Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018
Ε.Φ.Κ.Α.: 26/08.06.2018
Καταβολή από το Δημόσιο των ασφαλιστικών εισφορών δικαιούχων συντάξεως θανάτου που απασχολούνται ως μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι


Αριθμ. Πρωτ. Δ.ΑΣΦ.609/737403/2018


ΣΧΕΤ: 1. Η παρ. 6 του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-5-16)
2. Η αρ. οικ. 20999/336/2018 (ΦΕΚ 1357/τ.Β/19.4.2018) Κοινή Υπουργική Απόφαση

Σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 12 του Ν.4387/2016 ορίζεται ότι: «Εφόσον εντός χρονικού διαστήματος πέντε ετών από την πρώτη καταβολή της κατά μεταβίβαση σύνταξης, ο άνεργος επιζών ή διαζευγμένος σύζυγος προσληφθεί ως μισθωτός ή προχωρήσει σε έναρξη οικονομικής δραστηριότητας ως αυτοαπασχολούμενος, οι ασφαλιστικές του εισφορές καταβάλλονται από το Δημόσιο για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών».

Με την υπ' αριθμ. οικ.20999/336/2018 (ΦΕΚ1357/τ.Β'/19-4-2018) Κοινή Υπουργική Απόφαση, που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά καθώς και η διαδικασία καταβολής από το Δημόσιο, των ασφαλιστικών εισφορών δικαιούχων συντάξεως θανάτου, απασχολούμενων ως μισθωτών ή αυτοτελώς απασχολούμενων (ελεύθεροι επαγγελματίες - αυτοαπασχολούμενοι).


1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων εμπίπτουν:
- Οι επιζώντες ή/και διαζευγμένοι σύζυγοι που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4387/2016.
- Οι εργοδότες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, δραστηριοποιούνται στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας και προσλαμβάνουν τους ανωτέρω ασφαλισμένους.
Εξαιρούνται: Οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης και όσοι δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και υπάγονται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013.
Επισημαίνεται ότι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4270/2014 είναι:
- Η Κεντρική Διοίκηση ή Δημόσιο ή Κράτος (Προεδρία της Δημοκρατίας, Υπουργεία και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Ανεξάρτητες Αρχές που δεν έχουν νομική προσωπικότητα και επιπλέον Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές που έχουν νομική προσωπικότητα, εφόσον περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, αλλά δεν ανήκουν στους υποτομείς των Ο.Τ.Α και Ο.Κ.Α.).
- Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ο.Τ.Α. (Δήμοι, Περιφέρειες και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου που ελέγχονται ή χρηματοδοτούνται από τους Ο.Τ.Α.).
- Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης Ο.Κ.Α. (Ασφαλιστικά Ταμεία, Οργανισμοί Απασχόλησης και Οργανισμοί Παροχής Υπηρεσιών Υγείας).
- Οι ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι, επιζώντες ή/και διαζευγμένοι σύζυγοι που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4387/2016 και αναλαμβάνουν δραστηριότητά που υπάγεται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ.
Εξαιρούνται: τα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές βάσει του άρθρου 40 του Ν. 4387/2016 (ασφαλισμένοι τ. ΟΓΑ).


2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Για την υπαγωγή στις ανωτέρω διατάξεις θα πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

Α. 1. Οι επιζώντες ή/και διαζευγμένοι σύζυγοι να έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω θανάτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4387/2016 και ο θάνατος να έχει επέλθει μετά την 13/5/2016 (έναρξη ισχύος Ν. 4387/2016).

2. Να είναι άνεργοι και να αναλάβουν μισθωτή εργασία ή να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα ή αυτοαπασχόληση, η οποία να υπάγεται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ετών από την ημερομηνία καταβολής της πρώτης σύνταξης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.4387/2016.

Η ανεργία θα πρέπει να συντρέχει κατά την προηγούμενη ημέρα της έναρξης της μισθωτής εργασίας ή της έναρξης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου και δεν απαιτείται η συμπλήρωση ελάχιστου χρόνου ανεργίας.

Οι άνεργοι, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι είτε στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, είτε στους Λογαριασμούς Ανεργίας του τ. ΕΤΑΠ - ΜΜΕ που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ, είτε στο Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.).

Β. Οι εργοδότες, οι οποίοι θα προσλάβουν ως μισθωτούς τα ανωτέρω πρόσωπα, θα πρέπει να ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και να μην έχουν λάβει άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1407/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος.

Στην δε περίπτωση που έχουν λάβει, το ποσό που τους έχει χορηγηθεί να μην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ σε περίοδο τριών (3) οικονομικών ετών για ενιαία επιχείρηση και τις 100.000 ευρώ σε περίοδο τριών (3) οικονομικών ετών για ενιαία επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές.


3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Το Δημόσιο καταβάλλει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, εφόσον προβλέπεται καταβολή εργοδοτικής εισφοράς, καθώς επίσης και το σύνολο των εισφορών προς τρίτους φορείς, κλάδους ή λογαριασμούς, τις οποίες ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει για όλους τους κλάδους ασφάλισης.

Η διάρκεια υποχρέωσης του Δημοσίου να καλύψει τις εισφορές αυτές ορίζεται σε δύο (2) ημερολογιακά έτη από την υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρούσας υπουργικής απόφασης και μέχρι τη συμπλήρωση συνολικά δύο (ετών) ασφάλισης, ανεξάρτητα αν στην περίπτωση των μισθωτών πρόκειται για πλήρη, μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση.


4. ΑΙΤΗΣΗ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την ένταξη στις ρυθμίσεις της παρούσας υπουργικής απόφασης, υποβάλλονται από τους υπόχρεους καταβολής εισφορών (εργοδότες ή ελεύθερους επαγγελματίες - αυτοαπασχολούμενους), στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (Συνημμένο Υπόδειγμα)

2. Δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την προηγούμενη μέρα έναρξης της μισθωτής εργασίας ή της έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας.

3. Αντίγραφο συνταξιοδοτικής απόφασης από την οποία να προκύπτει ότι ο μισθωτός ή ο ελεύθερος επαγγελματίας, κατέστη συνταξιούχος λόγω θανάτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4387/2016, καθώς και η ημερομηνία της πρώτης καταβολής της σύνταξης.

4. Υπεύθυνη Δήλωση από τους δικαιούχους - εργοδότες ότι δεν έχουν λάβει οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ, 1407/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή στην περίπτωση που τους έχει χορηγηθεί κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος, αυτή να μην υπερβαίνει τα ποσά που ορίζονται στο άρθρο 3 παρ.2 του εν λόγω Κανονισμού (Συνημμένο Υπόδειγμα)

5. Τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που ορίζονται για την απογραφή των επιχειρήσεων (εφόσον δεν είναι ήδη απογεγραμμένοι εργοδοτες) ή την εγγραφή/επανεγγραφή των ελευθέρων επαγγελματιών - αυτοαπασχολούμενων.


5. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Μετά την υποβολή της αίτησης, η ένταξη στο καθεστώς κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών αξιολογείται και εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ. Μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης, οι ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλονται από τους υπόχρεους και στη συνέχεια θα επιστρέφονται σε αυτούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του Ν. 4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4488/2017 όπως ισχύει κάθε φορά, σχετικά με την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.


6. ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Η υποχρέωση κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών από το Δημόσιο, αρχίζει από την ημερομηνία πρόσληψης του μισθωτού ή της έναρξης άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας, εφόσον η ανωτέρω αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εμπρόθεσμα, ήτοι εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της μισθωτής εργασίας ή της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Σε περίπτωση που η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί από τον υπόχρεο καταβολής εισφορών εκπρόθεσμα, δηλαδή πέραν του 3μηνου, η υποχρέωση κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών από το Δημόσιο αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Επισημαίνεται ότι:

1. Στην περίπτωση αλλαγής εργοδότη ή έναρξης νέας οικονομικής δραστηριότητας, εντός του χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ετών από την ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης, οι ωφελούμενοι συνταξιούχοι (μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες - αυτοαπασχολούμενοι) δικαιούνται τη συνέχιση κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών μέχρι την συμπλήρωση συνολικά δύο ετών ασφάλισης.

2. Η υποχρέωση κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών από το Δημόσιο, συνεχίζεται και στην περίπτωση που ο επιζών ή/και διαζευγμένος σύζυγος απολέσει το δικαίωμα λήψης της σύνταξης λόγω θανάτου ή αν δικαιωθεί σύνταξη εξ' ιδίου δικαιώματος μέχρι τη συμπλήρωση της διετίας.

3. Σε περίπτωση υποχρέωσης καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4387/2016, κατά την πρώτη πενταετία υπαγωγής στην ασφάλιση, καλύπτονται από το Δημόσιο οι προβλεπόμενες, από τις ίδιες διατάξεις, ασφαλιστικές εισφορές άνω πενταετίας.


7. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Στις περιπτώσεις Μισθωτών ή Ελεύθερων Επαγγελματιών - Αυτοαπασχολούμενων που έχουν αντίστοιχα προσληφθεί ή αναλάβει επαγγελματική δραστηριότητα πριν την 19/4/2018, η τρίμηνη προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής αίτησης για υπαγωγή στις νέες διατάξεις λήγει τρεις μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης, δηλαδή 19/7/2018.

Καταβληθείσες εισφορές στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, (για τους μισθωτούς η υπηρεσία στην οποία ανήκει η έδρα του εργοδότη και για τους μη μισθωτούς η υπηρεσία που ασκεί δραστηριότητα ο ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος), προβαίνουν σε ενημέρωση των ενδιαφερόμενων και παραλαβή των αιτήσεων από τους υπόχρεους καταβολής εισφορών που επιθυμούν να υπαχθούν στην εν λόγω ρύθμιση.

Για τη διαχείρισή τους, σύντομα θα δοθούν νεότερες οδηγίες.

Του παρόντος να λάβει άμεσα γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό αρμοδιότητάς σας.Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1093/13.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/21.7.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1092/13.06.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.
Α.Υ.Ο. Α 1057/12.04.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1050/01.02.2019 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά» (Β 735).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2042/04.06.2024
Οδηγίες για τη θέση σε παραγωγική λειτουργία της Έκδοσης 3 (R3) του Συστήματος Ελέγχου Εισαγωγών (ICS2) και την υποβολή συνόλων δεδομένων της Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου (ENS) για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1090/07.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο