Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018
Αρθρο του Μιλτ. Κ. Λεοντάρη
Οι νέοι περί εταιρειών νόμοι


Την τελευταία επταετία (2012 – 2018) έγιναν, με αλλεπάλληλους νόμους, σοβαρές αλλαγές στην περί εμπορικών εταιρειών νομοθεσία:
Α) Κατ’ αρχήν, με το νόμο 4072/2012:
α) Εκσυγχρονίσθηκε η πεπαλαιωμένη νομοθεσία για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. – Ε.Ε.) τις αφανείς εταιρείες και τις κοινοπραξίες.
β) Θεσπίστηκε ένας νέος τύπος κεφαλαιουχικής εταιρείας, η Ι.Κ.Ε. (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία).
Β) Με το νόμο 4541/2018 επιχειρήθηκε η προσαρμογή των περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) διατάξεων του νόμου 3190/55, σχετικώς με τις ημερομηνίες σύγκλησης της συνέλευσης των εταίρων και τη δημοσιότητα (μέσω Γ.Ε.ΜΗ.) πράξεων και αποφάσεων της εταιρείας.
Γ) Με το νόμο 4548/2018 αντικαταστάθηκε ο ξεπερασμένος και κατακρεουργημένος νόμος 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών.
Δ) Με διάφορους άλλους νόμους επήλθαν αρκετές τροποποιήσεις με κατεύθυνση την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης αυτών (όπως με το νόμο 4254/2014 για την απαλλαγή από το Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου 1% στο αρχικό κεφάλαιο κατά τη σύσταση της εταιρείας).
Σαν πρώτη παρατήρηση στις παραπάνω νομοθετικές μεταρρυθμίσεις μπορούμε να σημειώσουμε ότι:
Ενώ η πρώτη απ’ αυτές, η αναφερόμενη στις νέες διατάξεις περί προσωπικών εταιρειών, είναι αρκετά επιτυχής, γιατί πράγματι εκσυγχρονίζει το θεσμό και διευκρινίζει και απλοποιεί πολλά αμφιλεγόμενα και ασαφή σημεία της προϊσχύσασας νομοθεσίας, δεν συμβαίνει, δυστυχώς, το ίδιο και με τις νέες διατάξεις των λοιπών εταιρειών.
Ο νόμος 4541/2018 για τις Ε.Π.Ε. αρκείται να ενσωματώσει στις διατάξεις του ισχύοντος από τη δεκαετία του ’50 νόμου 3190/1955 όλες τις σχετικές τροποποιήσεις των τελευταίων ετών και δεν τολμά να καταργήσει την ανάμιξη του συμβολαιογράφου στη σύσταση (αρχικό καταστατικό) και στις τροποποιήσεις αυτού – όπως συμβαίνει με όλα τα άλλα είδη εταιρειών. Μοιάζει, έτσι, με μία σχεδόν ανώφελη κωδικοποίηση, η οποία δεν προσφέρει τίποτε στην απλοποίηση των διαδικασιών και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, που είναι το κυριότερο αντικίνητρο στην επιχειρηματική δραστηριότητα.
Όσον αφορά το νόμο 4548/2018, που αντικατέστησε το Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, τα πράγματα είναι ασυγκρίτως πολυπλοκότερα. Εισάγεται ένα νομοθέτημα πολύ μεγαλύτερο του προϊσχύσαντος νόμου 2190/1920 (υπερδιπλάσιο σε αριθμό άρθρων και σελίδων) με πολλές αναφορές και παραπομπές σε διατάξεις άλλων νόμων και οδηγίες της Ε.Ο.Κ. (τώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης). Όμως, η απλοποίηση των διαδικασιών και ο περιορισμός της γραφειοκρατίας κι εδώ απουσιάζουν.
Για παράδειγμα: Όλες οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων (τροποποιήσεις καταστατικού, εκλογή Δ.Σ. κ.λπ.) και του Δ. Συμβουλίου (όπως συγκρότηση αυτού σε σώμα κ.α.) εξακολουθούν να υπόκεινται στον έλεγχο της Περιφέρειας (Νομαρχίας). Αυτό σημαίνει υποβολή των σχετικών πρακτικών στο Γ.Ε.ΜΗ. προς καταχώρηση, το οποίο, όμως, δεν προβαίνει στην καταχώρηση, αν δεν λάβει προηγουμένως την έγκριση της Περιφέρειας, πράγμα που επιφέρει μεγάλη καθυστέρηση στην καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. (ίσως και μηνών).
Και μια παρατήρηση για το νέο τύπο κεφαλαιουχικής εταιρείας την Ι.Κ.Ε., που θεσπίστηκε το 2012 και προστέθηκε στα άλλα δύο προϋπάρχοντα είδη κεφαλαιουχικών εταιρειών (Α.Ε. – Ε.Π.Ε.). Σύμφωνα με την όλη οικονομία των σχετικών διατάξεων, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία είναι ένας εταιρικός τύπος, που προσομοιάζει πολύ στην Ε.Π.Ε., αλλά πιο απλός και λιγότερο γραφειοκρατικός στις διατυπώσεις σύστασης και λειτουργίας αυτής. Εκ του λόγου αυτού και η μεγάλη προτίμηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις Ι.Κ.Ε., τα τελευταία χρόνια, έναντι όλων των άλλων τύπων εταιρειών. Σοβαρότατος, επίσης, λόγος προτίμησης των Ι.Κ.Ε. έναντι των άλλων τύπων εταιρειών είναι η μη υποχρέωση ασφάλισης των εταίρων στις πολυπρόσωπες Ι.Κ.Ε. Η διάκριση αυτή είναι άδικη και ακατανόητη. Γιατί μόνο οι εταίροι των πολυπρόσωπων Ι.Κ.Ε. να έχουν αυτή την ευνοϊκή μεταχείριση, που προτρέπει στην εισφοροδιαφυγή και πλήττει το χειμαζόμενο ασφαλιστικό μας σύστημα; Και κάτι τελευταίο. Διερωτάται κανείς, τι σόι κεφαλαιουχικές εταιρείες είναι η Ε.Π.Ε. και η Ι.Κ.Ε., όταν κατά την ισχύουσα περί αυτών νομοθεσία δεν απαιτείται πλέον να έχουν εταιρικό κεφάλαιο. Συμπερασματικά και για να μη πελαγώνουν οι επιχειρηματίες, θα πρέπει να καταργηθεί αμέσως ο ξεπερασμένος τύπος της Ε.Π.Ε. και να μείνει μόνο η Ι.Κ.Ε., της οποίας οι ισχύουσες διατάξεις περί εταιρικού κεφαλαίου, ασφάλισης των εταίρων κ.λπ. να προσαρμοσθούν προς το δικαιότερο και πιο σοβαρότερο.

Ίδρυση νέων εταιρειών – Διαγραφή παλαιών που κλείνουν
Καταχωρείται παρακάτω πίνακας, που ανακοίνωσε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στον οποίο αποτυπώνεται η επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα μας (σύσταση νέων επιχειρήσεων – διαγραφή επιχειρήσεων) συγκριτικά για τα εννεάμηνα (1/1 – 30/9) των ετών 2017 και 2018.

Το αποτύπωμα του επιχειρείν

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

1/1/2018 – 30/9/2018

1/12017 – 30/9/2017

Α.Ε.

484

437

ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

39

108

ΑΤΟΜΙΚΕΣ

12475

14270

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ

1896

1325

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

0

3

ΕΠΕ

218

230

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(SE)

0

0

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚ. ΣΚΟΠΟΥ

0

0

ΙΚΕ

6622

4990

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

33

28

ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ

8

26

ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ

2808

2127

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

1

2

ΣυνΠΕ

2

7

ΣΥΝΟΛΟ

24586

23553

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1/1/2018 – 30/9/2018

1/12017 – 30/9/2017

Α.Ε.

414

651

ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

53

49

ΑΤΟΜΙΚΕΣ

8767

15140

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ

678

992

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

5

0

ΕΠΕ

427

869

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(SE)

0

0

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ

0

0

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚ. ΣΚΟΠΟΥ

0

1

ΙΚΕ

553

494

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

59

38

ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ

265

24

ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ

1745

2563

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

2

1

ΣυνΠΕ

5

4

ΣΥΝΟΛΟ

12943

20826

Δύο είναι τα βασικά συμπεράσματα που συνάγονται από τον πίνακα αυτόν.
Πρώτον η μεγάλη και αυξανόμενη προτίμηση των επιχειρηματιών στις Ι.Κ.Ε. (για τους λόγους που αναπτύχθηκαν ανωτέρω).
Δεύτερον η μικρή, έστω, υπεροχή των νεοσυσταινόμενων επιχειρήσεων έναντι των διαγραφόμενων στο Γ.Ε.ΜΗ. Αυτό έδωσε την ευκαιρία σε μερικούς να πανηγυρίσουν ότι ήλθε, επιτέλους, η πολυπόθητη ανάκαμψη. Εδώ, πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των διαγραφών είναι πλασματικός, γιατί είναι πολύ μικρότερος του αριθμού των επιχειρήσεων που κλείνουν ή αδρανούν κάθε χρόνο. Αυτό οφείλεται είτε στην αδιαφορία είτε στις δυσκολίες και την αδυναμία πολλών επιχειρήσεων που λειτουργούν, κυρίως με τη μορφή εταιρειών, να περαιώσουν τη διαδικασία της διακοπής και της διαγραφής τους όπως γνωρίζουν άριστα οι λογιστές και όλοι εκείνοι που ασχολούνται με αυτές τις διαδικασίες.
Νέος νόμος για τους μετασχηματισμούς.
Έγινε γνωστό ότι είναι έτοιμος για να κατατεθεί στη Βουλή (μετά τη σχετική διαβούλευση ο νέος νόμος για τους μετασχηματισμούς εταιρειών και γενικότερα επιχειρήσεων (μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, απόσπαση κλάδου). Με το νέο νόμο θα αντιμετωπίζονται κατά ενιαίο τρόπο όλοι οι μετασχηματισμοί (θα παύσουν να ισχύουν το Ν.Δ. 1297/72 και ο Ν. 2166/93 κ.ά. που προβλέπουν διαφορετικές διαδικασίες), θα παρέχονται φορολογικά κίνητρα και θα απλοποιούνται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ελπίζουμε να δούμε κάτι καλό για την επιχειρηματική δραστηριότητα.
Με την ευκαιρία αυτή, θα μπορούσε να γίνουν και οι απαραίτητες τροποποιήσεις απλοποίησης και περιορισμού της γραφειοκρατίας στην υπόλοιπη περί εταιρειών νομοθεσία, όπως ενδεικτικά αναφέρεται στο παρόν άρθρο και όπως ζητούν οι αρμόδιοι φορείς (Γ.Ε.ΜΗ. – Υπ. Ανάπτυξης – Επιχειρηματικές Ενώσεις).Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2014/14.03.2023
Διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση ως προς τέλη κυκλοφορίας έως και το έτος 2022, των αναπηρικών οχημάτων που ελέγχθηκαν από τις Δ.Ο.Υ., καθώς και για την αντιμετώπιση των αναπηρικών οχημάτων που δεν διορθώθηκε η εικόνα τους, αναφορικά με τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2023.
Κ.Υ.Α. Α 1028/07.03.2023
Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2021 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ. 3 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2015/14.03.2023
Κοινοποίηση της υπ αρ. 109/2022 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ (Β Τμ.), περί της τυχόν εφαρμογής διατάξεων των άρθρων 152 §1, 152 §2, 150, & 163 §3 του ν. 4820/2021 (ΦΕΚ Α 130), στα μη ανήκοντα στο Ελεγκτικό Συνέδριο καταλογίζοντα όργανα, και ειδικότερα σε αυτά της ΑΑΔΕ
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1031/07.03.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1169/21.07.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Κ.Υ.Α. Α 1030/17.03.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1166/16.7.2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Προσδιορισμός κατηγοριών υπόχρεων για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, του είδους του φορολογικού ελέγχου στο πλαίσιο του οποίου επιβάλλεται το μέτρο της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, το ειδικό πρόστιμο, η ειδική χρηματική κύρωση και κάθε ειδικότερου θέματος» (Β 3193).
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 20/2023
Εισφορές ασκούμενων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4997/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 19/2023
Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στον π. Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον π. Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2023
Ασφαλιστικό καθεστώς αναβατών και μαθητευόμενων αναβατών του π. Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (π. ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) στον e-Ε.Φ.Κ.Α
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2023
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2023: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών- υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 11/10.02.2023
Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2023 Μη Μισθωτών, Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων, Αγροτών.
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο