομάδας έχουν ως στόχο να γίνει κατανοητή η σπουδαιότητα εφαρμογής των ορθών αρχών που θέτει το λογιστικό δίκαιο για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και επίσης να αντιληφθούν τη σημασία των πληροφοριών που παρέχουν οι οικονομικές καταστάσεις όταν δεν εφαρμόζονται οι άνω διατάξεις του λογιστικού δικαίου.
Στη συνέχεια, ακολουθεί το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο μέρος.
Στο δεύτερο μέρος παρατίθεται η λογιστική τέλους χρήσεως με δύο επιμέρους κεφάλαια: α) Λογιστικές Εργασίες Τέλους Χρήσεως και β) Η Φορολογία, η Διάθεση Κερδών και η Λογιστική της Αναβαλλόμενης Φορολογίας. Η παρούσα πέμπτη έκδοση έχει συμπληρωθεί με τις διατάξεις των νόμων 4548/2018 και 4587/2018 για την αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών.
Στο τρίτο μέρος γίνεται μια παρουσίαση της λογιστικής των υποκαταστημάτων.
Τέλος, στο τέταρτο μέρος αναφέρονται στοιχεία από τη λογιστική των ομίλων και ιδιαιτέρως από τη Λογιστική των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Καθαρά Δευτέρα. Υποχρεωτική ή προαιρετική αργία;

Όπως είναι γνωστό, ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας καθορίζονται η 25η Μαρτίου, η Δευτέρα του Πάσχα, η 15η Αυγούστου και η 25η Δεκεμβρίου (Β.Δ. 748/1966).
Ως ημέρες προαιρετικής αργίας καθορίζονται η 1η Μαΐου (Πρωτομαγιά) και η 28η Οκτωβρίου. Σημειώνεται ότι η Πρωτομαγιά κάθε χρόνο χαρακτηρίζονταν με υπουργική απόφαση ως υποχρεωτική αργία, ήδη όμως με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 4468/2017, κατέστη υποχρεωτική αργία χωρίς να χρειάζεται πλέον η έκδοση υπουργικής απόφασης.
Οι παραπάνω έξι (6) ημέρες αργίας χαρακτηρίζονται ως εξαιρέσιμες εορτές και όσοι μισθωτοί απασχοληθούν κατ’ αυτές λαμβάνουν προσαύξηση 75% επί του νομίμου ημερομισθίου ή του 1/25 του μισθού.
Σημειώνεται ότι η απασχόληση ή μη των μισθωτών κατά την προαιρετική αργία εξαρτάται από την βούληση του εργοδότη.
Η Καθαρά Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Επομένως αν εργαζόμενος απουσιάσει αυθαιρέτως από την εργασία του κατά την ημέρα αυτή δεν δικαιούται να πληρωθεί. Αν, όμως, η Καθαρά Δευτέρα έχει χαρακτηριστεί αργία από διάταξη συλλογικής σύμβασης εργασίας ή κανονισμού εργασίας της επιχείρησης ή από έθιμο, η επιχείρηση παραμένει κλειστή κατά την ημέρα αυτή. Την πρακτική αυτή ακολουθεί το πλείστον των επιχειρήσεων. (βλ. λεπτομέρειες στο βιβλίο του Μιλτ. Κ. Λεοντάρη «Εργατικό Δίκαιο» κεφάλαιο έκτο παρ. 46).

Οι μεταβιβάσεις των ακινήτων θα γίνονται μέχρι το τέλος του έτους μόνον ηλεκτρονικά.

Με σχέδιο που προωθεί η ΑΑΔΕ οι μεταβιβάσεις ακινήτων θα γίνονται σύντομα μόνον ηλεκτρονικά και όχι χειρόγραφα, όπως διενεργούνται σήμερα οι συναλλαγές στη φορολογία Κεφαλαίου (πλην των δηλώσεων των γονικών παροχών και χρηματικών δωρεών που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και από τους δύο συμβαλλόμενους).
Μέχρι σήμερα, για την σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου μεταβίβασης ενός ακινήτου, απαιτείται η συγκέντρωση πολλών δικαιολογητικών που καθιστούν την διαδικασία αυτή δύσκολη, σύνθετη και χρονοβόρα. Μερικά από τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής: α) πιστοποιητικό ότι έχει πληρωθεί ή ότι δεν οφείλεται ο ΕΝΦΙΑ, β) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας πωλητή, γ) πιστοποιητικό περί μη οφειλής φόρου κληρονομιάς - δωρεάς, ΟΤΑ, δ) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, ε) βεβαίωση πολεοδομικής νομιμότητας και πιστοποιητικό ενεργειακού επιθεωρητή, στ) απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος, ζ) βεβαίωση δασαρχείου κ.λπ. κ.λπ.

Προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων το πρώτον ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου.

Συνδρομητής μας ερωτά εάν είναι δυνατόν να προσκομισθούν αποδεικτικά στοιχεία το πρώτον ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου, τα οποία δεν τέθηκαν υπόψη στο φορολογικό έλεγχο.
Επί του θέματος αυτού το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει αποφανθεί παγίως ότι «επιτρεπτώς προσκομίζονται το πρώτον ενώπιον του Πρωτοβάθμιου δικαστηρίου αποδεικτικά στοιχεία που δεν είχαν τεθεί προηγουμένως υπόψη της φορολογικής αρχής, εφόσον από καμία διάταξη δεν προκύπτει το αντίθετο. (βλ. ΣτΕ 1530/2009, 383/1996, 103/1989 στο «Λογιστή» Σεπτεμβρίου 2009, σελ. 1050).

Μείωση φορολογίας μερισμάτων από 1.1.2019.

Με τη διάταξη του άρθρου 65 του Ν. 4603/2019 ο φόρος μερισμάτων μειώνεται σε 10% από 15% που ίσχυε προηγουμένως, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013).
Η παραπάνω μείωση έχει εφαρμογή για εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2019 και εφεξής και καταλαμβάνει τις αμοιβές που διανέμονται από τα κέρδη μιας εταιρείας σε μέλη διοικητικού συμβουλίου και προσωπικό.Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2014/14.03.2023
Διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση ως προς τέλη κυκλοφορίας έως και το έτος 2022, των αναπηρικών οχημάτων που ελέγχθηκαν από τις Δ.Ο.Υ., καθώς και για την αντιμετώπιση των αναπηρικών οχημάτων που δεν διορθώθηκε η εικόνα τους, αναφορικά με τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2023.
Κ.Υ.Α. Α 1028/07.03.2023
Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2021 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ. 3 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2015/14.03.2023
Κοινοποίηση της υπ αρ. 109/2022 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ (Β Τμ.), περί της τυχόν εφαρμογής διατάξεων των άρθρων 152 §1, 152 §2, 150, & 163 §3 του ν. 4820/2021 (ΦΕΚ Α 130), στα μη ανήκοντα στο Ελεγκτικό Συνέδριο καταλογίζοντα όργανα, και ειδικότερα σε αυτά της ΑΑΔΕ
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1031/07.03.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1169/21.07.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Κ.Υ.Α. Α 1030/17.03.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1166/16.7.2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Προσδιορισμός κατηγοριών υπόχρεων για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, του είδους του φορολογικού ελέγχου στο πλαίσιο του οποίου επιβάλλεται το μέτρο της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, το ειδικό πρόστιμο, η ειδική χρηματική κύρωση και κάθε ειδικότερου θέματος» (Β 3193).
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 20/2023
Εισφορές ασκούμενων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4997/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 19/2023
Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στον π. Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον π. Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2023
Ασφαλιστικό καθεστώς αναβατών και μαθητευόμενων αναβατών του π. Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (π. ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) στον e-Ε.Φ.Κ.Α
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2023
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2023: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών- υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 11/10.02.2023
Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2023 Μη Μισθωτών, Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων, Αγροτών.
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο