Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021

www.totsisgroup.gr  Est.1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019
Αρθρο του Μιλτιάδη Λεοντάρη
Η Δημοσιότητα των ισολογισμών και η χρησιμότητά της

Ι. Καθεστώς δημοσιότητας μέχρι 31/12/2018 (Κ.Ν. 2190/20)
Υπό το καθεστώς του Κ.Ν. 2190/20, οι ανώνυμες εταιρείες υποχρεούνταν να δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους (Ισολογισμός – Λογ/σμός Αποτελεσμάτων Χρήσης – Πίνακας Διάθεσης Κερδών – Προσάρτημα) τουλάχιστον σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, σε μία οικονομική εφημερίδα, σε μία τοπική εφημερίδα και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). Την ίδια υποχρέωση είχαν και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), βάσει του Ν. 3190/55 που παρέπεμπε στις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20. Η διαδικασία αυτή της δημοσιότητας των ισολογισμών των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτούσε μια δαπάνη, όχι ευκαταφρόνητη – για τις μικρές κυρίως – εταιρείες και μία ενοχλητική γραφειοκρατική απασχόληση για όλες. Παράλληλα, από πολλούς εκτιμούνταν ως πολύ μικρής αξίας η χρησιμότητά της σε όλα τα προαναφερθέντα έντυπα. Γι’ αυτό και συνεχώς προβάλλονταν το αίτημα της κατάργησης των εν λόγω δημοσιεύσεων.
Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γραμματεία Εμπορίου), μετά από πολλές αμφιταλαντεύσεις, τελικά προχώρησε στη σταδιακή κατάργηση όλων των ανωτέρω υποχρεωτικών δημοσιεύσεων, τις οποίες αντικατέστησε με μία: Την υποχρεωτική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. και την ανάρτησή τους στο διαδικτυακό τόπο αυτού.
Σχετικό και το παρακάτω καταχωρούμενο έγγραφο υπ’ αριθ. 3730/14.1.2015 της Δ/νσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α), όπου στην κείμενη επόμενη νομοθεσία υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως/Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. είτε πράξης ή στοιχείου είτε ανακοίνωσης περί της καταχώρισης πράξης ή στοιχείου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η υποχρέωση υποβολής σχετικής αίτησης καταργείται από την 1.1.2015, ανεξάρτητα αν η δημοσίευση πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., ή με επιμέλεια του υπόχρεου. Κατά συνέπεια, η ανάγκη για δημοσιότητα των πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. θα καλύπτεται αποκλειστικά μέσω της δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.
Ειδικά για τις περιπτώσεις που προβλέπεται η δημοσίευση να πραγματοποιείται με επιμέλεια του υπόχρεου αυτή θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα και ατελώς, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 3419/2005. Τέτοιες περιπτώσεις είναι, συγκεκριμένα, η πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση των μετόχων ανωνύμου εταιρείας, η δημοσίευση της οποίας στο ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ προβλέπεται στο άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, και η πρόσκληση για άσκηση δικαιώματος προτίμησης μετόχων ανωνύμου εταιρείας, η οποία προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 13 του ίδιου νόμου.
Το πληροφορικό σύστημα το οποίο θα χρησιμοποιούν οι υπόχρεοι για την ηλεκτρονική δημοσίευση των ανωτέρω θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.businessportal.gr από 19.1.2015. Απαραίτητη προϋπόθεση για να το χρησιμοποιήσουν είναι η απόκτηση κωδικών πρόσβασης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της ΚΥΑ Κ2-4946/2014 (ΦΕΚ Β 2919).
Τονίζουμε ότι όσον αφορά τις προθεσμίες που προβλέπονται στον κ.ν. 2910/1920 και οι οποίες συνδέονταν με τη δημοσίευση των ανωτέρω στο ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ, από 1.1.2015 θα λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. γι’ αυτό και οι σχετικές αναρτήσεις θα χρονοσημαίνονται αυτόματα από το πληροφορικό σύστημα».
Αυτή ήταν η διαδικασία σχετικά με τη δημοσιότητα των ισολογισμών κ.λπ. των Εταιρειών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. μέχρι 31/12/2018.

ΙΙ. Καθεστώς δημοσιότητας από 1/1/2019 (Ν. 4548/2018)
Από 1ης Ιανουαρίου 2019 ισχύει για τις ανώνυμες εταιρείες ο ν. 4548/2018 και κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 149 αυτού: Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν (καταθέτουν προς δημοσίευση) στο Γ.Ε.ΜΗ. α) Τις εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. β) Την έκθεση διαχείρισης του Δ. Συμβουλίου και γ) Την γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή της εταιρείας, ό,που απαιτείται να υπάρχει τέτοιος από τη σχετική νομοθεσία. Η κατάθεσή τους γίνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από τη γενική συνέλευση. Δεδομένου ότι η τακτική γενική συνέλευση που θα εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που λήγει την 31/12/2018 θα συνέλθει το αργότερο μέχρι 10/9/2019, η κατάθεση αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ. πρέπει να γίνει μέχρι 30/9/2019.

ΙΙΙ. Παρατηρήσεις
Μια πρώτη παρατήρηση είναι ότι με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, όπως αναπτύχθηκε ανωτέρω, η δημοσιότητα των ετησίων χρηματο-οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. γίνεται πολύ αργά – εννέα (9) ολόκληρους μήνες μετά τη λήξη της χρήσης – και τούτο, εφόσον δεν σημειωθεί καθυστέρηση είτε από αμέλεια των υπόχρεων είτε και λόγω γραφειοκρατικού φόρτου. Το θέμα αυτό επισημάνθηκε πρόσφατα και σε συνέντευξη των Προέδρων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και Διοικούσας Επιτροπής του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Προτάθηκε, όπως το νομικό πλαίσιο θα πρέπει να υποχρεώνει τις μη εισηγμένες εταιρείες να δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις στα τέλη Απριλίου, όπως ισχύει και για τις εισηγμένες. Αλλά αυτό, αν δεν υπάρξει αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, δεν είναι εφικτό.
Ένα άλλο, πολύ πιο σοβαρό ζήτημα είναι το έλλειμμα διαφάνειας, ως προς την άντληση χρήσιμων πληροφοριών επί των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων από τους ενδιαφερόμενους (πιστωτές, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.). Την αδιαφάνεια προκαλεί όχι μόνο η μεγάλη καθυστέρηση ή και η έλλειψη δημοσιότητας, αλλά αυτή η ίδια δομή των καταστάσεων (όπως γίνεται με τα υποδείγματα των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων του Ν. 4308/2014).

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2154/23.07.2021
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 27/1975 (Α' 77) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4808/2021(Α' 101) περί υπολογισμού φόρου των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1169/21.07.2021
Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2153/19.07.2021
Παροχή οδηγιών σχετικά με: (α) την τήρηση διατυπώσεων εξόδου εμπορευμάτων που εξάγονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης στο πλαίσιο Ενιαίας Σύμβασης Μεταφοράς και (β) την οριστικοποίηση ανοιχτών εξαγωγών με τελωνείο εξόδου το τελωνείο Αερολιμένα "Ελ. Βενιζέλος".
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2152/22.07.2021
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου δεύτερου του ν. 4810/2021 (Α' 107/25.06.2021)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2149/19.07.2021
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 67, 129, 146, 147, 148, 149, 151 και 158 ν. 4808/2021 (Α 101/19.06.-2021)
Περισσότερα »
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 9/01.02.2021
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021
Εγκύκλιος 54/28.12.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 53/21.12.2020
Χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ - Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Περισσότερα »
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότση
Νικόλαος Χρ. Τότση
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μετασχηματισμοί Ν. 4601/2019 και εμπειρογνώμονες
Αρθρο Γιώργου Δαλιάνη
Κρυπτονομίσματα και φορολογία
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Oι επιχειρήσεις-δικαιούχοι απαλλαγής ενοικίων για Ιανουάριο - Φεβρουάριο και οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες
Αρθρο του Κων/ντινου Ι. Νιφορόπουλου
Το «ταξίδι» της λέξης «Λογιστική» στην Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και θέση οχημάτων σε ακινησία
Αρθρο του Γεωργίου Ι. Δουκίδη
Η Στρατηγική Σημασία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσόστομου Π. Γκίκα και Σπύρου ΣΤ. Δελλαπόρτα
H ορθή εφαρμογή του άρθρου 23 περ. β του Κ.Φ.Ε περί απόρριψης δαπανών άνω των 500,00 ευρώ επειδή η εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
Αρθρο του Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου. Οι καινοτομίες του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο