Κυριακή, 22 Μαϊου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2018
Επιμέλεια Χρήστου Ν. Τότση
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια

Απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013) των κεφαλαιακών κερδών που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων.
Με την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 142 του Ν. 4537/2018 προστέθηκε τελευταίο εδάφιο στην παρ. 2 του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013, με την οποία ορίζεται ότι: «Δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατ' εφαρμογή της υπ' αριθμ. 1332/15.11.2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β' 3995)».
Η νέα αυτή διάταξη έχει εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2017 και μετά, σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου και νόμου (βλ. σχετικά σελ. 512 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος του Χρ. Ν. Τότση).

Νέα προθεσμία υποβολής δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.
Με την παρ. 2 του άρθρου 142 του Ν. 4537/2018, με την οποία τροποποιήθηκε η παρ. 2 του άρθρου 68 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013), η δήλωση για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2017 και μετά, υποβάλλεται πλέον μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους, δηλ. μέχρι 29 Ιουνίου και όχι την τελευταία ημέρα αυτού, που ίσχυε προηγουμένως. Βλ. τελευταία έκδοση (49η 2018) του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Χρήστου Ν. Τότση που μόλις κυκλοφόρησε.

Ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.
Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 39 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ) ορίζεται ότι τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8. Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Επίσης, με την ΠΟΛ.1102/12.7.2016 εγκύκλιο («Λογιστής» έτους 2016, σελ. 1087) διευκρινίστηκαν μεταξύ άλλων τα κάτωθι:
α) Ότι δεν μπορούν να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας από φυσικά πρόσωπα, όταν τα εισοδήματα αυτά προέρχονται από αποζημίωση χρήσης ακινήτου
β) Ότι από όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση προσκομίζονται στις Δ.Ο.Υ., θα πρέπει να προκύπτει το χρονικό διάστημα για το οποίο οφείλονται μισθώματα.
γ) Ότι εξαιρετικά και προκειμένου να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της απόφασης αποβολής ή της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μέχρι την εκτέλεση αυτής, ή οποία έλαβε χώρα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι για το ανωτέρω διάστημα τα μισθώματα δεν έχουν εισπραχθεί.
Περαιτέρω, με την ΠΟΛ.1068/2018 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ («Λογιστής» Ιουνίου 2018, σελ. 721) ορίζεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν και για τη μη εισπραχθείσα αποζημίωση για εξωσυμβατική χρήση του ακινήτου.

Ο κατώτατος μισθός στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Από τα 28 κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έξι (6) δεν έχουν κατώτατο μισθό. Τα κράτη αυτά είναι, εκτός από την Κύπρο, η Ιταλία, η Αυστρία, η Δανία, η Φιλανδία και η Σουηδία. Στα κράτη αυτά ο ελάχιστος μισθός διέπεται από κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Τα κράτη που έχουν μισθούς κάτω των 500 ευρώ μηνιαίως είναι η Βουλγαρία με 235 ευρώ και η Ρουμανία με 322 ευρώ. Από 500 μέχρι 1000 ευρώ έχουν, εκτός από την Ελλάδα με 581 ευρώ, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Μάλτα και η Σλοβενία. Άλλα από τα κράτη αυτά απολαμβάνουν 14 μηνιαίες πληρωμές ετησίως και άλλα μόνο 12 μηνιαίους μισθούς. Τον υψηλότερο μισθό (2000 ευρώ) έχει το Λουξεμβούργο.

Η βιομηχανία των φορολογικών νόμων από το 2013 μέχρι σήμερα και οι εκδόσεις «Τότση».
Φορολογία Εισοδήματος. (Ν. 4172/2013).
Από το 2013 που εκδόθηκε ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) που ισχύει από 1.1.2014, μέχρι σήμερα (Ιούλιος 2018), έχουν εκδοθεί 36 νόμοι που τροποποίησαν και αντικατέστησαν τον αρχικό βασικό νόμο. Οι νόμοι αυτοί είναι κατ’ έτος οι εξής:
• Το έτος 2013 εκδόθηκαν οι νόμοι 4174/2013 και 4223/2013.
• Το έτος 2014 εκδόθηκαν οι νόμοι 4254, 4283, 4305, 4307 και 4316.
• Το έτος 2015 εκδόθηκαν οι νόμοι 4321, 4328, 4330, 4331, 4334, 4336, 4337, 4337, 4340 και 4346.
• Το έτος 2016 εκδόθηκαν οι νόμοι 4374, 4378, 4386, 4387, 4389, 4410, 4430, 4438 και 4446.
• Το έτος 2017 εκδόθηκαν οι νόμοι 4465, 4467, 4472, 4474, 4483, 4484, 4485 και 4509.
• Το έτος 2018 και μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί οι νόμοι 4512, 4537 και 4549.
Έτσι ο εκδοτικός οίκος «Τότση» εξέδωσε την 49η έκδοση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που είναι ενημερωμένη μέχρι και το νόμο 4549/2018.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας. (Ν. 4859/2000).
Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, δηλ. από το 2013 μέχρι σήμερα (Ιούλιος 2018) έχουν εκδοθεί 24 νόμοι που τροποποίησαν το νόμο 2859/2000 «περί ΦΠΑ» και αύξησαν τον βασικό συντελεστή στο 24%. Οι νόμοι αυτοί είναι κατ’ έτος οι εξής:
• Το έτος 2013 εκδόθηκαν οι νόμοι 4110, 4132, 4141, 4152, 4172, 4211, 4223 και 4224.
• Το έτος 2014 εκδόθηκαν οι νόμοι 4238, 4254, 4261, 4281 και 4316.
• Το έτος 2015 εκδόθηκαν οι νόμοι 4321, 4330, 4334, η Π.Ν.Π. της 18.7.2015, καθώς και οι νόμοι 4336, 4337, 4337, 4339 και 4346.
• Το έτος 2016 εκδόθηκαν οι νόμοι 4389, 4410 και 4446.
• Το έτος 2017 εκδόθηκαν οι νόμοι 4467, 4472, 4474, 4484 και 4509.
• Το έτος 2018 εκδόθηκαν οι νόμοι 4512, 4514 και 4549.
Ο εκδοτικός οίκος Τότση έχει εκδώσει την 19η έκδοση που είναι ενημερωμένη μέχρι και το Ν. 4514/30.1.2018.

Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013).
Από τον Ιούλιο του 2013 μέχρι σήμερα (Ιούλιος 2018) έχουν εκδοθεί πάνω από 30 νόμοι που τροποποίησαν τον αρχικό νόμο 4174/2013 «περί ΚΦΔ». Οι νόμοι που τροποποίησαν τον αρχικό νόμο είναι οι εξής:
• Το έτος 2013 εκδόθηκαν οι νόμοι 4110, 4141, 4172, 4174, 4183, 4205, 4223 και 4224.
• Το έτος 2014 εκδόθηκαν οι νόμοι 4254, 4274, 4281 και 4316.
• Το έτος 2015 εκδόθηκαν οι νόμοι 4321, 4331, 4336, 4337, 4342, 4346 και η Π.Ν.Π. της 24.12.2015.
• Το έτος 2016 εκδόθηκαν οι νόμοι 4366, 4387, 4389, 4410, 4415, 4438 και 4446.
• Το έτος 2017 εκδόθηκαν οι νόμοι 4465, 4472, 4474, 4509, 4512 και 4514.
• Το έτος 2018 εκδόθηκαν οι νόμοι 4537 και 4549.
Ο εκδοτικός οίκος Τότση έχει εκδώσει την 15η έκδοση που είναι ενημερωμένη μέχρι και το Ν. 4474/7.6.2017 και έχει υπό έκδοση την 16η έκδοση με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 4549/2018.

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014).
Από τον Νοέμβριο του 2014 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4308/2014 μέχρι σήμερα (Ιούλιος 2018), έχουν εκδοθεί 6 νόμοι που τροποποίησαν τον αρχικό νόμο, οι οποίοι είναι οι εξής :
• Το έτος 2014 εκδόθηκε ο νόμος 4316.
• Το έτος 2015 εκδόθηκε ο νόμος 4337.
• Το έτος 2016 εκδόθηκαν οι νόμοι 4410 και 4446.
• Το έτος 2017 εκδόθηκαν οι νόμοι 4472, 4484.
ΕΝΦΙΑ (Ν. 4223/31.12.2013).
Από το 2014 μέχρι σήμερα (Ιούλιος 2018) έχουν δημοσιευθεί οι εξής νόμοι:
• Το έτος 2014 εκδόθηκαν οι νόμοι 4250, 4254, 4276, 4281, 4282, 4286, 4308 και 4316.
• Το έτος 2015 εκδόθηκαν οι νόμοι 4328, 4336 και 4337.
• Το έτος 2016 εκδόθηκαν οι νόμοι 4387, 4389, 4393, 4410 και 4430.
• Το έτος 2017 εκδόθηκαν οι νόμοι 4474 και 4484.
• Το έτος 2018 εκδόθηκε ο νόμος 4549.

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1062/19.05.2022
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2022
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1061/17.05.2022
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4819/2021 (Α 129), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του τέλους αυτού
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2045/17.05.2022
Οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση του Κοινού Κεφαλαίου και των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν κεφαλαιουχικές εταιρείες - φορείς γενικής κυβέρνησης, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4916/2022 (Α 65).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2043/12.05.2022
Απαγόρευση πώλησης ειδών πολυτελείας σε φυσικά πρόσωπα ταξιδιώτες εγκατεστημένους στη Ρωσία - εφαρμογή ΚΑΝ (ΕΕ) 2022/428
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2042/10.05.2022
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα πρόστιμα που αφορούν τις παραβάσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης αυτών, καθώς και καταχώρισης στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, κατόπιν έκδοσης της υπ αρ. 2319/2021 Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο