Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021

www.totsisgroup.gr  Est.1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018
Αρθρο του Μιλτ. Κ. Λεοντάρη
Οι νέοι περί εταιρειών νόμοι


Την τελευταία επταετία (2012 – 2018) έγιναν, με αλλεπάλληλους νόμους, σοβαρές αλλαγές στην περί εμπορικών εταιρειών νομοθεσία:
Α) Κατ’ αρχήν, με το νόμο 4072/2012:
α) Εκσυγχρονίσθηκε η πεπαλαιωμένη νομοθεσία για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. – Ε.Ε.) τις αφανείς εταιρείες και τις κοινοπραξίες.
β) Θεσπίστηκε ένας νέος τύπος κεφαλαιουχικής εταιρείας, η Ι.Κ.Ε. (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία).
Β) Με το νόμο 4541/2018 επιχειρήθηκε η προσαρμογή των περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) διατάξεων του νόμου 3190/55, σχετικώς με τις ημερομηνίες σύγκλησης της συνέλευσης των εταίρων και τη δημοσιότητα (μέσω Γ.Ε.ΜΗ.) πράξεων και αποφάσεων της εταιρείας.
Γ) Με το νόμο 4548/2018 αντικαταστάθηκε ο ξεπερασμένος και κατακρεουργημένος νόμος 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών.
Δ) Με διάφορους άλλους νόμους επήλθαν αρκετές τροποποιήσεις με κατεύθυνση την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης αυτών (όπως με το νόμο 4254/2014 για την απαλλαγή από το Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου 1% στο αρχικό κεφάλαιο κατά τη σύσταση της εταιρείας).
Σαν πρώτη παρατήρηση στις παραπάνω νομοθετικές μεταρρυθμίσεις μπορούμε να σημειώσουμε ότι:
Ενώ η πρώτη απ’ αυτές, η αναφερόμενη στις νέες διατάξεις περί προσωπικών εταιρειών, είναι αρκετά επιτυχής, γιατί πράγματι εκσυγχρονίζει το θεσμό και διευκρινίζει και απλοποιεί πολλά αμφιλεγόμενα και ασαφή σημεία της προϊσχύσασας νομοθεσίας, δεν συμβαίνει, δυστυχώς, το ίδιο και με τις νέες διατάξεις των λοιπών εταιρειών.
Ο νόμος 4541/2018 για τις Ε.Π.Ε. αρκείται να ενσωματώσει στις διατάξεις του ισχύοντος από τη δεκαετία του ’50 νόμου 3190/1955 όλες τις σχετικές τροποποιήσεις των τελευταίων ετών και δεν τολμά να καταργήσει την ανάμιξη του συμβολαιογράφου στη σύσταση (αρχικό καταστατικό) και στις τροποποιήσεις αυτού – όπως συμβαίνει με όλα τα άλλα είδη εταιρειών. Μοιάζει, έτσι, με μία σχεδόν ανώφελη κωδικοποίηση, η οποία δεν προσφέρει τίποτε στην απλοποίηση των διαδικασιών και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, που είναι το κυριότερο αντικίνητρο στην επιχειρηματική δραστηριότητα.
Όσον αφορά το νόμο 4548/2018, που αντικατέστησε το Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, τα πράγματα είναι ασυγκρίτως πολυπλοκότερα. Εισάγεται ένα νομοθέτημα πολύ μεγαλύτερο του προϊσχύσαντος νόμου 2190/1920 (υπερδιπλάσιο σε αριθμό άρθρων και σελίδων) με πολλές αναφορές και παραπομπές σε διατάξεις άλλων νόμων και οδηγίες της Ε.Ο.Κ. (τώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης). Όμως, η απλοποίηση των διαδικασιών και ο περιορισμός της γραφειοκρατίας κι εδώ απουσιάζουν.
Για παράδειγμα: Όλες οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων (τροποποιήσεις καταστατικού, εκλογή Δ.Σ. κ.λπ.) και του Δ. Συμβουλίου (όπως συγκρότηση αυτού σε σώμα κ.α.) εξακολουθούν να υπόκεινται στον έλεγχο της Περιφέρειας (Νομαρχίας). Αυτό σημαίνει υποβολή των σχετικών πρακτικών στο Γ.Ε.ΜΗ. προς καταχώρηση, το οποίο, όμως, δεν προβαίνει στην καταχώρηση, αν δεν λάβει προηγουμένως την έγκριση της Περιφέρειας, πράγμα που επιφέρει μεγάλη καθυστέρηση στην καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. (ίσως και μηνών).
Και μια παρατήρηση για το νέο τύπο κεφαλαιουχικής εταιρείας την Ι.Κ.Ε., που θεσπίστηκε το 2012 και προστέθηκε στα άλλα δύο προϋπάρχοντα είδη κεφαλαιουχικών εταιρειών (Α.Ε. – Ε.Π.Ε.). Σύμφωνα με την όλη οικονομία των σχετικών διατάξεων, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία είναι ένας εταιρικός τύπος, που προσομοιάζει πολύ στην Ε.Π.Ε., αλλά πιο απλός και λιγότερο γραφειοκρατικός στις διατυπώσεις σύστασης και λειτουργίας αυτής. Εκ του λόγου αυτού και η μεγάλη προτίμηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις Ι.Κ.Ε., τα τελευταία χρόνια, έναντι όλων των άλλων τύπων εταιρειών. Σοβαρότατος, επίσης, λόγος προτίμησης των Ι.Κ.Ε. έναντι των άλλων τύπων εταιρειών είναι η μη υποχρέωση ασφάλισης των εταίρων στις πολυπρόσωπες Ι.Κ.Ε. Η διάκριση αυτή είναι άδικη και ακατανόητη. Γιατί μόνο οι εταίροι των πολυπρόσωπων Ι.Κ.Ε. να έχουν αυτή την ευνοϊκή μεταχείριση, που προτρέπει στην εισφοροδιαφυγή και πλήττει το χειμαζόμενο ασφαλιστικό μας σύστημα; Και κάτι τελευταίο. Διερωτάται κανείς, τι σόι κεφαλαιουχικές εταιρείες είναι η Ε.Π.Ε. και η Ι.Κ.Ε., όταν κατά την ισχύουσα περί αυτών νομοθεσία δεν απαιτείται πλέον να έχουν εταιρικό κεφάλαιο. Συμπερασματικά και για να μη πελαγώνουν οι επιχειρηματίες, θα πρέπει να καταργηθεί αμέσως ο ξεπερασμένος τύπος της Ε.Π.Ε. και να μείνει μόνο η Ι.Κ.Ε., της οποίας οι ισχύουσες διατάξεις περί εταιρικού κεφαλαίου, ασφάλισης των εταίρων κ.λπ. να προσαρμοσθούν προς το δικαιότερο και πιο σοβαρότερο.

Ίδρυση νέων εταιρειών – Διαγραφή παλαιών που κλείνουν
Καταχωρείται παρακάτω πίνακας, που ανακοίνωσε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στον οποίο αποτυπώνεται η επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα μας (σύσταση νέων επιχειρήσεων – διαγραφή επιχειρήσεων) συγκριτικά για τα εννεάμηνα (1/1 – 30/9) των ετών 2017 και 2018.

Το αποτύπωμα του επιχειρείν

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

1/1/2018 – 30/9/2018

1/12017 – 30/9/2017

Α.Ε.

484

437

ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

39

108

ΑΤΟΜΙΚΕΣ

12475

14270

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ

1896

1325

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

0

3

ΕΠΕ

218

230

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(SE)

0

0

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚ. ΣΚΟΠΟΥ

0

0

ΙΚΕ

6622

4990

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

33

28

ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ

8

26

ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ

2808

2127

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

1

2

ΣυνΠΕ

2

7

ΣΥΝΟΛΟ

24586

23553

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1/1/2018 – 30/9/2018

1/12017 – 30/9/2017

Α.Ε.

414

651

ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

53

49

ΑΤΟΜΙΚΕΣ

8767

15140

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ

678

992

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

5

0

ΕΠΕ

427

869

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(SE)

0

0

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ

0

0

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚ. ΣΚΟΠΟΥ

0

1

ΙΚΕ

553

494

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

59

38

ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ

265

24

ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ

1745

2563

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

2

1

ΣυνΠΕ

5

4

ΣΥΝΟΛΟ

12943

20826

Δύο είναι τα βασικά συμπεράσματα που συνάγονται από τον πίνακα αυτόν.
Πρώτον η μεγάλη και αυξανόμενη προτίμηση των επιχειρηματιών στις Ι.Κ.Ε. (για τους λόγους που αναπτύχθηκαν ανωτέρω).
Δεύτερον η μικρή, έστω, υπεροχή των νεοσυσταινόμενων επιχειρήσεων έναντι των διαγραφόμενων στο Γ.Ε.ΜΗ. Αυτό έδωσε την ευκαιρία σε μερικούς να πανηγυρίσουν ότι ήλθε, επιτέλους, η πολυπόθητη ανάκαμψη. Εδώ, πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των διαγραφών είναι πλασματικός, γιατί είναι πολύ μικρότερος του αριθμού των επιχειρήσεων που κλείνουν ή αδρανούν κάθε χρόνο. Αυτό οφείλεται είτε στην αδιαφορία είτε στις δυσκολίες και την αδυναμία πολλών επιχειρήσεων που λειτουργούν, κυρίως με τη μορφή εταιρειών, να περαιώσουν τη διαδικασία της διακοπής και της διαγραφής τους όπως γνωρίζουν άριστα οι λογιστές και όλοι εκείνοι που ασχολούνται με αυτές τις διαδικασίες.
Νέος νόμος για τους μετασχηματισμούς.
Έγινε γνωστό ότι είναι έτοιμος για να κατατεθεί στη Βουλή (μετά τη σχετική διαβούλευση ο νέος νόμος για τους μετασχηματισμούς εταιρειών και γενικότερα επιχειρήσεων (μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, απόσπαση κλάδου). Με το νέο νόμο θα αντιμετωπίζονται κατά ενιαίο τρόπο όλοι οι μετασχηματισμοί (θα παύσουν να ισχύουν το Ν.Δ. 1297/72 και ο Ν. 2166/93 κ.ά. που προβλέπουν διαφορετικές διαδικασίες), θα παρέχονται φορολογικά κίνητρα και θα απλοποιούνται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ελπίζουμε να δούμε κάτι καλό για την επιχειρηματική δραστηριότητα.
Με την ευκαιρία αυτή, θα μπορούσε να γίνουν και οι απαραίτητες τροποποιήσεις απλοποίησης και περιορισμού της γραφειοκρατίας στην υπόλοιπη περί εταιρειών νομοθεσία, όπως ενδεικτικά αναφέρεται στο παρόν άρθρο και όπως ζητούν οι αρμόδιοι φορείς (Γ.Ε.ΜΗ. – Υπ. Ανάπτυξης – Επιχειρηματικές Ενώσεις).Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2193/19.10.2021
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρων τεσσαρακοστού τέταρτου, πεντηκοστού τέταρτου, πεντηκοστού έκτου, πεντηκοστού έβδομου, πεντηκοστού όγδοου, πεντηκοστού ένατου, εξηκοστού έκτου, εξηκοστού έβδομου και εξηκοστού ένατου του ν. 4839/2021 (Α 181).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2192/18.10.2021
Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με τις μεταβολές που επήλθαν στη διαδικασία πτώχευσης με τον ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α 207) για την είσπραξη οφειλών πτωχών οφειλετών του Δημοσίου
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1229/07.10.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.31/13/3.6.2003 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β' 816) «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2191/11.10.2021
Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2021-2022, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας
Α.Υ.Ο. Α 1227/07.10.2021
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Τοπικές Κοινότητες Λιγορτύνου, Τεφελίου και Χαρακίου της Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων και στις Τοπικές Κοινότητες Πεζών, Χουδετσίου, Αγίου Βασιλείου, Δαμανίων, Καλλονής, Αλαγνίου, Αστριτσίου, Μελεσών, Μυρτιάς, Κουνάβων, Μεταξοχωρίου και Αγίων Παρασκιών της Δημοτικής Ενότητας Ν. Καζαντζάκη του Δήμου Αρχανών - Αστερουσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω του σεισμού που εκδηλώθηκε στην περιοχή στις 27/09/2021.
Περισσότερα »
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 9/01.02.2021
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021
Εγκύκλιος 54/28.12.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 53/21.12.2020
Χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ - Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Περισσότερα »
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μετασχηματισμοί Ν. 4601/2019 και εμπειρογνώμονες
Αρθρο Γιώργου Δαλιάνη
Κρυπτονομίσματα και φορολογία
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Oι επιχειρήσεις-δικαιούχοι απαλλαγής ενοικίων για Ιανουάριο - Φεβρουάριο και οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες
Αρθρο του Κων/ντινου Ι. Νιφορόπουλου
Το «ταξίδι» της λέξης «Λογιστική» στην Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και θέση οχημάτων σε ακινησία
Αρθρο του Γεωργίου Ι. Δουκίδη
Η Στρατηγική Σημασία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσόστομου Π. Γκίκα και Σπύρου ΣΤ. Δελλαπόρτα
H ορθή εφαρμογή του άρθρου 23 περ. β του Κ.Φ.Ε περί απόρριψης δαπανών άνω των 500,00 ευρώ επειδή η εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
Αρθρο του Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου. Οι καινοτομίες του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο