Κυριακή, 22 Μαϊου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια


Διανεμόμενα Κέρδη Α.Ε. και Ε.Π.Ε. βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και των νόμων 4548/2018 και 4587/2018 για την αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών. Έκδοση 8η, Διπλογραφία, 2019

Ο κ. Γεώργιος Αληφαντής, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, και επιστημονικός σύμβουλος στο περιοδικό Λογιστής στις 900 σελίδες του ανανεωμένου, και με νέες προσθήκες κεφαλαίων, βιβλίου «Διανεμόμενα κέρδη Α.Ε. και Ε.Π.Ε.» βάσει των νόμων 4548/2018 και 4587/2018 για την αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, του Ν. 4541/2018 για την τροποποίηση του δικαίου των Ε.Π.Ε. (ν. 3190/1955), «των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων» και του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) το οποίο εκδόθηκε και διατίθεται από τις εκδόσεις Διπλογραφία, στη νέα 8η έκδοση έτους 2019 με νέα κεφάλαια: α) Εισφορά ενεργητικού έναντι τίτλων, β) Διάθεση μετοχών στο προσωπικό και γ) Διαφορά υπέρ το άρτιο παραθέτει, εκτός, από την ερμηνεία των άνω νέων διατάξεων με απλά και σύγχρονα παραδείγματα, για τα διανεμόμενα κέρδη στους μετόχους και τους εταίρους με τη μορφή κερδών και με διανομή αποθεματικών καθώς και τη λογιστική των αμοιβών των μελών διοικήσεως και των διευθυντών των ανωνύμων εταιρειών, των Ε.Π.Ε. και των ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών παραθέτοντας και τη νομοθεσία (εμπορική, εργατική, ασφαλιστική) η οποία εφαρμόζεται στις αμοιβές αυτές.
Το βιβλίο περιλαμβάνει ακόμη και τα εξής κεφάλαια:
1. Η λογιστική του φόρου εισοδήματος της ανώνυμης εταιρείας.
2. Υπολογισμός τακτικού αποθεματικού και πρώτου μερίσματος.
3. Η επιβράβευση της παραγωγικότητας του προσωπικού στο τέλος της χρήσεως.
4. Απαγόρευση διανομής κερδών.
5. Τροποποίηση οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση των μετόχων.
6. Διανομή προμερίσματος.
7. Η λογιστική του αρνητικού αποτελέσματος (η λογιστική των ζημιών).
8. Κεφαλαιοποίηση φορολογημένων αποθεματικών και υπολοίπου κερδών εις νέον.
9. Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων
10. Διανομή κερδών προηγουμένων χρήσεων.
11. Διαφορές από την επιμέτρηση στην εύλογη αξία.
12. Η λογιστική των λαμβανόμενων δωρεάν μετοχών.
13. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας.
14. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
15. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας.
16. Η απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας.
17. Φορολογία ευρωπαϊκών ομίλων (μερίσματα, ελεγχόμενες αλλοδαπές, υποκεφαλαιοδότηση).
18. Λύση και εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας.
19. Μετασχηματισμοί Ν. 4172/2013.
20. Διαφορές στα κίνητρα και στις προϋποθέσεις για τις συγχώνευσης επιχειρήσεων μεταξύ των φορολογικών νόμων.
Το βιβλίο διατίθεται και από τις εκδόσεις «ΤΟΤΣΗ».


Τι αλλάζει στο ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων (άρθρο 39 Ν. 2859/2000)

Από 1.1.2019 απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ και καταβολής του φόρου, ανεξάρτητα από την κατηγορία λογιστικών αρχείων (βιβλίων), όχι μόνο οι υποκείμενοι οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών μέχρι 10.000 ευρώ, χωρίς στο ποσό αυτό να περιλαμβάνεται φόρος προστιθέμενης αξίας, αλλά και οι νέοι υποκείμενοι οι οποίοι με την υποβολή της δήλωσης έναρξης των εργασιών τους επιθυμούν την ένταξη στο καθεστώς αυτό.
Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν με την υπ’ αριθμ. Ε. 2012/17.1.2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος.


Ποιές φορολογικές υποθέσεις παραγράφτηκαν στις 31.12.2018 λόγω παρελεύσεως 5ετίας

Μετά τη δημοσίευση της γνωστής πλέον σε όλους απόφασης 1738/2017 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκρινε ως αντισυνταγματικές τις επιμηκύνσεις – παρατάσεις του χρόνου της παραγραφής («Λογιστής» έτους 2017 σελ. 966) παραγράφτηκαν λόγω παρελεύσεως πενταετίας στις 31.12.2018 όλες οι υποθέσεις της χρήσεως 2012 που αφορούν την φορολογία εισοδήματος αλλά και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (βλ. και απόφαση ΣτΕ 403/2018 στο «Λογιστή» Δεκεμβρίου 2018, σελ. 1318).


Μη επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

Με την Ε. 2009/11.1.2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος, ορίζεται ότι δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης, για τα έτη 2015 και επόμενα, στο εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης που αποκτάται από φορολογικό κάτοικο Ελλάδας και για το οποίο η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα φορολόγησης, βάσει ισχύουσας σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας (ΣΑΔΦ).
Επίσης, δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στο εισόδημα ημεδαπής προέλευσης που αποκτάται από φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής και για το οποίο η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα φορολόγησης βάσει ισχύουσας ΣΑΔΦ.
Η Διοίκηση στηριζόμενη και στην υπ’ αριθμ. 2465/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος, κατέληξε στα ανωτέρω συμπεράσματα, ανακαλώντας την αντιθέτου περιεχομένου πολυγραφημένη εγκύκλιο 1099/23.5.2018 («Λογιστής» Σεπτεμβρίου 2018, σελ. 967).
Εφιστούμε την προσοχή στο ότι, σε περίπτωση που στα ανωτέρω εισοδήματα έχει ήδη επιβληθεί ειδική εισφορά αλληλεγγύης, ο φορολογούμενος που επιθυμεί να του επιστραφεί το ποσό που κατέβαλε, οφείλει να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση προκειμένου να εκκαθαρισθεί εκ νέου η δήλωσή του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει επέλθει παραγραφή.
Επιβολή τέλους επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ερμηνεία του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011 από το Συμβούλιο της Επικρατείας
Το Συμβούλιο της Επικρατείας σε πιλοτική του δίκη (βλ. απόφαση 89/2019, 7μελούς που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος) ερμήνευσε τη διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011, κρίνοντας ότι μόνη η παρέλευση πενταετίας από την έναρξη εργασιών, ακόμη και αν αφορά την ίδια κατ’ αντικείμενο επαγγελματική δραστηριότητα, δεν αρκεί κατά νόμον για την επιβολή του τέλους, εφόσον, προ της συμπληρώσεως πέντε ετών ασκήσεως του επαγγέλματος, επήλθε διακοπή εργασιών, με την υποβολή σχετικής δηλώσεως ενώπιον της αρμόδιας φορολογικής αρχής, όρος που περιορίζει τον κίνδυνο καταστρατηγήσεως των σχετικών διατάξεων.
Στην περίπτωση αυτή το ΣτΕ δικαίωσε ελεύθερο επαγγελματία δικηγόρο ο οποίος προέβει το έτος 2015 σε έναρξη εργασιών με αντικείμενο την δικηγορία ενώ το 2007 είχε προβεί σε έναρξη εργασιών ως ελεύθερος επαγγελματίας με αντικείμενο την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών.


Κατάργηση του ατομικού βιβλιαρίου υγείας

Τα συναρμόδια Υπουργεία Εργασίας και Υγείας βάζουν τέλος στα βιβλιάρια υγείας και εφεξής η πιστοποίηση ασφαλιστικής ικανότητας στους δικαιούχους θα γίνεται μέσω του ΑΜΚΑ, ενώ οι δικαιούχοι θα είναι υποχρεωμένοι να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητά τους, προκειμένου να γίνεται ταυτοποίηση των στοιχείων τους.
Όσοι έχουν βιβλιάρια υγείας που τελειώνουν, δεν θα πάρουν νέα, αλλά θα προσθέσουν σελίδες. Σε περίπτωση που έχουν τελειώσει τα ειδικά φύλλα, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν με σφραγισμένες λευκές σελίδες, αριθμημένες και κομμένες στο μέγεθος του βιβλιαρίου.
Διατήρηση βιβλιαρίων θα υπάρχει μόνο για ασφαλισμένους που παίρνουν φάρμακα υψηλού κόστους από τα φαρμακεία του ΕΟΠΠΥ.


Φορολογική κατοικία και τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

Με την Ε. 2008/2019 εγκύκλιο που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος, διευκρινίζεται ότι οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος υπόκεινται στο πόθεν έσχες (απόκτηση περιουσιακών στοιχείων άρθρου 32 Κ.Φ.Ε.), ανεξαρτήτως εάν τα περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη κ.λπ.) βρίσκονται στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα.
Επίσης, ο φορολογούμενος, για την κάλυψη τεκμηρίων, μπορεί να επικαλεσθεί εισοδήματα που έχουν προκύψει στο εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι τα εισοδήματα αυτά έχουν φορολογηθεί ή νομίμως απαλλαγεί και περιλαμβάνονται στη δήλωσή του, εφόσον υπήρχε σχετική υποχρέωση.


Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ προσώπων που αμείβονται με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης (τώρα τίτλο κτήσης)

Στο παρόν τεύχος δημοσιεύεται η υπ’ αριθμ. Δ. 15/Γ΄/67695/1825/ 28.12.2018 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδόθηκε σε εκτέλεση της παρ. 4 του άρθρου 55 του Ν. 4509/2017, με την οποία καθορίζεται: α) η διαδικασία απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών β) ο χρόνος και ο τρόπος δήλωσης των στοιχείων του παραστατικού και της σύμβασης από τον εκδότη στον ΕΦΚΑ και γ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Στο επόμενο τεύχος θα δημοσιευθεί και η σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος που έχει ήδη αναρτηθεί στον «Ηλεκτρονικό Λογιστή» www.logistis.gr


Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1062/19.05.2022
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2022
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1061/17.05.2022
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4819/2021 (Α 129), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του τέλους αυτού
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2045/17.05.2022
Οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση του Κοινού Κεφαλαίου και των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν κεφαλαιουχικές εταιρείες - φορείς γενικής κυβέρνησης, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4916/2022 (Α 65).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2043/12.05.2022
Απαγόρευση πώλησης ειδών πολυτελείας σε φυσικά πρόσωπα ταξιδιώτες εγκατεστημένους στη Ρωσία - εφαρμογή ΚΑΝ (ΕΕ) 2022/428
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2042/10.05.2022
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα πρόστιμα που αφορούν τις παραβάσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης αυτών, καθώς και καταχώρισης στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, κατόπιν έκδοσης της υπ αρ. 2319/2021 Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο