Κυριακή, 22 Μαϊου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - ΣχόλιαΟ υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών για όσους αμείβονται με απόδειξη δαπανών (τώρα τίτλους κτήσης).
Μετά από μεγάλη καθυστέρηση υπογράφηκε από τον Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης η υπουργική απόφαση σε εκτέλεση της διατάξεως του άρθρου 55 παρ. 4 του Ν. 4509/2017.
Με βάση την απόφαση αυτή οι αμειβόμενοι με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών – πωλήσεων απογράφονται στον ΕΦΚΑ πριν από την έκδοση του παραστατικού.
Η ασφαλιστική εισφορά 13,33% για κύρια σύνταξη και 6,95% για υγειονομική περίθαλψη, υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και άλλων επιβαρύνσεων. Οι εισφορές βαρύνουν τον αμειβόμενο με παραστατικό παρεχομένων υπηρεσιών και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ από τον εκδότη μέχρι το τέλος της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του επόμενου μηνός της εκδόσεως του παραστατικού.
Υπενθυμίζεται ότι οι αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης (τίτλου κτήσης) εκδίδονται στις περιπτώσεις περιστασιακής απασχόλησης ως υποκατάστατα των δελτίων παροχής υπηρεσιών και της χαμηλά αμειβόμενης μισθωτής εργασίας.
Υπενθυμίζεται επίσης ότι το όριο έως του οποίου μπορεί κάποιος να αμειφθεί με τίτλο κτήσης είναι 10.000 ευρώ ετησίως (βλ. άρθρο 39 παρ. 1 περ. β’ Ν. 4308/2014 (ΕΛΠ) και εγκύκλιο πολ. 1003/2014), τα οποία και επιβαρύνονται με παρακράτηση φόρου 20% και τέλος χαρτοσήμου 3,6% στην πηγή. Μετά την αφαίρεση των ανωτέρων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων και επί της καθαρής αξίας του παραστατικού θα επιβάλλεται η ανωτέρω εισφορά.
Κατόπιν των ανωτέρω είναι προφανές ότι καθίσταται ασύμφορη η είσπραξη αμοιβής για τον περιστασιακά εργαζόμενο, γεγονός που μεταφράζεται σε φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή, με άλλα λόγια σε μαύρη εργασία.


Η φορολόγηση της υπεραξίας μεταβίβασης ακινήτων.
Με το άρθρο 101 του νόμου 4583/2018 παρατάθηκε ακόμη μία φορά για ένα έτος η αναστολή των διατάξεων φορολόγησης της υπεραξίας μεταβίβασης ακινήτων του άρθρου 41 του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.).
Έτσι, η φορολόγηση της εν λόγω υπεραξίας παρατάθηκε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2019. Υπενθυμίζουμε ότι με το άρθρο 90 του Ν. 4316/2014 είχε παραταθεί μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2016, με το άρθρο 99 παρ. 5 του Ν. 4446/2016 είχε παραταθεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2017 και με το άρθρο 57 του Ν. 4509/2017 είχε παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018. Ουσιαστικά, δηλαδή, η εν λόγω διάταξη ουδέποτε εφαρμόστηκε.


Η παράταση ισχύος των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα 5 νησιά του Αιγαίου.
Σε εκτέλεση Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου υπογράφηκε και εκδόθηκε η απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομικών, με την οποία παρέχεται δεύτερη παράταση μέχρι την 30.6.2019 στο καθεστώς ισχύος των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω και Λέρο. Έτσι οι συντελεστές παραμένουν στο 5% για τα φάρμακα, βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες, στο 9% για τα βασικά είδη διατροφής και στο 17% για συσκευασμένα και τυποποιημένα είδη διατροφής, καθώς και για τις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων.
Υπενθυμίζεται ότι η Ν.Δ. ζητούσε παράταση μέχρι το τέλος του 2019 και το Κ.Κ.Ε. την επαναφορά του μειωμένου συντελεστή σε όλα τα νησιά του Αιγαίου.


Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων μία φορά ετησίως και μέχρι 31 Μαρτίου.
Με την υπ’ αριθμ. 1217/27.12.2018 πολ. απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος, οι συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών – πελατών θα υποβάλλονται εφεξής μια φορά το χρόνο κάθε τέλος Μαρτίου και όχι κάθε τρίμηνο, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.
Ο στόχος της Α.Α.Δ.Ε. είναι η διευκόλυνση των φορολογουμένων ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών, λόγω των προβλημάτων που παρουσιάζει η ηλεκτρονική εφαρμογή κατά τη διαδικασία υποβολής των καταστάσεων αυτών.
Υπενθυμίζεται ότι στις καταστάσεις αυτές δεν καταχωρούνται, δηλ. εξαιρούνται οι παρακάτω συναλλαγές :
Πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών από και προς την αλλοδαπή, ενοίκια ακινήτων εφόσον η αξία δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ, πωλήσεις εισιτηρίων όλων των μεταφορικών μέσων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων (ΑΠΕ) και τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται για αυτά, συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις και επαγγελματικά επιμελητήρια, συνδρομές και δωρεές σε συλλόγους και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις οποίες εκδίδονται αποδείξεις είσπραξης, καθώς και πλήθος άλλων συναλλαγών.


Αίτημα μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας. Σε περίπτωση ακύρωσης του αιτήματος δεν χωρεί ενδικοφανής προσφυγή, αλλά αίτηση ακύρωσης.
Σύμφωνα με την απόφαση 2105/2018 του Συμβουλίου της Επικρατείας, η απόρριψη, ρητή ή σιωπηρή, από τη Φορολογική Διοίκηση του αιτήματος μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας, δεν προσβάλλεται με ενδικοφανή προσφυγή αλλά μόνο με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ.
Κατόπιν τούτου οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. στις ρητές απορριπτικές τους αποφάσεις, οφείλουν να ενημερώνουν ότι η πράξη τους προσβάλλεται μόνο με αίτηση ακύρωσης εντός 60 ημερών ενώπιον του ΣτΕ και όχι με ενδικοφανή προσφυγή. Βλ. σχετική εγκύκλιο (πολ. 1234/2018) στη στήλη των Διοικητικών Λύσεων του παρόντος τεύχους και την απόφαση του ΣτΕ 2105/2018 στο «Λογιστή» Ιανουαρίου 2019, σελ. 65.


Υποχρεωτική η εγκατάσταση POS στα δικηγορικά γραφεία.
Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 2457/2018 απόφαση του ΣτΕ μετά την προσφυγή κατά της υποχρεωτικής χρήσεως των POS που είχαν ασκήσει οι δικηγορικοί σύλλογοι. Με την απόφαση αυτή που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος του «Λογιστή» κρίθηκε ότι η νομοθετική ρύθμιση για την υποχρεωτική χρήση και αποδοχή των ηλεκτρονικών πληρωμών θα καταστήσει ευχερέστερη την διασταύρωση των στοιχείων συναλλαγών των εν λόγω επιχειρήσεων, προς επίτευξη του προς αυτήν συναρτωμένου σκοπού δημοσίου συμφέροντος (πάταξη της φοροδιαφυγής).


Αναστολή της προθεσμίας των 120 ημερών των ενδικοφανών προσφυγών, για όσο διάστημα εκκρεμεί η κρίση του ΣτΕ επί των συγκεκριμένων υποθέσεων.
Με το άρθρο 68 του Ν. 4587/2018 που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος του «Λογιστή» τροποποιείται το άρθρο 63 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) με την προσθήκη νέων εδαφίων μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου αυτού.
Μετά την τροποποίηση αυτή που ισχύει από 24.12.2018, το Υπ. Οικ/κών θεωρεί ότι επιτυγχάνεται η αποσυμφόρηση των δικαστηρίων από υποθέσεις που μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης κατά ομοιόμορφο τρόπο, δεδομένου ότι έχει μεσολαβήσει σχετική κρίση του ΣτΕ, με την οποία επιλύεται οριστικά το τιθέμενο ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος, ενώ παράλληλα αποφεύγεται η άσκοπη επιβάρυνση των φορολογουμένων, οι οποίοι ενδεχομένως κατόπιν της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής να χρειάζεται να προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια, τα οποία θα αποστείλουν υποχρεωτικά τη συζήτηση επί της υπόθεσης έως την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1, παρ. 1 του Ν. 3900/2010.


Νέες ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Αφήνοντας κατά μέρος τις βελτιώσεις που επέρχονται στον εξωδικαστικό συμβιβασμό του Ν. 4469/2017, αλλά και τις 120 δόσεις για τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τις Δ.Ο.Υ. για όσους δεν εμπίπτουν στον εξωδικαστικό συμβιβασμό, το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει την αύξηση του αριθμού των μηνιαίων δόσεων της πάγιας ρύθμισης από 12 που είναι σήμερα σε 24 ή και 36 δόσεις ή ακόμη και περισσότερες από ορισμένες προϋποθέσεις. Από πληροφορίες στελεχών του Υπουργείου, ακούγεται ότι οι οφειλές από τον φόρο εισοδήματος και τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α. θα διαμορφωθούν στις 24 μηνιαίες δόσεις, ενώ οι οφειλές από τον φόρο κληρονομιών θα ξεπερνούν τις 36 μηνιαίες δόσεις.
Καθοριστικός παράγοντας για την ανωτέρω ένταξη θα είναι η βιωσιμότητα, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και φυσικά η συναίνεση των δανειστών.
Αφορμή για τις παραπάνω σκέψεις είναι το τεράστιο ποσό των ληξιπρόθεσμων χρεών που ξεπερνά τα 130 δισ. ευρώ και συνεχώς αυξάνεται.Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1062/19.05.2022
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2022
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1061/17.05.2022
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4819/2021 (Α 129), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του τέλους αυτού
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2045/17.05.2022
Οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση του Κοινού Κεφαλαίου και των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν κεφαλαιουχικές εταιρείες - φορείς γενικής κυβέρνησης, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4916/2022 (Α 65).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2043/12.05.2022
Απαγόρευση πώλησης ειδών πολυτελείας σε φυσικά πρόσωπα ταξιδιώτες εγκατεστημένους στη Ρωσία - εφαρμογή ΚΑΝ (ΕΕ) 2022/428
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2042/10.05.2022
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα πρόστιμα που αφορούν τις παραβάσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης αυτών, καθώς και καταχώρισης στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, κατόπιν έκδοσης της υπ αρ. 2319/2021 Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο