Τρίτη, 17 Μαϊου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019
Αρθρο του Μιλτιάδη Λεοντάρη
Η Δημοσιότητα των ισολογισμών και η χρησιμότητά της

Ι. Καθεστώς δημοσιότητας μέχρι 31/12/2018 (Κ.Ν. 2190/20)
Υπό το καθεστώς του Κ.Ν. 2190/20, οι ανώνυμες εταιρείες υποχρεούνταν να δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους (Ισολογισμός – Λογ/σμός Αποτελεσμάτων Χρήσης – Πίνακας Διάθεσης Κερδών – Προσάρτημα) τουλάχιστον σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, σε μία οικονομική εφημερίδα, σε μία τοπική εφημερίδα και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). Την ίδια υποχρέωση είχαν και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), βάσει του Ν. 3190/55 που παρέπεμπε στις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20. Η διαδικασία αυτή της δημοσιότητας των ισολογισμών των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτούσε μια δαπάνη, όχι ευκαταφρόνητη – για τις μικρές κυρίως – εταιρείες και μία ενοχλητική γραφειοκρατική απασχόληση για όλες. Παράλληλα, από πολλούς εκτιμούνταν ως πολύ μικρής αξίας η χρησιμότητά της σε όλα τα προαναφερθέντα έντυπα. Γι’ αυτό και συνεχώς προβάλλονταν το αίτημα της κατάργησης των εν λόγω δημοσιεύσεων.
Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γραμματεία Εμπορίου), μετά από πολλές αμφιταλαντεύσεις, τελικά προχώρησε στη σταδιακή κατάργηση όλων των ανωτέρω υποχρεωτικών δημοσιεύσεων, τις οποίες αντικατέστησε με μία: Την υποχρεωτική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. και την ανάρτησή τους στο διαδικτυακό τόπο αυτού.
Σχετικό και το παρακάτω καταχωρούμενο έγγραφο υπ’ αριθ. 3730/14.1.2015 της Δ/νσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α), όπου στην κείμενη επόμενη νομοθεσία υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως/Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. είτε πράξης ή στοιχείου είτε ανακοίνωσης περί της καταχώρισης πράξης ή στοιχείου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η υποχρέωση υποβολής σχετικής αίτησης καταργείται από την 1.1.2015, ανεξάρτητα αν η δημοσίευση πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., ή με επιμέλεια του υπόχρεου. Κατά συνέπεια, η ανάγκη για δημοσιότητα των πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. θα καλύπτεται αποκλειστικά μέσω της δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.
Ειδικά για τις περιπτώσεις που προβλέπεται η δημοσίευση να πραγματοποιείται με επιμέλεια του υπόχρεου αυτή θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα και ατελώς, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 3419/2005. Τέτοιες περιπτώσεις είναι, συγκεκριμένα, η πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση των μετόχων ανωνύμου εταιρείας, η δημοσίευση της οποίας στο ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ προβλέπεται στο άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, και η πρόσκληση για άσκηση δικαιώματος προτίμησης μετόχων ανωνύμου εταιρείας, η οποία προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 13 του ίδιου νόμου.
Το πληροφορικό σύστημα το οποίο θα χρησιμοποιούν οι υπόχρεοι για την ηλεκτρονική δημοσίευση των ανωτέρω θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.businessportal.gr από 19.1.2015. Απαραίτητη προϋπόθεση για να το χρησιμοποιήσουν είναι η απόκτηση κωδικών πρόσβασης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της ΚΥΑ Κ2-4946/2014 (ΦΕΚ Β 2919).
Τονίζουμε ότι όσον αφορά τις προθεσμίες που προβλέπονται στον κ.ν. 2910/1920 και οι οποίες συνδέονταν με τη δημοσίευση των ανωτέρω στο ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ, από 1.1.2015 θα λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. γι’ αυτό και οι σχετικές αναρτήσεις θα χρονοσημαίνονται αυτόματα από το πληροφορικό σύστημα».
Αυτή ήταν η διαδικασία σχετικά με τη δημοσιότητα των ισολογισμών κ.λπ. των Εταιρειών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. μέχρι 31/12/2018.

ΙΙ. Καθεστώς δημοσιότητας από 1/1/2019 (Ν. 4548/2018)
Από 1ης Ιανουαρίου 2019 ισχύει για τις ανώνυμες εταιρείες ο ν. 4548/2018 και κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 149 αυτού: Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν (καταθέτουν προς δημοσίευση) στο Γ.Ε.ΜΗ. α) Τις εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. β) Την έκθεση διαχείρισης του Δ. Συμβουλίου και γ) Την γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή της εταιρείας, ό,που απαιτείται να υπάρχει τέτοιος από τη σχετική νομοθεσία. Η κατάθεσή τους γίνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από τη γενική συνέλευση. Δεδομένου ότι η τακτική γενική συνέλευση που θα εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που λήγει την 31/12/2018 θα συνέλθει το αργότερο μέχρι 10/9/2019, η κατάθεση αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ. πρέπει να γίνει μέχρι 30/9/2019.

ΙΙΙ. Παρατηρήσεις
Μια πρώτη παρατήρηση είναι ότι με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, όπως αναπτύχθηκε ανωτέρω, η δημοσιότητα των ετησίων χρηματο-οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. γίνεται πολύ αργά – εννέα (9) ολόκληρους μήνες μετά τη λήξη της χρήσης – και τούτο, εφόσον δεν σημειωθεί καθυστέρηση είτε από αμέλεια των υπόχρεων είτε και λόγω γραφειοκρατικού φόρτου. Το θέμα αυτό επισημάνθηκε πρόσφατα και σε συνέντευξη των Προέδρων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και Διοικούσας Επιτροπής του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Προτάθηκε, όπως το νομικό πλαίσιο θα πρέπει να υποχρεώνει τις μη εισηγμένες εταιρείες να δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις στα τέλη Απριλίου, όπως ισχύει και για τις εισηγμένες. Αλλά αυτό, αν δεν υπάρξει αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, δεν είναι εφικτό.
Ένα άλλο, πολύ πιο σοβαρό ζήτημα είναι το έλλειμμα διαφάνειας, ως προς την άντληση χρήσιμων πληροφοριών επί των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων από τους ενδιαφερόμενους (πιστωτές, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.). Την αδιαφάνεια προκαλεί όχι μόνο η μεγάλη καθυστέρηση ή και η έλλειψη δημοσιότητας, αλλά αυτή η ίδια δομή των καταστάσεων (όπως γίνεται με τα υποδείγματα των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων του Ν. 4308/2014).

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1057/03.05.2022
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης που παραλήφθηκε από τους δικαιούχους επιστροφής Ε.Φ.Κ., κατά το έτος 2021, καθώς και των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών, κατ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α.1072/22.02.2019 (Β 750) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1058/06.05.2022
Τροποποίηση της Α 1278/2019 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β 3007 και Β 3129) - Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1056/21.04.2022
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2022 και επομένων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1053/20.04.2022
Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων για εφοδιασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα του β' εξαμήνου έτους 2021.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1054/21.04.2022
Καθορισμός της διαδικασίας και λοιπών ζητημάτων για την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τα Αιτήματά μου».
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο