Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 16 Μαϊου 2018
Ε.Φ.Κ.Α.: 24/16.05.2018
Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή τις διατάξεων που αφορούν στην «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του Ν.4446/2016 και το άρθρο 14 του Ν.4491/2017


Αρ. Πρωτ: Γ36/04/222

Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4446/2016 και του άρθρου 14 του Ν.4491/2017, που αφορούν στην προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, για την ορθή και ενιαία εφαρμογή τους.

ΑΡΘΡΟ 99
Διαδικασία Εξυγίανσης

Σύμφωνα με το άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Ν.4446/2016, «κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1, το οποίο έχει το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του στην Ελλάδα και βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών του κατά τρόπο γενικό, δύναται να αιτείται την επικύρωση της συνυποβαλλόμενης συμφωνίας εξυγίανσης που προβλέπεται στο άρθρο 100».
Η εν λόγω τροποποιηθείσα διάταξη αποτελεί τομή στην προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης δεδομένου ότι καταργείται το στάδιο του ανοίγματος της διαδικασίας εξυγίανσηςκαι πλέον ο οφειλέτης που επιθυμεί την υπαγωγή του στις διατάξεις της εξυγίανσης πρώτα έρχεται σε διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές του, έπειτα συνάπτει μαζί τους συμφωνία εξυγίανσης και κατόπιν καταθέτει αυτή προς επικύρωση ενώπιον του αρμόδιου Πρωτοδικείου.
Για τις εκκρεμείς αιτήσεις ανοίγματος διαδικασίας εξυγίανσης, ωστόσο, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι προ του Ν.4446/2016 τροποποιηθείσες διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα. (βλ. κατωτέρω)

ΑΡΘΡΟ 100
Απαιτούμενη πλειοψηφία πιστωτών

Προκειμένου να επικυρωθεί συμφωνία εξυγίανσης, σύμφωνα με το άρθρο 106β, θα πρέπει να έχει συναφθείαπό τον οφειλέτη και από πιστωτές του που εκπροσωπούν το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των απαιτήσεων στο οποίο περιλαμβάνεται το σαράντα τοις εκατό (40%) των τυχόν εμπραγμάτως ή με προσημείωση υποθήκης εξασφαλισμένων απαιτήσεων.
Τα ανωτέρω ποσοστά υπολογίζονται με βάση κατάσταση πιστωτών που επισυνάπτεται στη συμφωνία εξυγίανσης. Η ημερομηνία που φέρει η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να είναι προγενέστερη των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της συμφωνίας στο δικαστήριο.
Στην κατάσταση των πιστωτών πρέπει να συμπεριλαμβάνο νταιόλοι οι πιστωτές, ανεξαρτήτως γενικών ή ειδικών προνομίων, οι απαιτήσεις των οποίων υπήρχαν κατά την ημερομηνία του προηγούμενου εδαφίου, έστω και αν δεν είναι ληξιπρόθεσμες.Πιστωτές θεωρούνται επίσης και όσοι έχουν απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις που οφείλονται συμβατικά από την ημερομηνία του πρώτου εδαφίου μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης των συμβάσεων.

Δεν λαμβάνονται υπόψη πιστωτές που δεν θίγονται από τη συμφωνία εξυγίανσης κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 116 παράγραφος 3, ήτοι αυτοί των οποίων οι απαιτήσεις διατηρούν ακέραιη τη νομική τους κατάσταση και μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης για επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης.
Μια ενδεικτική περίπτωση κατά την οποία δεν θίγονται οι απαιτήσεις του Ασφαλιστικού μας Φορέα από τη συναφθείσα συμφωνία εξυγίανσης αποτελεί ο όρος «οι απαιτήσεις του ΕΦΚΑ θα εξοφληθούν ολοσχερώς στο 100% με τη διατήρηση της ήδη ενεργής υπ’ αριθμόν …… ρύθμισης ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών, βάσει των διατάξεων του Ν.4321/2015 ή του Ν.4152/2013». Η δικαστική επικύρωση του ανωτέρω όρου της συμφωνίας εξυγίανσης διατηρεί ακέραιη τη νομική κατάσταση των απαιτήσεων του ΕΦΚΑ.
Για τη διατήρηση της ακεραιότητας της νομικής κατάστασης μιας απαίτησης δεν αρκεί η απλή αναφορά στην πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή της, εάν η απαίτηση αυτή θίγεται από κάποιον όρο της συμφωνίας με οποιονδήποτε τρόπο, όπως όταν προβλέπεται χορήγηση περιόδου χάριτος, τμηματική αποπληρωμή (π.χ. 120 ή 180 δόσεις), άρση μέτρων, εξάλειψη βαρών, κτλ.
Με το τροποποιηθέν άρθρο 100 εισάγεται για πρώτη φορά η δυνατότητα σύναψης συμφωνίας εξυγίανσης χωρίς τη σύμπραξη του οφειλέτη, μόνο μεταξύ των πιστωτών αυτού, με την προϋπόθεση ότι αυτός βρίσκεται σε παύση πληρωμών κατά το χρόνο σύναψης της συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 102
Συμμετοχή Δημοσίου και δημόσιων φορέων

Το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, φορείς κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης, δύνανται να συναινούν στη σύναψη συμφωνίας εξυγίανσης υπογράφοντας τη συμφωνία με τους ίδιους όρους που θα συναινούσε υπό τις αυτές συνθήκες ιδιώτης πιστωτής,ακόμη και όταν με τη συμφωνία το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα και οι φορείς κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης παραιτούνται από προνόμια και εξασφαλίσεις ενοχικής ή εμπράγματης φύσεως.
Αρμόδιος να αποφασίζει επί αιτήματος συμφωνίας εξυγίανσης με τον Ασφαλιστικό μας Φορέα, κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του Ν.3588/2007, είναι ο Διοικητής του ΕΦΚΑ, μετά από γνωμοδότηση της Δ/νσης Νομικών Υποθέσεων του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν.4075/2012 σε συνδυασμό με τα άρθρα 51 και επόμενα του Ν.4387/2016.
Προκειμένου το ΚΕΑΟ να εξετάσει αιτήματα οφειλετών περί συναίνεσης σε συμφωνία εξυγίανσης απαιτείται να έχει στη διάθεσή του συγκεκριμένα δικαιολογητικά αναφορικά με τις συνολικές υποχρεώσεις του οφειλέτη, το επιχειρηματικό του σχέδιο, πλήρη φορολογικά στοιχεία, κτλ. (επισυνάπτεται ο σχετικός κατάλογος δικαιολογητικών).
Το αρμόδιο Περ/κό ΚΕΑΟ συγκεντρώνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και συντάσσει εισήγηση περί αποδοχής ή μη του αιτήματος του οφειλέτη σχετικά με τη συμμετοχή του ΕΦΚΑ σε συμφωνία εξυγίανσης, αποστέλλοντας εν συνεχεία πλήρη φάκελο στην Κεντρική Υπηρεσία ΚΕΑΟ.
Η Κεντρική Υπηρεσία ΚΕΑΟ αφού εξετάσει ενδελεχώς όλα τα στοιχεία του φακέλου, συντάσσει εισήγηση με αποδέκτη τη Δ/νση Νομικών Υποθέσεων του ΕΦΚΑ, στην οποία παραθέτει πλήρως την οικονομική κατάσταση του αιτούντος οφειλέτη και τους τιθέμενους από την Υπηρεσία όρους, με σκοπό τη μέγιστη διασφάλιση των συμφερόντων του Ασφαλιστικού μας Οργανισμού κατά τη σύναψη της εκάστοτε συμφωνίας εξυγίανσης.

ΑΡΘΡΟ 103
Περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης

Η συμφωνία εξυγίανσης δύναται να έχει ως αντικείμενο οποιαδήποτε ρύθμισητου ενεργητικού και του παθητικού του οφειλέτη και ιδίως τη μεταβολή του χρόνου εκπλήρωσης των απαιτήσεων, τη μεταβολή του επιτοκίου, τη μείωση των απαιτήσεων έναντι του οφειλέτη, την εκποίηση επιμέρους περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, την ανάθεση της διαχείρισης της επιχείρησης του οφειλέτη σε τρίτο, τη μεταβίβαση της επιχείρησης σε τρίτο ή σε εταιρία των πιστωτών, κτλ.
Εφιστούμε την προσοχή στα αρμόδια Περ/κά ΚΕΑΟ, ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις που ο ΕΦΚΑ δεν είναι συμβαλλόμενος / συναινών πιστωτής, όπως εξετάζουν τους όρους της συναφθείσας συμφωνίας, τόσο τους ειδικούς όσο και τους γενικούς, καθότι οτιδήποτε επικυρωθεί από το δικαστήριο, δεσμεύει την Υπηρεσία μας και θα πρέπει να το υλοποιήσουμε.
Ενδεικτικοί δυσμενείς όροι που θίγουν τα συμφέροντα του ΕΦΚΑ είναι η διαγραφή απαιτήσεων από κύρια εισφορά, η διαγραφή προσαυξήσεων, η παροχή περιόδου χάριτος, η άτοκη αποπληρωμή των απαιτήσεων, η εξάλειψη βαρών, η άρση μέτρων, όροι που αντιβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4331/2015, καθώς και όσοι αντίκεινται στην υπ’ αριθμόν 41/13-3-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο άρθρο 62 α του ΚΕΔΕ σε συνδυασμό με το άρθρο 119 του Ν. 4387/2016.
Όταν λοιπόν οι Περ/κές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ εντοπίζουν τέτοιους δυσμενείς όρους σε συναφθείσες συμφωνίες εξυγίανσης οφείλουν να αναφέρουν αυτούς στην εισήγησή τους προς τον χειριζόμενο την υπόθεση δικηγόρο και προς την Κεντρική Υπηρεσία ΚΕΑΟ προκειμένου να ασκηθεί κύρια παρέμβαση.
Παραπέμπουμε σχετικά και στο με αριθμ. πρωτ. Γ36/04/150/16-3-2016 έγγραφό μας, το οποίο επισυνάπτεται, με θέμα «Διατύπωση απόψεων για τους οφειλέτες ΚΕΑΟ που αιτούνται την υπαγωγή τους στη διαδικασία εξυγίανσης».
Στην περίπτωση που ο ΕΦΚΑ πρόκειται να συμβληθεί ως συναινών πιστωτής με τον οφειλέτη, το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύναψης Συμφωνίας Εξυγίανσης συντάσσεται από την Κεντρική Υπηρεσία ΚΕΑΟ με όρους που τίθενται από την Υπηρεσία μας και εξατομικεύονται ανά οφειλέτη.
Η μη τήρηση της συμφωνίας εξυγίανσης από τον οφειλέτη τίθεται ως διαλυτική αίρεση της συμφωνίας εξυγίανσης.
Η ισχύς της συμφωνίας εξυγίανσης τελεί υπό την προϋπόθεση της επικύρωσής της από το πτωχευτικό δικαστήριο, εκτός αν κατά τη βούληση των συμβαλλομένων το σύνολο ή μέρος των όρων της ισχύουν μεταξύ τους και χωρίς την επικύρωση κατά τις διατάξεις του κοινού δικαίου.
Η συμφωνία εξυγίανσης συνοδεύεται υποχρεωτικά από επιχειρηματικό σχέδιο με χρονική διάρκεια ίση με αυτή της συμφωνίας, το οποίο εγκρίνεται από τους συμβαλλόμενους κατ’ άρθρο 100.
ΑΡΘΡΟ 104

Αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης
Στην περίπτωση συμφωνίας εξυγίανσης που συνάπτεται από τον οφειλέτη και τους πιστωτές του, η αίτηση επικύρωσής της από το πτωχευτικό δικαστήριο υποβάλλεται από τον οφειλέτη ή συμβαλλόμενο πιστωτή. Στην αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο πρέπει να περιγράφονται η επιχείρηση του οφειλέτη, η οικονομική του κατάσταση με παράθεση των πιο πρόσφατων οικονομικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν οφειλών του προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, τα αίτια της οικονομικής του αδυναμίας και τα μέτρα που συμφωνήθηκαν για την αντιμετώπιση της οικονομικής του αδυναμίας. Ιδιαίτερα γίνεται περιγραφή του μεγέθους της επιχείρησης, του προσωπικού που απασχολεί, καθώς και της κατάστασης και των προοπτικών της αγοράς, στην οποία ο οφειλέτης δραστηριοποιείται.
Στην περίπτωση συμφωνίας εξυγίανσης που συνάπτεται από τον οφειλέτη και τους πιστωτές του η αίτηση επικύρωσης πρέπει να συνοδεύεται, με ποινή απαραδέκτου,από τα ακόλουθα έγγραφα: α) Την υπογεγραμμένη συμφωνία εξυγίανσης. β) Τις οικονομικές καταστάσειςτου οφειλέτη, εφόσον υπάρχουν, για την τελευταία χρήση, για την οποία είναι διαθέσιμες. Στην περίπτωση των κεφαλαιουχικών εταιριών, οι ως άνω οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι δημοσιευμένες και εγκεκριμένες από γενική συνέλευση. Στην περίπτωση των λοιπών επιχειρήσεων, αλλά και όταν πρόκειται για ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, εφόσον υπάρχουν, αυτές πρέπει να είναι δημοσιευμένες σε μία οικονομική εφημερίδα και ελεγμένες. γ) Βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας για τα χρέη του οφειλέτη προς το Δημόσιο. δ) Έκθεση εμπειρογνώμονα. Η αίτηση μπορεί να συνοδεύεται και από άλλα έγγραφα που στηρίζουν τα παρεχόμενα στοιχεία, βεβαιω μένα ως προς την ακρίβεια του περιεχομένου τους από τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου, όπου υπάρχει, και από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης του οφειλέτη.
Στην έκθεση του εμπειρογνώμοναπρέπει να εκτίθεται η γνώμη του σε σχέση με τα οικονομικά στοιχεία του οφειλέτη, την κατάσταση της αγοράς και τη συνδρομή των προϋποθέσεων επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 106β. Επίσης περιλαμβάνεται βεβαίω ση του ε μπειρογνώμονα για την ακρίβεια και εγκυρότητα της κατάστασης των πιστ ωτών που συνοδεύει τη συμφωνία εξυγί ανσης , σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 100, με ειδική μνεία των ενέγγυων πιστωτών, και επισυνάπτεται κατάλογος των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Ο εν λόγω κατάλογος είναι ιδιαιτέρως χρή σιμο ς για την επ ιβολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλ εσης σε βάρος της περιουσίας του οφειλέτη στην περίπτωση μη τήρησης της επικυρωθείσας συμφωνίας εξυγίανσης.

ΑΡΘΡΟ 105
Δικάσιμος – Κλητεύσεις

Για τη συζήτηση της αίτησης επικύρωσης ορίζεται δικάσιμος εντός διμήνου από την υποβολή της.
Με επιμέλεια του αιτούντος ή των αιτούντων, περίληψη της αίτησης δημοσιεύεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του ΕΦΚΑ (τέως ΕΤΑΑ – ΤΑΝ) και στο Γ.Ε.ΜΗ.
Οτιδήποτε δημοσιεύεται στο ΔΔΔ του ΕΦΚΑ σχετικό με διαδικασία εξυγίανσης, η Δ/νση Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και Νομικής Υποστήριξης της Κ.Υ. ΚΕΑΟ ενημερώνει με e-mail το αρμόδιο Περ/κό ΚΕΑΟ προκειμένου να προβεί στις σχετικές ενέργειες.

Εφόσον υπάρχουν χρέη του οφειλέτη προς το δημόσιο ή προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, διατάσσεται υποχρεωτικά η κλήτευση τούτων.

ΑΡΘΡΟ 106
Αυτοδίκαιη αναστολή μέτρων σε βάρος του οφειλέτη από την ημερομηνία κατάθεσης της συμφωνίας εξυγίανσης προς επικύρωση

Σύμφωνα με το άρθρο 106 του ΠτΚ, από την κατάθεση της συμφωνίας εξυγίανσης προς επικύρωσηκαι μέχρι την έκδοση απόφασης από το πτωχευτικό δικαστήριο για την επικύρωση ή μη της συμφωνίας εξυγίανσης, αναστέλλονται αυτόματα τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτηγια την ικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριντην υπο βολή της αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης. Η ανωτέρω αν αστολή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες.
Για την ως άνω διάρκεια αναστέλλεται η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της συντηρητικής κατάσχεσης και της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, συναινετικής ή κατ’ αντιδικία, εκτός εάν με αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της επιχείρησης, τεχνολογικού ή εν γένει εξοπλισμού της που δεν έχει συμφωνηθεί και ενέχει τον κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης του οφειλέτη. Για την ως άνω διάρκεια αναστέλλονται οι αποκλειστικές προθεσμίες άσκησης αξιώσεων και παραγραφής, υπό τις οποίες τελούν οι απαιτήσεις των πιστωτών και τα δικαιώματα των υπέρ του οφειλέτη εγγυητών και συνοφειλετών του εις ολόκληρον, καθώς και οι προθεσμίες και η άσκηση διαδικαστικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών των ενδίκων μέσων.
Η ως άνω αυτόματη αναστολή διώξεων μ πορεί να εφαρμοστεί μόνον μία (1) φορά ανά οφειλέτη. Στο Μητρώο Πτωχεύσεων του άρθρου 8 παράγραφος 3 σημειώνεται η έναρξη ισχύος της αυτόματης αναστολής διώξεων κατά την πρώτη υποβολή αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης κατά το άρθρο 104.
Σημειώνουμε ότι η ανωτέρω αυτοδίκαιη αναστολή καταλαμβάνει μόνο τον οφειλέτη και όχι τυχόν συνυπόχρεα πρόσωπα,τα οποία εάν επιθυμούν τη χορήγηση παρεμφερούς ένδικης προστασίας δύνανται να αιτηθούν αυτή με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 106 α του ΠτΚ.
Σε περίπτωση που το αρμόδιο Περ/κό ΚΕΑΟ έχει προβεί στη λήψη μέτρων σε βάρος του οφειλέτη κατά το χρονικό διάστημα από την κατάθεση της συμφωνίας εξυγίανσης προς επικύρωση ενώπιον του αρμόδιου Πρωτοδικείου μέχρι την κοινοποίηση αυτής, τα μέτρα αυτά αίρονται καθώς η λήψη αυτών έγινε κατά παράβαση του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 106 Α παρ.1-2
Προληπτικά μέτρα

Το πτωχευτικό δικαστήριο ή κατά περίπτωση ο πρόεδρός του, με απόφαση που λαμβάνεται κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον και δικάζεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, δύναται, μετά την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, να διατάξει και οποιοδήποτε άλλο από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ΠτΚ προληπτικά μέτρα. Τα μέτρα αυτά καταλαμβάνουν τις απαιτήσεις που έχουν γεννηθεί πριναπό την υποβολή της αίτησης επικύρωσης και μπορούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης επικύρωσης.
Του παρόντος άρθρου συνηθέστερα κάνουν χρήση α) οι οφειλέτες πριν την εκπνοή της τετράμηνης αυτοδίκαιης αναστολής του άρθρου 106 του ΠτΚ και β) οι συνοφειλέτες, εγγυητές και λοιπά συνυπόχρεα πρόσωπα για την επέκταση υπέρ εαυτών της σχετικής ένδικης προστασίας εφόσον συντρέχει σπουδαίος επιχειρηματικός ή κοινωνικός λόγος.
Τα προληπτικά μέ τρα που χορηγούνται κατ’ άρθρο 106 α παρ.1 ΠτΚ ισχύουνγια όσο χρονικό διάστημα ορίζεται στην απόφαση που τα διέταξε και κατ’ ανώ τατο όριο μέχρι την έκδοση της από φασης για επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης .

ΑΡΘΡΟ 106 Α παρ.6
Προληπτικά μέτρα

Με την παρ. 6 του άρθρου 106 α του ΠτΚ, ο νομοθέτης προέβλεψε τη χορήγηση προληπτικών μέτρων και πριν από την κατάθεση αίτησης επικύρωσης συμφωνίας, άπ αξ, μετά από αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή, περίληψη της οποίας θα δημοσιεύεται στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του ΕΦΚΑ – ΤΑΝ, εφόσον προσκομίζεται από τον αιτούντα έγγραφη δήλωση πιστωτών που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον 20% του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη και συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της επείγουσας περίπτωσης ή του επικειμένου κινδύνου κατά τις διατάξεις των άρθρων 682 επ. Κ.Πολ.Δ.
Τα προληπτικά μέτρα που διατάσσονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο ή τυχόν προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε ισχύουν έως την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης και σε κάθε περίπτωση κατ’ ανώτατο όριο έως τέσσερις (4) μήνες συνολικά από την έκδοση της απόφασης ή τη χορήγηση της προσωρινής διαταγής, οπότε παύουν αυτοδικαίως να ισχύο υν, απαγορευο μένης της παράταση ς ισχύος τους.
Οι Περ/κές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ οφείλουν να παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή την τυχόν παρέλευση του τετραμήνου της παρ.6 του άρθρου 106 Α του ΠτΚ, πριν από την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης για επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης, οπότε και παύει η ισχύς της χορηγηθείσας αναστολής και είναι πλέον δυνατή η λήψη μέτρων. Υπενθυμίζεται ότι μετά την ημερομηνία κατάθεσης της συμφωνίας προς επικύρωση ισχύει η αυτοδίκαιη αναστολή μέτρων κατά το άρθρο 106 του ΠτΚ.
Η αίτηση για χορήγηση προληπτικών μέτρων συνοδεύεται συνήθως από αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής, τα αποτελέσματα της οποίας επέρχονται από την ημερομηνία έκδοσής της έναντι κάθε τρίτου πιστωτή κατ’ άρθρο 691 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ σε συνδυασμό με το άρθρο 700 παρ.3 Κ.Πολ.Δ.
Οι Περ/κές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ υποχρεούνται σε συμμόρφωση προς το περιεχόμενο των προσωρινών διαταγών. Σε περίπτωση όμως που τo αρμόδιo Περ/κό ΚΕΑΟ λάβει μέτρα σε βάρος του οφειλέτη, κατά το χρονικό διάστημα από την έκδοση της προσωρινής διαταγής μέχρι τη λήψη γνώσης αυτής, υφίσταται νόμιμο έρεισμα να τα άρει οίκοθεν, μόλις πληροφορηθεί την ύπαρξη της αναστολής, στο πλαίσιο της υποχρέωσής της προς συμμόρφωση στο περιεχόμενο της προσωρινής διαταγής.
Η κλήτευση του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στη δίκη των προληπτικών μέτρων ή στη συζήτηση προσωρινής διαταγής δεν είναι υποχρεωτική, αλλά επαφίεται στην κρίση του δικαστηρίου, όπως ισχύει και για τους λοιπούς πιστωτές.

ΑΡΘΡΟ 106 Β
Επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης

Το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης, εφόσον έχει υπογραφεί από τον οφειλέτη και από την απαιτούμενη κατά την παρ. 1 του άρθρου 100 πλειοψηφία του συνόλου των πιστωτών και εφόσον πληρούνται σωρευτικά και τα ακόλουθα:
α. Πιθανολογείται ότι κατόπιν της επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης η επιχείρηση του οφειλέτη θα καταστεί βιώσιμη.
β. Πιθανολογείται ότι η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών δεν παραβλάπτεταικατά την έννοια του άρθρου 99 παράγραφος 2.
γ. Η συμφωνία εξυγίανσης δεν είναι αποτέλεσμα δόλου ή άλλης αθέμιτης πράξης ή κακόπιστης συμπεριφοράς του οφειλέτη, πιστωτή ή τρίτου, και δεν παραβιάζει διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, ιδίως του δικαίου του ανταγωνισμού.
δ. Η συμφωνία εξυγίανσης αντιμετωπίζει με βάση την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης τους πιστωτές
Στην περίπτωση που οι Περ/κές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ διαπιστώσουν, κατά την εξέταση των όρων της συμφωνίας, τη μη πλήρωση έστω και μιας εκ των ανωτέρω προϋποθέσεων οφείλουν όπως αναφέρουν αυτό κατά την εισήγησή τους περί ασκήσεως κύριας παρέμβασης προς τη Δ/νση Νομικών Υποθέσεων του ΕΦΚΑ και την Κεντρική Υπηρεσία ΚΕΑΟ.

ΑΡΘΡΟ 106 Β παρ. 7,8,9 & 10
Δημοσιότητα και ένδικα μέσα

Η απόφαση που επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης ή που απορρίπτει την αίτηση επικύρωσής της δημοσιεύεται αμελλητί σε περίληψη στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του ΕΦΚΑ-ΤΑΝ, με επιμέλεια του οφειλέτη ή πιστωτών.
Τριτανακοπή κατά της επικυρωτικής απόφασης δύναται να ασκηθεί ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου από πρόσωπο που δεν παρέστη στη συζήτηση και δεν είχε κλητευθεί νομίμως σύμφωνα με το άρθρο 105 εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση στο ΓΕΜΗ ή στο ΔΔΔ του ΕΦΚΑ-ΤΑΝ.
Κατά της απόφασης που απορρίπτειτην αίτηση επικύρωσης επιτρέπεται έφεση κατά τις κοινές διατάξεις (ήτοι, δεν προβλέπεται η άσκηση έφεσης κατά επικυρωτικής απόφασης συμφωνίας εξυγίανσης)

ΑΡΘΡΟ 106 Β παρ. 11
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Η επικυρωθείσα συμφωνία εξυγίανσης δύναται να τροποποιείται άπαξ με μεταγενέστερη συμφωνία όλων των συμβαλλόμενων μερών, η οποία κατατίθεται προς επικύρωση ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, με επιμέλεια του οφειλέτη ή οποιουδήποτε εκ των συμβαλλόμενων πιστωτών. Το δικαστήριο επικυρώνειτην τροποποιητική συμφωνία, εφόσον συντρέχουν περιοριστικά και σωρευτικάοι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Η τροποποίηση αφορά το χρόνοκαι τον τρόπο αποπληρωμής των απαιτήσεων ή το είδος
των εκατέρωθεν παροχών.
β) Οι μεταβολές που επέρχονται στην αρχική συμφωνία δεν επηρεάζουντους όρους αποπληρωμής των μη συμβαλλόμενων πιστωτώνκαι δεν επιβαρύνουν τη θέση τους, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με την επικυρωθείσα συμφωνία εξυγίανσης.
γ) Η τροποποιητική συμφωνία δεν θίγει τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών, συμβαλλόμενων και μη.
Στη σχετική δίκη δύναται να ασκηθεί μόνο κύρια παρέμβαση, χωρίς προδικασία, από οποιονδήποτε έχοντα έννομο συμφέρον, ο οποίος επικαλείται τη μη τήρηση των ανωτέρω προϋποθέσεων και αποδεικνύει βλάβη στα συμφέροντά του, προερχόμενη από τη μη τήρησή τους. Κατά της απόφασης του δικαστηρίου που απορρίπτει την αίτηση τροποποίησης επιτρέπεται μόνον έφεση κατά τις κοινές διατάξεις, αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου ένδικου μέσου ή βοηθήματος, συμπεριλαμβανομένης της τριτανακοπής».
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ, ως συμβαλλόμενος πιστωτής σε επικυρωθείσα συμφωνία εξυγίανσης, δύναται να συμμετάσχει σε τροποποίηση αυτής.
Ωστόσο ο Φορέας μας, βάσει της περ. α της παρ.11 του άρθρου 106 β του ΠτΚ, δεν προβαίνει σε τροποποιήσεις της συναφθείσας συμφωνίας που αφορούν στην ένταξη και άλλων οφειλών πέραν αυτών που είχαν αρχικά υπαχθεί στη συμφωνία, ούτε στην επέκταση των αποτελεσμάτων της συμφωνίας στα συνυπόχρεα πρόσωπα, ούτε στην άρση μέτρων ή στην τροποποίηση όρου περί διαλυτικής αίρεσης λόγω μη εκπλήρωσης των όρων της συμφωνίας κλπ.
Οι διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 106 β του ΠτΚ εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς κατά την 22-12-2016 διαδικασίες εξυγίανσης, καθώς και σε διαδικασίες στις οποίες οι συμφωνίες εξυγίανσης έχουν ήδη επικυρωθεί κατά την ημερομηνία αυτή, άλλα δεν έχει ολοκληρωθεί η υλοποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 106 Γ
Αποτελέσματα της επικύρωσης

Από την επικύρωσή της, η συμφωνία εξυγίανσης δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών, οι απαιτήσεις των οποίων ρυθμίζονται από αυτή, ακόμη και αν δεν είναι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία εξυγίανσης. Δεν δεσμεύονται πιστωτές ο ι απαιτήσεις των οποίων γεννήθηκαν μετά την έκδοση της απόφασης που επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης.
Τα δικαιώματα των πιστωτών κατά των εγγυητών και συνοφειλετών εις ολόκληρον του οφειλέτη, καθώς και τα υφιστάμενα δικαιώματά τους σε περιουσιακά αντικείμενα τρίτων, περιορίζονται στο ίδιο ποσό με την απαίτηση κατά του οφειλέτη, εκτός αν δεν συναινεί ο πιστωτής. Στις περιπτώσεις που ο ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ είναι συμβαλλόμενος πιστωτής σε συμφωνία εξυγίανσης, η Υπηρεσία μας εισηγείται ως όρο στη συναφθείσα συμφωνία τη «μη συναίνεση του ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ στον περιορισμό των δικαιωμάτων του κατά των προσώπων που ευθύνονται εις ολόκληρον με τον οφειλέτη έναντι του Ασφαλιστικού μας Φορέα».
Με την επικύρωση της συμφωνίας επίσης
α) Αίρεται αυτοδικαίως η απαγόρευση ή το κώλυμα έκδοσης επιταγών που είχε επιβληθεί στον οφειλέτη πριν από την έναρξη της διαδικασίας εξυγίανσης.
β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη των πλημμελημάτων της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής και εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43), καθώς και της καθυστέρησης καταβολής οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία,εφόσον οι παραπάνω πράξεις έχουν τελεσθεί πριν από την υποβολή της αίτησης κατά το άρθρο 106β. Η αναστο λή δεν υπόκειται στο χρονικό περιορισμό της παραγράφου 3 του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα και ισχύει για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται να διαρκέσει η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του οφειλέτη που απορρέουν από τη συμφωνία εξυγίανσης και υπό τον όρο της εμπρόθεσμης εκπλήρωσης των συμφωνηθέντων.
Επισημαίνεται ότι και στην περίπτωση που συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις για την αναστολή της ποινικής δίωξης, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Περ/κής Υπηρεσίας ΚΕΑΟ υπο χρεούται να υποβάλει αίτηση ποινικής δίωξης για το αδίκημα της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, ενημερώ νοντας τον Εισαγγελέα, πρωτίστως με την αίτηση, αλλά και σε επόμενα στάδια της ποινικής διαδικασίας για τα κρίσιμα στοιχεία, από τα οποία εξαρτάται η αναστολή της ποινικής δίωξης ή η παύση της αναστολής (χρόνο υποβολής αίτησης για επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης, έκδοση επικυρωτικής απόφασης, οφειλές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής, καθυστέρηση στην καταβολή των δόσεων ή μη εκπλήρωση τυχόν άλλου όρου της συμφωνίας, κλπ).
Σε περίπτωση πλήρους και εμπρόθεσμης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του οφειλέτη που απορρέουν από τη συμφωνία εξυγίανσης εξαλείφεται το αξιόποινο των πράξεων που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 106 γ.
γ) Οι ρυθμιζόμενες με τη συμφωνία εξυγίανσης οφειλές προςτο Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καθίστανται ενήμερες υπό τον όρο τήρησης της συμφωνίας εξυγίανσηςκαι οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να χορηγούν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις ενημερότητας, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στη συμφωνία εξυγίανσης.
Οι οφειλές που έχουν ενταχθεί σε δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία εξυγίανσης θεωρούνται ότι έχουν τακτοποιηθεί με νόμιμο τρόπο. Για τις εν λόγω οφειλές και υπό τον όρο ότι έχουν εξοφληθεί οι προβλεπόμενες ληξιπρόθεσμες δόσεις, χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, εφόσον όμως συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις (λ.χ. καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, ενεργή ρύθμιση των τυχόν εκτός εξυγίανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, κτλ).
Ωστόσο πρέπει, σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο άσκησης κύριας παρέμβασης στη δίκη επικύρωσης, να επισημαίνονται τυχόν όροι της συμφωνίας που προβλέπουν τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας κατ’ απόκλιση των ισχυουσών διατάξεων, εφόσον βλάπτουν υπέρμετρα τα συμφέροντα του ΕΦΚΑ ως πιστωτή (π.χ. χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου με μικρό ή μηδενικό ποσοστό παρακράτησης) ή/και εκφεύγουν του εξυγιαντικού σκοπού της συμφωνίας, προκειμένου να μην επικυρωθούν από το δικαστήριο.
Τέλος αν κατά το χρόνο που υποβάλλεται το αίτημα για χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, υφίστανται οφειλές που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας (π.χ. οφειλές της επιχείρησης που γεννήθηκαν μετά τη δικαστική επικύρωση της συμφωνίας) η ύπαρξη ειδικού όρου στη συμφωνία δεν εμποδίζει την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων ως προς τις εκτός συμφωνίας οφειλές.
Οι διατάξεις της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 106 γ του ΠτΚ εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς κατά την 22-12-2016 διαδικασίες εξυγίανσης, καθώς και σε διαδικασίες στις οποίες οι συμφωνίες εξυγίανσης έχουν ήδη επικυρωθεί κατά την ημερομηνία αυτή, άλλα δεν έχει ολοκληρωθεί η υλοποίησή τους.
Η απόφαση που επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης αποτελεί τίτλο εκτελεστό για τις αναλαμβανόμενες με αυτήν υποχρεώσεις, εφόσον από τη συμφωνία προκύπτει η ποσότητα και η ποιότητα της παροχής. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσεων που οφείλονται βάσει της συμφωνίας, οι Περ/κές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ δύνανται να επιδιώξουν την είσπραξη των καθυστερούμενων δόσεων με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης σε βάρος του οφειλέτη βάσει της επικυρωτικής απόφασης και της συμφωνίας που επικυρώνεται με αυτή, από τις οποίες προκύπτει το ποσό των καθυστερούμενων δόσεων και το ληξιπρόθεσμο αυτών. Αντίθετα δεν είναι δυνατή κατά τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας η αναγκαστική είσπραξη μη ληξιπρόθεσμων δόσεων αυτής.
Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τα τυχόν συνυπόχρεα πρόσωπα που δεν καταλαμβάνονται από τη συμφωνία εξυγίανσης, σε βάρος των οποίων μπορούν να ληφθούν μέτρα για το σύνολο της οφειλής για την οποία υφίσταται αλληλέγγυα ευθύνη.
Επομένως κατά τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας και εφόσον καταβάλλονται εμπρόθεσμα οι δόσεις που ορίζονται σε αυτή, δεν είναι επιτρεπτή η λήψη μέτρων για την αναγκαστική είσπραξη οφειλών που έχουν ενταχθεί στη συμφωνία.
Σε περίπτωση όμως που ο ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ δεν είναι συμβαλλόμενος πιστωτής η αναστολή των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης δεν δεσμεύει τον Φορέα μας για χρονικό διάστημα πέραν των 3 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της επικυρωτικής απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 106 Δ
Μεταβίβαση της επιχείρησης του οφειλέτη

Όταν κατά τη συμφωνία εξυγίανσης ή με σύμβαση που καταρτίζεται σε εκτέλεση αυτής μεταβιβάζεται το σύνολο ή μέρος της επιχείρησης του οφειλέτη, μεταβιβάζονται στον αποκτώντα το ενεργητικό της επιχείρησης ή του μέρους της και ενδεχομένως, στο μέτρο που προβλέπεται στη συμφωνία, μέρος των υποχρεώσεων, ενώ οι λοιπές υποχρεώσειςκατά περίπτωση εξοφλούνταιαπό το τίμημα της πώλησης της επιχείρησης ή του μέρους της, διαγράφονται,ή στην περίπτωση μεταβίβασης μέρους της επιχείρησης παραμένουν ως υποχρεώσεις του οφειλέτη ή κεφαλαιοποιούνται.
Η μεταβίβαση της επιχείρησης ή μέρους της, σύμφωνα με το άρθρο 106Δ, μπορεί να γίνει είτε σε τρίτο, είτε σε εταιρεία που συνιστάται από τους πιστωτές, είτε σε άλλη εταιρεία, υφιστάμενη ή νεοϊδρυόμενη, υπό τη μορφή εισφοράς εις είδος, τηρουμένων των προϋποθέσεων των άρθρων 9 και 9α του κ.ν. 2190/1920.
Είναι δυνατόν κατά τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης να συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με εισφορά σε είδος μέρους ή του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, τηρουμένων των προϋποθέσεων των άρθρων 9 και 9α του κ.ν. 2190/1920. Η εταιρεία αυτή αποκτά το σύνολο ή μέρος της επιχείρησης του οφειλέτη έναντι εξόφλησης των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη που έχουν εισφερθεί σε αυτή.
Σε περίπτωση που στην προς επικύρωση συμφωνία εξυγίανσης προβλέπεται μεταβίβαση επιχείρησης, οι Περ/κές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ οφείλουν να εξετάζουν, για την άσκηση ή μη κύριας παρέμβασης του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ, ενδελεχώς όχι μόνο τους όρους που προβλέπονται για την αποπληρωμή των οφειλών προς τον Ασφαλιστικό μας Φορέα, αλλά και τους γενικούς όρους που ενδέχεται να επηρεάζουν ή να εξαλείφουν πλήρως τα δικαιώματά του (λ.χ. άρση κατάσχεσης επί ακινήτου, εξάλειψη υποθήκης). Στην περίπτωση, δε, που οι απαιτήσεις του ΕΦΚΑ προβλέπεται να ικανοποιηθούν μόνο εκ του τιμήματος της μεταβίβασης, υφίσταται κίνδυνος διαγραφής ακόμα και κύριας εισφοράς μεγάλου ύψους. Τέλος χρήζει ιδιαίτερης μνείας ο συχνά αναφερόμενος όρος στις συμφωνίες εξυγίανσης με μεταβίβαση επιχείρησης περί διαγραφής ή περιορισμού των ασφαλιστικών οφειλών που θα βεβαιωθούν μελλοντικά.

ΑΡΘΡΟ 106 Ε
Ακύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης μετά την επικύρωση

Η συμφωνία εξυγίανσης μπορεί να ακυρωθεί με απόφαση του δικαστηρίου μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Εάν μετά από την επικύρωση αποκαλύφθηκε ότι η συμφωνία αποτέλεσε προϊόν δόλουτου οφειλέτη ή συμπαιγνίαςτου με πιστωτή ή τρίτο, ιδίως λόγω απόκρυψης του ενεργητικού ή διόγκωσης του παθητικού του.
β) Εάν η μη εκπλήρωση των όρων της συμφωνίαςαπό τον οφειλέτη είναι τόσο ουσιώδης, ώστε με βεβαιότητα να προβλέπεται η αδυναμία εξυγίανσης της επιχείρησής του.
Η ακύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης επιφέρει αυτοδικαίως την αποδέσμευση των πιστωτών από τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης και την επαναφορά τους στην πριν από την επικύρωση της συμφωνίας νομική θέση τους ως προς το ύψος, το είδος, την εξασφάλιση και τα προνόμια των απαιτήσεών τους κατά του οφειλέτη, εφόσον είχαν διαμορφωθεί διαφορετικά στη συμφωνία εξυγίανσης, μετά από αφαίρεση των ποσών που τυχόν είχαν λάβει κατά τη συμφωνία.
Η απόφαση που ακυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης ή που απορρίπτει την αίτηση ακύρωσής της δημοσιεύεται αμελλητί σε περίληψη στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του ΕΦΚΑ-ΤΑΝ με επιμέλεια του οφειλέτη ή πιστωτών.
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 106 ε του ΠτΚ ορίζεται ότι η κήρυξη πτώχευσης του οφειλέτη, μετά την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης, επιφέρει τη ματαίωση υλοποίησης της συμφωνίας.
Τέλος, δε, βάσει της παρ.4 του 106ε του ΠτΚ, ισχύουν τα δικαιώματα που έχει κάθε πιστωτής κατά το κοινό δίκαιογια τις περιπτώσεις μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του οφειλέτη που αναλαμβάνονται ή διαμορφώνονται με τη συμφωνία, καθώς και καθυστερημένης ή πλημμελούς εκπλήρωσης, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων καταγγελίας ή υπαναχώρησης.
Στις περιπτώσεις που ο ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ είναι συμβαλλόμενος πιστωτής σε συμφωνίας εξυγίανσης, η Υπηρεσία μας εισηγείται να τίθεται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύναψης Συμφωνίας Εξυγίανσης μεταξύ ΕΦΚΑ και οφειλέτη ο όρος ότι «η συμφωνία τελεί υπό τη διαλυτική αίρεση της μη εμπρόθεσμης καταβολής τριών (3) συνεχόμενων δόσεων. Σε περίπτωση πλήρωσης της διαλυτικής αίρεσης η συμφωνία ανατρέπεται αυτοδικαίως, χωρίς άλλη δήλωση του ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ, με συνέπεια να καθίσταται άμεσα απαιτητό το υπόλοιπο χρέος με το σύνολο των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, όπως ο νόμος ορίζει».
Για τις περιπτώσεις που ο Ασφαλιστικός μας Φορέας δεν είναι συμβαλλόμενος στη συναφθείσα συμφωνία εξυγίανσης πιστωτής ή συμβλήθηκε άνευ του όρου περί διαλυτικής αίρεσης λόγω μη καταβολής τριών συνεχόμενων δόσεων, παραπέμπουμε στις με αριθμ. πρωτ. Γ36/04/397/13-7-2016 «Οδηγίεςγια διαχείριση οφειλετών με απώλεια ρύθμισης εξυγίανσης».
Οι Περ/κές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ οφείλουν να παρακολουθούν μηνιαίως εάν οι υπό εξυγίανση οφειλέτες τους τηρούν τις δικαστικά επικυρωμένες ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών τους. Σε περίπτωση που διαπιστώνουν καθυστέρηση καταβολής των απαιτητών δόσεων, αποστέλλουν άμεσα υπομνηστικό έγγραφο καλώντας τον οφειλέτη όπως προσέλθει εντός μηνός από την παραλαβή του εγγράφου στην αρμόδια Υπηρεσία προς διευθέτηση των υποχρεώσεών του. Με το πέρας άπρακτου του ταχθέντος χρονικού διαστήματος, οι Περ/κές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ ενημερώνουν εγγράφως την Κεντρική Υπηρεσία ΚΕΑΟ η οποία εν συνεχεία προβαίνει σε Καταγγελία συμφωνίας εξυγίανσης λόγω μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τον ΕΦΚΑ, κατ’ άρθρο 106 ε παρ.3 του Ν.3588/2007. Αρμόδιος για την καταγγελία συμφωνίας εξυγίανσης είναι ο Διοικητής του ΕΦΚΑ, κατ’ άρθρο 24 παρ.2 του Ν.4075/2012.

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ (Αρθρο 13 του Ν.4446/2016)

Οι διατάξεις του Ν.4446/2016 εφαρμόζονται σε διαδικασίες στις οποίες η αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης κατατίθεταιενώπιον του αρμοδίου Πρωτοδικείου μετά την 22-12-2016.
Επί εκκρεμών διαδικασιών (ήτοι, αιτήσεις ανοίγματος ή επικύρωσης κατατεθειμένες μέχρι 21-12-2016) εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται οι προϊσχύσασες διατάξεις του ΠτΚ, ως είχαν πριν από την αντικατάστασή τους με το ν. 4446/2016.
Η παρ.11 του άρθρου 106β (τροποποίηση συμφωνίας εξυγίανσης)και η περ. γ της παρ.3 του άρθρου 106γ (χορήγηση βεβαίωσης ενημερότητας) εφαρμόζονται και επί εκκρεμών κατά την 22-12-2016 διαδικασιών εξυγίανσης.

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1097/14.06.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1096/14.06.2024
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ρυμουλκών ή ναυαγοσωστικών πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) με ξένη σημαία, η διαχείριση των οποίων γίνεται από εταιρείες του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1095/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1122/2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται» (Β 4976).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1094/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1102/13.7.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» (Β 4650)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1093/13.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/21.7.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο